Ny fanjakan'Andriamanitra (Fizarana 5)

Tamin'ny fotoana farany izay niarahanay ny fahitana ny fahamarinana sy ny zava-misy momba ny Fanjakan'Andriamanitra efa misy nefa mbola tsy vita dia nitarika ireo kristiana sasany ho diso fandresena ny fandresena, fa ny sasany kosa nitarika ny fahanginana. Amin'ity lahatsoratra ity dia manohitra fomba hafa isika hamaliana an'io fahamarinana sarotra io amin'ny finoana.

Mandraisa anjara amin'ilay asa mitohy nataon'i Jesosy amin'ny fanompoana ny Fanjakan'Andriamanitra

Raha tokony handresy (izany fikatrohana izay mikendry ny hitondra ny fanjakan'Andriamanitra) na amin'ny fahanginana (io fiverim-po io izay miainga amin'ny fandaozany ny zava-drehetra amin'Andriamanitra), antsoina isika rehetra hiaina fiainana feno fanantenana izay manome endrika ny tena famantarana ny fanjakan'Andriamanitra ho avy. Mazava ho azy fa misy dikany voafetra ireo famantarana ireo - tsy mamorona ny Fanjakan'Andriamanitra izy ireo, ary tsy mampiseho izany ankehitriny sy marina. Na izany aza, izy ireo dia manondro izay ho tonga mihoatra noho ny tenany ihany. Izy ireo dia mitondra fiovana lehibe eto sy ankehitriny, na dia tsy afaka mitarika ny zava-drehetra aza izy ireo. Izy ireo dia manao havana fa tsy fanovana manokana. Mifanaraka indrindra amin'ny fikasan'Andriamanitra raha ny fiangonana no jerena amin'izao tontolo ratsy izao. Ny sasany tia ny fomba fisainana triumphaliste na mangingina dia hanohitra izany ary milaza fa tsy sarotra na tsy manonona afa-tsy ny mampiasa famantarana izay manondro ny fanjakan'Andriamanitra ho avy fotsiny. Raha ny fahitan'izy ireo dia tsy mendrika izany raha tsy afaka manova fiovana maharitra - raha tsy afaka manatsara an'izao tontolo izao izy ireo na farafaharatsiny mba hinoany an'Andriamanitra ny hafa. Saingy ny tsy tokony hoheverina amin'ireo fanoherana ireo dia ny fisian'ireo famantarana famantarana izay azo apetraka sy vetivety azon'ny kristiana apetraka eto ary amin'izao fotoana izao dia tsy tokony hijery tsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho avy. Fa maninona? Satria ny hetsika kristiana dia midika fandraisana anjara amin'ny asa tsy tapaka ataon'i Jesôsy, amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina isika afaka manatevin-daharana ny Mpanjaka amin'ny fanjakany eto ary amin'izao fotoana izao, izao tontolo ratsy izao - fotoana izay handresy. Ny Tompon'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny ho avy dia afaka miditra an-tsehatra amin'izao vanim-potoana misy izao ary mampiasa ny fijoroana ho vavolombelona momba ny Fiangonana izay lazaina sy azo antoka sy maharitra Izy ireo dia mitondra fahasamihafana eo nefa eto sy ankehitriny, na dia tsy mitondra ny fiovana lehibe rehetra izay mandeha eo amin'ny famitana ny fanjakan'Andriamanitra izy ireo.

