Voninahitry ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra

413 voninahitry ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra

Na dia iray amin'ireo foto-kevitro indrindra aza ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, dia tsy maintsy miaiky aho fa sarotra ny mamantatra hoe tena misy tokoa izy io. Hatrany am-boalohany dia nokendren'Andriamanitra ho fanomezana malala-tanana izany, fihetsika lafo famelana heloka sy fampihavanana nataon'ny zanany lahy, izay faratampony no nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Vokatr'izany, tsy vitan'ny hoe navotsotra isika, averina - ampifanarahana amin'ilay Andriamanitra telo izay be fitiavana.

Ao amin'ny bokiny Sorompanavotana: Ilay olona sy asan'i Kristy, TF Torrance dia nanoratany toy izao manaraka izao: “Mila mitazona ny tanantsika isika satria tsy mahita teny mety hanakaiky ny dikan'ny hoe fampihavanana tsy manam-petra mandrakizay ». Ny zava-miafina ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra dia asan'ny mpamorona be voninahitra - asa tena madio sy lehibe ka tsy takatsika tanteraka izany. Araka ny voalazan'ny Baiboly, ny haben'ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra dia asian'ny fitahiana mifandraika betsaka. Avelao ianao hanome fijery fohy momba ireo fanomezam-pahasoavana ireo.

1. Voavela ny famelana ny helontsika

Ny ilana ny hahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotantsika dia manampy antsika hahatakatra ny maha-zava-dehibe an'Andriamanitra ny ota sy ny maha-zava-dehibe antsika koa ny mahita ny ota sy ny fahamelohana. Ny fahotantsika dia mamela hery iray hamongorana ny Zanak'Andriamanitra tenany ary handrava ny Andriamanitra telo izay iray raha afaka manao izany. Ny fahotantsika dia mitaky ny fidiran'ny Zanak'Andriamanitra mba handresena ny ratsy aterak'izany; Nanao izany izy tamin'ny nanolorany ny ainy ho antsika. Amin'ny maha-mpino antsika, dia tsy mahita ny fahafatesan'i Jesosy ho famelan-keloka fotsiny isika fa zavatra "nomena" na "mety" - dia mitarika antsika amin'ny fanompoana an'i Kristy manetry tena sy lalina ary mitarika antsika amin'ny finoana voalohany mankasitraka fankasitrahana ary amin'ny farany dia hivavaka amin'ny fiainantsika manontolo.

Noho ny soron'i Jesosy dia mamela heloka tanteraka isika. Midika izany fa ny tsy fahamarinana rehetra dia naringan'ny mpitsara tsy mizaha tavan'olona sy lavorary. Ny ratsy rehetra dia ekena ary resy - potika ary atao tsara ho famonjena antsika amin'ny fandaniam-bola avy amin'Andriamanitra. Aza avela hanadino izany zava-misy mahafinaritra izany. Tsy jamba ny famelan-keloka amin'Andriamanitra - ny mifanohitra amin'izany aza. Tsy misy azo jerena. Voaheloka ny faharatsiana ary esorina amin'ny vokadratsiny mahafaty ary nahazo fiainana vaovao. Fantatr'Andriamanitra ny antsipiriany momba ny ota sy ny fanimbany ny zavatra noforoniny. Fantany ny manjo anao sy ny olona tianao. Mijery ivelan'ny ankehitriny izy ary mahita ny fiantraikan'ny ota sy ny manimba ny taranaka fahatelo sy fahefatra (ary any aoriana any!). Fantany ny hery sy ny halalin'ny ota; koa tiany ho azontsika izany ary hankafizantsika ny hery sy ny halalin'ny famelany.

Ny famelan-keloka dia mamela antsika hahafantatra sy mahafantatra fa betsaka ny traikefa mihoatra noho izay hitantsika eo amin'ny fiainantsika ankehitriny. Noho ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, dia afaka manantena ny hoavy be voninahitra nomanin'Andriamanitra ho antsika isika. Tsy navelany hisy hitranga izay tsy afaka manavotra, manavao ary mamerina ny asa fampihavanana. Ny lasa dia tsy manan-kery hamaritana ny ho avy izay nanokafan'Andriamanitra varavarana ho antsika, noho ny fampihavanana ny zanany malalany.

2. Mampihavana amin'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny famelan-keloka isika

Fantatsika Andriamanitra ho Raintsika amin'ny alàlan'ny Zanak'Andriamanitra, rahalahintsika sy mpisoronabe. Jesosy dia nanasa antsika hanatevin-daharana amin'ny adiresiny amin'Andriamanitra Ray sy hiresaka aminy amin'i Abba. Fampiasana tsiambaratelo ho an'ny dadany na dada malala izany. Nizara taminay taminay ny fahalalany ny fifandraisany tamin'ny rainy ary mitarika antsika akaikin'ny rainy izay tadiaviny amintsika.

Ny nandefasantsika antsika ao anatin'ity fahalalàna ity dia naniraka ny Fanahy Masina i Jesoa. Amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina dia afaka mahatsapa ny fitiavan'ny Ray isika ary manomboka miaina toy ny zanany malalany. Ny mpanoratra ny taratasy ho an'ny Hebreo dia manasongadina ny maha-ambony ny asan'i Jesosy amin'ity lafiny ity: «Ny asan'i Jesosy dia avo kokoa noho ny an'ny mpisoronabe taloha, satria ny fanekena, ny mpanelanelana izay misy azy ankehitriny, dia ambony noho ny taloha satria niorina noho ny fampanantenana tsara kokoa ... satria te hamindra fo amin'ny hadisoany aho ary tsy te hotsaroako intsony ny fahotany » (Heb. 8,6.12).

