Andriamanitra dia miaraka amintsika

Andriamanitra misy 508 Ao aorianantsika ny vanim-potoanan'ny Krismasy. Toy ny zavona, ny famantarana rehetra amin'ny krismasy dia hanjavona ao amin'ny gazety, ny fahitalavitra, amin'ny varavarankely fivarotana, eny an-dalana ary ao an-trano.

Angamba efa naheno ny fitenenana ianao hoe: "Ny Krismasy dia miseho indray mandeha isan-taona" Vaovao momba ny Krismasy dia vaovao tsara avy amin'Andriamani- tra izay tsy vitan'ny tonga indraindray, toy ny nataony tamin'ny mponin'Israely. Tantara momba an'i Immanuel, "Andriamanitra miaraka amintsika" - izay misy foana.

Rehefa mianjera amintsika avy amin'ny lafiny rehetra ny rivotry ny fiainana, sarotra ny mahatsapa fa momba antsika Andriamanitra. Mety hahatsapa isika fa matory Andriamanitra, tahaka ny nahatazana an'i Jesosy tao an-tsambo niaraka tamin'ny mpianany: «Ary niondrana an-tsambokely Izy ary nanaraka azy ny mpianany. Ary indro nisy tafio-drivotra mahery, teo an-dranomasina, ka rakotry ny onja ihany koa ilay sambo. Nefa izy natory. Ary nanatona izy ireo, dia namoha azy ka nanao hoe: Tompo ô, vonjeo izahay, fa ho faty izahay! » (Matio 8,23: 25).

Tamin'ny fotoana nambara mialoha ny nahaterahan'i Jesôsy dia toe-javatra mandrivotra. Nisy nanafika i Jerosalema: «Nambara tamin'ny taranak'i Davida izany: nitoby tany Efraima ny Arameana. Avy eo, ny fo sy ny fon'ny olony dia nihozongozona toy ny hazo any an'ala mihetsika alohan'ny rivotra [tadio] » (Isaia 7,2). Fantatr'Andriamanitra ny fahatahorana lehibe nataon'i Ahaza mpanjaka sy ny vahoakany. Naniraka an'i Isaia àry i Isaia hilaza amin'ny mpanjaka mba tsy hatahotra, satria tsy ho tafavoaka ny fahavalony. Sahala amin'ny ankamaroantsika amin'ny toe-javatra toy izany dia tsy nino ny Mpanjaka Ahaza. Nandefa an'i Isaia indray Andriamanitra tamin'ny hafatra hafa hoe: "Mangataha famantarana avy amin'i Jehovah Andriamanitrao [hanaporofoana fa horavako ny fahavalonao araka ny nampanantenaina azy fa hidina ambany na midina!" (Isaia 7,10: 11). Nahatsiaro menatra ilay mpanjaka raha nitsapa ny andriamaniny tamin'ny fangatahana famantarana. Izany no antony nilazan’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Isaia: "Koa ny Tompo mihitsy dia hanome famantarana ho anao: indro, manan'anaka ny virijina ka hiteraka zazalahy izay hantsoiny hoe Immanuel" (Isaia 7,14). Mba hanaporofoana fa hanafaka azy ireo izy, dia nanome ny famantarana ny fahaterahana izay antsoina hoe Immanuel Andriamanitra.

Ny tantara Krismasy dia tokony hampahatsiahy antsika isan'andro fa Andriamanitra dia momba antsika. Na dia mihalefaka aza ny tarehin-javatra, na dia very ny asanao aza, na dia olona maty aza no maty, na dia tsy nahomby tamin'ny làlanao aza, na dia nandao anao aza ny vadinao - miaraka aminao Andriamanitra.

Tsy maninona izay maty ny toe-javatra iainananao, Andriamanitra mipetraka ao aminao ary mamelona ny fiainanao izy. "Mino izany ve ianao"? Talohan'ny nanomboana an'i Jesosy tamin'ny niverenany tany an-danitra, dia nanjary niahy be ihany ny mpianany satria tsy ho eo aminy intsony. Hoy i Jesosy taminy:

«Nefa noho ny nitenenako anao dia feno alahelo ny fonao. Fa milaza ny marina aminao aho: tsara aminao ny miala. Satria raha tsy mandeha aho dia tsy ho tonga any aminao ilay mpionona. Fa raha handeha aho dia halefako aminao » (Jaona 16,6 -8). Ilay Mpampionona dia ny Fanahy Masina mitoetra ao aminao. "Raha mitoetra ao aminao ny fanahin'izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty, dia Ilay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty no hamelona ny vatanao mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao aminao" (Romana 8,11).

Andriamanitra momba anao mandrakariva. Enga anie ianao hiaina ny fanatrehan'i Jesosy anio sy mandrakizay!

by Takalani Musekwa


PDFAndriamanitra dia miaraka amintsika