Fahantrana sy fahalalahan-tanana

420 fahantrana sy malala-tanana Tao amin'ny taratasin'i Paoly faharoa ho an'ny Korintiana, dia nanolotra fitantarana tsara momba ny fiantraikan'ny fanomezana fanomezana hafaliana ho an'ny fiainan'ny mpino amin'ny fomba azo ampiharina izy. "Izahay kosa, manambara aminareo, ry havana, ny fahasoavan'Andriamanitra izay omena amin'ireo vondrom-piarahamonina Makedonia" (2 Kôr 8,1). Tsy nanao tatitra madinidinika fotsiny i Paoly - naniry ny handray anjara amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba mitovy amin'ny fiangonana tao Tesalonika ireo rahalahy sy anabavy tany Korinto. Naniry hanome valiny marina sy mamokatra izy ireo amin'ny fahalalahan'Andriamanitra. Nanamarika i Paul fa ny olona Makedoniana dia "ory mafy" ary "mahantra" - nefa koa nanana "fifaliana lehibe" izy ireo (V. 2). Tsy avy amin'ny filazantsara momba ny fahasalamana sy ny fanambinana ny fifaliany. Ny hafalian'izy ireo lehibe dia tsy avy amin'ny fananana vola sy entana be dia be, na dia nanam-bola kely aza izy ireo!

Ny fanehoan-keviny dia mampiseho zavatra "avy amin'ny tontolo hafa", zavatra goavambe, zavatra tanteraka ivelan'ny tontolon'ny natiora maha-olona tia tena, zavatra tsy azo hazavaina amin'ny soatoavin'ity tontolo ity: "Satria nanitatra ny hafaliany rehefa nanaporofo ny tenany tamin'ny alalan'ny fahoriana be tokoa ary, na dia mahantra aza izy ireo, dia nanome be dia be tokoa amin'ny fahatsorana rehetra » (V. 2). Mahatalanjona! Hanambatra ny fahantrana sy ny fifaliana ary inona no azonao? Fanomezana be dia be! Tsy io no nomen-dratsiny. "Satria mafy orina mijoro ho vavolombelona aho ary manome an-tsitrapo ny herin'izy ireo izy ireo" (V. 3). Nanome mihoatra noho ny "mahay mandanjalanja" izy ireo. Nanolotra fahafoizan-tena izy ireo. Eny, toa tsy ampy izany, "nangataka tamim-paharesen-dahatra izahay fa afaka manampy amin'ny fitahiana sy ny serivisy fanompoana amin'ny olona masina." (V. 4). Tao anatin'ny fahantran'izy ireo dia nangataka an'i Paoly izy ireo hanome fotoana bebe kokoa noho ny tokony ho izy!

Izany no fomba niasan'ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny mpino tany Makedonia. Fijoroana ho vavolombelona momba ny finoan'izy ireo an'i Jesosy Kristy izany. Fijoroana ho vavolombelon'ny fitiavan'izy ireo ara-panahy ho an'ny olona hafa izany - fijoroana ho vavolombelona izay tian'i Paoly hahafantatra sy manahaka ny Korintianina. Ary mbola ho antsika ihany koa ankehitriny raha ahafahantsika mamela ny Fanahy Masina hiasa malalaka ao anatintsika.

Voalohany amin'ny Tompo

Nahoana ny Makedoniana no nanao zavatra "ivelan'izao tontolo izao"? Hoy i Paul: "... fa izy ireo dia nanolotra ny tenany voalohany ho an'ny Tompo ary avy eo aminay, araka ny sitrapon'Andriamanitra" (V. 5). Izy ireo dia nanao tamin'ny fanompoana an'ny Tompo. Ny fahafoizan-tenany indrindra ho an'ny Tompo. Izy io dia asan'ny fahasoavana, asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany ary hitan'izy ireo fa faly manao izany. Ho valin'izy ireo amin'ny Fanahy Masina ao amin'izy ireo no nahalalany, nino sy nahatonga an'io fomba io satria tsy refesin'ny fiainana ara-nofo ny fiainana.

Raha mamaky ao amin'ity toko ity isika dia afaka mahita fa tian'i Paoly hanao toy izao koa ny Korintiana: «Koa nandresy lahatra an'i Titosy izahay fa, tamin'ny nanombohany taloha, dia izao no ataon'izy ireo izao fitahiana izao eo aminareo. Fa satria manankarena amin'ny zavatra rehetra ianao, amin'ny finoana sy amin'ny teny ary amin'ny fahalalana ary amin'ny zotom-pitiavana sy fitiavana izay nofohazinay taminao, dia omeo betsaka izao tombontsoa izao » (And. 6-7).

