Ny Fanjakan'Andriamanitra <abbr> (ampahany 2)

Ity ny tapany faharoa amin'ny andiany 2 misy an'i Gary Deddo momba ny lohahevitra manan-danja nefa matetika diso amin'ny fanjakan'ny Fanjakan'Andriamanitra. Tao amin'ny fizarana farany dia nanasongadina ny maha-zava-dehibe an'i Jesosy ho mpanjaka faratampon'ny mpanjaka sy tompony ambony indrindra isika momba ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiatrehantsika ny fahasarotana amin'ny fahazoana ny fomba nanatanterahana ny Fanjakan'Andriamanitra etsy sy eroa.

Ny fisian'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny dingana roa

Ny fanambarana ara-Baiboly dia manome endrika roa izay sarotra mampihavana: ny fanjakan'Andriamanitra dia misy fa koa amin'ny ho avy. Ny manam-pahaizana ara-baiboly sy teolojiana matetika dia nandray ny iray tamin'izy ireo ary nanome lanja manokana ny iray amin'ireo lafiny roa. Saingy nandritra ny 50 taona lasa izay na mihoatra izany dia nisy ny fifanarahana mivaingana momba ny fomba tena hahafantarana ireo fomba roa ireo. Mifandraika amin'ny hoe iza moa i Jesosy.

Ny Zanak'Andriamanitra dia nateraky ny virijiny Maria tamin'ny 2000 taona lasa izay, niombona tamin'ny fisiantsika olombelona ary niaina tao anatin'ny tontolontsika mpanota nandritra ny 33 taona. Amin'ny alàlan'ny fieritreretana ny maha-olona antsika hatrany am-piandohan'ny nahaterahany mandra-pahafatiny 1 ary niaraka tamin'io, niaina tamin'ny nahafatesantsika hatramin'ny nitsanganany tamin'ny maty Izy, avy eo niakatra tany an-danitra taorian'ny andro vitsivitsy nisehoany tamin'ny olona; izany hoe mbola miraikitra amin'ny maha-olombelona antsika ihany izy, afa-tsy ny fiverenan'ny rainy ihany ary ny fifandraisana tonga lafatra aminy. Vokatr'izany dia na dia mbola mandray anjara amin'ny maha-olombelona be voninahitra antsika aza izy, dia tsy misy intsony toy ny taloha talohan'ny niakarany. Amin'ny fomba iray dia tsy eto an-tany intsony izy. Amin'ny maha mpanentana hafa azy, dia nandefa ny Fanahy Masina hiaraka amintsika izy, fa amin'ny maha-mpandraharaha mahaleo tena azy, tsy eo intsony isika toy ny taloha. Na izany aza, dia nanome toky ny hiverina izy.

Mandritra izany fotoana izany dia afaka miharihary ny toetran'ny fanjakan'Andriamanitra. Tena “akaiky” tokoa izy io ary nahomby tamin'ny andron'i Jesosy. Tena akaiky sy azo alavana izy io ary mila valiny haingana, sahala amin'i Jesosy mihitsy no nangataka valiny avy amintsika tamin'ny endrika finoana azy. Na izany aza, rehefa nampianatra antsika izy dia mbola tsy nanomboka tamin'ny fotoana feno ny fanjakany. Voalohany aloha dia tokony ho zava-misy izany. Ary hiaraka amin'ny fiverenan'i Kristy izany (matetika antsoina hoe "ho avy faharoa").

Noho izany, ny finoana ny Fanjakan'Andriamanitra dia azo ampifamatotra amin'ny fanantenan'ny fahatanterahany tanteraka. Efa tao amin'i Jesosy io ary efa nijanona tamin'ny alàlan'ny Fanahiny Masina. Fa mbola tonga ny fahatanterahana azy. Matetika aseho izany rehefa voalaza fa efa misy ny Fanjakan'Andriamanitra, saingy tsy mbola tonga amin'ny fahatanterahana. Ny asa fikarohana ataon'i George Ladd dia manasongadina io fomba fijery io amin'ny fomba fijerin'ny Kristiana mpivavaka maro, farafaharatsiny eo amin'ny tontolo miteny anglisy.

