Lazarosy sy ilay manankarena - tantara iray amin'ny tsy finoana

277 Tantaran'i Lazara sy ilay manankarena ny tantaran'ny finoana

Efa henonareo ve fa ireo izay maty ho tsy mpino dia tsy afaka manatona an'Andriamanitra intsony? Fotopampianarana mahatsiravina sy manimba izy io, satria porofo iray izay andinin-tsoratra iray ao amin'ny fanoharana ny manankarena sy i Lazarosy mahantra. Na izany aza, toy ny andalan-tsoratra ara-baiboly rehetra, ity fanoharana ity dia ao anatin'ny toe-javatra iray ary azo atao tsara ny mahazo an'io toe-javatra io Ratsy foana ny mametraka fampianarana amin'ny andininy iray - ary mihoatra noho izany aza raha amin'ny tantara izay tsy mitovy ny hafatr'izy ireo. Jesosy dia nizara ny fanoharana momba ilay manankarena sy Lazarosy mahantra noho ny antony roa: voalohany, ny fandavana ny fandavana ny mpitondra ny Isiraely hino azy, ary faharoa, dia mandà ny finoana mivaona fa ny harena dia mariky ny fankasitrahan'Andriamanitra. raha ny fahantrana kosa dia porofon'ny tsy fahaizany.

Ny fanoharana ny amin'ilay lehilahy manankarena sy i Lazarosy no farany ao amin'ireo andiana dimy hafa izay nolazain'i Jesosy tamin'ny antokon'olona Fariseo sy mpanora-dalàna izay fatra-pitia vola sy feno fahafaham-po toa azy ireo, no nandray ny andraikitra fa niahy ny mpanota i Jesosy dia niara-nisakafo tamin'izy ireo (Lioka 15,1: 16,14 sy). Talohan'izay dia nolazainy ny fanoharana momba ny ondry very, ny vola very, ary ny an'ny very lahy. Teo am-panaovana izany dia tian'i Jesosy ny hanazava izany amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota, ary koa ny Farisianina feno fahatezerana sy mpanora-dalàna izay nihevitra fa tsy manana antony hibebahana, fa miaraka amin'Andriamanitra any an-danitra dia misy fifaliana bebe kokoa amin'ny mpanota iray izay manomboka fiainana vaovao noho ny sivy amby sivifolo sivy ny hafa tsy mila izany (Lioka 15,7 Vaovao Mahafaly Vaovao). Tsy izay ihany anefa.

Vola mifanohitra amin'andriamanitra

Miaraka amin'ny fanoharana ny tompon'andraikitra tsy marina, i Jesosy dia tonga amin'ny tantara fahefatra (Lioka 16,1-14). Ny hafatr'izy ireo indrindra dia hoe: Raha tia vola toa ny Fariseo ianao dia tsy ho tia an'Andriamanitra. Nitodika manokana tamin'ny Farisiana i Jesosy ka nilaza hoe: Ianao no manamarin-tena amin'ny olona; fa Andriamanitra mahalala ny fonareo; fa ny avo amin'ny olona dia fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra (V. 15).

Ny lalàna sy ny mpaminany dia manambara, ary noho izany ny tenin'i Jesosy - efa niditra ny fanjakan'Andriamanitra ary ny olona rehetra mamporisika ny herisetra (And. 16-17). Ny hafatra mifandraika amin'izany dia izao: Satria mankasitraka be izay malaza amin'ny olona ianao fa tsy izay tian'Andriamanitra, dia mandà ny antso niantsoany ianao - ary noho izany dia ny fotoana - hahitana ny lalany mankany amin'ny fanjakany amin'ny alàlan'i Jesosy. Amin'ny heviny ara-panoharana, ny andininy faha-18 dia milaza fa nandà ny lalàna sy ny mpaminany izay nanondro an'i Jesosy ny mpitondra finoana jiosy izay nihevitra an'i Jesosy ka nivadika tamin'Andriamanitra. (jer. Jeremia 3,6). Ao amin'ny andininy faha-19, izay voarakitra ao amin'ireo fanoharana efatra teo aloha, ny tantaran'ny mpanankarena sy i Lazarosy mahantra dia nanomboka, araka ny nolazain'i Jesosy.

Tantara iray amin'ny tsy finoana

Misy toetoetra lehibe telo ao amin'ny tantara: ny lehilahy manankarena (izay mijoro ho an'ny Fariseo fatra-pitia vola), i Lazarosy malahelo (taratry ny kilasy sosialy nolavin'ny Fariseo) ary nony farany i Abrahama (izay ny feny amin'ny jiosy dia tandindon'ny fampiononana sy fiadanana amin'ny ho avy).

Tantara momba ny fahafatesan'ny mpangataka. Saingy gaga i Jesosy fa nihaino azy ireo ny mpihaino azy: ... nentin'ireo anjely teo am-pofoan'i Abrahama izy (V. 22). Ny mifanohitra tanteraka amin'izay noeritreretin'ny Fariseo tamina lehilahy toa an'i Lazarosy fa ny olona toa azy dia mahantra sy marary satria nolavin'Andrimanitra ary tsy nisy zavatra hafa afa-tsy ny fanaintainany taorian'ny nahafatesany. Ny afobe no nanantena. Nampian'i Jesosy raha tsy izany. Ny fomba fijerinao dia tsy mety. Tsy nahalala na inona na inona momba ny fanjakan'ny rainy izy ireo ary diso tsy tamin'ny lafiny fitsaran'Andriamanitra ilay mpangataka, fa koa amin'ny fitsarany azy ireo.

