Ny fototry ny fahasoavana

374 ny toetran'ny fahasoavana Indraindray aho mahare ahiahy fa apetrakay loatra ny fahasoavana. Amin'ny maha-mpanitsy azy azy dia voalaza fa, amin'ny maha-mpifaninana amin'ny fampianarana ny fahasoavana, azontsika atao ny mihevitra ny fankatoavana, ny fahamarinana ary ny andraikitra hafa voalaza ao amin'ny Soratra Masina, ary indrindra ao amin'ny Testamenta Vaovao. Ireo izay manahy momba ny "fahasoavana be loatra" dia manana olana ara-dalàna. Mampalahelo fa misy ny mampianatra fa ny fomba fiainana iainana dia tsy ilaina raha toa ka voavonjy amin'ny fahasoavana isika fa tsy miasa. Ho azy ireo, ny fahasoavana dia zava-dehibe indrindra amin'ny tsy fahafantarana ireo fanoloran-tena, fitsipika, na ny firafitry ny fifandraisana azo antenaina. Ho azy ireo, ny fahasoavana dia midika fa ekena tokoa ny zava-drehetra, satria efa voavela izany aloha. Araka ny diso io fiheverana io, ny fahasoavana dia tapakila maimaim-poana - amin'ny herinaratra iray dia herin'ny mpisolovava banga vao afaka manao izay tianao.

antinomianism

Ny antinomisme dia endrika iray mamelona fiainana iray tsy misy na mifanohitra amin'ny lalàna na fitsipika. Nandritra ny tantaran'ny fiangonana, io olana io no lohahevitra amin'ny soratra masina sy ny fitoriana. Dietrich Bonhoeffer, maritiora amin'ny fitondran'ny Nazi, dia niresaka ny "fahasoavana mora" ao amin'ny boky nosoratany. Antinomism dia resahina ao amin'ny Testamenta Vaovao. Ao anatin'ny valinteniny, i Paoly dia nanonona ny fiampangana fa ny fanamafisany ny fahasoavana dia mamporisika ny olona "hitohy amin'ny ota, mba ho tonga mahery kokoa ny fahasoavana" (Romana 6,1). Fohy ary nazava ny valin'ny apostoly hoe: "Tena lavitra izany!" (V.2). Nisy fehezanteny vitsivitsy taty aoriana namerimberina ilay fiampangana azy ary namaly izy: «Ahoana izao? Hanota ve isika satria ambanin'ny fahasoavana fa tsy ambanin'ny lalàna? Lavitra izany! » (V.15).

Ny valin'ny apostoly Paoly momba ny fiampangana ny anti-anarana dia mazava. Na iza na iza hiady hevitra fa ny fahasoavana dia midika fa avela ny zava-drehetra satria voasaron'ny finoana fa diso. Fa nahoana? Inona no tsy nety tao? Moa ve ny olana tena "famindram-po be loatra"? Ary ny vahaolana ho azy ve dia ahitana ny fanitarana ny fahasoavana?

Inona no tena olana?

Ny tena olana dia ny mino fa ny fahasoavana dia midika fa tafavoaka amin'ny fitsipika, baiko, na adidy Andriamanitra. Raha ny fahasoavana tokoa no nanondro ny fametrahana fitsipika an-tsoratra, eny, miaraka amin'ny fahasoavana be dia be ny manilika. Ary raha voalaza isika fa mamindra fo amin'Andriamanitra, dia afaka manantena azy hanafaka amin'ny andraikitra rehetra na asa tokony hataontsika isika. Ny fahasoavana bebe kokoa hatrany amin'ny fankatoavana. Ary ny kely famindram-po, ny fanaingoana kely, fifanarahana kely tsara.

Ny tetika toy izany angamba no mamaritra tsara indrindra izay azon'ny fahasoavan'olombelona azo atao tsara indrindra. Saingy tsy hadino isika fa io fomba io dia mandrefy fahasoavana amin'ny fankatoavana. Mametraka ny roa tonta hifanandrina izy, ary mitohy hatrany ny ady miverina tsy miato fa tsy miato intsony, satria samy mifamono ny roa tonta. Samy manao tsinontsinona ny fahombiazan'ny tsirairay avy. Soa ihany, ny tetika toy izany dia tsy taratry ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahamarinana momba ny fahasoavana no manafaka antsika amin'ity fanahian-diso ity.

Ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny olona manokana

Ahoana no hamaritan'ny Baiboly ny fahasoavana? "I Jesoa Kristy mihitsy no manondro ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika". Ny tsodranon'i Paoly amin'ny faran'ny taratasy faharoa ho an'ny Korintiana dia manondro ny "fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika". Ny fahasoavana dia manome antsika safidy malalaka amin'ny endrika zanany lahimatoa, izay mifindra amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika ary mampihavana antsika amin'ny Tsitoha. Ny zavatra ataon'i Jesôsy amintsika dia manambara amintsika ny toetran'ny Ray sy ny Fanahy Masina. Ny soratra masina dia milaza amintsika fa i Jesosy dia endrika mahatoky ny toetran'Andriamanitra (Hebreo 1,3 Elberfeld Baiboly). Voalaza ao fa "Izy no endrik'andriamanitra tsy hita" ary "faly fa ny habokana rehetra dia tokony hitoetra ao aminy" (Kolosiana 1,15:19;). Izay mahita azy hahita ny rainy, ary raha fantatsika dia fantatsika koa ny ray (Jaona 14,9:7;).

Nohazavain’i Jesosy fa izy ihany no manao hoe "izay hitany ny Ray" (Jaona 5,19). Avelany hampahafantatra antsika izy fa izy ihany no mahalala ny ray ary izy irery no mampiseho azy (Matio 11,27). Nilaza tamintsika i Jaona fa io Tenin'Andriamanitra io, izay efa Andriamanitra hatramin'ny voalohany, dia naka endrika olombelona ary "naneho voninahitra antsika ho Zanaka Lahin'ny Ray," feno fahasoavana sy fahamarinana ". Raha «ny lalàna [...] dia nomen'i Mosesy; fahasoavana sy fahamarinana [...] tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. » Eny tokoa, "tamin'ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra ny fahasoavana." Ary ny zanany, izay efa tao am-pon'Andriamanitra hatrany, "dia nanambara azy tamintsika" (Jaona 1,14-18).

Jesosy dia nanolotra ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika - ary amin'ny teny sy ny asa dia manambara fa feno fahasoavana Andriamanitra. Izy dia fahasoavana tenany. Manome azy ireo ho antsika Izy amin'ny alalany - ilay mihaona amin'i Jesôsy isika. Tsy manome antsika avy amin'ny fahatokisana antsika izy na amin'ny adidy omena antsika. Manome fahasoavana Andriamanitra noho ny toetrany malala-tanana, izany hoe manome antsika maimaimpoana ao amin'i Jesosy Kristy izy. Tao amin'ny taratasiny ho an'ny Romana, i Paoly dia niantso ny fahasoavana ho fanomezana malala-tanana avy amin'Andriamanitra (5,15-17; 6,23). Tao anatin'ny taratasiny ho an'ny Efesiana dia nanambarany tamin'ny teny tsy hay hadinoina: "Noho ny fahasoavana dia namonjy tamin'ny finoana ianao, fa tsy avy aminao; fanomezan'Andriamanitra fa tsy avy amin'ny asa, ka tsy misy afaka hirehareha" (2,8-9).

Ny zavatra rehetra omen'Andriamanitra antsika, omeny antsika amim-pahalalahan-tanana amin'ny hatsaram-panahy, avy amin'ny faniriana mafy hanao soa amin'ny olona rehetra tsy mitovy aminy. Ny asa fahasoavany dia nipoitra avy amin'ny toetrany tsara fanahy sy malala-tanana. Tsy mijanona izy fa avelany handray anjara malalaka amin'ny fahatsarany, na dia miatrika fanoherana, fikomiana ary tsy fankatoavana eo amin'ny famoronana aza izy. Maneho ny fahotany amintsika Izy noho ny famelan-keloka sy ny fampihavanana, izay omena antsika amin'ny alalan'ny sorom-panavotana ny zanany. Ilay Andriamanitra izay mazava ary tsy misy maizina, dia manome antsika malalaka amin'ny zanany amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina, mba hanomezana fiainana tanteraka amin'ny fahafenoany. (1 Jaona 1,5; Jaona 10,10).