Nireharehan'ny Korintianina ny harem-panahiny ara-panahy. Be dia be ny zavatra nomeny, nefa tsy nomen'izy ireo izany! Tian'i Paoly ho lehibe kokoa ny fahalalahan-tanana satria izany no fanehoana fitiavana an'Andriamanitra, ary ny fitiavana no zava-dehibe indrindra.

Ary na izany aza dia fantatr'i Paoly fa na manao ahoana na manao ahoana nomen'ny olona iray dia tsy mahasoa an'io olona io raha toa ka lolompo ilay fihetsika fa tsy malala-tanana (1 Kôr 13,3). Noho izany dia tsy te hampitahoroka ny Korintiana izy, ny hisalasala hanome azy ireo, saingy te-hametraka tsindry kely ho azy ireo izy satria ny fihetsika nataon'ny Korintianina dia tsy nampoizina akory ary tokony ho nilazana izy ireo fa izao no zava-teo. «Tsy milaza izany ho toy ny lamina aho; fa satria ny hafa dia maniry mafy tokoa, dia dinihiko koa ny fitiavanao raha tsara fanahy » (2 Kôr 8,8).

Ry Jesosy, mpampiantrano anay

Ny klerjy tena izy dia tsy hita ao amin'ireo zavatra nireharehan'ny Korintianina - izany dia refesin'ny fenitra Jesosy Kristy tonga lafatra izay nanolotra ny ainy ho an'ny rehetra. Koa naneho ny toe-tsain’i Jesosy Kristy ho porofo teolojika momba ny fahalalahan-tanana izay te-hahita ao amin’ny fiangonana tany Korinto i Paoly: «Satria fantatrao ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompontsika: na dia manankarena aza izy, dia tonga nahantra noho ny aminareo, mba handalovanao. hampanan-karena ny fahantrany '» (V. 9).

Tsy harena ara-batana ny harena noresahin'i Paoly. Lehibe lavitra noho ny harena harena ara-batana ny harenantsika. Any an-danitra ianao, voatokana ho anay. Nefa na dia izao aza, raha avelantsika hiasa ao anatintsika ny Fanahy Masina, dia afaka mahazo fahatsapana an'izany harena maharitra izany isika.

Amin'izao fotoana izao, ny vahoakan'Andriamanitra mahatoky dia mandalo fitsapana, na dia fahantrana aza - ary, noho i Jesosy mitoetra ao amintsika, dia afaka ny ho feno fahalalahan-tanana isika. Mahazo misimisy kokoa amin'ny fanomezana isika. Afaka mihoatra ny ambany indrindra isika satria na dia ankehitriny ny fifaliantsika ao amin'i Kristy aza dia mety hihoatra ny fanampiana ny hafa.

Betsaka no azo lazaina momba ny ohatr'i Jesosy, izay niresaka matetika momba ny fampiasana ny harena marina. Ao amin'io fizarana io dia mamintina azy ho "fahantrana" i Paoly. Vonona hanao izay hampahantra ny tenantsika i Jesosy. Raha manaraka azy isika dia nantsoina hamoy ny zavatra eto amin'ity tontolo ity, mba hiaina mifanaraka amin'ny soatoavina hafa ary hanompo azy amin'ny alàlan'ny fanompoana ny hafa.

Fifaliana sy fahalalahan-tanana

Nanohy ny fiangavian'izy ireo tamin'ireo Korintiana i Paoly: «Ary izany no ilazako ny hevitro; satria mahasoa anao izany, izay nanomboka tamin'ny taon-dasa ianao tsy tamin'ny fanaovana ihany, fa koa amin'ny finiavana. Ankehitriny, na izany aza, manaova izay tadiavinao te hanatanteraka araka izay anananao » (And. 10-11).

"Satria raha misy sitra-po" - raha toa ka misy fihetsika milala-tanana - dia raisina araka ny ananan'ny iray fa tsy izay tsy ananany " (V. 12). I Paoly dia tsy nangataka ny Korintiana hanome be dia be toy ny nomen'ny Makedoniana. Efa samy nanome ny tombotsoany ny Makedoniana; Nangataka fotsiny ny Korintianina i Paoly mba hanome araka izay fahaizany - fa ny tena zava-dehibe dia ny faniriany homena fahalalahan-tanana ho zavatra atao an-tsitrapo.

