Asan'Andriamanitra isika

Taona vaovao no manomboka eto amin’ity tontolo misavoritaka ity raha mbola manohy ny diantsika mahatalanjona hatrany hatrany amin’ny fanjakan’Andriamanitra isika! Araka ny nosoratan’i Paoly, dia nataon’Andriamanitra ho olom-pirenen’ny fanjakany isika rehefa “nanafaka antsika tamin’ny fahefan’ny maizina ka namindra antsika ho amin’ny fanjakan’ny Zanany malalany, izay ananantsika fanavotana, dia ny famelan-keloka.” ( Kol. 1,13- iray).

Satria any an-danitra ny zom-pirenentsika (Fil. 3,20), manana adidy isika hanompo an’Andriamanitra, ho tànany sy ho sandriny eo amin’izao tontolo izao, amin’ny fitiavana ny mpiara-belona amintsika tahaka ny tenantsika. Satria an’i Kristy isika, fa tsy ny tenantsika na ny tontolo manodidina antsika, dia tsy tokony hampiaraka ny ratsy. mandresy, fa tokony handresy ny ratsy amin’ny soa (Rom. 12,21). Andriamanitra no manana ny fitakiana voalohany amintsika, ary ny fototry ny filazana izany dia ny nampihavanany antsika tamin-kalalahana sy tamim-pahasoavana ary nanavotra antsika fony isika mbola tao anatin’ny fanandevozan’ny fahotana.

Mety ho efa naheno ny tantara momba ilay lehilahy izay maty ianao, avy eo nifoha, dia nahita azy nijoro teo anoloan'i Jesosy, teo anoloan'ny vavahady volamena lehibe izay misy famantarana izay vakiny: "Fanjakan'ny Lanitra". Hoy i Jesosy hoe: “Mila isa-tapitrisa tapitrisa ianao hiakatra any an-danitra. Lazao ahy ny zavatra tsara rehetra nataonao izay azontsika ampidirina ao amin'ny kaontinao - ary rehefa mahazo isa tapitrisa izahay dia hanokatra ny vavahady aho ary hiditra anao. ”

Hoy ilay lehilahy: "Tsara, andao ho jerena. Nivady tamin'io vehivavy io ihany aho nandritra ny 50 taona ary mbola tsy nandoka na nandainga mihitsy. "Hoy i Jesosy:" Mahafinaritra izany. Mahazo isa telo momba izany ianao. ”Hoy ilay lehilahy:“ teboka telo fotsiny? Ahoana ny momba ny fanatrehako tonga lafatra amin'ny serivisy sy ny fahafolonkarena tonga lafatra? Ary inona ny fiantrana sy ny fanompoana ataoko? Inona no azoko rehetra amin'izany? Jesosy dia nijery ny latabatra hetiny ary nilaza hoe: “Izay dia manome isa 28. Izany dia mitondra anao amin'ny isa 31. Mila 999.969 fotsiny ianao. Inona koa no nataonao Nikorontana ny lehilahy. "Ity no tsara indrindra ananako," hoy izy nitoloko, ary 31 isa fotsiny izany! Tsy hanamboatra azy mihitsy aho! »Nandohalika izy ary niantsoantso hoe:" Tompo ô, mamindrà fo amiko! "" Vita! "Hoy i Jesosy. "Tondro iray tapitrisa. Midira! "

Ity dia tantara mahafatifaty izay mampiseho fahamarinana mahagaga sy mahatalanjona. Tahaka an’i Paoly ao amin’ny Kolosiana 1,12 Nanoratra izy hoe, “Andriamanitra no nanao antsika ho mendrika ho lova amin’ny olona masina ao amin’ny mazava”. Noharian’Andriamanitra isika, nampihavanina sy navotana tamin’ny alalan’i Kristy, satria fotsiny hoe tia antsika Andriamanitra! Iray amin’ireo andinin-teny tiako indrindra ny Efesianina 2,1-10. Mariho ireo teny amin'ny soratra matevina:

"Ianareo koa dia maty tamin'ny fandikan-dalàna sy ny fahotanao ... Anisan'izany isika rehetra dia niaina ny fiainantsika araka ny filan'ny nofontsika ary nanao ny sitrapon'ny nofo sy ny fihetseham-po ary zanaky ny fahatezerana natiora sy ny hafa. Fa Andriamanitra, Izay manankarena amin'ny famindram-po, amin'ny fitiavany be, izay tiany, dia namonjy antsika izay maty tamin'ny ota velona niaraka tamin'i Kristy tamin'ny fahasoavana - voavonjy ianareo; ary natsangany ho antsika, sy nanangana antsika any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, mba hanehoany ny haren'ny fahasoavany amin'ny fotoana ho avy, amin'ny hatsaram-panahiny amintsika ao amin'i Kristy Jesosy. Satria amin'ny fahasoavana no namonjena anao amin'ny finoana, fa tsy avy aminao: fanomezan'Andriamanitra izany fa tsy avy amin'ny asa ka tsy misy hirehareha. Satria asany isika, noforonina tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra mialoha ka tokony handehanantsika. "

Inona no mety hampahery kokoa? Tsy miankina amintsika ny famonjena antsika fa miankina amin’Andriamanitra. Satria tia antsika tokoa izy, dia tao amin’i Kristy no nanaovany izay rehetra nilaina mba hahazoana antoka izany. Isika no zavaboariny vaovao (2 Kor. 5,17; Gal. 6,15). Afaka manao asa tsara isika satria nanafaka antsika tamin’ny fatoran’ny fahotana Andriamanitra ary nitaky antsika ho an’ny tenany. Isika no nataon’Andriamanitra antsika ary Izy no mandidy antsika fa tokony ho toy ny tenantsika tokoa isika - ilay zavaboary vaovao izay nataony tao amin’i Kristy.

Fa fanantenana mahafinaritra sy fahatsapana fiadanana azontsika atolotra ny taom-baovao, eny na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra sy mampidi-doza aza! An'i Kristy ny hoavintsika!

nataon'i Joseph Tkach


PDFAsan'Andriamanitra isika