Ny fahazavan'ilay fanjakan'Andriamanitra amin'ny ho avy dia tonga eo amintsika ary mamirapiratra amin'ny lalantsika eto amin'ity tontolo maizina ity. Tahaka ny hazavan'ny kintana dia manazava ny haizin'ny alina, ny famantarana ny fiangonana izay misy amin'ny teny sy ny asa manondro ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fotoana antoandro feno masoandro. Ireo teboka maivana kely ireo dia mitondra fahasamihafana, raha tsy vitan'ny hoe, vetivety, tsy maharitra. Amin'ny alàlan'ny asa soa ataon'ilay Tsitoha, lasa fitaovana miaraka amin'ny famantarana sy fijoroantsika ho vavolombelona isika, tarihin'ny asan'ny Tenin'Andriamanitra sy ny Fanahy Masina. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika manohina ny olona sy hiaraka aminy amin'i Kristy mankany amin'ny fanjakany. Miasa eto Andriamanitra ary ankehitriny alohan'ny hahavitan'ny fanjakana azy. Ambasadaoran'i Kristy ho solony izahay; fa mamporisika antsika Andriamanitra (2 Korintiana 5,20). Amin'ny alàlan'ny teny fitoriana, araka ny fampiasan'ny Fanahy Masina dia efa mamela ny olona amin'ny alàlan'ny finoany ny fanahy handray anjara amin'ity fanjakana ity amin'ny maha-olom-pirenen'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny ho avy. (Romana 1,16). Ny kaopy kelin'ny rano rehetra apetraka amin'ny anaran'i Kristy dia tsy mihetsika (Matio 10,42). Noho izany, tsy tokony handatsahantsika ny famantarana na ny tenivavolombelon'ireo mpino ao amin'ny Fiangonan'Andriamanitra ho toy ny fanohizana, simbolo madio na fihetsika izay manondro zavatra tsy misy na tsia. Nampian'i Kristy ny asany ny asany ary ampiasaintsika ny fijoroantsika ho vavolombelona mba hisarihana ny olona hifandray amin'ny tenany manokana. Mahatsapa ny fisian'ny fanjakany feno fitiavana izy ireo ary mahatsapa fifaliana, fandriam-pahalemana ary fanantenana amin'ny alàlan'ny fitondrany marina, feno fitiavana. Mazava fa ireo famantarana ireo dia tsy milaza ny fahamarinana rehetra momba ny hoavintsika, fa manondro azy io fotsiny. Izy ireo dia manondro - na tamin'ny lasa na amin'ny ho avy - Ity no fomba izay Kristy, tamin'ny fiainany sy ny asany teto an-tany no lasa Mpanavotra sy Mpanjaka amin'ny zavaboary rehetra, dia maneho ireo famantarana ireo fa tsy eritreritra, teny, hevitra ary tsirairay ihany , traikefa ara-panahy tena manokana. Ny tandindon'ny finoana Kristiana dia mijoro ho vavolombelona amin'ny fotoana sy ny habakabaka, amin'ny nofo sy ra, izay an'i Jesosy ary ho toy ny inona ny fanjakany. Mila fotoana sy vola, ezaka ary fahaiza-manao, fandinihana ary drafitra, ary koa ny fandrindrana tsirairay sy ny fiaraha-monina. Ny Tsitoha dia afaka manararaotra azy ireo amin'ny alàlan'ny Fanahy Masiny ary manao izany ahafahany manatanteraka ny tanjona nitondrana azy ireo: fampidirana an Andriamanitra ao amin'i Kristy. Ny fampidirana toy izany dia mamoa voankazo amin'ny endrika fiovan'ny fiara fitateram-bahoaka (Fanavaozana na fanovana fiainana) ary finoana, ary koa ao amin'ny fiainana feno fanantenana ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny ho avy.

Noho izany dia ataontsika ny fotoanantsika, ny herintsika, ny fananantsika, ny talenta ary ny fotoana malalaka ananantsika an'ny Tompontsika hampiasaina. Isika dia miady ny filana sahirana amin'izao tontolo izao ankehitriny. Manampy amin'ny hetsika ataontsika sy ny firotsahantsika mavitrika isika, izay zarainay amin'ireo olona mitovy hevitra ao anatiny sy ivelan'ny paroasintsika. Ny fananganana olana eto amin'izao tontolo izao koa dia atao amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo izay miasa ao amin'ireny fokontany ireny tsy miditra (mbola). Ny fijoroantsika ho vavolombelona momba ny finoana, izay omentsika momba ny fanavaozana, dia azo atao manokana sy amin'ny teny, saingy tokony hampihatra izany amin'ny fomba ampahibemaso sy miaraka. Raha manao izany isika, dia tokony hararaotintsika ny zava-drehetra mety ataontsika. Amin'izay rehetra ataontsika sy lazaintsika dia mandefa hafatra mitovy amin'ny fomba rehetra azontsika atao, izay manambara hoe Andriamanitra ao amin'i Kristy ary ho tanteraka mandritra ny fotoana rehetra ny fanjakany. Miaina eto sy ankehitriny isika, na dia ao anatin'ny tontolo mpanota aza, amin'ny fifandraisana amin'i Kristy ary amin'ny fanantenana ny fahavitan'ny fitondrany. Miaina fanantenana feno lanitra sy tany vaovao amin'ny andro ho avy isika. Miaina ao anatin'ity vanim-potoana ity isika amin'ny fahalalana fa mandalo izao tontolo izao - noho ny fisaorana ny tenin'i Jesoa Kristy sy ny fidirana an-tsehatra ao aminy dia misy izany. Miaina amin'ny fahatokisan-tena isika fa ny fanjakan'Andriamanitra dia manakaiky ny fahatanterahana - satria izany tokoa no izy!