Fa hoy hatrany Andriamanitra:

Mampalahelo fa voaresaka matetika fa Andriamanitra dia tany am-boalohany (na dia talohan'ny fahalavoana aza) dia nampanantena ny fahatsarany (I Adama sy Eva ary ny Isiraely taty aoriana) dia tsy misy fepetra afa-tsy ny mamorona azy ary mahatanteraka adidy hotanterahiny aminy. Raha tsy nanao izany izy dia tsy ho tsara fanahy aminy koa. Ka tsy namela ny famelan-keloka ho azy sy ny fiainana mandrakizay izy.

Araka io fomba fijery diso io, Andriamanitra dia eo amin'ny fifanarahana iray "raha ... dia ..." ny fifandraisany amin'ny zavatra noforoniny Ahitana fepetra na adidy izany fifanarahana izany (Lalàna na lalàna) izay tsy maintsy arahin'ny olombelona mba hahazoana izay nasain'Andriamanitra taminy. Araka io fomba fijery io, ny laharam-pahamehana voalohany ho an'ny Tsitoha dia ny manaraka ny fitsipika napetrany. Raha tsy manao ny rariny isika dia hihazona ny tsara indrindra avy aminy. Ny ratsy kokoa aza, dia hanome antsika ny zavatra tsy tsara, izay tsy mitondra amin'ny fiainana fa ny fahafatesana; izao sy mandrakizay.

Io fomba fijery diso io dia mihevitra ny lalàna ho toetra manandanja indrindra amin'ny toetran'Andriamanitra ary koa lafiny lehibe indrindra amin'ny fifandraisany amin'ny zavaboariny. Io andriamanitra io dia andriamanitra fifanarahana izay manana fifandraisana amin'ny zavaboariny mifototra amin'ny lalàna sy ny fepetra. Izy no mitarika io fifandraisana io araky ny fotokevitra "tompo sy andevo". Araka io fiheverana io, ny fahalalahan-tanan'Andriamanitra, mikasika ny hatsaram-panahiny sy ny fitahiany, anisan'izany ny famelana heloka, dia lavitra ny votoatin'ny endrik'Andriamanitra izay aparitany.

Raha ny marina, Andriamanitra dia tsy mijoro ho amin'ny sitrapo madio na amin'ny ara-dalàna madio. Miharihary izany indrindra rehefa mijery an'i Jesosy izay mampiseho amintsika ny Ray sy mandefa ny Fanahy Masina isika. Miharihary izany rehefa maheno an'i Jesosy momba ny fifandraisany mandrakizay amin'ny Rainy sy ny Fanahy Masina isika. Avelany hahafantatra isika fa ny toetrany sy ny toetrany dia mitovy amin'ny an'ny rainy. Ny fifandraisan'ny ray-zanakalahy dia tsy noforonina amin'ny fitsipika, adidy na fanatanterahana ireo fepetra hahatratrarana ny tombontsoa amin'ity fomba ity. Tsy eo amin'ny fifandraisan'ny tsirairay ny ray sy ny zanakalahy. Tsy nahavita fifanarahana fifanarahana iray izy ireo, izay hifanarahana amin'ny tsy fanatanterahana ny lafiny iray. Ny fiheverana ny fifanarahana momba ny fifanarahana ara-dalàna eo amin'ny ray sy ny zanakalahy dia tsy mampino. Ny marina, araka ny nampahafantarin'i Jesosy antsika dia ny fifandraisan'izy ireo dia maneho ny fitiavana masina, ny fahatokisana ary ny fandavan-tena ary ny fanoloran-tena. Ny vavak'i Jesosy, rehefa mamaky izany ao amin'ny toko faha-17 ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona, dia manambara mazava fa io fifandraisan'ny triatra io no fototry ny asan'Andriamanitra amin'ny fifandraisana rehetra; satria manao araka ny asany foana izy satria tsy mivadika amin'ny tenany.