Nanohy fampirisihana vitsivitsy tao amin'ny Toko 9 i Paul hoe: "Satria fantatro ny fahasoavanao, izay isaorako anao avy any Makedonia, rehefa nilaza aho fa: efa vonona i Akaia tamin'ny herintaona! Ary ny ohatra nataonao dia nampiely be indrindra » (V. 2).

Tahaka ny nampiasan'i Paoly ny ohatry ny Makedoniana mba hampiasana ny Korintianina ho amin'ny fahalalahan-tanana, dia efa nilaza ny ohatry ny Korintiana izy mba hanome aingam-panahy ny Masedoniana, izay toa tena nahomby. Malala-tanana ny Makedoniana ka nahafantatra i Paoly fa afaka nanao zavatra betsaka lavitra noho ny teo aloha ny Korintianina. Nefa dia nirehareha tany Makedonia izy fa malala-tanana ny Korintianina. Ankehitriny izy dia naniry ny Korintiana hamita azy. Te hananatra hevitra indray izy. Te hanery ny sasany izy, saingy tiany omena an-tsitrapo ny lasibatra.

«Fa nalefako ny rahalahy, mba tsy haringana anao ny fiderana anay noho ny aminareo, ka efa vonona ianao, toy ny efa voalazako momba anao, tsy raha avy ato amiko ireo avy any Makedonia ka mahita anao tsy vonona , tsy izahay, tsy hiteny hoe: ianao, ho menatra amin izany fahatokisana izany. Ka izao aho efa nandinika fa ilaina ny mandrisika ireo rahalahy mba hanantona anao mialoha, mba hamita ny tso-dranonao izay efa nambaranao ka efa vonona ho fanomezana tso-drano izany fa tsy amin'ny faharatsiana » (And. 3-5).

Avy eo misy andininy izay efa rentsika imbetsaka. "Ny olona rehetra, araka ny tao an-tsainy, tsy an-kanaika na an-tery; satria tia mpanome sambatra Andriamanitra » (V. 7). Ity fahasambarana ity dia tsy midika fanodinana na fihomehezana - midika izany fa mankafy ny fizarantsika ny hafa isika satria i Kristy no ato amintsika. Manome antsika hahatsapa ho tsara ny fanomezana. Ny fitiavana sy ny fahasoavana dia miasa ao am-pontsika amin'ny fomba iray ka ny fiainana manome tsikelikely dia lasa fifaliana lehibe kokoa ho antsika.

Ny fitahiana lehibe kokoa

Ao amin'ity fizarana ity koa dia miresaka momba ny valisoa i Paoly. Raha manome maimaimpoana sy malala-tanana isika dia homen'Andriamanitra antsika koa. Tsy natahotra i Paoly hampahatsiahy izao manaraka izao ny Korintiana: «Fa Andriamanitra afaka manome toky fa be ny fahasoavana rehetra eo aminareo, mba hanananareo fahafaham-po amin'ny zavatra rehetra ary mahasoa amin'ny asa tsara rehetra» (V. 8).

Nampanantena i Paoly fa halala-tanana ho antsika Andriamanitra. Indraindray omen'Andriamanitra zavatra ara-nofo isika, saingy tsy izany no resahin'i Paoly. Niresaka momba ny fahasoavana izy - fa tsy ny famelan-keloka (isika dia mandray izao fahasoavana mahafinaritra izao amin'ny alàlan'ny finoana an'i Kristy, fa tsy amin'ny asan'ny fahalalahan-tanana) - Miresaka momba ny fahasoavana maro hafa azon'Andriamanitra i Paoly.

Raha manome fahasoavana fanampiny ho an'ireo fiangonana any Makedonia Andriamanitra, dia ho kely kokoa ny vola noho ny teo aloha, fa vao mainka mifaly! Izay olona manan-tsaina, raha voatery misafidy izy ireo, dia aleony ny fahantrana amam-pifaliana toy izay harena tsy misy fifaliana. Ny fifaliana no fitahiana lehibe kokoa, ary omen'Andriamanitra fitahiana lehibe kokoa isika. Ny kristiana sasany dia samy mahazo - nefa manana andraikitra koa izy ireo hampiasa ny hafa mba hanompoana ny hafa.