Araka izany, ny fijoroanay ho vavolombelona, ​​izay omentsika amin'ny maha-kristiana, na dia tsy lavorary aza, tsy ampy ary voafetra amin'ny fotoana, dia marina amin'ny fahatsapana fa misy fiantraikany amin'ny toe-javatra misy antsika ankehitriny sy ny fifandraisantsika rehetra, na dia ny fanjakan'Andriamanitra ho avy aza, izay ao amin'ny Eto sy ankehitriny dia mbola tsy tanteraka akory, tsy hita taratra amin'ny zava-misy rehetra. Marina izany raha ny fisaorana ny fahasoavan'Andriamanitra izay zaraintsika, toy ny voany, ny voan-tsinapy dia ny ataon'ilay Tsitoha amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina mba hampahafantarana ny olona an'i Jesosy Kristy sy ny fanjakany. Androany, araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia afaka mandray am-po amin'ny sehatry ny fiainantsika manokana sy ara-tsosialy ny fomba fiainantsika, ny sasany amin'ireo fitahiana amin'ny fitondran'i Kristy sy ny fanjakany.

Nambara ny fahamarinana

Mba hanazavana misimisy kely dia tokony hasongadina fa amin'ny ataontsika dia tsy manomana ny fototry ny fanjakan'i Kristy isika, ary tsy manamarina izany akory. Andriamanitra, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina no efa nanao an'io. Ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny ho avy dia misy ary efa misy izany. Matoky ny fiverenany isika. Azontsika ianteherana izany. Io zava-misy io dia tsy miankina amintsika. Asan'Andriamanitra io. Ka inona no ataontsika amin'ny fijoroantsika ho vavolombelona, ​​ireo famantarana asiana antsika, raha tsy tratran'ny Fanjakan'Andriamanitra ilay izy, na tsy miha lasa mitombo? Ny valiny dia ny famantarana antsika, izay apetratsika, dia manambara amin'ny sombintsombiny ny fanjakan'Andriamanitra ho avy. Ny adidintsika ankehitriny - ny tombontsoantsika - dia ny fijoroana ho vavolombelon'ny zava-misy momba ny Fanjakan'Andriamanitra amin'ny teny sy ny atao.

Dia hanao inona ny farany, ny fiverenan'i Kristy? Ny fiverenany dia tsy manome ny tena zava-misy farany amin'ny fanjakan'Andriamanitra, satria toa tsy misy fiantraikany fotsiny ny mety ilaina hatramin'izao. Efa tanteraka izany ankehitriny. Jesosy Kristy dia efa Tompontsika, Mpanavotra sy Mpanjakanay. Izy no manjaka. Nefa mbola miafina ny Fanjakan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ny tontolon'ny fanjakany dia tsy mivoaka amin'ny fotoana feno amin'ny tontolo ratsy ankehitriny. Rehefa miverina i Kristy dia hiseho amin'ny fahalavorariana ny Fanjakan'Andriamanitra miaraka amin'ny fiantraikany rehetra. Ny fiverenany na ny fiverenany indray (ny parousia) -ny dia arakin'ny fanambarana iray (apokalipsy) ny fahamarinana sy ny maha izy azy ary iza no niainany, fotoana izay ny tena fahamarinan'i Kristy sy ny ataony ho antsika dia lasa antsika Ny famonjena dia efa hiseho amin'ny rehetra. Ho hita eo amin'ny farany hoe inona ilay olona sy asan'i Jesosy Kristy. Hamirapiratra amin'izany rehetra izany ny halehiben'ny halehiben'izany rehetra izany ary hampiseho ny vokany feno. Ny fotoana hilazana azy io fotsiny, ara-potoana ary mandritra ny fotoana voafetra dia ho tapitra. Tsy hatao miafina intsony ny fanjakan'Andriamanitra. Hiditra amin'ny lanitra sy tany vaovao isika. Tsy ilaina intsony ny taratasy fanamarinana; satria samy hiatrika ny tena zava-misy isika rehetra. Izany rehetra izany dia hitranga amin'ny fiverenan'i Kristy.