Avy eo dia nitondra ny mahagaga i Jesosy: Rehefa maty ilay manan-karena ka nalevina, dia izy - fa tsy ilay mpangataka - no niatrika ny fampijalian'ny afobe. Dia niandrandra izy ka nahita an'i Abrahama teny lavidavitra teny, ary Lazarosy nipetraka teo anilany. Ary izy niantso hoe: Ry Abrahama Ray ô, mamindrà fo amiko ary alefaso Lazarosy handraraka ny tendron'ny rantsan-tanany ao anaty rano sy hampangatsiaka ny lelako; satria mijaly mafy amin'ireto afo ireto aho (And. 23-24).

Fa raha ny marina, dia nilaza izao manaraka izao i Abrahama: Fa manana fotoana ho an'ny olona toa azy aho izao, fa ato amiko izy ary tsy manana na inona na inona. - Avy eo dia misy ny andinin-tsoratra izay matetika nalaina am-pototra: Ary koa, misy elanelana lehibe eo aminay ary tsy misy na iza na iza te hiala eo aminao avy aminao afaka ho tonga any ary tsy misy olona afaka mibebaka ao aminay (Lioka 16,26).

Eto ary

Efa nanontany tena ve ianao hoe maninona no misy te hifindra avy eto aminao ho eo amin'ny toerana voalohany? Mazava be ny antony tokony hisarihana olona ho any amintsika, fa ny tsy te hanohitra ny lalana mifanohitra dia tsy misy dikany - sa misy an'izany? Niresaka tamin'ilay mpanankarena i Abrahama tamin'ny firesahany taminy tamin'ny zanany; dia nilaza izy fa na dia ireo izay te hanatona azy aza dia afaka manao izany noho ny fisarahana lehibe. Ny fanambarana miorina amin'ity tantara ity dia misy tokoa fa ny iray no naharesy io fizarana io noho ny an'ny mpanota.

Ny tetezana miampita ny fizarana

Nomen'Andriamanitra ny zanany lahy ho an'ny mpanota rehetra, tsy ho an'ireo toa an'i Lazarosy ihany, fa ho an'ireo izay manankarena koa (Jaona 3,16-17). Ny emperora voalaza tao amin'ilay fanoharana, izay nijoro ho tandindona ho an'ny Fariseo sy mpanora-dalàna nanameloka an'i Jesosy, nandà ny Zanak'Andriamanitra. Notadiaviny izay efa tanjon'ny fikatsahana azy: mahasoa ny tena manokana amin'ny vidin'ny hafa.

Jesosy dia nanidy io tantara io tamin'ny fangatahan'ny lehilahy manankarena fa tokony misy olona tokony hampitandrina ireo rahalahiny mba tsy hiankina aminy ny zavatra mitovy aminy. Fa hoy Abrahama taminy: Manana an 'i Mosesy sy ny mpaminany izy; tokony handre azy ireo izy ireo (V. 29). I Jesosy dia efa niresaka an'izany aloha (jereo ny and. 16-17) fa ny lalàna sy ny mpaminany dia nijoro ho vavolombelona taminy - vavolombelona izay tsy nanaiky izy sy ny rahalahiny (jereo ny Jaona 5,45-47 sy Lioka 24,44-47).

Tsia, ry Dada, hoy ilay manan-karena, raha nanatona azy ireo ny maty, dia hanenina izy (Lioka 16,30). Namaly i Abrahama hoe: Raha tsy mandre an'i Moizy sy ny mpaminany ianao, dia tsy ho resy lahatra ianao raha misy mitsangana amin'ny maty (V. 31).

Ary tsy resy lahatra izy ireo: ny Farisiana, mpanora-dalàna ary mpisoronabe izay niray tetika hanomboana an'i Jesosy nohomboana tamin'ny hazo fijaliana dia nanatona an'i Pilato taorian'ny nahafatesany ary nanontany azy ny atao hoe lainga fitsanganana amin'ny maty (Matio 27,62: 66), ary nanenjika sy nanenjika ary namono ireo izay nilaza fa manam-pinoana izy ireo.

Tsy nilaza izany fanoharana izany i Jesosy mba hampisehoana amintsika ny lanitra sy ny helo mazava araka izay azo atao. Nivadika kosa kosa ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany izay voahidy amin'ny finoana ary nanohitra ny olona manankarena sy tia tena. Mba hanazavana izany, dia nampiasa ny sary amin'ny fiteny jiosy mahazatra izy hisolo tena ny any aoriana (mampiasa ny helo voatokana ho an'ny ratsy fanahy sy ny olo-marina tao an-kibon'i Abrahama). Miaraka amin'ity fanoharana ity dia tsy namoaka hevitra momba ny maha-zava-misy na ny fahamarinan'ny marika jiosy momba ny any aoriana izy, fa nampiasa an'io fiteny fahitana io hanehoana ny tantarany.

Ny tena zava-dehibe indrindra dia ny tsy hamelomana ny fahaizanay mirehitra momba ny ho any an-danitra sy ny helo. Manahy kosa izy ny hanehoana amintsika ny tsiambaratelon'Andriamanitra (Romana 16,25; Efesiana 1,9 sns), ilay tsiambaratelo taloha (Efesiana 3,4: 5): fa Andriamanitra ao aminy, i Jesoa Kristy, ilay zanaka nateraky ny Ray Tsitoha, dia mihavana izao tontolo izao hatrany am-piandohana. (2 Korintiana 5,19).
 
Ka raha miatrika ireo antsipirihany mety ho avy any an-tany isika, dia afaka mitarika antsika lavitra lavitra amin'ny fahalalana mitovy amin'ilay nanidy ilay lehilahy manankarena tamin'io tantara io: tokony ho ary mino ny olona nody tamin'ny maty isika.

Nataon'i J. Michael Feazell


PDFLazara sy ilay lehilahy manan-karena