Ny fandinihana tsara ny Soratra Masina dia mampahazava fa ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny fahariany, na dia taorian'ny fianjeran'i Isiraely aza, dia tsy fifanarahana tsy mifototra: tsy mifototra amin'ny fepetra tsy maintsy arahana. Zava-dehibe ny mahafantatra fa ny fifandraisan'Andriamanitra amin'i Israely dia tsy avy amin'ny lalàna, fa tsy fifanarahana raha-teo. Fantatr'i Paoly koa izany. Ny fifandraisan'ny Tsitoha amin'ny Isiraely dia nanomboka tamin'ny fifanekena iray, fampanantenana. Ny lalàn'i Mosesy (ny Torah) nanomboka tamin'ny 430 taona taorian'ny fampidirana ny governemanta federaly. Raha ny ao an-tsaina dia tsy ny lalàna no fototry ny fifandraisan'Andriamanitra amin'i Israely.
Amin'ny ampahany amin'ny fanekena, Andriamanitra niaiky an-kalalahana tamin'ny Isiraely tamin'ny hatsaram-panahiny rehetra. Ary, araka ny tadidinao, dia tsy misy ifandraisany amin'ny zavatra azon'ny Isiraely atolotra an'Andriamanitra izany (Deoteronomia 5-7,6). Aoka tsy hohadinointsika fa tsy nahalala an'Andriamanitra i Abrahama rehefa nanome toky azy izy fa hitahy azy ary hanao fitahiana ho an'ny firenena rehetra (Nomery 1: 12,2-3). Mampanantena ny fanekena iray: voafidy malalaka ary omena azy. "Ho entiko ho any amin'ny oloko ianao, ary Izaho ho Andriamanitrareo" hoy ny Tsitoha tamin'ny Israely (Deoteronomia 2). Ny fianianan'Andriamanitra hitahy dia tokana, avy amin'ny ilany irery. Niditra ny fanekena ho fanehoana ny toetrany manokana sy ny toetrany manokana izy. Ny fifaranany tamin'ny Isiraely dia fihetsika fahasoavana - eny, fahasoavana!

Ny fandinihana akaiky ny toko voalohany amin'ny Genesisy dia manambara fa tsy diso amin'ny fahariana azy Andriamanitra araka ny karazana fifanarahana iray. Voalohany indrindra, ny famoronana ny tenany dia fihetsika an-tsitrapo. Tsy nisy na inona na inona nahazo ny zo hiaina, kely lavitra noho ny fisiany tsara. Andriamanitra mihitsy no manazava hoe: «Ary tsara», eny, «tsara». Avelan'Andriamanitra hahazoany tombony malalaka amin'ny zavatra noforoniny ny hatsarany, izay ambany lavitra noho izy; izy no manome ny ainy. Eva dia nanome ny hatsaram-panahin'Andriamanitra tamin'i Adama ka tsy ho irery izy. Ary toy izany koa, ny Tsitoha dia nanome an'i Adama sy Eva ny zaridainan'i Edena, ary nanao asa mahasoa izy io amin'ny fikarakarana azy amin'ny fomba ka manjary mahavokatra sy mandatsaka fiainana be dia be. Adama sy Eva dia tsy nifanaraka tamin'ny fepetra rehetra talohan'ny nanolorana azy ireo maimaimpoana ireo fanomezana tsara ireo.

Fa nanao ahoana izany taorian'ilay Fahalavoana raha tonga ny fahatezerana? Hita hoe manohy manao zavatra an-tsitrapo sy tsy misy fepetra Andriamanitra. Moa ve ny fangatahany hanome an'i Adama sy Eva ny mety hibebaka taorian'ny fihetsika tsy fankatoavany dia fihetsika fahasoavana? Diniho koa ny fomba nanoloran'Andriamanitra volo ho fitafiana. Na ny fandroahana azy avy tany amin'ny saha Edena aza dia fihetsika fahasoavana izay natao hanakana azy tsy hampiasa ny hazon'aina amin'ny fahotany. Ny fiarovana sy ny fanomezan'Andriamanitra an'i Kaina dia tsy azo jerena afa-tsy amin'ny lafiny iray ihany. Hitantsika ihany koa ny fahasoavan’Andriamanitra amin’ny fiarovana nomeny an’i Noa sy ny fianakaviany, ary ao anaty toky amin'ny fisafoana ny avana. Ireo fanomezam-pahasoavana rehetra ireo dia omena an-tsitrapo ho mariky ny fahatsaran'Andriamanitra. Tsy misy amin'izy ireo ny karama amin'ny fanatanterahana na inona na inona karazana andraikitra, na dia kely ary ara-dalàna aza.

Fahasoavana ho fahasoavana tsy mendrika?

