TONGA SOA!

Anisan'ny tenan'i Kristy isika ary manana iraka hitory ny filazantsara, ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy. Inona ny vaovao tsara? Andriamanitra dia nampihavana an'izao tontolo izao tamin'ny alàlan'i Jesosy Kristy ary manolotra ny famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny olona rehetra. Ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia manosika antsika hiaina ho azy, hanankina ny fiainantsika aminy ary hanaraka azy. Faly izahay manampy anao hiaina amin'ny maha-mpianatr'i Jesosy anao, hianatra avy amin'i Jesosy, hanaraka ny ohatra nomeny ary hitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Kristy. Miaraka amin'ireo lahatsoratra tianay ampitaina amin'ny fahatakarana, ny orientation ary ny fanampiana amin'ny tontolo tsy milamina miorina amin'ny soatoavina sandoka. Sambany ve ianao mahafantatra ny Fiangonan'Andriamanitra eran'izao tontolo izao Fifandraisana (Switzerland) Manantena ny hahafantatra anao izahay!

GAZETY

Manafatra ny fisoratana anarana maimaim-poana amin'ny anay
gazety «JESOSY JESOSY»

  info@wkg-ch.org

 
FIVAVAHANA

Ny serivisy manaraka
atao ny sabotsy 6 martsa 2021, tamin'ny 14.00 p.m., tao amin'ny Üdiker-Huus tamin'ny 8142 Uitikon.

 
CONTACT

Manorata aminay raha manana fanontaniana ianareo! Manana anao izahay!

info@wkg-ch.org

NY TENAN'ANDRIAMANITRA NY FINOANA HOPE FOR ALL

Adaladala aho

Sarotra be amiko ny hanaiky fa mpidoroka aho. Nandritra ny fiainako manontolo dia nandainga tamin'ny tenako sy ireo manodidina ahy aho. Teny an-dalana dia sendra mpidoroka maro aho izay andevozin'ny zavatra isan-karazany toy ny alikaola, cocaine, heroine, marijuana, paraky, Facebook, ary zava-mahadomelina maro hafa. Soa ihany fa afaka niatrika ny marina aho indray andro. Mpandevozina aho. Mila fanampiana aho! Ny valin'ny fiankinan-doha dia mitovy foana amin'ireo olona hitako. Hanomboka hiharatsy ny vatanao sy ny fiainanao. Potika tanteraka ny fifandraisan'ireo mpidoroka. Ireo namana irery no lasa nankany amin'ilay mpidoroka ...

Andriamanitra dia miaraka amintsika

Eo aoriantsika fotsiny ny vanim-potoanan'ny Noely. Toy ny zavona, tsy hita daholo izay firesahana momba ny Krismasy ao amin'ny gazetinay, amin'ny fahitalavitra, amin'ny varavarankelin'ny fivarotana, eny amin'ny arabe sy amin'ny trano. Mety efa naheno ilay fitenenana hoe "indray mandeha isan-taona ianao noely". Ny tantaran'ny Krismasy dia vaovao tsara avy amin'ny Andriamanitra izay tsy mijanona fotsiny indraindray, toy ny nataony tamin'ny olon'ny Isiraely. Tantara iray momba an'i Immanuel, "God with us" - izay eo foana. Rehefa mirohondrohona amintsika amin'ny lafiny rehetra ny tafio-drivotra dia sarotra ny mahatsapa fa momba antsika Andriamanitra. Mety hahatsapa isika fa matory Andriamanitra ...

Miaraka amin'i Jesosy

Manao ahoana ny fiainanao ankehitriny? Moa ve ianao mitondra enta-mavesatra eo amin'ny fiainana izay mavesatra anao sy manimba anao? Efa nandany ny herinao ve ka lasa nametra ny zavatra azonao atao? Ny fiainanao rehefa miaina azy io izao dia mandreraka anao, na dia maniry fialan-tsasatra lalindalina kokoa aza ianao dia tsy mahita. Niantso anao hanatona azy i Jesosy: “Mankanesa aty amiko, ianareo rehetra izay miasa saina sy mavesatra entana; Te hamelombelona anao aho. Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sy manetry tena am-po aho; ka hahita fitsaharana ho an'ny fanahinao ianareo. Fa malemy ny ziogako, ary maivana ny entako »(Mt 11,28: 30). Inona no andidian'i Jesosy antsika amin'ny alàlan'ny antso nataony? Izy…
MAGAZINA "FAHOMBIAZANA"  MAGAZINA «Mifantoka amin'i JESOSY»
 WKG CURRICULUM

Fantaro an'i Jesosy

Matetika dia misy resaka momba ny fahalalana an'i Jesosy. Na izany aza, ny fomba hanaovana izany dia toa somary mikorontana sy sarotra. Ny antony dia satria tsy afaka mahita azy isika na miresaka aminy mifanatrika. Tena misy Izy. Fa sady tsy hita no tsy azo jerena. Tsy afaka maheno ny feony koa isika, raha tsy amin'ny fotoana tsy fahita firy. Ary ahoana no ahafahantsika mandeha mahafantatra azy? Vao tsy ela izay, loharanom-baovao mihoatra ny iray no nanintona ny saiko hikatsaka sy hianatra momba an'i Jesosy ao amin'ireo evanjely. Namaky imbetsaka aho, araka ny azoko antoka fa vakinao, ary manana kilasy amin'ny oniversite antsoina hoe Harmony of the Gospel ...

Maty ny fanantenana

Misy fitenenana manao hoe: "Ny fanantenana maty ihany!" Raha marina ity teny ity dia ny fahafatesana no hiafaran'ny fanantenana. Tao amin'ny toriteny tamin'ny Pentekosta dia nanambara i Piera fa tsy afaka mitazona an'i Jesosy intsony ny fahafatesana: "Andriamanitra nanangana azy (Jesosy) ka namonjy azy tamin'ny fanaintainan'ny fahafatesana, satria tsy azon'ny fahafatesana natao izy" (Asa 2,24,) . Nanazava i Paul taty aoriana fa ny Kristiana, izay aseho amin'ny tandindon'ny batisan'ny Batemy, dia nandray anjara tamin'ny fanomboana an'i Jesosy tamin'ny hazofijaliana ihany fa koa tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. «Ary niara-nalevina taminy isika tamin'ny batemy ho amin'ny fahafatesana, mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny Ray, no ...

Velona Jesosy!

Raha mifidy andalana iray fotsiny ianao izay mamintina ny fiainanao kristianina iray manontolo, dia inona izany? Angamba ity andininy voalaza indrindra ity: "Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay?" (Jn 3:16). Safidy tsara! Ho ahy ity andininy manaraka ity no zava-dehibe indrindra omen'ny Baiboly manontolo ho takarina: "Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa ao amin'ny Raiko aho, ary ianareo ato amiko, ary Izaho ao aminareo" (Jn 14,20). Ny alina talohan'ny nahafatesany dia tsy nilaza tamin'ny mpianany fotsiny i Jesosy fa homena azy ireo ny Fanahy Masina "amin'izany andro izany", fa niteny ...
Andininy «FIOMPIANA GRACE» "NY BAIBOLY" «TENY FIAINANA»