Jesosy - ny fahendrena samirery!

456 jesosy ny fahendrena Rehefa feno roa ambin'ny folo taona i Jesosy dia talanjona ny mpampianatra lalàna tao amin'ny tempoly tao Jerosalema tamin'ny fanaovana fifanakalozan-kevitra teôlôjia niaraka taminy. Samy talanjona ny tsirairay tamin'izy ireo noho ny fahalalany sy ny valiny. Namarana ny kaontiny i Lioka amin'ireto teny manaraka ireto: «Ary Jesosy nitombo fahendrena, taona ary fahasoavana tamin'Andriamanitra sy olona» (Lioka 2,52). Ny zavatra nampianariny dia nanambara ny fahendreny. "Ny andro Sabata dia niteny tao amin'ny synagoga Izy ary maro no nandre azy no gaga. Samy nifanontany izy ireo, avy taiza? Inona ny fahendrena nomena azy? Ary ny fahagagana izay miseho aminy ihany! » (Marka 6,2 Vaovao Tsara Vaovao). Matetika i Jesosy dia nampianatra nampiasa fanoharana. Ny teny grika nadika hoe "fanoharana" nampiasaina tamin'ny Testamenta Vaovao dia fandikana ny teny hebreo nadika hoe "milaza". Tsy mpampianatra olona manan-tsaina fotsiny i Jesosy, fa niaina fiainana koa araka ny Bokin'ny Ohabolana ao amin'i Solomona fony izy niasa teto an-tany.

Ao amin'ity boky ity dia miatrika ireo karazana fahendrena telo izahay. Misy ny fahendren Andriamanitra. Ny Ray any an-danitra dia tsy manam-paharoa. Faharoa, misy fahendrena eo amin'ny olona. Midika izany ny fanekena ny fahendren'Andriamanitra sy ny fanatontosana tanjona napetraka araky ny fahendreny. Misy endrika iray hafa fahendrena izay vakiantsika ao amin'ny Bokin'ny Ohabolana.

Tsikaritrareo fa matetika ny fahendrena no aseho amin'ny fomba manokana. Ka dia nihaona taminay tamin'ny Ohabolana 1,20: 24 amin'ny endrika vavy izy ary nangataka mafy anay teny an-dalana mba hihaino azy tsara. Any an-toeran-kafa ao amin'ny Bokin'ny Ohabolana, dia nilaza izy fa tsy natao ho an'Andriamanitra irery ihany. Maro ny tenin'andriamanitra nifanaraka tamin'ny andininy ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona. Ity ambany ity ny fisafidianana kely:

  • Tamin'ny voalohany, ny teny dia niaraka tamin'Andriamanitra (Jaona 1,1),
  • Ny Tompo dia nanana fahendrena tamin'ny voalohany tamin'ny lalany (Ohabolana 8,22: 23)
  • Ilay Teny dia niaraka tamin'Andriamanitra (Jaona 1,1),
  • Ilay fahendrena dia niaraka tamin'Andriamanitra (Ohabolana 8,30),
  • Mpanorina ny teny (Jaona 1,1-3),
  • Mpamorona ny fahendrena (Ohabolana 3,19),
  • Kristy no fiainana (Jaona 11,25),
  • Ny fahendrena dia mamorona fiainana (Ohabolana 3,16).

Fantatrao ve ny dikan'izany? Tsy hoe hendry fotsiny i Jesosy ary nampianatra fahendrena. Fa fahendrena izy! Nanome porofo fanampiny momba izany i Paoly hoe: «Ho an'ireo hafa izay nantsoin'Andriamanitra, Jiosy sy tsy Jiosy, i Kristy dia manaporofo fa herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra» (1 Kor 1,24 fandikana vaovao nataon'i Geneva). Noho izany ao amin'ny Bokin'ny Ohabolana dia tsy mahita ny fahendren'Andriamanitra ihany isika - mahita ny fahendrena izay Andriamanitra.