Ka ny fiainan'ny kristiana iray dia tsy natao hametrahana ny hery hisehoan'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy anjarantsika ny manakatona ny hantsana mampisaraka ny fisian'izao tontolo izao manota sy ny faritry ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Tsy ny ezaka ataon'ilay Tsitoha no esoriny ny zava-misy amin'ilay zavaboary manohitra sy manohitra ary apetrany amin'ny endrin'ny tontolo vaovao izany. Tsia, saingy toa i Jesosy no Mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo rehetra ary ny fanjakany - na dia mbola miafina aza izy - tena misy ary misy. Ho lasa izao ny tontolo tontolo ratsy. Ankehitriny, miaina toy ny fahatongavan-tsika, amin'ny fisehoan'ny kolikoly, diso, miovaova amin'ny famoronana nataon'Andriamanitra, izay natsangan'i Kristy tamin'ny famerenany azy indray amin'ny lalana mahomby, mandresy amin'ny herin'ny ratsy. Amin'izany fomba izany dia afaka miaina mifanaraka amin'ny tanjony tany am-boalohany ny fanatanterahana ny drafitra farany an'Andriamanitra. Misaotra an'i Kristy, ny voary rehetra dia navotsotra tamin'ny fanandevozana ary nifarana ny fisentoany (Romana 8,22). Kristy dia manamboatra ny zava-drehetra. Izay no zava-dehibe indrindra. Saingy tsy maintsy hambara tanteraka izany zava-misy izany. Efa avy amin'ny fanahin'ny Fanahy Masin'Andriamanitra, dia afaka mijoro ho vavolombelona isika, amin'ny laoniny ary mandritra ny fotoana voafetra, amin'ny sehatra rehetra momba ny zava-misy ho avy, ary tsy mijoro ho vavolombelona fotsiny isika, ary azo antoka fa tsy iray izay fantatsika, fa Kristy ary ny fanjakany, izay ho tonga lavorary indray andro any. Ny zava-misy eto amintsika dia ny fanantenantsika voamarina - ny iray izay iainantsika ankehitriny, tsy misy hafa amin'ny isan'andro.

Ny tontolo bourgeois sy politika Inona no dikan'izany eo amin'ny ambaratonga boribory sy ara-politika ho an'ny kristiana manaiky ny fitondran'i Kristy ary miaina amin'ny fanantenana ny fanjakan'Andriamanitra ho avy? Ny fanambarana ara-Baiboly dia tsy mahazaka ny hevitry ny "fahazoan-dàlana" kristianina amin'ny antoko politika, firenena na andrim-panjakana ivelan'ny fiangonana. Saingy tsy mitaky ny tsy fitsabatsabahana koa - izay aseho amin'ny teny hoe «separatma». Nitory i Kristy fa tsy azontsika atao ny misintona tsy ho amin'ity tontolo ratsy ity (Jaona 17,15). Rehefa nipetraka sesitany tany an-tany hafa izy ireo, dia nasaina hikarakara ny fahasalamana ireo tanàna nonenany ny Isiraelita (Jeremia 29,7). I Daniel dia nanompo ary nitondra anjara biriky ho an'Andriamanitra teo afovoan'ny kolontsaina mpanompo sampy, fa tamin'izany fotoana izany kosa dia natokana ho an'Andriamanitry ny Isiraely. Mamporisika antsika i Paoly hivavaka ho an'ny manampahefana ary hanaja ny fahefan'ny olombelona izay manentana ny tsara sy miaro ny ratsy. Manome antsika Izy hitandrina ny lazany fa na dia amin'ireo mbola tsy mino an 'Andriamanitra marina aza. Ireo teny fampitandremana ireo dia manondro fifandraisana ary koa mahaliana amin'ny fiheverana ny maha olom-pirenena sy ao anaty rafitry ny andrim-panjakana - ary tsy fanodinana feno.