Avy eo i Paoly dia nanonona ny tenin'ny Testamenta Taloha: "Izy dia niely ary nanome ho an'ny mahantra" (V. 9). Inona no karazana fanomezana resahiny? "Ny fahamarinany maharitra mandrakizay". Lehibe noho izy rehetra ny fanomezana ny fahamarinana. Ny fanomezam-pahasoavana ho hita ho olo-marina eo imason’Andriamanitra - io no fanomezana izay maharitra mandrakizay.

Mamaly fo feno fahalalahan-tena Andriamanitra

"Fa izay manome voa ho an'ny mpamafy sy mofo ho hanina dia homeny anao zanaka maro ary hihamaro ary ampitomboiny ny vokatry ny fahamarinanao" (V. 10). Ity andiany farany momba ny fijinjana ny fahamarinana ity dia mampiseho amintsika fa mampiasa sary an'ohatra i Paul. Tsy manome teny voajanahary izy fa milaza izy fa manome valisoa ho an'ny olona malala-tanana Andriamanitra. Manome azy ireo izy ireo mba afaka manome bebe kokoa.

Hanome bebe kokoa ny olona mampiasa ny fanomezan'Andriamanitra hanompo izy. Indraindray miverina amin'ny fomba mitovy, varimbazaha, varimbazaha, vola ho an'ny vola, fa tsy matetika. Indraindray izy dia mitahy antsika amin'ny hafaliana tsy miovaova ho valin'ny fanomezana sorona. Manome ny tsara indrindra foana izy.

Nilaza i Paoly fa hanana izay rehetra ilainy ny Korintiana. Fa inona? Ka dia «manankarena amin'ny asa tsara rehetra». Nilaza toy izany koa izy ao amin'ny andininy 12: "Satria ny fanompoana amin'ny famoriam-bokatra ity dia tsy vitan'ny fanasitranana ny tsy fahampian'ny olona masina, ary miasa betsaka koa izy amin'ny hoe maro no misaotra an'Andriamanitra." Ny fanomezana avy amin'Andriamanitra dia tonga amin'ny fepetra, hoy isika. Mila mampiasa azy ireo izahay, aza afeninao amin'ny efi-trano lemona.

Izay manankarena dia tokony hanan-karena amin'ny asa tsara. "Mandidia ny mpanankarena amin'izao tontolo izao mba tsy hireharehany na hanantena harena tsy azo antoka fa ho an'Andriamanitra, izay manome antsika ny zavatra rehetra hankafizantsika; fa manao soa, mahazo manankarena amin'ny asa tsara, tahaka ny manome, mahasoa » (1 Tim 6,17: 18).

Tena fiainana

Inona no valisoa ho an'ny fitondran-tena tsy mahazatra toy izany, ho an'ny olona izay tsy miraikitra amin'ny harena fa zavatra hitazona nefa iza no manome azy an-tsitrapo? "Ity fomba ity dia manangona harena ho antony tsara amin'ny ho avy mba hahafahan'izy ireo miaina tena" (V. 19). Raha matoky an'Andriamanitra isika dia haka fiainana izay tena fiainana.

Ry namana, tsy mora ny fiainana. Ny fanekena vaovao dia tsy mampanantena fiainana milamina. Izy io dia manome mihoatra ny 1 tapitrisa: tombom-barotra mihoatra ny 1 tapitrisa ho an'ny fampiasam-bola ataontsika - saingy mety misy traboina manan-danja amin'ity fiainana tsy maharitra ity.

Ary mbola misy valisoa lehibe ihany koa eto amin'ity fiainana ity. Manome fahasoavana be dia be Andriamanitra (ary amin'ny fahendreny tsy misy fetra) ny fomba nahafantarany fa izany no tsara indrindra ho antsika. Ao anatin'ireo fitsapana sy fitahiantsika dia afaka manolotra ny fiainantsika Aminy isika. Azontsika atao ny manankina aminy ny zavatra rehetra, ary raha manao izany isika dia ho vavolombelon'ny finoana.

Tena tia antsika loatra Andriamanitra ka nandefa ny Zanany ho faty ho antsika na dia mpanota sy fahavalontsika aza isika. Koa satria nasehon'Andriamanitra fitiavana toy izany isika, dia afaka mahazo antoka isika fa hikarakara antsika izy, ho an'ny fahasalamantsika maharitra, ankehitriny isika dia zanany sy sakaizany. Tsy mila manahy momba ny hahazoantsika ny volantsika isika.

