Tsy rariny izany!

387 tsy rariny izany Jesosy tsy nitondra sabatra, tsy lefona. Tsy nanana tafika izy aoriany. Ny fitaovam-piadiany ihany no vavany, ary ny hafatra nampitondrainy azy. Nataony tezitra be loatra ny olona ka te hamono azy izy ireo. Ny hafatra nampitainy dia tsy hoe tsy ho diso fotsiny, fa mampidi-doza. Nifamadika izany. Nandrahona ny fanakorontanana ny rafitry ny sosialy jiosy izany. Fa inona ny hafatra mety ho tezitra be amin'ireo manampahefana ara-pivavahana ka namono ny mpitondra azy ireo?

Ny eritreritra iray mety hanorisory ny mpitondra fivavahana dia hita ao amin'ny Matio 9:13: "Tonga hiantso ny mpanota aho fa tsy ny marina". Nanana vaovao tsara ho an'ny mpanota i Jesosy, saingy maro tamin'ireo nihevitra ny tenany ho tsara no nahita fa nitory vaovao ratsy i Jesosy. Jesosy dia nanasa ny mpivaro-tena sy mpamory hetra ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy tian'ny lehilahy tsara izany. "Tsy rariny izany" hoy izy ireo. «Efa nahavita ezaka tsara izahay, mba ho tsara, nahoana izy ireo no tonga any amin'ny fanjakana nefa tsy nanao ezaka? Raha tsy voatery mijanona any ivelany ny mpanota, tsy rariny izany! »

Tsy mihoatra ny ara-drariny

Andriamanitra kosa dia tsy miangatra. Lehibe lavitra noho izay azontsika rehetra ny fahasoavany. Malala-tanana Andriamanitra, feno fahasoavana, feno famindram-po, feno fitiavana antsika, na dia tsy mendrika izany aza isika. Ny hafatra toy izany dia manelingelina ny manam-pahefana ara-pivavahana sy izay milaza fa manandrana bebe kokoa ianao, arakaraka ny ahatongavanao; raha manao tsara kokoa dia ho karama bebe kokoa ianao. Manaraka izany hafatra izany ny mpitondra fanjakana satria manamora ny antony manosika ny olona hanao ezaka, manao ny tsara, miaina amim-pahamarinana. Fa hoy i Jesosy: Tsy toa izany.

Raha mandavaka lavaka lalina ianao, raha miverimberina matetika, raha mpanota ratsy indrindra ianao, dia tsy mila mijanona eo amin'ny lavaka ianao mba ho voavonjy. Mamela anao fotsiny Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy. Tsy mila mahazo izany ianao, Andriamanitra irery no manao izany. Minoa fotsiny ianao vao mino. Ny hany mba ataonao dia ny matoky an'Andriamanitra, raiso ny teniny momba izany: voavela ny helokanao an-tapitrisany.

Ny olona sasany dia mahita an'io karazana hafatra io toa tsy ratsy. "Jereo fa niezaka mafy aho hivoaka ny lavaka," hoy izy ireo: "ary saika ho faty aho. Ary ankehitriny hoy ianao tamiko dia nidina avy tao an-davaka izy ireo nefa tsy mila miezaka akory? Tsy rariny izany! »

Tsia, tsy "tsy miangatra" ny fahasoavana, fahasoavana io, fanomezana tsy mendrika. Afaka malala-tanana Andriamanitra amin'izay tiany halala-tanana, ary ny vaovao mahafaly dia manolotra ny fahalalany amin'ny olona rehetra. Ara-drariny raha ny hevitry ny rehetra dia eo ihany ny olon-drehetra, na dia midika aza izany fa mametraka trosa be izy amin'ny sasany ary kely kokoa ho an'ny hafa - mitovy ny fepetra ho an'ny rehetra, na dia hafa aza ny zavatra takiana.

Fanoharana momba ny tsy miangatra sy ny tsy miangatra

Ny fanoharana momba ny mpiasa ao amin'ny tanimboaloboka dia ao amin'ny Matio 20. Ny sasany nandray tsara izay nifanarahan'izy ireo, ny hafa kosa nahazo bebe kokoa. Izao ny lehilahy efa niasa nandritra ny andro: “Tsy rariny izany. Niasa tontolo andro izahay ary tsy ara-drariny ny mitovy karama tahaka ireo niasa kely » (cf. v. 12). Fa ny lehilahy izay niasa tontolo andro dia nahazo izay tena nekeny talohan'ny nanombohany niasa (V. 4). Nimonomonona ihany izy ireo satria nahazo hafa mihoatra ny marina.