Avelan'Andriamanitra foana hizara malalaka amin'ny hatsaram-panahiny ny zavatra noforoniny. Ataony mandrakizay amin'ny alàlan'ny maha-Ray Azy, Zanaka ary Fanahy Masina azy. Ny zavatra rehetra ataon'ity Trinite ity dia hita amin'ny zavaboary dia avy amin'ny habetsahan'ny fiarahamoniny anatiny. Ny fifandraisana ara-dalàna sy ara-dalàna miaraka amin'Andriamanitra dia tsy hanome voninahitra ny mpamorona sy ny mpamorona ny fanekena, fa hahatonga azy ho sampy madio. Ny iditra dia miditra amin'ny fifandraisana fifanarahana miaraka amin'ireo manome fahafaham-po ny hanoanana ho fankatoavana satria ilain'ny mpanara-dia azy araka izay ilainy azy. Samy mifampiankina ny roa tonta. Izany no antony ifandraisan'ny tsirairay amin'izy ireo hanatratra ny tanjon'izy ireo. Ny voam-pahamarinana voajanahary ao anatin'ny filazana fa ny fahasoavana dia fahasoavana tsy manam-paharoa avy amin'Andriamanitra dia tsy mila izany intsony isika.

Ny hatsaram-pon'Andriamanitra dia mandresy ny ratsy

Ny fahasoavana dia tsy milalao afa-tsy amin'ny resaka ota fa tsy manadino na amin'ny lalàna na andraikitra. Tsara fanahy Andriamanitra na manao ahoana na manao ahoana ny ota. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy ilaina ny maneho fahasoavana maneho fahasoavana. Fa kosa, maharitra hatrany ny fahasoavany na dia misy ny ota aza. Marina fa tsy mijanona tsy manome an-kalalahana ny hatsarany amin'ny zavatra noforoniny Andriamanitra, na dia tsy mendrika izany aza. Avy eo dia navelany an-tsitrapo ilay volany tamin'ny vidin'ny sorom-pihavanana nataony.

Na dia manota aza isika, dia mahatoky hatrany Andriamanitra satria tsy afaka mandà ny tenany izy, hoy i Paoly: "[...] tsy mahatoky isika, koa mijanona ho mahatoky" (2 Timoty 2,13). Koa satria mahatoky hatrany ny tenany Andriamanitra, maneho amintsika ny fitiavany izy na dia eo am-piandohany ny drafitra masina ho antsika aza, na dia manohitra azy aza isika. Io fiorenan'ny fahasoavana natolotra antsika io dia mampiseho ny maha-zava-dehibe an'Andriamanitra ny tsara amin'ny zavatra noforoniny. «Satria maty ho antsika Kristy tamin'ny fotoana nahalemy antsika ... Fa nasehon'Andriamanitra ny fitiavany antsika satria maty ho antsika i Kristy fony mbola mpanota isika» (Romana 5,6). Ny toetra mampiavaka ny fahasoavana dia azo tsapa kokoa amin'ny alàlan'ny hanazavana ny maizina. Ary noho izany dia miteny fahasoavana ny ankamaroantsika eo amin'ny toe-javatra feno ota.

Tsara fanahy Andriamanitra na inona na inona fahotantsika. Manaporofo fa tsy mivadika amin'ny zavatra noforoniny Izy ary mitazona ny hoaviny tsara ho azy. Azontsika fantatsika tanteraka izany avy amin'i Jesosy, izay, amin'ny famitana ny Sorompanavotany, dia tsy azo esorina amin'ny hery rehetra miakatra manohitra azy. Ny herin'ny ratsy dia tsy afaka manakana azy tsy hanome ny ainy ho antsika ka ho velona. Na ny fanaintainana, na ny fijaliana, na ny fanetren-tena mafy indrindra dia afaka manakana azy tsy hanaraka ny toerany masina sy mifototra amin'ny fitiavana ary mampihavana ny olona amin'Andriamanitra. Ny hatsaram-pon'Andriamanitra dia tsy mitaky ny hanodinana ny ratsy ho amin'ny tsara. Saingy raha ny ratsy no jerena, tsara ho an'ny tsara ny tsara ka mila atao: zava-dehibe ny mandresy sy resy ary resy. Ka tsy be loatra ny famindram-po.

