Ny masonao ihany

Fa kosa araka ny voasoratra hoe: "Izay tsy nisy maso dia tsy nandre sofina ary tsy nisy fon'ny olona namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy" (1 Korintiana 2: 9).
 
Teo am-piandrasana ny anjarako hijery ny masoko, dia nahatsapa ho mahafinaritra ahy ny nanaovan'ny masonay azy. Rehefa nieritreritra ny fahagagana amin'ny maso aho dia andinin-teny maromaro tonga tato an-tsaiko izay nanokatra ny masoko hahafantatra ny herin'i Jesosy izay nahatonga ny jamba hahita. Fahagagana maro no voarakitra ao amin'ny Baiboly ho antsika ka ahafahantsika mandinika azy ireo akaiky. Ilay lehilahy jamba hatry ny fony vao teraka dia nositranin'i Kristy: "Tsy fantatro na mpanota izy; Fantatro fa jamba aho ary izao dia mahita " (Jaona 9:25).

Jamba ara-panahy avokoa isika rehetra, fa Andriamanitra kosa nanokatra ny masonay hahalala ny marina ao amin'ny soratra masina. Eny! Jamba ara-panahy hatrany am-bohoka aho, nefa izao dia mahita amin'ny alalan'ny finoana satria nampamirapiratra tao am-poko Andriamanitra. Hitako ao amin'ny tenan'i Jesosy Kristy ny famirapiratana feno ny voninahitr'Andriamanitra (2 Korintiana 4: 6). Tahaka ny nahitan'i Mosesy ilay tsy hita (Hebreo 11:27).

Tena mampionona ny mahafantatra fa miambina antsika Andriamanitra ka miaro antsika. “Fa ny mason'ny Tompo dia mibanjina an'izao tontolo izao hanaporofo ny tenany ho mahery amin'ireo tsy mino azy ny fony” (2 Tantara 16: 9). Andeha hojerentsika ao amin'ny Bokin'ny Ohabolana koa hoe: "Eo imason'ny Tompo dia misy làlana rehetra, ary mitandrina ny alehany rehetra." (Ohabolana 5:21). "Ny mason'ny Tompo dia na aiza na aiza mitady ny ratsy sy ny tsara" (Ohabolana 15: 3). Tsy misy afaka mandositra ny mason'ny Tompo!
 
Andriamanitra no nanorina ny masontsika. Isaky ny ankehitriny sy avy eo mila jerena ny optika ny mason'ny optika. Misaotra an'Andriamanitra izay nanome maso anay hahita ny famoronana mahavariana manodidina antsika. Misaotra bebe kokoa an'Andriamanitra isika noho ny fisokafantsika maso ara-panahy hahafantatra ny fahamarinany lehibe. Amin'ny alàlan'ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanambarana dia ahitantsika ny fanantenana nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny niantsoany antsika; lova manan-karena sy mahafinaritra ho an'ny olony masina (Efesiana 1:17 - 18).

Raha mila miandry ianao vao mandinika ny masonao dia eritrereto ny fahagagana amin'ny masonao. Ajanony ny masonao tsy hahita na inona na inona. Avy eo, sokafy ny masonao ary jereo ny zavatra manodidina anao. Fahagagana aorian'ny fahagagana, "vetivety, miaraka amin'ny trompetra farany, satria hitsoka trompetra izany, ary hatsangana ny maty, tsy ho simba ary hiova isika" (1 Korintiana 15: 52). Ho hitantsika eo amin'ny voninahiny i Jesosy ary ho tahaka azy isika, hahita azy amin'ny masony tahaka ny tena izy (1 Jaona 3: 1-3). Miderà an'Andriamanitra Mahery Indrindra ary misaotra azy amin'ny fahagagana rehetra.

vavaka

Ry Ray any An-danitra, misaotra anao namorona anay mahavariana sy mahafinaritra amin'ny sarinao. Indray andro dia ho hitantsika ny tena toetran'i Jesosy Kristy zanakao. Izany no isaorako anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Mpamonjy antsika. amena

by Natu Moti


PDFNy masonao ihany