Ny fiadian'Andriamanitra rehetra

369 ny fiadian'AndriamanitraAndroany amin'ny Krismasy, miatrika ny "fiadian'Andriamanitra" isika ao amin'ny taratasy ho an'ny Efesiana. Ho gaga ianao amin'ny fomba ifandraisan'izany amin'i Jesosy, ilay Mpamonjintsika. I Paoly no nanoratra an'io taratasy io tany am-ponja tany Roma. Nahatsapa ny fahalemeny izy ary nametraka ny fitokisany rehetra an'i Jesosy.

“Farany, mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny heriny. Tafio ny fiadian'Andriamanitra mba hahafahanao mandroso amin'ny famelezana avy amin'ny devoly ”(Efesiana 6,10: 11-XNUMX).

Ny fiadian'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Nahasarika azy ireo i Paoly ary noho izany i Jesosy. Fantany fa tsy azony atao ny mandresy ny devoly irery. Tsy tokony hanao izany koa izy, satria efa nandresy ny devoly ho azy i Jesosy.

“Nefa satria ireo nofo rehetra ireo dia zavamananaina sy ra, dia tonga olombelona nofo aman-drà koa izy. Amin'izany fomba izany dia azony atao ny manafoana ny olona izay mampiasa ny heriny amin'ny fanampian'ny fahafatesana, dia ny devoly ”(Hebreo 2,14:XNUMX NGC).

Jesosy dia tonga toa antsika toy ny olona iray, ankoatra ny ota. Mankalaza ny Fahatongavan'i Jesosy Kristy isika isan-taona. Nandritra ny fiainany dia niady tamin'ny ady mafy indrindra izy. Vonona ny ho faty ho anao sy izaho Jesosy amin'ity tolona ity. Ilay velona sisa dia toa nandresy! "Fandresena inona izany" hoy ny devoly rehefa nahita an'i Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Fandresena tanteraka ho azy tokoa izy rehefa nahatsapa taorian'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny fomba izay nanesoran'i Jesosy ny fahefany rehetra.

Ny ampahany voalohany amin'ny akanjo

Ny ampahany voalohany amin'ny fiadian'Andriamanitra dia Fahamarinana, fahamarinana, fandriampahalemana ary finoana, Izaho sy ianao dia mametraka izany fiarovana izany ao amin'i Jesosy ary afaka hiatrika ny famitihan'ny devoly. Ao amin'i Jesosy dia manohitra azy isika ary miaro ny fiainana nomen'i Jesosy antsika. Hitantsika amin'ny antsipirihany izany.

Fehikibo ny fahamarinana

"Koa azo antoka izao, misikina fahamarinana amin'ny valahanao" (Efesiana 6,14:XNUMX).

Ny fehikibo dia vita amin'ny fahamarinana. Iza ary inona ny marina? Jesosy dia nilaza "Izaho no fahamarinana!"(Jaona 14,6: XNUMX). Hoy i Paoly momba ny tenany:

"Koa tsy velona intsony aho, fa Kristy no ato amiko!" (Galatiana 2,20:XNUMX HFA).

Mitoetra ao aminao ny marina ary mampiseho hoe iza ianao ao amin'i Jesosy. Manambara aminao ny fahamarinana aminao i Jesosy ary mamela anao hahita ny fahalemenao. Hitanao ny fahadisoanao manokana. Raha tsy eo i Kristy dia ho very mpanota very ianao. Tsy manana zavatra tsara asehony amin'Andriamanitra izy ireo. Ny fahotanao rehetra dia fantatra aminy. Maty ho anao izy rehefa mpanota. Io lafiny iray amin'ny fahamarinana io. Ny lafiny iray dia izao: Tia anao i Jesosy amin'ny sakany rehetra.
Ny fiandohan'ny fahamarinana dia fitiavana izay avy amin'Andriamanitra!

Ny tankin'ny fahamarinana

«Ataovy miaraka amin'ny tontolon'ny fahamarinana» (Efesiana 6,14:XNUMX).