Fahasoavana: lalàna sy fankatoavana?

Ahoana no fahitantsika ny lalàn'ny Testamenta Taloha sy ny fankatoavana kristiana ao amin'ny fanekena vaovao momba ny fahasoavana? Raha tsaroantsika fa fampanantenan'olon-tokana ny fanekena nataon'Andriamanitra, ny valiny dia saika manazava ny tena. Tsy miankina amin'izany valiny izany anefa ny fitandremana. Misy ihany ny roa mety amin'io fifandraisana io: mino ny toky feno fahatokisana an'Andriamanitra na tsia. Ny lalàn'i Mosesy (ny Torah) dia nanambara tamin'ny Isiraely ny dikan'ny hoe eo amin'ny faneken'Andriamanitra ao amin'io alohan'ny fahatanterahan'ny farany ny fampanantenany (izany hoe, talohan'ny nisehoan'i Jesosy Kristy). Tamin'ny fahasoavany dia nanambara ny fomba fiainana ao anatin'ny fanekem-pihavanana ny Isiraely Tsitoha (ny fanekena taloha) no tokony hitarika.

Ny Torah dia naterak'Andriamanitra ho fanomezana ho an'ny Isiraely ho an'ny Isiraely. Tokony hanampy azy ireo ianao. Paul dia nantsoina hoe "mpanabe" (Galatiana 3,24: 25; Baiboly maro be). Ka io dia tokony ho tombom-pahasoavana be fahasoavana avy amin'i Israely Mahery Indrindra. Ny lalàna dia nolovana tamin'ny ampahany amin'ny Fanekena Taloha, izay ao anatin'ny vanim-potoan'ny fampanantenany (miandry ny fahatanterahana amin'ny endrika an'i Kristy ao amin'ny fanekena vaovao) dia fahasoavana. Tokony hanompo ny fanekitry ny sitrapon'Andriamanitra hitahy ny Isiraely izy ary hanao azy ho mpisava lalana fahasoavana ho an'ny olona rehetra.

Ilay Andriamanitra mijanona ho mahatoky amin'ny tenany ihany dia te hanana fifandraisana tsy fifanekena mitovy amin'ireo olona ao amin'ny Fanekena Vaovao izay tanteraka tamin'i Jesosy Kristy. Manome antsika ny fitahiana rehetra avy amin'ny sorompanavotany sy ny fampihavanana izy, ny fahafatesana, ny fitsanganana amin'ny maty ary ny fiakarana. Atolotra antsika ny tombony rehetra amin'ny fanjakany. Faly ihany koa ny manana ny Fanahy Masina mitoetra ao anatintsika. Saingy ny fanaterana ireo fanomezana ireo fahasoavana ao amin'ny Fanekem-pihavanana Vaovao dia mangataka fihetseham-po iray - mitovy fihetsika izay tokony nasehon'ny Isiraely: finoana (Trust). Saingy ao anatin'ny rafitry ny Fanekem-pihavanana Vaovao, isika dia matoky ny fahatanterahan'izany fa tsy ny fampanantenany.

Ny fihetsiktsika momba ny hatsaran'Andriamanitra?

Inona no tokony ho fihetsiktsika amin'ny fahasoavana aseho amintsika? Ny valiny dia: "Fiainana manana fahatokisana amin'ny fampanantenana". Izany no dikan'ny "fiainana amin'ny finoana". Nahita ohatra momba ny fomba fiaina tahaka izany ao amin'ny "Olomasina" ao amin'ny Testamenta Taloha isika (Heb. 11). Misy vokany raha tsy miaina ny fahatokisana ny fanekena nampanantenaina na nahatanteraka ianao. Ny tsy fahatokisan'ny Confederation sy ny mpanoratra azy no nampihena ny mahasoa azy. Ny tsy fahatokisan 'ny Isiraely azy dia nanala azy io ny loharanon-keviny - ny sakafony, ny fahasalamana sy ny fiompiana azy. Mistrust dia nijoro tamin'ny fomba nifandraisany tamin'Andriamanitra ary nolavina tsy handray anjara amin'ny fanomezana ny fanomezana rehetra an'ny Tsitoha.