Lasa tsara kokoa ny hafatra. Tsy ny fahendrena ihany no i Jesosy fa ao amintsika koa isika ary ao aminy isika (Jaona 14,20:1; 4,15 Jaona). Miorina amin'ny fanekena akaiky izany izay mampifandray antsika amin'Andriamanitra telo izay fa tsy ny hiezaka ny ho hendry toa an'i Jesosy. I Jesoa Kristy mihitsy no miaina ao anaty sy amin'ny alalantsika (Galatiana 2,20). Manampy antsika ho hendry izany. Izy io dia tsy manam-paharoa ao anaty ao anaty, tsy avy amin'ny hery ihany fa amin'ny fahendrena ihany koa. Jesosy dia namporisika antsika hampiasa ny fahendreny misy amin'ny toe-javatra rehetra ahitantsika ny tenantsika.

Fahendrena mandrakizay, tsy manam-petra

Sarotra ny mahazo azy io, fa ny mahagaga dia ny kafe dite mafana dia afaka manampy antsika hahalala azy tsara kokoa. Ho fanomanana dite izany dia manantona kitapo dite ao anaty kaopy isika ary manondraka rano mafana mangotraka eo amboniny. Miandry mandra-pisotro tsara ny dite izahay. Mandritra io fotoana io, mifangaro ny singa roa. Hoy ny olona taloha nilaza hoe: "Manomana fanavoazana aho", izay taratry tsara ny dingana vita. Ny "pour" dia fifandraisana amin'ny vondrona iray. Rehefa misotro ny dite ianao dia tsy mandany ny dite dia mamela azy ireo; mijanona ao anaty kitapo izy ireo. Misotro "rano dite" ianao, ilay rano tsy misy tsirony mifangaro amin'ny ravina dite manitra ary afaka hankafizanao amin'ity taratasy ity.

Ao anatin'ny fanekem-pihavanana amin'i Kristy isika dia mandray ny endriny ara-batana fotsiny toy ny rano tsy maka endrika ravina dite. Jesosy koa dia tsy manavaka ny maha-izy antsika, fa mampifandray ny fiainantsika olombelona amin'ny fiainany mandrakizay tsy azo ihodivirana, koa mijoro ho vavolombelontsika amin'ny fomba fiainantsika manoloana an'izao tontolo izao. Isika tafaray amin'i Jesosy Kristy, izay midika fa ny fahendrena mandrakizay tsy manam-petra mampiray antsika.

Ny taratasy Kolosiana dia manambara amintsika hoe: "Ao amin'i Jesosy no misy ny rakitra rehetra amin'ny fahendrena sy ny fahalalana" (Kolosiana 2,3). Ny miafina dia tsy midika hoe nafenina, nefa aleo toy ny harena. Nosokafan'Andriamanitra ny fisalobon'ilay rakitra harena ary namporisika antsika hanompo ny tenantsika araka ny ilaintsika. Ao daholo ny zava-drehetra. Vonona ho antsika ny haren'ny fahendrena. Ny olona sasany, etsy andaniny, dia mitsinjo hatrany ireo zava-baovao ary manao fivahiniana masina avy amin'ny kolontsaina iray na traikefa mankany amin'ny manaraka mba hahitana ny harena rakitra omena an'izao tontolo izao. Saingy i Jesosy dia manomana ny harena rehetra. Isika ihany no mila azy. Raha tsy misy azy dia adala isika. Ao aminy ny zava-drehetra. Minoa izany. Raiso ho anao! Raiso izany fahamarinana tsy sarobidy izany ary raiso sy mandray tsara ny fahendrena amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina ary ho tonga hendry.

Eny, Jesosy dia nanao fahamarinana tamin'ny Vaovao sy ny Testamenta Taloha. Ny lalàna, ny mpaminany sy ny soratra masina dia tanteraka taminy (ny fahendrena). Fahendren'ny Soratra Masina izany.

by Gordon Green


PDFJesosy - ny fahendrena samirery!