Ny fiangonana marina

551 ny tena andriamanitra andriamanitra Rehefa nodorana tao Paris ny katedraly "Notre Dame", dia nisy alahelo lehibe tsy tany Frantsa ihany, fa nanerana an'i Eropa sy ny tontolo hafa. Ny entana tsy azo tratrarina dia noravan'ny lelafo. Ireo Vavolombelona hatramin'ny tantara 900 taona dia nolevonin'ny setroka sy lavenona.

Ny sasany dia manontany tena raha famantarana fampitandremana ho an'ny fiarahamonintsika izany satria nitranga nandritra ny Herinandron'ny herinandro? Tany Eropa, ny toerana ivavahana sy ny "lova Kristiana" dia kely kokoa ary tsy misy lanjany ary matetika voahitsaka mihitsy aza.
Ahoana ny hevitrao rehefa miteny toerana ivavahana ianao? Hay katedraly, fiangonana na trano fiangonana ve izany, efitrano voaravaka na toerana iray mahafinaritra amin'ny natiora? Tany am-piandohan'ny fanompoany dia nanao fanambarana momba izay heveriny fa "tranon'Andriamanitra" i Jesosy. Taloha kelin'ny fotoana Paska dia nanenjika ireo mpivarotra ho any ivelan'ny tempoly izy ary nampitandrina azy ireo mba tsy hanao trano fivarotana ny tempoly. "Ary ny Jiosy namaly ka nanao taminy hoe: Inona no famantarana asehonao aminay fa manao izany ianao? Jesosy namaly azy hoe: Ravao ity tempoly ity, ary amin'ny hateloana dia hatsangako indray izy! Avy eo dia hoy ny Jody: Naorina tao anatin'ny 46 taona ity tempoly ity, ary te-hanangana azy ve ianao amin'ny telo andro? » (Jaona 2,18-20). Inona no noresahin'i Jesosy? Ho an'ny Jiosy dia very hevitra be ny valiny nomeny. Ndao hanohy mamaky: «Fa ny tempoliny kosa no nolazainy. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia noheverin'ny mpianany fa nolazainy izany tamin'izy ireo, ary nino ny soratra masina sy ny teny izay nolazain'i Jesosy izy » (Andininy 21-22).

Ny vatan'i Jesosy dia ho tena tranon'Andriamanitra. Ary rehefa afaka telo andro tao am-pasana, dia natsangana indray ny vatany. Nahazo vatana vaovao avy amin'Andriamanitra izy. Nanoratra i Paoly fa isika, satria zanak'Andriamanitra, dia anisan'ity vatana ity. Tao amin'ny taratasiny voalohany dia nanoratra i Peter fa tokony hanana vato voaorina ao amin'ity trano ara-panahy ity isika raha mbola velona.

Io toeram-pivavahana vaovao io dia sarobidy lavitra noho ny trano mahafinaritra sy ny zavatra manokana momba izany fa tsy azo simbana! Nanangana "programa fandrafitra" lehibe efa nitohy nandritra ny taonjato maro Andriamanitra. "Koa tsy vahiny sy vahiny intsony ianareo, fa olom-pirenena olom-banona sy naman'Andriamanitra, miorina eo amin'ny fanorenan'ny apôstôly sy mpaminany, satria i Jesoa Kristy no vato fehizoro izay nitomboan'ny rafitra rehetra ho tempoly masina ao amin'ny Tompo. Amin'ny alalany no hananganana anao koa ho fonenan'Andriamanitra amin'ny Fanahy » (Efesiana 2,19: 22). Ny rindrina fananganana tokana dia nofidin'Andriamnitra, nomaniny ho mifanaraka amin'ny tontolo iainana. Ny vato tsirairay dia manana ny asany sy ny asany manokana! Noho izany, ny vato rehetra ao amin'ity vatana ity dia tena sarobidy sy sarobidy!
Rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy dia napetraka tao am-pasana, dia nisy fotoana tena sarotra tokoa ho an'ny mpianatra. Inona no dingana manaraka? Very maina ve ny fanantenantsika? Niparitaka sy diso fanantenana ny fisalasalana, na dia nampahafantatra azy ireo imbetsaka aza i Jesosy momba ny fahafatesany. Ary aorian'izay ny fanampiana lehibe: velona i Jesosy, efa nitsangana izy. Nasehon'i Jesosy tao amin'ny vatany vaovao imbetsaka, mba tsy hisalasalana. Tonga mpianatra nanatri-maso ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ireo mpianatra ary nitory famelan-keloka sy fanavaozana amin'ny alàlan'ny Fanahin'Andriamanitra. Ny vatan'i Jesosy dia teto an-tany tamin'ny endrika vaovao.

Ny Fanahin'Andriamanitra dia mamorona bara fananganana tsirairay izay niantsoan'Andriamanitra ny trano ara-panahy vaovao. Ary mbola mitombo ity trano ity. Ary Tahaka ny itiavan 'ny zanany ny zanany no itiavany ny vato tsirairay. "Ianareo koa, tahaka ny vato velona, ​​mandrafitra ny tenanao ho amin'ny trano ara-panahy sy ny fisoronana masina, mba hamoanao sorona ara-panahy izay ankasitrahan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izany no antony voasoratra hoe: "Indro, mametraka vato fehizoro voafidy ao Ziona Aho, ary izay mino azy tsy ho menatra." Ankehitriny izay mino dia sarobidy izany. Fa ho an'ireo izay tsy mino dia "ny vato nolavin'ny mpanao trano no tonga vato fehizoro" (1 Petera 2,5: 7).
Manavao anao isan'andro isan'andro amin'ny fitiavany i Jesosy, hany ka miditra ao amin'ity trano vaovao ity ianao ho voninahitr'Andriamanitra. Ankehitriny ianao dia mahita izay ho eo aloka ihany, fa tsy ho ela dia hahita ny hakanton'ny zava-misy marina rehefa tonga i Jesoa amin'ny voninahiny ary hampiditra ny tranon'Andriamanitra vaovao amin'izao tontolo izao.

by Hannes Zaugg