Inona no nolazain'ny tompon'ny tanimboaloboka? «Moa tsy manana fahefana hanao izay tiako amin'ny fananako va aho? Mahatahotra ve ianao satria tena tsara fanahy aho? » (V. 15). Nilaza ny tompon'ilay tanimboaloboka fa homeny karama isan'andro isan'andro izy ireo, nefa dia mbola nitaraina kosa ireo mpiasa. Nahoana? Satria nampitaha ny tenany tamin'ny hafa izy ireo ary tsy lavorary. Nanana fanantenana sy diso fanantenana izy ireo.

Fa hoy ny tompon'ilay tanimboaloboka tamin'ny iray tamin'izy ireo: «Tsy diso aminareo aho. Raha mieritreritra ianao fa tsy rariny, ny olana dia antenaina fa tsy izay tena noraisinao. Raha tsy nandoa vola be tamin'ireo tonga taty aoriana aho dia ho afa-po tanteraka tamin'ny nomeko anao. Ny olana dia andrasanao, tsy izay nataoko. Ianao no miampanga ahy ho ratsy satria lasa tsara ho an'ny olon-kafa aho » (jer. v. 13-15).

Ahoana no hataonao raha izany? Inona no mety hoeritreretinao raha nanome bonus vaovao ny mpiara-miasa aminao fa tsy ireo mpiasa taloha sy tsy mivadika? Tsy tsara ho an'ny fitondran-tena ve, sa ahoana? Saingy Jesosy dia tsy miresaka momba ny fiakaran'ny karama eto - miresaka ny Fanjakan'Andriamanitra ao amin'io fanoharana io izy (V. 1). Ilay fanoharana dia maneho ny zava-nitranga tamin'ny asan'i Jesosy: nomen'Andriamanitra famonjena ny olona izay tsy nanao ezaka manokana, ary hoy ny manam-pahefana: «Tsy rariny izany. Tsy tokony halala-tanana amin'izy ireo ianao. Niezaka izahay ary zara raha nisy n'inona n'inona. » Ary hoy Jesosy: "Izaho mitondra ny vaovao tsara amin'ny mpanota fa tsy ny marina." Ny fampianarany dia nandrahona hanimba ny antony manosika ho tsara.

Inona no ifandraisan'izany amintsika?

Mety te hino isika fa rehefa mahazo miasa mandritra ny andro sy mitondra ny enta-mavesatra sy ny hafanana, dia mahazo valisoa tsara isika. Izahay dia tsy. Tsy maninona na firy akory ianao no tany am-piangonana na firy na sorona izay nataonao; tsy misy izany raha oharina amin'ny omen'Andriamanitra antsika. Nanao ezaka bebe kokoa noho isika rehetra i Paoly; nanao sorona bebe kokoa ho an'ny filazantsara izy mihoatra ny takatsika, saingy nataony ho fatiantoka ho an'i Kristy izany rehetra izany. Tsy inona izany.

Tsy fotoana ho an'Andriamanitra ny fotoana niarahanay tany am-piangonana. Ny asa nataontsika dia tsy misy na inona na inona azo atao. Na amin'ny endriny ambony indrindra aza, araka ny lazain'ny fanoharana hafa, mpanompo tsy ilaina izahay (Lioka 17, 10). I Jesosy dia nividy ny fiainantsika manontolo; manana ny rariny izy amin'ny eritreritra sy ny asa rehetra. Tsy misy fomba azontsika omena azy ankoatra izay - na dia manao izay rehetra andidiany aza isika.

Raha ny tena izy dia toy ny mpiasa izay tsy miasa afa-tsy adiny iray isika ary mahazo karama iray andro. Zara raha nanomboka isika ka nahazo karama toy ny hoe efa nanao zavatra mahasoa. Rariny ve? Angamba tsy tokony hapetrakay mihitsy ilay fanontaniana. Raha ankasitrahantsika ny didim-pitsarana, dia tokony tsy mitady hevitra faharoa isika!

Moa ve isika mahita ny tenantsika toy ny olona niasa mafy sy niasa mafy? Mihevitra ve isika fa nahazo mihoatra noho izay azontsika? Na hihevitra ny tenantsika ho toy ny olona nahazo fanomezana tsy mendrika, na firy taona isika no niasa? Izany dia sakafo ho eritreretina.

nataon'i Joseph Tkach


PDFTsy rariny izany!