TONGA SOA!

Anisan'ny tenan'i Kristy isika ary manana iraka hitory ny filazantsara, ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy. Inona ny vaovao tsara? Andriamanitra dia nampihavana an'izao tontolo izao tamin'ny alàlan'i Jesosy Kristy ary manolotra ny famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny olona rehetra. Ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia manosika antsika hiaina ho azy, hanankina ny fiainantsika aminy ary hanaraka azy. Faly izahay manampy anao hiaina amin'ny maha-mpianatr'i Jesosy anao, hianatra avy amin'i Jesosy, hanaraka ny ohatra nomeny ary hitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Kristy. Miaraka amin'ireo lahatsoratra tianay ampitaina amin'ny fahatakarana, ny orientation ary ny fanampiana amin'ny tontolo tsy milamina miorina amin'ny soatoavina sandoka. Sambany ve ianao mahafantatra ny Fiangonan'Andriamanitra eran'izao tontolo izao Fifandraisana (Switzerland) Manantena ny hahafantatra anao izahay!

GAZETY

Manafatra ny fisoratana anarana maimaim-poana amin'ny anay
gazety «JESOSY JESOSY»

  info@wkg-ch.org

 
FIVAVAHANA

Ny serivisy manaraka
atao ny sabotsy 18 septambra 2021,  um 14.00 maraina,  tao amin'ny Üdiker-Huus tamin'ny 8142 Uitikon.

 
CONTACT

Manorata aminay raha manana fanontaniana ianareo! Manana anao izahay!

info@wkg-ch.org

NY TENAN'ANDRIAMANITRA NY FINOANA HOPE FOR ALL

Manomboka eo amin'ny lalitra ka hatramin'ny lolo

Voasamboara ny tanimbola kely iray. Nisandratra ho ambony izy satria te-hahatakatra ny ravina lehibe kokoa noho izy ireo matsiro kokoa. Avy eo izy dia mahita lolo iray mipetraka eo amin'ny voninkazo iray izay azon'ny rivotra atelin'ny rivotra. Tsara tarehy sy maro loko izy. Miambina azy manidina avy amin'ny voninkazo hatrany amin'ny voninkazo izy. Saro-piaro ny niantsoany azy izy: «Tsara vintana ianao, manidina avy amin'ny voninkazo mankamin'ny voninkazo, mamirapiratra miloko mahafinaritra ary afaka manidina mankany amin'ny masoandro raha mila miady eto aho, miaraka amin'ny tongotro maro ary afaka miditra fotsiny amin'ny tany. Tsy afaka mankany amin'ny voninkazo mahafinaritra aho, ny ravina mahafinaritra sy ny akanjoko dia…

Miaraka amin'i Jesosy

Manao ahoana ny fiainanao ankehitriny? Moa ve ianao mitondra enta-mavesatra eo amin'ny fiainana izay mavesatra anao sy manimba anao? Efa nandany ny herinao ve ka lasa nametra ny zavatra azonao atao? Ny fiainanao rehefa miaina azy io izao dia mandreraka anao, na dia maniry fialan-tsasatra lalindalina kokoa aza ianao dia tsy mahita. Niantso anao hanatona azy i Jesosy: “Mankanesa aty amiko, ianareo rehetra izay miasa saina sy mavesatra entana; Te hamelombelona anao aho. Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sy manetry tena am-po aho; ka hahita fitsaharana ho an'ny fanahinao ianareo. Fa malemy ny ziogako, ary maivana ny entako »(Mt 11,28: 30). Inona no andidian'i Jesosy antsika amin'ny alàlan'ny antso nataony? Izy…

Kristy velona ao aminao!

Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia famerenana amin'ny laoniny ny fiainana. Inona no fiantraikan'ny fiainan'i Jesosy tafaverina amin'ny laoniny amin'ny fiainanao isan'andro? Ao amin'ny taratasiny ho an'ny Kolosiana, i Paoly dia nanambara zava-miafina izay afaka miaina fiainam-baovao ao aminao: ny kristiana rehetra. Momba ny fahagagana tsy takatry ny saina izay namboarin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra ambonin'ny tany. Ianao izay an'Andriamanitra dia avela hahalala an'io zava-miafina io. Izao no vakiny: Kristy velona ao aminao! Ary amin'izany dia manana fanantenana mafy orina ianao fa homen'Andriamanitra anjara amin'ny voninahiny "(Kl 1,26-27 ...

 

MAGAZINA "FAHOMBIAZANA" MAGAZINA «Mifantoka amin'i JESOSY» WKG CURRICULUM

Miaina amin'ny andro vitsy ve isika?

Fantatrao fa vaovao tsara ny filazantsara. Fa tena heverinao ho vaovao tsara ve izany? Toy ny maro aminareo, efa nampianarina tamin'ny ampahany lehibe tamin'ny fiainako aho fa miaina amin'ny andro farany isika. Izany dia nanome ahy fomba fijery an'izao tontolo izao izay nijery zavatra avy amin'ny fomba fijery izay ny faran'ny izao tontolo izao araka ny fantatsika azy ankehitriny dia ho tonga ao anatin'ny taona vitsivitsy. Fa raha mitondra tena mifanaraka amin'izany aho dia ho voavonjy amin'ny fahoriana lehibe. Soa ihany fa tsy io intsony no ifantohan'ny finoako kristiana na ny fototry ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Fa rehefa mino zavatra efa ela ianao dia sarotra ny ...

Famantarana ny fotoana

Ny filazantsara dia midika "vaovao mahafaly". Nandritra ny taona maro dia tsy vaovao tsara tamiko ny filazantsara satria efa nampianarina ahy nandritra ny ankamaroan'ny fiainako izay andro iainantsika izay. Mino aho fa ny "faran'izao tontolo izao" dia ho afaka amin'ny taona vitsivitsy, fa raha manao araka izany kosa aho dia ho voaaro amin'ny Fahoriana Lehibe. Ity karazana fijerin'ny tontolo ity dia mety hampiankin-doha, ka mirona hahita ireo zava-mitranga rehetra eto amin'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny solomaso amin'ny fandikana hafahafa ny fisehoan-javatra izay hitranga amin'ny andro farany. Androany izany fomba fisainana izany dia tsy ny fifantohan'ny finoana kristiana sy ny fototry ny ...

Tonga ho an'ny olona rehetra Jesosy

Manampy matetika ny mijery akaiky ny soratra masina. Jesosy dia nanao fanambarana feno fihetseham-po tamin'ny fomba feno sy feno, nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin'i Nikodemosy, manam-pahaizana ambony ary mpanapaka ny Jiosy. "Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay" (Jn 3,16). I Jesosy sy i Nikodemosy dia nihaona tamin'ny dingana iray - isaky ny mpampianatra ka hatramin'ny mpampianatra. Nanaitra an'i Nikodemosy ny fanaporofoan-kevitr'i Jesosy fa ilaina ny fahaterahana faharoa mba hidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nanan-danja io resaka io satria i Jesosy, amin'ny maha-Jiosy, dia tsy maintsy nifampiraharaha tamin'ny Jiosy hafa ary, toy ny tamin'ny ...

 

Andininy «FIOMPIANA GRACE» "NY BAIBOLY" «TENY FIAINANA»