Ny fampianarana ara-Baiboly dia manondro fa olom-pirenena amin'izao vanim-potoana izao isika. Saingy amin'ny fotoana iray hafa, izy dia nanambara fa, ny zava-dehibe indrindra dia olon'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Hoy i Paoly ao amin'ny taratasiny: «Koa tsy vahiny sy vahiny intsony ianao, fa mpiray tanindrazana sy mpiara-dia amin'Andriamanitra.» (Efesiana 2,191) ary milaza hoe: «Fa ny zontsika sivily dia any an-danitra; na aiza na aiza andrasanay ny Mpamonjy, dia i Jesosy Kristy Tompo » (Filipiana 3,20). Ny kristiana dia manana zo sivily vaovao izay tsy tokony hisalasala momba ny zavatra eto amin'izao tontolo izao. Saingy tsy manafoana ny zontsika sivily taloha izany. Nandritra ny fisamborana azy dia tsy nandà ny zom-pirenena romanina i Paoly fa nanararaotra izany mba hahazoana ny famotsorana azy. Amin'ny maha kristiana antsika, mahita ny zontsika sivily taloha isika - manaraka ny lalàn'i Kristy - nampifamatotra tamim-pahatokiana ny dikan'izy ireo. Miverina indray ny olana saro-bahana izay mety mitondra antsika amin'ny vahaolana tarafana na fanatsarana ilay olana. Saingy ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana dia mitarika antsika hiaritra ny fahasarotan'ny fijoroantsika ho vavolombelona, ​​ny fanjakana ary ny fitondran'i Kristy.

Zo roa sivily

Taorian'ny famerenan'ny Karl Barth ny fampianarana ara-Baiboly sy ny fahatsiarovan-tena momba ny fampianarana amin'ny fiangonana mandritra ny vanim-potoana dia hita fa ireo izay an'i Kristy sy ny fanjakany amin'izao vanim-potoana ankehitriny dia samy fiangonana roa samy hafa ao anatin'ny fotoana iray. Manana zom-pirenena roa izahay. Toa tsy azo ihodivirana ity raharaha sarotra ity satria ifaneraserany amin'ny fahamarinana fa misy fotoan-tany roa izay mifanongotra, saingy ny iray ihany, izany hoe ny ho avy, no handresy. Ny zontsika tsirairay avy amin'ny sivily dia mitondra andraikitra tsy ilaina ary tsy azo lavina fa afaka mifanipaka izy ireo. Ho an'ny tsirairay manokana, tsy misy antoka antoka hoe tsy andoavambola ny vidiny sasany raha oharina amin'ny fanoloran-tena amin'izy roa. Koa nanondro ny mpianany i Jesosy: «Fa mitandrema! Fa hatolony eo an-kianja ianao, ary hokapohina ao amin'ny sinagoga ianareo, ary hoentina eo anatrehan'ny governora sy ny mpanjaka noho ny amiko, ho vavolombelona ho azy ireo » (Marka 13,9). Ireo toe-javatra mitovy amin'izany, izay maneho ny zava-niseho tamin'i Jesosy ihany, dia voarakitra ao amin'ny bokin'ny Asa. Mety hitranga ny fifandirana eo amin'ny roa tonta sivily, izay sarotra, raha tsy izany, fa ho voavaha tanteraka ao anatin'ity tontolo ankehitriny ity.

Ampifandraiso amin'ny afovoany tena izy roa

Zava-dehibe ny mamantatra ny fomba tokony hifandraisan'ireo roa ireo andraikitra roa ireo. Matetika dia tsy manampy azy ireo ny mihevitra azy ireo hifaninana, na dia mifanipaka aza izy ireo indraindray. Tsy mahasoa ihany koa ny mahita azy ireo voarindra ara-dalàna, izay misy ny laharam-pahamehana ho loha laharana ary avy eo ny lanjany manaraka, izay midika fa ny hetsika faharoa na fanapa-kevitra dia raisina aorian'ny nahazoana ny laharam-pahamehana. manana. Amin'ity tranga ity dia mihena ny fahitany fa maro, raha tsy ny ankamaroany, ireo andraikitra izay ambara fa faharoa dia tsinontsinoavina ary atao tsirambina.

