Gold Chunk andininy

David Letterman, tompon'ny fampisehoana fialam-boly amerikana, dia fantatra amin'ny lisitry ny folo voalohany ary matetika aho nanontaniana momba ireo horonantsary folo, boky, hira, lovia ary birao. Mety manana lisitra tianao indrindra koa ianao. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, ny sasany amin'ireo lahatsoratra nataoko dia nifototra tamin'ny andininy folo tiako indrindra avy ao amin'ny Baiboly. Ireto misy enina amin'izy ireo:

  • "Izay tsy tia dia tsy mahalala an’Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fitiavana». (1 Jaona 4,8)
  • "Navahan'i Kristy ho amin'ny fahafahana isika! Koa azo antoka izao ary aza avela aminao hapetraka aminao ny ziogan'ny fanandevozana! (Galatiana 5,1)
  • "Satria Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa hamonjy an'izao tontolo izao amin'ny alalany." (Jaona 3:17) "
  • Andriamanitra kosa mampiseho ny fitiavany antsika, satria maty ho antsika i Kristy, fony mbola mpanota isika. "(Rom 5,8)"
  • Koa ankehitriny, tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. "(Rom 8,1)"
  • Fa ny fitiavan'i Kristy no mitaona antsika, indrindra fa matoky isika fa raha maty ny iray ho an'ny rehetra, dia maty koa izy rehetra. Ary izany no antony nahafatesany ho an'ny olona rehetra, mba tsy honina ho an'ny tenany intsony izay monina eo, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. (2 Korintiana 5,14: 15)

Manome hery ahy ny famakiana ireo andinin-tsoratra masina ireo ary antsoiko foana ireo andininy ireo ahy. Tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay, rehefa nianatra bebe kokoa avy amin'ny fitiavana mahatalanjona sy tsy manam-petra Andriamanitra dia niova tsy tapaka ny lisitra ity. Ny fitadiavana io fahendrena io dia toy ny fitadiavana harena volamena - ity zavatra mahafinaritra ity izay mety hita amin'ny natiora amin'ny habeny sy ny endriny maro, hatrany amin'ny mikroskopika ka lehibe. Tahaka ny volamena amin'ny endriny tsy ampoizina tampoka, ny fitiavana tsy miova avy amin'Andriamanitra izay ny fonony dia mety hipoitra amin'ny endrika tsy ampoizina sy amin'ny toerana tsy ampoizina. Ny teolojia TF Torrance dia mamaritra ny fitiavana toy izao manaraka izao:

“Tena tia anao Andriamanitra ka nanolotra ny tenany ho an'i Jesosy Kristy, ilay zanany malalany. Natolony ho Andriamanitrao ny famonjena anao manontolo. Ao amin'i Jesosy dia nahatsapa ny fitiavany tsy manam-petra ho anao amin'ny maha-olombelona anao amin'ny fomba farany tsy ahafahany manala izany tsy mandà ny fahatongavana ho nofo izy sy ny hazo fijaliana, ary noho izany ny tenany. Jesosy Kristy dia maty indrindra ho anao satria manota sy tsy mendrika azy ianao. Efa namorona anao ho anao izy, na dia mino azy na tsia. Efa nofatorany mafy ianao, noho ny fitiavany, ka tsy hamela anao handeha velively. Na dia mandà azy ianao ka maniry ny hankany amin'ny helo, dia tsy handao anao ny fitiavany. Koa mibebaha ary minoa fa Jesosy Kristy no Tomponao sy Mpanavotra anao. " (The Mediation of Christ, p. 94)

Mitombo ny fankasitrahantsika ny fitiavan'Andriamanitra rehefa mamaky ny Baiboly isika satria i Jesosy, Fitiavan'Andrimanitra no izy. Izany no antony mampalahelo ahy, rehefa ny fanadihadiana farany dia mampiseho fa kristiana maro no mandany fotoana kely "ao amin'ny Tenin'Andriamanitra". Ny mampihomehy dia ny 87% amin'ireo nitafatafa tamin'ny fanadihadiana natao tamin'i Bill Hybel momba ny fitomboana ara-panahy dia nilaza fa "ny fiangonana fiangonana manampy ny fahazoana lalina ny Baiboly" dia ny filana ara-panahy lehibe indrindra azy ireo. Mampihomehy ihany koa ny filazan'ny mpamaly fa ny fahalemen'ny fiangonany lehibe indrindra dia ny tsy fahaizavan'izy ireo ny manazava ny Baiboly amin'ny fomba azo ampiharina.Hahita ny harenam-bolan'ny Baiboly fotsiny isika raha mandalina azy amin'ny alalàn'ny fandinihana imbetsaka sy mieritreritra ny Baiboly. Vao avy namaky ilay boky hoe Micha aho (iray amin'ireo mpaminany kely) rehefa mamaky ity harena ity:

Aiza Andriamanitra iray tahaka anao izay mamela heloka ary mamela heloka ny sisa amin'ny lovany; Izay tsy mitana ny fahatezerany mandrakizay, fa be famindram-po Izy! " (Mika 7,18)

I Mika dia nanambara izany fahamarinana momba an'Andriamanitra izany rehefa nanambara ny fotoan'ny sesitany i Isaia. Fotoana nateraky ny loza. Na izany aza, nanana fanantenana i Micha satria fantany fa be indrafo Andriamanitra. Ny teny hebreo amin'ny famindram-po dia avy amin'ny fiteny ampiasaina amin'ny fifanarahana eo amin'ny olona.

Ny fifanarahana toy izany dia ahitana fampanantenana tsy fivadihana izay mamatotra sy avoaka mandritra ny fotoana mitovy. Izany no fomba ahazoana ny fahasoavan'Andriamanitra. I Mika dia nanonona fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia nampanantenaina tamin'ny razamben'ny Israely, na dia tsy mendrika azy ireo aza izy ireo. Mampahery sy manosika antsika hahatakatra fa ny famindrampon'Andriamanitra dia mitovy amintsika. Ny teny hebreo nadika famindram-po ampiasaina ao amin'i Mika dia azo adika ho fitiavana maimaimpoana sy tsy mivadika na fitiavana tsy miato. Afaka mahazo antoka isika fa ny famindram-pon'Andriamanitra dia tsy holavina amintsika satria ny toetrany dia mahatoky toy ny nampanantenainy antsika izany. Miorina hatrany ny fitiavan'Andriamanitra ary hamindra fo amintsika foana izy. Koa afaka miantso azy isika hoe: "Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota!" (Lioka 18,13). Andinin-tsoratra volamena iray tokoa izany.

nataon'i Joseph Tkach


PDFGold Chunk andininy