Ny ampontsika dia fahamarinana izay nomen'Andriamanitra tamin'ny fahafatesan'i Kristy.

“Ny faniriako lalina dia ny hifandray aminy (Jesosy). Izany no antony tsy anekeko intsony momba ny fahamarinana miorina amin'ny lalàna ary azoko amin'ny alalako manokana. Fa kosa aho miahy ny fahamarinana izay omena antsika amin'ny finoana an'i Kristy - fahamarinana avy amin'Andriamanitra ary miorina amin'ny finoana ”(Filipiana 3,9 (GNÜ)).

Kristy mipetraka ao aminao amin'ny fahamarinany. Nahazo ny fahamarinan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Voaaro amin'ny fahamarinany ianao. Mifalia ao amin'i Kristy. Efa nandresy ny ota, izao tontolo izao ary ny fahafatesana. Fantatr'Andriamanitra hatramin'ny voalohany fa tsy afaka manao izany irery ianao. Jesosy dia nandray ny sazin'ny fahafatesana. Tamin'ny rany no nandoavany ny trosa rehetra. Ara-drariny eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ireo. Nahasarika an'i Kristy ianao. Ny fahamarinany dia mahatonga anao ho madio sy matanjaka.
Ny fiandohan'ny fahamarinana dia fitiavana izay avy amin'Andriamanitra!

Hafatry ny fiadanam-piadanana

“Voapototra ny tongotrao, vonona ny hijoro ho an'ny filazantsaran'ny fihavanana” (Efesiana 6,14:XNUMX).

Ny fahitan'Andriamanitra ny tany rehetra dia ny fiadanany! Roa arivo taona lasa izay, fony vao teraka i Jesosy dia nambaran'ny anjely maro be izao hafatra izao: "Voninahitra sy voninahitra ho an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra ary fiadanana eto an-tany ho an'ny olona izay itondrany soa." I Jesosy, ilay Andrianan'ny fiadanana dia mitondra fandriampahalemana na aiza na aiza alehany.

“Niresaka taminao aho mba hanananao fiadanana amiko. Matahotra an'izao tontolo izao ianao; fa matokia, nandresy an'izao tontolo izao aho ”(Jaona 16,33:XNUMX).

Mitoetra ao aminao miaraka amin'ny fiadanany i Jesosy. Manana fiadanam-po ao amin'i Kristy ianao amin'ny finoana an'i Kristy. Entin'ny fiadanany izy ireo ary mitondra ny fiadanany amin'ny olona rehetra.
Ny fiandohan'ny fiadanana dia fitiavana avy amin'Andriamanitra!

Ny ampinga finoana

"Ary ambonin'izany rehetra izany, raiso ny ampinga amin'ny finoana" (Efesiana 6,16:XNUMX).

Ny ampinga dia vita amin'ny finoana. Ny finoana hentitra dia mamono ny zana-tsipìka mirehitra rehetra.

"Mba hanomezany anao tanjaka aorin'ny voninahitry ny voninahiny amin'ny alàlan'ny fanahiny ao anaty olona anaty, fa mitoetra ao am-ponao i Kristy amin'ny alàlan'ny finoana ary efa miorim-paka sy miorina amin'ny fitiavana ianao" (Efesiana 3,16: 17-XNUMX) ,

Kristy mitoetra ao am-ponao amin'ny alàlan'ny finoany. Manana finoana amin'ny alàlan'i Jesosy sy ny fitiavany ianao. Ny finoan'izy ireo, niasa tamin'ny alàlan'ny Fanahin'Andriamanitra, nandringana ny zana-tsipìka mirehitra rehetra.

“Izahay dia tsy te-hijery ankavia na havanana, te-hijery an'i Jesosy fotsiny. Nanome finoana antsika Izy ary hitandrina izany mandra-pahatongantsika tanjona. Satria niandry azy ny fifaliana lehibe, dia niaritra ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy ”(Hebreo 12,2: XNUMX HFA).
Ny fiandohan'ny finoana dia fitiavana izay avy amin'Andriamanitra!

