Fampihavanana - inona io?

Isika mpitoriteny dia zatra indraindray mampiasa teny izay tsy azon'ny olona maro, indrindra ny kristianina vaovao na ny mpitsidika. Nampahatsiahivina ahy ny tokony hamaritana ny teny aorian'ny toriteny izay nataoko tato ho ato raha nisy olona nanatona ahy ary nangataka ahy hanazava ny teny hoe "fampihavanana". Fanontaniana mipetraka io ary raha misy olona manana izany fanontaniana izany dia mety ho an'ny hafa izany. Noho izany dia tiako ny hanokana io programa io amin'ny foto-kevitry ny Baiboly momba ny "fampihavanana".

Nandritra ny ankamaroan'ny tantaran'ny olombelona dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny ankamaroan'ny olona. Manana porofo ampy isika amin'ny fitaterana ny fahadisoan'ny olombelona hifaneraserana, izay taratry ny fisarahana amin'Andriamanitra fotsiny.

Araka ny nosoratan'ny apostoly Paoly ao amin'ny Kolosiana 1,21: 22-XNUMX: “Na ianareo izay olon-tsy fantatra taloha sy mankahala ny asa ratsy aza, dia efa nihavana tamin'ny fahafatesan'ny vatany mety maty izy ankehitriny, mba ho masina sy tsy manan-tsiny ary tsy misy tsiny izy. Mifanatrika. "

Tsy Andriamanitra mihitsy no mila mihavana amintsika, tsy maintsy mihavana amin'Andriamanitra isika. Araka ny voalazan'i Paoly, ny maha-vahiny dia ao an-tsain'olombelona fa tsy ny eritreritr'Andriamanitra. Ny valiny nomen'Andriamanitra ny maha-olombelona dia ny fitiavana. Tia antsika mihitsy aza Andriamanitra, fony isika fahavalony.

Nanoratra izao manaraka izao ho an'ny fiangonana any Roma i Paoly: "Fa raha efa nampihavanina tamin'Andriamanitra isika tamin'ny fahafatesan'ny zanany fony mbola fahavalontsika, mainka moa fa ny famonjena ho azy aorian'ny fihavanana ankehitriny" (Rom. 5,10:XNUMX).
Nilaza tamintsika i Paul fa tsy mijanona eo: Satria ao amin'i Kristy Andriamanitra ary nampihavana izao tontolo izao taminy ary tsy nanao ny fahotany taminy ... ”(2 Korintiana 5,18-19).

Andininy vitsivitsy taty aoriana dia nanoratra ny fomba nampihavanin 'Andriamanitra tao amin'i Kristy an'izao tontolo izao ho azy ny tenany: Ny lanitra amin'ny alalan'ny fihavanana amin'ny ràny teo amin'ny hazo fijaliana ”(Kol 1,19-20).
Tamin'ny alàlan'i Jesosy dia nampihavan'Andriamanitra tamin'ny olona rehetra ny olona rehetra, izay midika fa tsy misy olona tafasaraka amin'ny fitiavana sy herin'Andriamanitra. Toerana iray natokana ho an'ny olona rehetra izay efa nipetraka teo ambonin'ny latabatra fihinan'Andriamanitra. Saingy tsy ny rehetra no nino ny tenim-pitiavan'Andriamanitra sy ny famelan-keloka ao amin'izy ireo, tsy ny rehetra no nanaiky ny fiainany vaovao ao amin'i Kristy, niakanjo ny akanjo fampakaram-bady izay nomanin'i Kristy ho azy ireo ary naka ny latabatra.

Izany no mahatonga ny fampihavanana - kendrenay ny manaparitaka ny vaovao tsara fa Andriamanitra efa nampihavanin'izao tontolo izao taminy tamin'ny alàlan'ny ran'i Kristy ary tokony hataon'ny olombelona rehetra. mino ny vaovao tsara, mitodika any amin'Andriamanitra amin'ny fibebahana, maka ny hazo fijaliana ary manaraka an'i Jesosy.

Ary inona no vaovao mahafaly izay. Andriamanitra anie hitahy antsika rehetra amin'ny asany mahafaly.

nataon'i Joseph Tkach


PDFFampihavanana - inona io?