Tsy irery i Jesosy

238 Tsy irery i Jesosy

Nisy mpanakorontana iray maty teo amin'ny hazofijaliana teo amin'ny havoana misy manda any ivelan'i Jerosalema. Tsy irery izy. Tsy izy irery no nanakorontana tao Jerosalema tamin'ny andro lohataona.

"Voahombo niaraka tamin’i Kristy aho" hoy ny apostoly Paoly (Gal 2,20:2,20), fa tsy i Paoly irery ihany. "Niara-maty tamin'i Kristy ianareo" hoy izy tamin'ny kristiana hafa (Kolosiana 6,4:XNUMX). "Halevina miaraka aminy isika," hoy izy tamin'ny Romanina (Romana XNUMX). Inona no hiseho eto? Ireo olona rehetra ireo dia tsy tena tao amin'ilay havoana tany Jerosalema. Inona no resahin'i Paoly eto? Ny kristiana rehetra, na fantany izany na tsia, dia miombona amin'ny hazofijalian'i Kristy.

Tao ve ianao rehefa nanomboana an'i Jesoa tamin'ny hazo fijaliana? Raha kristiana ianao dia eny ny valiny hoe eny, teo ianao. Izahay dia niaraka taminy na dia tsy nahalala azy tamin'izany fotoana izany aza izahay. Mety ho toa tsy misy dikany izany. Inona no tena dikan'izany? Amin'ny fiteny maoderina dia milaza isika fa miaraka amin'i Jesosy. Izahay dia manaiky azy ho solontenantsika. Manaiky ny fahafatesany ho tambin'ny fahotantsika isika.

Tsy izay ihany anefa. Manaiky koa isika - ary mandray anjara amin'ny - nitsanganany tamin'ny maty! "Andriamanitra nanangana antsika niaraka taminy" (Ef 2,6: 2,13). Teo izahay ny marainan'ny fitsanganana. "Andriamanitra efa nanohana anao tao aminy" (Kolosiana 3,1:XNUMX). "Efa niara-nitsangana tamin'i Kristy ianao (Kolosiana XNUMX: XNUMX).

Ny tantaran'i Kristy no tantarantsika raha ekentsika, raha manaiky isika hamantatra miaraka amin'ny Tompontsika voahombo tamin'ny hazofijaliana. Mifandraika amin'ny fiainany ny fiainantsika, tsy ny voninahitry ny fitsanganana amin'ny maty ihany fa ny fanaintainana sy ny fijalian'ny hazo fijaliana. Afaka manaiky azy io Afaka miaraka amin'i Kristy amin'ny fahafatesany ve isika? Raha manamafy izany isika dia mety ho lavorary miaraka aminy koa isika.

Tsy nanao afa-tsy ny maty fotsiny i Jesosy ary hitsangana indray. Izy dia niaina fiainana feno fahamarinana ary isika koa manana anjara amin'ity fiainana ity. Mazava ho azy fa tsy tonga lafatra isika - na dia tsy lavorary tsikelikely aza - fa nantsoina handray anjara amin'ny fiainana vaovao sy be tondran'i Kristy isika. Mamintina izany rehetra izany i Paoly rehefa nanoratra hoe: "Koa alevina miaraka aminy isika amin'ny alàlan'ny batisa ho amin'ny fahafatesana, ka mba tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny Ray, dia afaka mandeha amin'ny fiainana vaovao koa isika." nalevina, niara-natsangana taminy niara-nipetraka taminy.

Famantarana vaovao

Wie soll dieses neue Leben nun aussehen? „So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch Gott hin, als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit“ (Vers 11-13).

Wenn wir uns mit Jesus Christus identifizieren, gehört unser Leben ihm. „Wir sind überzeugt, dass, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist“ (2Kor 5,14-15).

Tahaka ny tsy irery i Jesosy dia tsy irery isika. Raha fantatsika miaraka amin'i Kristy dia halevina miaraka aminy isika, dia hitsangana amin'ny fiainam-baovao miaraka aminy ary Izy dia velona amintsika. Miaraka amintsika Izy amin'ny fitsapana sy ny fahombiazantsika satria azy ny fiainantsika. Averina ny vesatra ary mahazo fankatoavana izy ary mahatsapa ny fifaliana mizara ny fiainany aminy.

I Paoly no nanonona an'io teny io hoe: “Voahombo miaraka amin'i Kristy aho. Velona aho, nefa tsy izaho izao, fa Kristy no mitoetra ato amiko. Fa izay ivelomako ankehitriny dia miaina amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra aho, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy ”(Gal 2,20:XNUMX).

Hoy i Jesosy tamin'ny mpianany: "Raiso ny hazo fijaliana," ka manaraha ahy. Fantaro ny tenanao amiko. Avelao hohomboana amin'ny hazo fijaliana ny fiainana taloha ary ny fiainana vaovao hanjaka amin'ny vatanao. Avelao hitranga amin'ny alalako. Avelao aho hiaina ao aminao ary hanome anao fiainana mandrakizay. "

Wenn wir unsere Identität in Christus setzen, werden wir in seinem Leiden und in seiner Freude mit ihm sein.

nataon'i Joseph Tkach


PDFTsy irery i Jesosy