Fijinam-bokatra

Andao hiverina any amin'ny 2 Korintiana 9 isika ary diniho izay nampianarin'i Paoly ny Korintiana momba ny fahalalahan-karena ara-bola sy ara-nofo. "Koa dia hanan-karena amin'ny zavatra rehetra ianao, hanome amin'ny fahatsorana rehetra izay miasa amin'ny alàlan'ny fisaorana an'Andriamanitra. Satria ny asa fanompoana amin'ity famoriam-bola ity dia tsy vitan'ny fanasitranana ny tsy fahampian'ny olo-masina, fa manondraka olona maro ihany koa misaotra an'Andriamanitra » (And. 11-12).

Nampahatsiahivin'i Paoly ny Korintiana fa ny fahalalahan-tanana dia tsy asa ezaka maha-olombelona fotsiny fa manana vokatra teolojika. Misaotra an’Andriamanitra noho izany ny olona satria takatr’izy ireo fa miasa amin’ny olona ny Andriamanitra. Napetrak'Andriamanitra amin'izay manome ao am-pony ireo. Toy izao ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. "Noho io fanompoana tsy mivadika io dia midera an'Andriamanitra noho ny fankatoavanao ny Filazantsaran'i Kristy sy ny fahatsoran'ny fiarahanareo amin'izy ireo sy amin'ny olona rehetra" (V. 13). Maromaro ny teboka marobe momba an'io. Voalohany, ireo Korintiana dia afaka nanaporofo ny tenany tamin'ny nataony. Nasehon'izy ireo tamin'ny zavatra nataony fa tena misy ny zavatra inoany. Faharoa, ny fahalalahan-tanana dia tsy vitan'ny fisaorana fotsiny, fa fisaorana an'Andriamanitra ihany koa. Fomba ivavahana io. Fahatelo, ny fanekena ny filazantsaran'ny fahasoavana dia mitaky fankatoavana vitsivitsy ary ny fankatoavana dia tafiditra amin'ny fizarana ireo loharano ara-batana.

Manome ny filazantsara

Nanoratra momba ny fanomezana amim-pahalalahan-tanana mifandraika amin'ny ezaka atao hanamaivana ny mosary i Paoly. Saingy ny fitsipika mitovy amin'izany ihany dia mihatra amin'ny famoriam-bola ara-bola ananantsika ao amin'ny Fiangonana ankehitriny mba hanohanana ny filazantsara sy ny ministeran'ny Fiangonana. Manohy manohana asa lehibe izahay. Izany dia mamela ireo mpiasa izay mitory ny filazantsara hiaina fiainana avy amin'ny filazantsara araka izay tratranay.

Mbola hamindra fo foana Andriamanitra. Mbola asiany harena any an-danitra sy fifaliana mandrakizay. Ny filazantsara dia mbola nitaky fitakiana amin'ny lafiny ara-bola. Ny toe-tsaintsika momba ny vola dia mbola maneho ny finoantsika ny ataon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao sy mandrakizay. Mbola hisaotra sy hidera an’Andriamanitra ny olona noho ny sorona ataontsika anio.

Mahazo fitahiana isika amin'ny vola izay omentsika ny fiangonana - manampy ny fandoavana ny hofan-trano ho an'ny efitrano fivoriana, ho an'ny fikarakarana pastora ary ny boky. Saingy ny fanomezana ataontsika dia manampy ny hafa hanome boky ho an'ny hafa, hanome toerana hahafahan'ny olona mahafantatra vondron'olona mpino tia ny mpanota; handoa vola andiana mpino izay mamorona sy mihazona toetrandro izay ahafahan'ireo mpitsidika vaovao ampianarina momba ny famonjena.

Ianao no mahalala ireo olona ireo Tsy (mbola), fa hisaotra anao izy ireo - na fisaorana an'Andriamanitra mihitsy aza noho ny fahavelomanao. Asa lehibe tokoa izany. Ny zava-dehibe indrindra azontsika atao amin'ity fiainana ity taorian'ny nanekena an'i Kristy ho Mpanavotra antsika dia ny hanampy ny Fanjakan'Andriamanitra hivoatra, hanao fiovana amin'ny alàlan'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainantsika.

Te-hamarana ny tenin'i Paoly ao amin'ny andininy 14-15 aho: «Ary amin'ny fivavahan'izy ireo aminao dia maniry anao izy ireo noho ny fahasoavan'Andriamanitra lehibe indrindra aminao. Fa misaotra an'Andriamanitra noho ny fanomezana tsy hay lazaina! »

nataon'i Joseph Tkach


PDFFahantrana sy fahalalahan-tanana