Tsy azo ovana ny fanekena nataon’Andriamanitra, raha ny fanazavan’i Paoly amintsika. Nahoana? Satria ny Tsitoha dia mitazona azy tsy an-kijanona ary miaro azy, na dia vidiny aza izy. Tsy hiala amin'ny Teniny mihitsy Andriamanitra; tsy afaka terena hanao zavatra tsy mendrika amin'ny famoronana izy na ny olony. Na dia tsy matoky ny fampanantenantsika aza isika, dia tsy afaka manao azy tsy hivadika amin'ny tenany. Izao no atao rehefa lazaina fa Andriamanitra dia miasa "noho ny anarany".

Amin'ny finoana an'Andriamanitra, ny torolalana sy ny didy rehetra mifandray aminy dia tsy maintsy ankatoavina amin'ny sitrapo sy ny fahasoavana. Izany fahasoavana izany dia tanteraka tamin'ny fandavan-tena sy ny fanambaran'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Mba hahitana fahafinaretana ao aminy, ny olona iray dia tokony hanaiky ny fanomezan'ny Tsitoha ary tsy mandà izany na tsy mijery azy ireo. Ny torolàlana (Didy) izay hitantsika ao amin'ny Testamenta Vaovao milaza ny dikan'ny hoe vahoakan'Andriamanitra aorian'ny faneken'ny fanekem-pihavanana vaovao dia mahazo sy mahatoky ny fahasoavan'Andriamanitra.

Inona avy ireo fototry ny fankatoavana?

Ka aiza no ahitantsika ny loharanon'ny fankatoavana? Miorina avy amin'ny fahatokisana amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra ka hatrany amin'ny tanjon'ny fanekem-pihavanany, araka ny nahatanterahany an'i Jesosy Kristy. Ny hany fankatoavana izay andrian'Andriamanitra dia ny fankatoavana, izay maneho ny tenany amin'ny fahatokiana mandrakizay, ny fahatokiana ny teny ary ny tsy fivadihan'ny tena. (Romana 1,5; 16,26). Ny fankatoavana no valintenin'ny fahasoavany. Tsy isalasalana ny fijerin'i Paul momba izany - mazava ho azy io indrindra amin'ny teniny fa tsy nahavita ny fahazoana ny lalàna ara-dalàna ny Isiraelita, fa satria "nolavin'izy ireo ny lalan'ny finoana ary nino fa tsy maintsy ho tanteraka ny fankatoavana azy ireo. mitondra » (Romana 9,32; Baiboly Vaovao). Ny apostoly Paoly, Farisianina mpanaja lalàna dia nanaiky ny fahamarinana mahavariana fa tsy tian'Andriamanitra tsy hahatratra ny fahamarinana izany amin'ny fitandremana ny lalàna. Raha oharina amin'ny fahamarinana nomen'Andriamanitra hanome azy amin'ny fahasoavana, raha oharina amin'ny fandraisana anjara amin'ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra nomen'i Kristy azy, (milaza ny kely indrindra!) ho loto tsy misy ilana azy (Filipiana 3,8-9).

Sitrapon'Andriamanitra foana ny mizara ny fahamarinany amin'ny olony ho fanomezana. Nahoana? Satria izy dia tsara fanahy (Filipiana 3,8-9). Ka ahoana no hahazoana izany fanomezana izany, voafidy malalaka? Amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra amin'izany lafiny izany sy ny finoana ny fampanantenany homena antsika. Ny fankatoavana tian'Andriamanitra hojerentsika dia avy amin'ny finoana, fanantenana ary fitiavana azy. Ny antso mba hampihatra ny fankatoavana izay atrehantsika ao amin'ny Soratra Masina rehetra, ary koa ny didy hitantsika ao anatin'ny fanekena taloha sy vaovao, dia avy amin'ny fahasoavana. Raha mino ny fampanantenan'Andriamanitra isika ary matoky fa ho tanteraka ao amin'i Kristy ary ao amintsika, dia maniry ny hiaina izany araka ny tena maha izy azy sy marina isika. Ny fiainana amin'ny tsy fankatoavana dia tsy miorina amin'ny fahatokisana na mety ho voasakana manohitra (mbola) manaiky ny zavatra nampanantenaina azy. Ny fankatoavana fotsiny vokatry ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana dia manome voninahitra an'Andriamanitra; fa io endrika fankatoavana io ihany no manambara izay tena Andriamanitra, araka ny nambara tamintsika ao amin'i Jesosy Kristy.