Ny tapany faharoa amin'ny fiarovan-tena ho fanomanana ny tolona

Hoy i Paoly: "Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra."

"Koa raiso ny fitaovam-piadiana nomanin'Andriamanitra ho anao! Avy eo rehefa tonga ny andro izay ny herin'ny fanafihan-dratsy, dia mitam-piadiana ianao ary afaka mitsangana amin'izy ireo. Hiady amim-pahombiazana ianao ary hiafara handresy ”(Efesianina 6,13:XNUMX GNÜ).

Ny fiarovan-doha sy ny sabatra no singa roa farany tokony hosambain'ny kristiana iray. Miambina ny fiarovan-doha tsy mahazo aina ny miaramila Romana iray. Noraisiny sabatra ihany ilay izy, ilay fitaovam-piadiany irery.

Aoka isika hitoetra eo amin'ny toeran'i Paoly sarotra. Ny Asa dia milaza amin'ny an-tsipiriany momba azy sy ireo zava-nitranga tany Jerosalema, ny fahababoan'ny Romanina sy ny fitazonana azy ela kokoa tany Kaisaria. Nanenjika mafy azy ny Jiosy. Niangavy ny emperora i Paul ary nentina nankany Roma. Any amin'ny fonja izy ary miandry andraikitra eo anatrehan'ny fitsarana emperora.

Ny fiarovan-dohan'ny famonjena

"Raiso ny fiarovan-doha famonjena" (Efesiana 6,17:XNUMX).

Ny satroka no fanantenana famonjena. Nanoratra toy izao i Paul:

“Fa isika, izay zanaky ny andro, dia te hahonon-tena, amin'ny fiadian'ny finoana sy ny fitiavana ary ny satroben'ny fanantenana famonjena. Satria Andriamanitra tsy nanapa-kevitra ny ho tezitra, fa ny hahazoantsika famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay maty ho antsika, ka na mifoha na matory isika dia miara-miaina aminy koa. ”1 Tesalonianina 5,8: 10-XNUMX ,

Fantatr'i Paoly tamim-pahatokiana fa tsy misy fanantenana famonjena fa tsy afaka misy eo anatrehan'ny amperora. Ity lovia ity dia momba ny fiainana sy ny fahafatesana.
Ny fitiavan'Andriamanitra no loharanon'ny famonjena.

Ny sabatry ny fanahy

"Ny sabatry ny Fanahy, dia ny Tenin'Andriamanitra" (Efesiana 6,17:XNUMX).

I Paoly dia manazava ny dikan'ny fiadian'Andriamanitra: "Ny sabatry ny Fanahy dia Tenin'Andriamanitra". Ny Tenin 'Andriamanitra sy ny Fanahin' Andriamanitra dia mifandray lalina. Ara-tsindrimandry ara-panahy ny Tenin 'Andriamanitra. Afaka mahazo sy mampihatra ny Tenin Andriamanitra fotsiny isika miaraka amin'ny fanampian'ny Fanahy Masina. Marina ve io famaritana io? Ie, rehefa mianatra Baiboly sy vakiana.

Na izany aza, ny fianarana sy ny famakiana ny Baiboly irery dia tsy fitaovam-piadiana ao aminy!

Mazava ho azy ny sabatra omen'ny Fanahy Masina ny mpino. Io sabatry ny fanahy io dia misolo tena ny Tenin'Andriamanitra. Ny teny hoe "teny" dia tsy adika amin'ny "logos", fa avy amin'ny "rhema". Io teny io dia midika hoe "milaza avy amin'Andriamanitra", "izay lazain'Andriamanitra" na "fitenenan'Andriamanitra". Nataoko toy izao ny fomba: "Ny teny natolotry ny Fanahy Masina". Ny Fanahin'Andriamanitra dia manambara teny amintsika na mitahiry izany. Averina ary misy fiantraikany. Izahay dia mamaky amin'ny fandikana ny Baiboly concordant
toy izao:

"Ny sabatry ny fanahy, izany dia tenin'Andriamanitraamin'ny fivavahana amin'ny fanahy rehetra amin'ny vavaka rehetra sy ny fifonana ”(Galatianina 6,17: 18-XNUMX).