Ankoatr'izay, tsy mitombina ny misafidy fomba hierarchical somary arakaraka izay olana faharoa, satria nesorina tamin'ny laharam-pahamehana izy io. Araka ity rafitra ity, azontsika antoka fa mandray ny andraikitra voalohany ao anatin'ny paroasy isika mba hanaovan-tena ara-drariny amin'ireo laharana faharoa ao amin'ny paroasy sivily, toy ny hoe mahaleo tena izy ireo ary manaraka ny fomba amam-panao na fenitra, tanjona na tanjona izay mamaritra ny fomba andraikitry ny andraikitra mijery ao anatin'ny faritra tsy fiangonana. Ny fomba toy izany dia mitarika ny fizarazarana izay tsy manao ny rariny fa ny fanjakan'Andriamanitra dia efa niditra tamin'izao vanim-potoana izao, ary miaina toy ny fiverenan'ny fotoana nifanarahana isika. Ny fijerena ny andraikitra laharam-pahamehana amin'ny fitoriana ny fiangonana dia misy fiantraikany amin'ny fomba hanatanterahantsika ny laharana faharoa, fiaraha-monina misy antsika. Ireo fehin-kevitry ny roa tonta dia mifamatotra, izay ahitantsika ny fanantenana amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny hoavy sy ny fijoroantsika ho vavolombelona, ​​ny ataontsika rehetra - ho laharam-pahamehana izany - ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy hijanona ho miafina na faharoa. Noho ny fitondran'i Kristy, ny firaisana amin'ny lahatra izay nomen'Andriamanitra ny voary rehetra, ary ny fahavitan'ny zava-drehetra eo ambanin'i Kristy amin'ny maha Mpanjaka ny Mpanjaka sy Tompon'ny Tompontsika azy, dia ny ivon-toeran'ny Tsitoha no ivon'ny zava-misy rehetra - eo afovoan'ireo vondrona roa misy antsika. 2 Ny hetsika rehetra ataon'ny olombelona dia tokony amboarina, voalamina ary apetraka amin'ny fanompoana an'ity ivon-toerana ity, ary tokony hampihatra azy mihitsy. Diniho ny andriamanitra telo izay mifantoka amin'ny andian-dahatsoratra maromaro izay samy mizara ivony iray ihany. Jesosy Kristy miaraka amin'ny fanjakany amin'ny ho avy no ivony. Ny Fiangonana izay an'i Kristy dia mahalala sy manaja azy irery ary miorina eo afovoan'ny faribolana manodidina ny afovoany. Fantatry ny fiangonana ity ivon-toerana ity. Fantany ny toetran'ny fanjakana amin'ny ho avy. Miorina amin'ny tany marim-pototra ny fanantenany ary manana ny heviny tsara ny fototry ny fitiavana izy ireo, hatrany amin'ny fahamarinana mankany amin'ny vondron'olona marina ao amin'i Kristy. Ny asan'izy ireo dia ny hahatonga ity foibe ity hita maso ary miantso ny hafa hiditra an'io faribolana afovoany io satria io no loharanon'ny fiainany sy fanantenana. Ny rehetra dia tokony anjaran'ny fiarahamonina roa tonta! Ny ivon'ny fisiany dia izy koa no ivon'ny fisiam-piangonana, na dia mihatra ihany aza ny adidiny amin'ny tsy fivadihany fa mihoatra noho ny rehetra amin'ny vondron'olona amin'ny ankapobeny. Araka ny tanjony, Andriamanitra ao amin'i Kristy no ivon'ny voary rehetra ary noho izany ny fiaraha-monina roa. Jesosy Kristy no Tompo sy Mpanavotra ny voary rehetra - ny hery sy ny didy rehetra, na fantany izany na tsia.