Ny Tsitoha dia hanohy hamindra fo amintsika hatrany na ekentsika ny fahasoavany na mandà ny hanaiky izany isika. Hita ao amin'ny ampahany ny fahatsarany fa tsy mamaly ny fanoherana ny fahasoavany izy. Maneho ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny fanoherana ny "tsia" aminy mba hanamafisana ny "eny" nomena antsika amin'ny endrika an'i Kristy (2 Korintiana 1,19). Ary ilay Tsitoha "Tsia" dia mahery tahaka ny "Eny" satria fanehoana ny hoe "Jas" izy.

Tsy fanilihana amin'ny famindram-po!

Zava-dehibe ny manaiky fa tsy manaja ny tanjony ambony sy ny ôrdônansy masina ho an'ny olony Andriamanitra. Noho ny tsy fivadihany dia tsy hanary antsika izy. Tiany ho lavorary kosa isika - amin'ny fahatanterahan'ny zanany. Tian'Andriamanitra hanome voninahitra antsika isika, hany ka matoky azy amin'ny fitaovana rehetra amin'ny herintsika sy ny itiavantsika azy isika ary izany koa dia manome endrika tonga lafatra amin'ny fomba fiainantsika izay tarihin'ny fahasoavany. Miaraka amin'izany, ny fontsika tsy mampino dia miandoha ary ny fiainantsika dia maneho ny fatokisantsika an'Andriamanitra, ka manome malalaka amin'ny endrika madio. Ny fitiavany lavorary, avy eo, dia hanome antsika fitiavana lavorary amin'ny alalany hanome antsika fanamarinana tanteraka ary hanome voninahitra antsika. "Izay nanomboka ny asa tsara ao aminao no hamita izany mandra-pahatongan'ny andron'i Kristy Jesosy" (Filipiana 1,6).

Hamindra fo amintsika ve Andriamanitra, ary hamela antsika tsy lavorary amin'ny farany? Ahoana kosa raha misy tsy fitoviana amin'ny fitsipika any an-danitra - rehefa tsy ampy finoana eto, tsy fahampian'ny fitiavana eo, kely ny tsy fahatomombanana eto ary kely ny hatezerana sy lolom-po eo, misy lolom-po kely eto ary fahatokisan-tena kely tsy nisy olana? Inona no fepetra ananantsika amin'izany? Salama iray izay mitovitovy amin'izany ihany eto ary ankehitriny fa haharitra mandrakizay! Tena hamindra fo sy tsara fanahy tokoa ve Andriamanitra raha mamela antsika ao anaty «toerany» maika toy izany izy? Tsia! Amin'ny farany, ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy mamela ny fombafomba - na amin'ny fiheverany ny fahasoavana lehibe indrindra, na momba ny fitsipi-pitiavan'Andriamanitra sy ny sitrapony tsara; fa raha tsy izany dia tsy hamindra fo izy.

Inona no azontsika atao hanoherana ireo manararaotra ny fahasoavan'Andriamanitra?

Amin'ny fampianarana ny olona hanaraka an'i Jesoa dia tokony hampianatra azy ireo hahatakatra sy handray ny fahasoavan'Andriamanitra isika fa tsy amin'ny maha-diso sy manambony tena. Tokony hanampy azy ireo miaina amin'ny fahasoavana entin'izy ireo eto isika sy ankehitriny. Tokony hampahatsapa azy ireo isika fa na inona na inona ataony, ny Tsitoha dia ho marina amin'ny tenany sy ny tanjon'izy ireo. Tokony hampatanjaka azy ireo isika amin'ny fahalalana fa Andriamanitra, mahatsiaro ny fitiavany azy ireo, ny fangoraham-pony, ny toetra ary ny tanjony manokana, dia tsy hitranga amin'ny fanoherana ny fahasoavany. Ho vokany, indray andro any isika rehetra dia handray anjara feno amin'ny fahasoavana ary hiaina fiainana famindram-po. Amin'izany fomba izany, handray am-pifaliana ireo «adidy mifandraika amin'izany isika - mahafantatra tanteraka ny tombontsoa hoe zanak 'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, zokinay.

avy amin'ny Dr. Gary Deddo


PDFNy fototry ny fahasoavana