Asan'Andriamanitra isika

Misy taona vaovao manomboka amin'ity tontolo mikorontana ity rehefa manohy ny diantsika mahavariana isika ary mihalalina lalindalina kokoa amin'ny fanjakan'Andriamanitra! Araka ny nosoratan'i Paoly, nataon'Andriamanitra ho olom-pirenen'ny fanjakany isika rehefa "namonjy antsika tamin'ny herin'ny maizina ary nametraka antsika ao amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay misy famonjena, dia ny famelan-keloka" (Kol. 1,13-14).

Satria any an-danitra ny zontsika sivily (Fil. 3,20), manana adidy ny hanompo an'Andriamanitra isika, ho tonga tanana sy sandriny eto amin'izao tontolo izao, amin'ny fitiavana ny namana tahaka ny tenantsika.Toa an'i Kristy isika fa tsy ny tenantsika na izao tontolo izao manodidina antsika. ny manodidina, tsy tokony ho resin'ny ratsy isika, fa tokony handresy ny ratsy amin'ny tsara (Rom. 12,21). Andriamanitra no manana ny fanambarana voalohany ho antsika, ary ny fototr'io fangatahana io dia ny hoe mihavana sy maimaimpoana antsika isika ary manavotra antsika rehefa mbola ao anatin'ny fanandevozana feno ota isika.

Mety ho efa naheno ny tantara momba ilay lehilahy izay maty ianao, avy eo nifoha, dia nahita azy nijoro teo anoloan'i Jesosy, teo anoloan'ny vavahady volamena lehibe izay misy famantarana izay vakiny: "Fanjakan'ny Lanitra". Hoy i Jesosy hoe: “Mila isa-tapitrisa tapitrisa ianao hiakatra any an-danitra. Lazao ahy ny zavatra tsara rehetra nataonao izay azontsika ampidirina ao amin'ny kaontinao - ary rehefa mahazo isa tapitrisa izahay dia hanokatra ny vavahady aho ary hiditra anao. ”

Hoy ilay lehilahy: "Tsara, andao ho jerena. Nivady tamin'io vehivavy io ihany aho nandritra ny 50 taona ary mbola tsy nandoka na nandainga mihitsy. "Hoy i Jesosy:" Mahafinaritra izany. Mahazo isa telo momba izany ianao. ”Hoy ilay lehilahy:“ teboka telo fotsiny? Ahoana ny momba ny fanatrehako tonga lafatra amin'ny serivisy sy ny fahafolonkarena tonga lafatra? Ary inona ny fiantrana sy ny fanompoana ataoko? Inona no azoko rehetra amin'izany? Jesosy dia nijery ny latabatra hetiny ary nilaza hoe: “Izay dia manome isa 28. Izany dia mitondra anao amin'ny isa 31. Mila 999.969 fotsiny ianao. Inona koa no nataonao Nikorontana ny lehilahy. "Ity no tsara indrindra ananako," hoy izy nitoloko, ary 31 isa fotsiny izany! Tsy hanamboatra azy mihitsy aho! »Nandohalika izy ary niantsoantso hoe:" Tompo ô, mamindrà fo amiko! "" Vita! "Hoy i Jesosy. "Tondro iray tapitrisa. Midira! "

Tantara mahafinaritra izany izay mampiseho fahamarinana mahatalanjona sy mahafinaritra. Araka ny nosoratan'i Paoly ao amin'ny Kolosiana 1,12:2,1, dia Andriamanitra "no nahatonga antsika hanana toetra lova ho lovan'ny olona masina ao amin'ny mazava". Isika noforonin Andriamanitra manokana, nohamafisina sy navotana tamin'ny alalan'i Kristy, satria Andriamanitra tia antsika! Iray amin'ireo andinin-tsoratra tiako indrindra ny Efesiana 10. Jereo tsara ireo teny:

"Ianareo koa dia maty tamin'ny fandikan-dalàna sy ny fahotanao ... Anisan'izany isika rehetra dia niaina ny fiainantsika araka ny filan'ny nofontsika ary nanao ny sitrapon'ny nofo sy ny fihetseham-po ary zanaky ny fahatezerana natiora sy ny hafa. Fa Andriamanitra, Izay manankarena amin'ny famindram-po, amin'ny fitiavany be, izay tiany, dia namonjy antsika izay maty tamin'ny ota velona niaraka tamin'i Kristy tamin'ny fahasoavana - voavonjy ianareo; ary natsangany ho antsika, sy nanangana antsika any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy, mba hanehoany ny haren'ny fahasoavany amin'ny fotoana ho avy, amin'ny hatsaram-panahiny amintsika ao amin'i Kristy Jesosy. Satria amin'ny fahasoavana no namonjena anao amin'ny finoana, fa tsy avy aminao: fanomezan'Andriamanitra izany fa tsy avy amin'ny asa ka tsy misy hirehareha. Satria asany isika, noforonina tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra mialoha ka tokony handehanantsika. "

Inona no mety hampahery kokoa? Tsy miankina amintsika ny famonjena antsika - miankina amin'Andriamanitra. Satria tena tia antsika tokoa izy, tao amin'i Kristy dia nanao ny zavatra rehetra ilaina mba hahazoana azy io. Isika no noforoniny vaovao (2 Kor. 5,17; Gal. 6,15). Afaka manao asa tsara isika satria efa nanafaka antsika taminny gadra ota Andriamanitra ary nangataka antsika ho tenantsika. Isika dia nataon'Andriamanitra mba hataontsika, ary Izy dia nandidy antsika fa tokony hahatongavantsika ho tena misy antsika - ilay fahariana vaovao noforoniny tao amin'i Kristy.

Fa fanantenana mahafinaritra sy fahatsapana fiadanana azontsika atolotra ny taom-baovao, eny na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra sy mampidi-doza aza! An'i Kristy ny hoavintsika!

nataon'i Joseph Tkach


PDFAsan'Andriamanitra isika