Misy famaizana mandrakizay ve?

235 dia misy ny sazy mandrakizayMoa ve ianao nanana antony tokony hanasaziana zaza tsy mankatò? Efa nilaza ve ianao fa tsy hifarana ny sazy? Manana fanontaniana vitsy aho ho antsika rehetra izay manana zanaka. Ity no fanontaniana voalohany: efa tsy nankatò anao ve ny zanakao? Tsara, makà fotoana kely hieritreretana raha tsy azonao antoka. Eny ary, raha namaly ianao hoe, toy ny ray aman-dreny hafa rehetra, tonga amin'ny fanontaniana faharoa isika: efa nanasazy ny zanakao ve ianao noho ny tsy fankatoavana? Tonga amin'ny fanontaniana farany isika: hafiriana no naharitra ny sazy? Mazava kokoa, nilaza ve ianao fa hitohy ny sazy? Toa adala izany, sa tsy izany?

Isika izay ray aman-dreny malemy sy tsy lavorary dia mamela ny zanatsika satria tsy mankatò antsika. Mety manasazy anao izahay na dia mieritreritra aza fa mety amin'ny toe-javatra iray, saingy manontany tena aho fa firy amintsika no hihevitra izany tsara, raha tsy adala, manasazy anao mandritra ny androm-piainanao.

Saingy ny Kristiana sasany dia maniry antsika hino fa Andriamanitra, Raintsika any an-danitra, izay tsy malemy ary tsy tonga lafatra, dia manasazy olona mandrakizay mandrakizay, eny fa na dia olona izay mbola tsy naheno ny momba ny filazantsara aza. Ary lazao amin'Andriamanitra fa feno fahasoavana sy famindram-po izy.

Andao aloha hieritreritra an'izany, satria misy elanelana lehibe eo anelanelan'ny zavatra ianarantsika amin'i Jesosy sy ny zavatra inoan'ny Kristianina sasany momba ny fanamelohana mandrakizay. Ohatra, nandidy antsika Jesosy ho tia ny fahavalontsika ary hanao soa amin'izay mankahala sy manenjika antsika aza. Saingy misy ny Kristiana sasany mino fa tsy mankahala ny fahavalony Andriamanitra, fa mamela azy ara-bakiteny, ary tsy manam-pitiavana sy tsy mihetsika mandrakizay.

Etsy andaniny kosa, dia nivavaka ho an’ireo miaramila i Jesosy tamin’ny filazana hoe: «Dada ô, avelao ny helony, tsy fantany izay ataony.» Misy kosa ny kristiana sasany mampianatra fa ny olona vitsy no nofinidiny mialoha ny namoronana izao tontolo izao. fa voavela heloka izy ireo. Eny, raha marina izany, tsy tokony ho nanao fiovana lehibe tokoa ny vavak'i Jesosy, sa tsy izany?

Toy ny itiavan'ny zanakay ny zanatsika tokoa, tsy mainka ve ny fitiavan'Andriamanitra azy ireo? Ity no fanontaniana mampiavaka - Tian'Andriamanitra bebe kokoa mihoatra noho izay azontsika atao.

Hoy Jesosy: Aiza misy ray ao aminareo izay, raha angatany trondro, dia manolotra bibilava ho an'ny trondro ny zanany? ... Raha ianareo izay ratsy dia afaka manome fanomezana tsara ny zanakareo, tsy mainka ve ny Ray hanome ny Fanahy Masina ny olona mangataka aminy! (Lioka 11, 11-13, Lk. 84).

Ny fahamarinana dia sahala amintsika fotsiny ao amin'ny Jaona 3,16: 17-84: Tena tia an'izao tontolo izao Andriamanitra. Satria toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zanany lahitokana mba tsy ho very ny olona mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa hamonjy an'izao tontolo izao amin'ny alalany. (Lk. XNUMX).

Hainao fa izao tontolo izao hamonjy an'izao tontolo izao dia tontolo iray izay tian'Andriamanitra tokoa ka nandefa ny Zanany hamonjy azy - miankina amin'Andriamanitra sy Andriamanitra irery ihany. Raha miankina amintsika ny famonjena sy ny fahombiazantsika amin'ny hitondrana ny filazantsara amin'ny olona, ​​dia hisy olana lehibe. Saingy tsy miankina amintsika izany. Miankina amin ’Andriamanitra ary Andriamanitra no naniraka an’i Jesosy hanao ilay asa ary Jesosy no nanao ilay asa.

Voatahy isika raha afaka mizara ny filazantsara. Ny tena famonjena ny olona tiantsika sy tiantsika, ny olona tsy fantatsika, ary ireo olona izay toa antsika, dia mbola tsy naheno ny filazantsara mihitsy. Raha tsorina dia ny famonjena ny olona rehetra dia raharaha iray izay karakarain'Andriamanitra, ary tena ataon'Andriamanitra tokoa. Izany no ametrahantsika ny fitokisantsika aminy, ary ao aminy irery ihany!

Izaho Joseph Tkach
Ity dia fandraisana anjara avy amin'ny andian-dahatsoratra "Speaking of life".


PDFMisy famaizana mandrakizay ve?