Ny sabatry ny fanahy dia filazàn'Andriamanitra!

Ny Baiboly dia tenin 'Andriamanitra nosoratana. Ny fandalinana azy ireo dia ampahany lehibe amin'ny fiainana kristiana. Mianarantsika avy amin'izany hoe iza Andriamanitra, izay nataony taloha ary hataony amin'ny ho avy. Manana mpanoratra daholo ny boky rehetra. Andriamanitra no nanoratra ny Baiboly. Tonga tety an-tany ny Zanak'Andriamanitra mba hizaha toetra an'i Satana, hanohitra azy ary hanavotra ny olona. Jesosy dia nentin'ny Fanahy nankany an-efitra. Nifady hanina nandritra ny 40 andro izy ary nihinan-kanina.

"Ary nanatona azy ilay mpaka fanahy ka nanao hoe: Raha Zanak'Andriamanitra ianao, dia lazao fa tonga vato ireto vato ireto. Fa Izy namaly ka nanao hoe: Voasoratra (Deoteronomia 5: 8,3): "Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra aloaky ny vavan'Andriamanitra" (Matio 4,3-4).

Eto isika dia mahita ny fomba nandraisan'i Jesosy io teny io tamin'ny Fanahin'Andriamanitra ho valiny amin'i Satana. Tsy ny hoe iza no afaka manonona ny Baiboly tsara indrindra. Tsia! Zay na tsia. Nanontany ny fahefan'i Jesosy ny devoly. Tsy voatery manamarina ny zanany manoloana ny devoly i Jesosy. Nandray ny fijoroana ho vavolombelona avy amin'Andriamanitra Andriamanitra i Jesosy taorian'ny batisany: "Ity no zanako malalako, izay sitrako".

Ny teny hoe aingam-panahy, ary nentin'ny Fanahin'Andriamanitra amin'ny vavaka

Niantso ny Efesiana i Paoly hanao vavaka tsindrimandrin'ny Fanahin'Andriamanitra.

"Mivavaha mandrakariva amin'ny fifonana sy ny fifonana ao am-panahy ary miambena amin'izany amin'ny faharetana amin'ny fivavahana ho an'ny olona masina rehetra" (Efesiana 6,18:XNUMX GNÜ).

Amin'ny teny hoe "mivavaka" sy "vavaka" aleoko "miresaka amin'Andriamanitra". Miresaka amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra aho amin'ny teny ary ao an-tsaina. Ny vavaka amin'ny fanahy dia midika hoe: "mijery an'Andriamanitra aho ary mahazo izay holazaiko avy amin'ny HIM ary miteny ny sitrapony ao anaty toe-javatra iray. Miresaka amin'Andriamanitra entin'ny fanahin'Andriamanitra izy. Mandray anjara amin'ny asan'Andriamanitra izay efa iasanany sahady aho. Namporisika ny mpamaky azy i Paoly mba hiresaka amin'Andriamanitra fa tsy ho an'ny olona masina rehetra, fa indrindra ho azy koa.

"Ary mivavaha ho ahy (Paul) fa rehefa manokatra ny vavako aho dia homena ny gorodona hanambarana an-kalalahana ny misterin'ny Filazantsara, ilay iraky ny gadra ifatorako, dia miresaka mivantana amin'ny fomba tokony hanaovako izany" ( Efesiana 6,19: 20-XNUMX).

