TONGA SOA!

Anisan'ny tenan'i Kristy isika ary manana iraka hitory ny filazantsara, ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy. Inona ny vaovao tsara? Andriamanitra dia nampihavana an'izao tontolo izao tamin'ny alàlan'i Jesosy Kristy ary manolotra ny famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny olona rehetra. Ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia manosika antsika hiaina ho azy, hanankina ny fiainantsika aminy ary hanaraka azy. Faly izahay manampy anao hiaina amin'ny maha-mpianatr'i Jesosy anao, hianatra avy amin'i Jesosy, hanaraka ny ohatra nomeny ary hitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Kristy. Miaraka amin'ireo lahatsoratra tianay ampitaina amin'ny fahatakarana, ny orientation ary ny fanampiana amin'ny tontolo tsy milamina miorina amin'ny soatoavina sandoka. Sambany ve ianao mahafantatra ny Fiangonan'Andriamanitra eran'izao tontolo izao Fifandraisana (Switzerland) Manantena ny hahafantatra anao izahay!

GAZETY

Manafatra ny fisoratana anarana maimaim-poana amin'ny anay
gazety «JESOSY JESOSY»

  info@wkg-ch.org

 
FIVAVAHANA

Ny serivisy manaraka
mandeha amin'ny Sabotsy 19 Jona 2021,  tamin'ny 14.00 p.m., tao amin'ny Üdiker-Huus tamin'ny 8142 Uitikon.

 
CONTACT

Manorata aminay raha manana fanontaniana ianareo! Manana anao izahay!

info@wkg-ch.org

NY TENAN'ANDRIAMANITRA NY FINOANA HOPE FOR ALL

Manomboka eo amin'ny lalitra ka hatramin'ny lolo

Voasamboara ny tanimbola kely iray. Nisandratra ho ambony izy satria te-hahatakatra ny ravina lehibe kokoa noho izy ireo matsiro kokoa. Avy eo izy dia mahita lolo iray mipetraka eo amin'ny voninkazo iray izay azon'ny rivotra atelin'ny rivotra. Tsara tarehy sy maro loko izy. Miambina azy manidina avy amin'ny voninkazo hatrany amin'ny voninkazo izy. Saro-piaro ny niantsoany azy izy: «Tsara vintana ianao, manidina avy amin'ny voninkazo mankamin'ny voninkazo, mamirapiratra miloko mahafinaritra ary afaka manidina mankany amin'ny masoandro raha mila miady eto aho, miaraka amin'ny tongotro maro ary afaka miditra fotsiny amin'ny tany. Tsy afaka mankany amin'ny voninkazo mahafinaritra aho, ny ravina mahafinaritra sy ny akanjoko dia…

Ny Fanahy Masina dia mitoetra ao anatinao!

Mahatsapa ve ianao indraindray fa tsy eo Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Afaka manova izany ho anao ny Fanahy Masina. Nanitrikitrika ny mpanoratra ny Testamenta Vaovao fa ny Kristiana tamin'izany fotoana izany dia miaina ny fanatrehan'Andriamanitra velona. Fa eto amintsika ve izy anio? Raha eny dia ahoana no misy azy? Ny valiny dia Andriamanitra velona ao amintsika ankehitriny, toy ny tamin'ny andron'ny Apôstôly, tamin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Hitantsika fa toy ny rivotra izy ka tsy mahita azy: "Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, ary renao ny onjany, fa tsy fantatrao izay nihaviany sy izay alehany. Izany no nahaterahan'ny olona rehetra. avy amin'ny Fanahy "(Jn 3,8). Ny manam-pahaizana kristiana iray dia nilaza hoe: “The Saint ...

Kristy velona ao aminao!

Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia famerenana amin'ny laoniny ny fiainana. Inona no fiantraikan'ny fiainan'i Jesosy tafaverina amin'ny laoniny amin'ny fiainanao isan'andro? Ao amin'ny taratasiny ho an'ny Kolosiana, i Paoly dia nanambara zava-miafina izay afaka miaina fiainam-baovao ao aminao: ny kristiana rehetra. Momba ny fahagagana tsy takatry ny saina izay namboarin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra ambonin'ny tany. Ianao izay an'Andriamanitra dia avela hahalala an'io zava-miafina io. Izao no vakiny: Kristy velona ao aminao! Ary amin'izany dia manana fanantenana mafy orina ianao fa homen'Andriamanitra anjara amin'ny voninahiny "(Kl 1,26-27 ...

 

MAGAZINA "FAHOMBIAZANA" MAGAZINA «Mifantoka amin'i JESOSY» WKG CURRICULUM

Famantarana ny fotoana

Ny filazantsara dia midika "vaovao mahafaly". Nandritra ny taona maro dia tsy vaovao tsara tamiko ny filazantsara satria efa nampianarina ahy nandritra ny ankamaroan'ny fiainako izay andro iainantsika izay. Mino aho fa ny "faran'izao tontolo izao" dia ho afaka amin'ny taona vitsivitsy, fa raha manao araka izany kosa aho dia ho voaaro amin'ny Fahoriana Lehibe. Ity karazana fijerin'ny tontolo ity dia mety hampiankin-doha, ka mirona hahita ireo zava-mitranga rehetra eto amin'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny solomaso amin'ny fandikana hafahafa ny fisehoan-javatra izay hitranga amin'ny andro farany. Androany izany fomba fisainana izany dia tsy ny fifantohan'ny finoana kristiana sy ny fototry ny ...

Lazarosy sy ilay manankarena - tantara iray amin'ny tsy finoana

Efa henonao ve fa ireo maty tsy mpino dia tsy azon'Andriamanitra tratrarina intsony? Fotopampianarana masiaka sy manimba izay azo porofoina amin'ny andininy tokana ao amin'ilay fanoharana momba ilay lehilahy mpanankarena sy Lazarosy mahantra. Toy ny andalan-tsoratra masina rehetra anefa, ity fanoharana ity dia ao anaty toe-javatra iray ary tsy azo atao raha tsy amin'ny fomba mazava ihany. Ratsy foana ny mametraka fotopampianarana amin'ny andininy tokana - ary mainka izany rehefa ao amin'ny tantara iray izay tsy mitovy mihitsy ny hafatra fototra. Jesosy dia nilaza ny fanoharana momba ilay lehilahy mpanankarena sy Lazarosy mahantra noho ny antony roa: voalohany, hialana amin'ny fandavana ...

Famindram-po ho an'ny rehetra

Rehefa nivory tao amin'ny fiangonana nanerana an'i Amerika sy ny firenena hafa ny olona tamin'ny Andron'ny Fisaonana, 14 septambra 2001, dia tonga nandre teny fampiononana, fampaherezana ary fanantenana izy ireo. Na izany aza, mpitarika fiangonana kristiana maro mpandala ny nentin-drazana - mifanohitra amin'ny tanjon'izy ireo hitondra fanantenana ho an'ny firenena ory - dia nanely hafatra tsy nahy nahatonga ny famoizam-po, fahakiviana ary tahotra. Natao ho an'ireo olona namoy havan-tiana tamin'ny fanafihana, havana na namana mbola tsy nilaza an'i Kristy. Kristiana fundamentaliste sy evanjelika maro no resy lahatra: na iza na iza maty nefa tsy nibaboka tamin'i Jesosy Kristy, dia ...

 

Andininy «FIOMPIANA GRACE» "NY BAIBOLY" «TENY FIAINANA»