Ny paroasy sivily eo ivelan'ny fiangonana dia azo eritreretina ho faribolana manodidina azy, izay misy halavirana lavitra kokoa avy amin'ny faribolana anatiny ao amin'ny paroasy ao amin'ny fiangonana. Tsy mahafantatra momba ny afovoany izy, ary tsy mahalala izany, ary ny iraka nomen'Andriamanitra azy dia tsy haneho izany. Ny tanjony dia ny tsy handray ny andraikitry ny paroasy na ny hisolo azy (tahaka ny nisedra tany Alemana Nazi ary ankatoavin'ny mpitarika ny fiangonana fanjakana Alemà). Ny fiangonana koa dia tsy tokony horaisina amin'ny andraikiny amin'ny maha-vondrona lehibe kokoa azy. Fa ny vondrom-piarahamonina sivika, izay hita eo amin'ny faribolana manodidina, mizara ny fifantohana mitovy aminy, ary ny fiafarany dia mifamatotra tanteraka amin'i Jesosy, ny Tompo dia manana ny fotoana sy ny toerana rehetra, mihoatra ny tantara rehetra ary ny fahefana rehetra. Ny vondrom-piaraha-monina fantatsika fa tsy mahaleo tena amin'ny ivon-toerana iraisana, ny zava-misy iainana izay eken'ny Fiangonana ary izany no andraikiny lehibe indrindra amin'ny fahatokisana, ka miankina amin'ny Fiangonana izany, miaraka amin'ireo mpikambana ao aminy, izay mipetraka ao anaty faribolana roa. ny fampahatsiahivana sy fampahatsiahivana tsy tapaka ny vondron'olona lehibe sy lehibe kokoa momba an'i Jesosy sy ny fitondrany ho avy. Ary manao ny rariny izany asa izany amin'ny fiezahana manome endrika amin'ny endrika, endrika misy ary fomba ifandraisan'ny tsirairay ao anatin'ilay vondrom-piarahamonina malalaka kokoa, izay - tsy ankolaka - miresaka io zava-misy iraisana sy foibe io. Ireo taratry ny fomba fiainana, izay milalao eo amin'ny sehatry ny asa malalaka kokoa, dia hahita ny hevitr'izy ireo amin'ny fihetsiky ny fiangonana na mifanaraka amin'izany. Fa ho afaka maneho azy ireo amin'ny fomba tsy ankolaka ihany izy ireo, tsy misy indrafo, angamba tsy mbola voamarika fa tsy misy amboletra. Na izany aza, izany no andrasana aminy. Ny fiarahamonina malalaka dia tsy ny fiangonana ary tsy tokony ho izany mihitsy. Saingy tokony handray soa tsy tapaka aminy izy satria ny mpikambana ao aminy dia mitady ny ho tompon'andraikitra aminy ary koa amin'ny Tompo.

Famantarana mitahiry ny fiarovana sy ny fiarovana

Ny zava-misy izay ataontsika amin'izao fotoana izao, izao tontolo izao ratsy izao dia miharihary manokana amin'ireo ao amin'ity faritra midadasika amin'ny boriborintany ity izay mametraka ny fanantenany amin'ny fotoan'izao tontolo izao sy mahalala ary mivavaka amin'ny ivon-toerana. Ny fototra teolojika sy loharano ara-panahy amin'ny fiarahana misokatra amin'Andriamanitra, misaotra an'i Jesosy Kristy dia tsy naseho an-tsitrapo na an-tsitrapo nampiasain'ireo hetsika sivika natao tamin'ny fanompoana teo amin'ny mpiara-monina manodidina. Saingy ny fanao, ny fenitra, ny fitsipika, ny lalàna, ny maha-izy ary ny fahalalam-pomba ao amin'io faritra midadasika io dia afaka mihavana, na, toy ny nampitovina tamin'ny fiainana izay nomen'Andriamanitra antsika ao amin'i Kristy. Ny fitaomana kristiana dia natao hanehoana am-pahendrena ny faritry ny andraikitra ary, araka izay azo atao, mba hanatanterahana araka izay azo atao, ireo ohatry ny fandaminana, ny fitsipiky ny fitondran-tena sy ny fanao izay mifanaraka tsara amin'ny tanjon'Andriamanitra sy ny fomba - fomba izay hitranga izao tontolo izao indray andro any. Afaka milaza isika fa ny Fiangonana, ilay vondrom-piarahamonina malalaka kokoa dia miasa ho toy ny feon'ny fieritreretana. Mikendry ny hisorohana ny mpiara-monina manodidina tsy hivadika lavitra amin'ny tanjon'Andriamanitra sy ny tanjon'ny olombelona izany. Ary tsy vitan'ny hoe amin'ny alàlan'ny fanambarany ihany izany, fa amin'ny alalan'ny fandraisana anjaran'ny tena manokana, izay azo antoka fa tsy misy raha tsy mandoa vidiny ho azy. Amin'ny teny sy ny atao, dia fiarovana sy mpiambina izy, na dia ny fahendreny, ny fampitandremany ary ny fanolorany indraindray dia tsy raharahany na nolavina indraindray.