3. Ringana noho ny famelan-keloka ny fahafatesana

Ao anatin'ny tafatafa iray ho an'ny fandaharana ataonay You'r Included, ny zanak'avavavin'i TF Torrance, Robert Walker, dia nanondro fa ny porofon'ny famelan-kelokay dia ny famotehana ny ota sy ny fahafatesana, izay nohamafisina tamin'ny fitsanganan'ny maty. Ny fitsanganana amin'ny maty dia hetsika lehibe indrindra. Tsy ny fitsanganana amin'ny maty fotsiny izany. Fiandohan'ny famoronana vaovao izany - fiandohan'ny fanavaozana ny fotoana sy ny habakabaka ... Ny fitsanganana amin'ny maty dia famelan-keloka. Tsy porofon'ny famelan-keloka fotsiny izany, fa famelan-keloka satria araka ny ota ao amin'ny Baiboly no miaraka. Noho izany, ny fandringanana ny ota dia midika koa ny fandringanana ny fahafatesana. Midika izany fa mamafa Andriamanitra amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy maintsy hatsangana amin'ny maty ny olona iray mba hanala ny fahotantsika avy any am-pasana ka lasa antsika ny fitsanganana amin'ny maty. Koa afaka nanoratra toy izao i Paoly: "Fa raha tsy nitsangana Kristy, dia mbola ao amin'ny fahotanao ihany." ... Ny fitsanganana amin'ny maty dia tsy fitsanganana amin'ny maty fotsiny; fa ny fiandohan'ny famerenana amin'ny laoniny ny zava-drehetra.

4. Ny famelan-keloka dia miverina amin'ny laoniny rehetra

Miaraka amin'ny fifidianana ataontsika ho famonjena, dia mifarana ny olana filôzôfia efa antitra - Andriamanitra no mandefa ny iray ho an'ny maro ary maro ireo tafiditra ao amin'ilay iray. Izany no antony nahatonga ny apostoly Paoly ho an'i Timoty: «Fa misy Andriamanitra sy mpanelanelana amin'Andriamanitra sy ny olona, ​​dia ilay lehilahy Jesosy Kristy, izay nanolotra ny tenany ho avotra ho an'ny olona rehetra, ho vavolombelony amin'ny fotoana mety. Mpitoriteny sy apôstôly aho ..., amin'ny maha mpampianatra ny Jentilisa amin'ny finoana sy ny fahamarinana » (1 Timoty 2,5: 7).

Ao amin'i Jesosy dia tanteraka ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny Isiraely sy ny olombelona rehetra. Izy dia mpanompo mahatoky amin'ny Andriamanitra tokana, ny pretra mpanjaka, ny iray ho an'ny maro, ny iray ho an'ny rehetra! I Jesosy no olona nahantanteraka ny tanjon'Andriamanitra hanome fahasoavana famelan-keloka amin'ny olona rehetra izay niaina teto hatramin'izay. Tsy mifidy na misafidy ilay olona handà ny maro, fa ho fomba entina ampandraisana anjara ny maro. Ao amin'ny vondron'Andriamanitra famonjena, ny fifidianana dia tsy midika fa tsy maintsy misy ny fandavana tanteraka. Ny antony nahatonga an'i Jesosy manokana dia ny hoe amin'ny alalany ihany no ahafahan'ny olona rehetra mihavana amin'Andriamanitra. Azafady fantaro ireto andininy manaraka ireto ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apostoly: "Ary tsy misy famonjena hafa, ary tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena" (Asan’ny Apostoly 4,12). «Ary hitranga: Izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no hovonjena» (Asan’ny Apostoly 2,21).

Andao hizara ny vaovao tsara

Heveriko fa manaiky daholo ianareo fa tena zava-dehibe amin'ny rehetra ny mandre ny vaovao tsaran'ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Tokony ho fantatry ny olona rehetra fa mihavana amin'Andriamanitra izy ireo. Angatahina hamaly izany fampihavanana izany ianao, izay ambara amin'ny fitoriana ny Fanahy Masina ny Tenin'Andriamanitra. Tokony hahatakatra ny olona rehetra fa nasaina handray izay efa nataon'Andriamanitra ho azy ireo izy ireo. Asaina ihany koa izy ireo handray anjara amin'ny asan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao mba hahafahan'izy ireo miaina amin'ny firaisana manokana sy ny fiarahana amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Ny olona rehetra dia tokony hianatra fa i Jesosy dia Zanak'Andriamanitra, tonga olombelona. Jesosy dia nanatanteraka ny drafitra mandrakizay. Nomeny antsika ny fitiavany madio sy tsy manam-petra, nanimba ny fahafatesana ary maniry ny hiaraka amintsika miaraka amin'ny fiainana mandrakizay. Ny olombelona rehetra dia mila ny hafatry ny filazantsara satria, araka ny nomarihin'i TF Torrence, tsiambaratelo izany hoe "tokony hahagaga anay kokoa mihoatra noho izay azontsika nofaritana".

Faly fa voavotra ny fahotantsika, namela heloka Andriamanitra ary tena tia antsika mandrakizay.

Joseph Tkach

filoha
MPANOMPOANA AN-TRANONY


PDFVoninahitry ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra