Voasoratra eo an-tanany

362 nosoratana teo an-tanany"Nataoko foana teny an-tanako izy. Nefa tsy fantatry ny zanak'Israely fa avy amiko avokoa ny soa rehetra nanjo azy ireo ”(Hosea 11: 3 HFA).

Rehefa nijery ny raharaha momba ny fitaovana aho dia nahita sigara feno sigara taloha iray, angamba nanomboka tamin'ny taona 60. Nosokafana io ka namboarina ny faritra lehibe indrindra. Nisy ny sarin'ilay mpampitambatra telo teboka sy torolàlana ny fomba hitaterana azy io. Tsy fantatro hoe iza no nanoratra an'io tao anatin'izay taona maro lasa izay, saingy nampahatsiahiviny ahy ny teniny hoe: "Soraty ao ambadiky ny fonosana sigara!" Angamba ny sasany aminareo mety mahalala izany?

Mampatsiahy izany koa fa manoratra zavatra hafahafa Andriamanitra. Inona no tiako holazaina? Eny, vakiantsika ny momba azy manoratra anarana eo an-tanany. Manambara amintsika ny momba an'io fanambarana io i Isaia ao amin'ny toko faha-49. Andriamanitra dia manazava ao amin'ny andininy 8-13 fa hanafaka ny Isiraely amin'ny fahababoana babyloniana izy miaraka amin'ny hery sy ny fifaliana lehibe. Jereo ny andininy 14-16. Nimenomenona i Jerosalema hoe: "Oh, efa nahafoy ahy ny Tompo, efa nanadino ahy hatrizay izy." Fa ny Tompo kosa namaly: "Afaka manadino ny zanany ve ny reny? Moa ve izy manana fo mamela ny zaza vao tonga amin'ny farany? Ary na nanadino izy aza dia tsy hanadino anao aho! Nosoratako am-pelatanako tokoa ny anaranao. ”(HfA) Eto Andriamanitra dia manambara ny tsy fivadihany tanteraka amin'ny olony! Mariho fa mampiasa sary manokana roa izy, fitiavana reny ary manoratra amin'ny tanany, fampahatsiahivana tsy tapaka ho an'ny tenany sy ho an'ny olony!

Raha mitodika amin'i Jeremia isika izao ary mamaky ny voalazan'Andriamanitra hoe: "Indro, ho avy ny andro, hoy ny Tompo, satria hanao fanekena vaovao amin'ny taranak'Isiraely sy ny mpianakavin'i Joda aho; tsy toy ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy hitondrako azy hiala amin'ny tany Egypta; fa nivadika ny fanekeko izy ireo na dia vadiko aza izy ireo, hoy ny Tompo. Fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'Isiraely aorian'izany andro izany, hoy Jehovah; Te-hampiditra lalina ny lalàko aho ary hanoratra izany ao am-pon'izy ireo, ary te ho Andriamaniny aho ary izy ireo ho oloko ”(Jeremia 31, 31–33 Schlachter 2000). Maneho ny fitiavan'Andriamanitra ny olony indray Andriamanitra ary manoratra indray amin'ny fomba manokana, tamin'ity indray mitoraka ity. Fa mariho, ity dia fanekena vaovao, tsy toa ny fanekena taloha, miorina amin'ny fahamendrehana sy ny asa, fa fifandraisana amin'ny anatiny kosa dia nomen'Andriamanitra azy ireo ny fahalalana akaiky sy ny fifandraisana miaraka Aminy!

Sahala amin'ilay boaty sigara taloha sy reraka, izay mampahatsiahy ahy ny fantsom-baravarana telo teboka, dia nanoratra tamina toerana mampihomehy koa ny rainay: "eo an-tanany izay mampatsiahy antsika ny tsy fivadihany, ary koa ao am-pontsika ny fampanantenany antsika amin'ny lalàny ara-panahy. fitiavana tia nameno! "

Aoka ho tadidintsika foana fa tena tia antsika izy ary manoratra izany ho porofona.

vavaka:

Dada ô, misaotra anao nampahafantatra fa sarobidy aminao izahay amin'ny fomba manokana - tiako koa ianao! amena

nataon'i Cliff Neill


PDFVoasoratra eo an-tanany