Eto dia nangataka ny fanampian'ny mpino rehetra i Paoly noho ny asany lehibe indrindra. Mampiasa "frank sy frank" izy amin'ity lahatsoratra ity ary mazava ho famporisihana hifampiresaka amin'ny amperora. Nila ny teny tsara, ny fitaovam-piadiana mety hilazana ny zavatra nasain'Andriamanitra lazainy. Fivavahana ity no fiadiana. Ny fifandraisanareo sy Andriamanitra izany. Ny fototry ny fifandraisana lalina. Vavak'i Paoly manokana:

«Dada ô, omeo azy ireo ny hery omen'ny fanahinao amin'ny harenan'ny voninahitrao ary ampaherezo azy ireo anaty. Amin'ny alàlan'ny finoany no mitoetra ao am-pony i Jesosy! Avelao izy hamaka mafy amin'ny fitiavana sy hanangana ny fiainany ho azy ireo, ka miaraka amin'ireo rahalahiny sy anabavy rehetra, izy ireo dia afaka mahatakatra ny halehiben'ny halehibeny sy ny halehiben'ny halehiben'ny halehiben'ny fitiavan'i Kristy, izay mihoatra ny eritreritra. Ray ô, fenoy amin'ny voninahitrao rehetra izy! Andriamanitra, izay mahavita zavatra tsy manam-petra mihoatra noho izay angatahintsika na ho tanterahina aza - lehibe tokoa ny hery izay miasa ato anatintsika - izany Andriamanitra izany dia be voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'i Kristy Jesosy ho an'ny taranaka rehetra. mandrakizay rehetra. Amena. "(Efesiana 3,17: 21-XNUMX fandikana Baiboly" Welcome home ")

Ny fitenenana ny tenin'Andriamanitra dia fitiavana izay avy amin'Andriamanitra!

Farany, zaraiko aminao ireto eritreritra manaraka ireto:

Azo antoka fa nanana ny sarin'ny miaramila romanina i Paoly fony izy nanoratra ilay taratasy ho an'ny Efesiana. Amin'ny maha mpitantsoratra azy dia nahafantatra tsara ny faminaniana momba ny fiavian'ny Mesia izy. Ny Mesia mihitsy no nanao an'io fiadiana io!

“Izy (Jehovah) dia nahita fa tsy nisy olona ary gaga fa tsy nisy olona nifona tamin'ny fivavahana teo anatrehan'Andriamanitra. Izany no nahatonga ny sandriny nanampy azy ary nanohana azy ny fahamarinany. Nanaovany ny fahamarinana ho toy ny tanky ary mitafy ny satrobonin'ny famonjena. Nitafy valifaty izy ary nisaron-damba tamin'ilay zotom-pony. Fa ho an'i Ziona sy ireo avy amin'i Jakoba izay miala amin'ny fahotany, dia tonga mpamonjy Izy. Avy eo dia manome ny teniny ny Tompo ”(Isaia 59,16, 17–20 ary XNUMX HFA).

Nanantena ny vahoakan'Andriamanitra ny Mesia, ilay voahosotra. Teraka tao Betlehema izy, fa tsy nahalala azy izao tontolo izao.

“Niditra tao amin'ny fananany izy ary tsy noraisin'ny fianakaviany. Fa firy kosa ny nandray azy, dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra: ho an'izay mino ny anarany ”(Jaona 1,11: 12-XNUMX).

Ny fiadiana lehibe indrindra amin'ny ady ara-panahy dia i Jesoa, ilay Tenin'Andriamanitra velona, ​​ny Mesia, ilay Voahosotra, ny Printsin'ny fandriampahalemana, Mpamonjy, Mpanavotra antsika.

Efa mahalala azy ve ianao? Te hanome azy hery mahery vaika kokoa amin'ny fiainanao ve ianao? Manana fanontaniana momba an'io lohahevitra io ve ianao? Ny mpitondra ao amin'ny WKG Soisa dia faly manompo anao.

Jesosy dia miaina eo aminay ankehitriny, manampy anao, manasitrana sy manamasina anao, mba ho vonona rehefa tafaverina miaraka aminny hery sy ny voninahitra izy.

by Pablo Nauer