Avelao hiroborobo ny famantarana famantarana fanantenana

Afaka mampanan-karena ny tontolo ara-kolontsain'izy ireo ny mpikamban'ny Fiangonana - toy ny hery manosika na ohatra mamirapiratra - miaraka amin'ny tombony ara-tsosialy ara-tsosialy, ary koa amin'ny alàlan'ny fananganana fandaminana sy famokarana mifangaro izay manome sakafo ny filazantsaran'i Kristy. Saingy ny fijoroana ho vavolombelona toy izany dia tsy afaka mitarika ho fanondroana ankolaka ihany izay afaka manohana ny asa mivantana, ara-panahy ary ny hafatry ny Fiangonana, Andriamanitra ao amin'i Kristy, ary koa ny fisiany sy ny fahatongavan'ny fanjakany. Ireo fanelanelanana famoronana ireto, izay famantarana tsy mivantana, dia tsy tokony hanolo ny fiainan'ny Eglizy na ny hafatra sy ny asany. Jesosy, Andriamanitra na ny Soratra Masina aza dia mety tsy ho voaresaka mihitsy. Ny loharanon'ireo hetsika ireo dia zara raha misy (raha tsy izany rehetra izany), na dia ny mirain'i Kristy aza dia mifamatotra amin'ny asa na fanatanterahana. Misy fetra ny fanamarinana ankolaka toy izany. Mety ho ambongadiny kokoa raha oharina amin'ny fijoroana ho vavolombelona mivantana sy asan'ny Fiangonana. Ny valiny dia mety tsy hitovy bebe kokoa noho ireo teny fototra sy fijoroana ho vavolombelona ao am-piangonana. Indraindray ireo soso-kevitra natolotry ny kristiana miahy ny soa ho an'ny besinimaro dia tsy eken'ireo taova herinaratra ho an'ny daholobe na tsy miankina, ny herim-panatanjahantena sy ny tranga, na izy ireo vao tonga fotsiny. Ary avy eo dia azo ampiharina amin'ny fomba toy izany izy ireo ary misy fiantraikany lavitra amin'ny Fanjakan'Andriamanitra. Ny asa ara-panahy ataon'ny fikambanana ho fampiroboroboana ny fanampiana ny voafonja, izay naorin'i Chuck Colson (Prison Fellowship), izay tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny fanjakana na federaly, no ohatra tsara amin'ity, saingy ny habetsaky ny hery tsy azo asiana dia azo tombanana. Ny fahombiazana sasany dia mety ho diso fanantenana fohy. Hisy ihany koa ny lesoka. Fa ireo izay omena ireo fijoroana ho vavolombelona tsy ankolafy ireo, izay, na dia lavitra aza, dia maneho ny sitrapon'Andriamanitra sy ny toetrany, dia mifototra amin'ny fototry ny zavatra atolotry ny Fiangonana. Ny fanamarinana dia toy ny karazana fitaovam-piadiana mialoha ny filazantsara.

Ny adidy voalohany amin'ny fiaraha-monina manodidina dia ny fiantohana ny filaminana sy ny filaminana mba hahafahan'ny Fiangonana amin'ny lafiny rehetra manatanteraka ny anjara toerany sy ara-panahy amin'ny maha-vondrom-pinoana sy ireo mpikambana ao aminy, ny fijoroany ho vavolombelona tsy mivantana amin'ny vondrom-piarahamonina malalaka kokoa. Amin'ny ankapobeny dia hiantoka ny fitsipiky ny lalàna, ny fitsaram-bahoaka. Ny tanjona dia ho soa iombonana. Ny fikarakarana dia tsy tokony hanararaotra ny malemy noho ny matanjaka.

Toa tao an-tsaina i Paoly no tao an-tsaina, raha ny azo vakiana ao amin'ny Romana 13, dia nanoritsoritra ny andraikitra tokony hatao ho an'ny manampahefana tsy ara-pivavahana. Mety hita taratra koa ny tian'i Jesosy holazaina hoe: "Koa omeo ny Emperora hoe inona ny Emperora ary Andriamanitra Andriamanitra!" (Matio 22,21), sy ny tian'i Piera hambara ao amin'ny taratasiny hoe: "Maneke amin'ny filan'ny olombelona rehetra noho ny Tompo, ho an'ny mpanjaka ho mpanapaka na governora tahaka ireo nirahiny hanasazy ireo mpanao ratsy ary ho fiderana ny mpanao soa » (1 Petera 2,13: 14).

by Gary Deddo


PDF Ny fanjakan'Andriamanitra (Fizarana 5)