Ny Fanjakan'Andriamanitra sy ny fahantrana roa

Araka ny fahatakaran'ny Baiboly, misy fanavahana mazava roa, roa taona na vanim-potoana: ny “tontolo tontolo ratsy” ankehitriny sy ilay antsoina hoe "fotoana ho avy". Eto amin'izao fotoana izao ary miaina ao amin'ilay 'izao tontolo izao' isika izao. Miaina ao anatin'ny fanantenana isika amin'ity "tontolo ho avy izao, saingy mbola tsy mbola mahatsapa an'izany. Raha miteny ara-bakiteny dia mbola miaina ao anatin'izao tontolo ratsy izao isika. Ireto manaraka ireto: (Raha tsy misy fanamarihana manokana dia avy amin'ny teny Zurich ny andinin-teny manaraka ireto:)

  • Navelany hiasa tamin’i Kristy io hery io rehefa nanangana azy tamin’ny maty Izy ka nametraka azy tany an-danitra ho eo ankavanana: avo ambonin’ny fananganana rehetra, ny fahefana rehetra, ny fahefana rehetra ary ny fanapahana rehetra ary tsy ambonin ’ny anarana ihany, fa ao koa ny fotoana ho avy izao dia antsoina hoe " (Efesiana 1,20: 21).
  • "Ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo izay nanolotra ny tenany hamonjy ny fahotantsika mba hamongorana antsika hiala amin'ity tontolo ratsy ity araka ny sitrapon'Andriamanitsika" (Galatiana 1,3: 4).
  • "Lazaiko aminareo marina tokoa: Tsy nisy nandao ny tokantrano na vady, zandriny, ray aman-dreny na zanaka noho ny fanjakan'Andriamanitra, izay tsy nahazo sarobidy intsony. (efa) amin'ity fiainana an-tany ity, ary ny fiainana mandrakizay amin'ny fotoana ho avy ” (Lioka 18,29: 30; Baiboly-betsaka).
  • "Dia ho toy izany koa amin'ny faran'izao tontolo izao: hivoaka ny anjely ary ny olon-dratsy no hisaraka amin'ny marina." (Matio 13,49; Baiboly maro be).
  • "[Ny sasany efa nanandrana] ny tenin'Andriamanitra sy ny herin'izao tontolo izao ho avy" (Hebreo 6,5).

Io fahatakarana be dia be ny vanim-potoana na vanim-potoana io dia indrisy tsy nanambara mazava izany satria ny teny grika ho an'ny "vanim-potoana" (aion) dia nadika amin'ny fomba isan-karazany, toy ny "mandrakizay", "izao tontolo izao", "mandrakizay", ary "efa ela". Ireo fandikan-teny ireo dia mifanohitra ny fotoana tsy misy fiafarana, na ity tontolo eto an-tany ity ho any an-danitra amin'ny ho avy. Raha ireo fahasamihafana ara-batana sy ara-potoana ireo dia efa ao an-tsain'ireo vanim-potoana na vanim-potoana samy hafa, izy dia manantitrantitra manokana ny fampitahana lavitra ny fomba fiainana samy hafa ankehitriny sy amin'ny ho avy.

Vakiantsika ao amin'ny fandikan-teny sasany fa ny voa maniry amin'ny tany sasany dia natsipin'ny "ahiahy an'izao tontolo izao" (Marka 4,19). Saingy satria ny teny grika aion dia ao amin'ny lahatsoratra tany am-boalohany, dia tokony hampiasa ny dikan'ny hoe "nipped in the bud" amin'ny ahiahin'ity tontolo ratsy ity ankehitriny ". Ary ao amin'ny Romana 12,2, izay vakiantsika fa mety tsy mifanaraka amin'ny rafitr'ity tontolo ity "ity koa dia azo takarina amin'ny fomba izay tsy tokony hitovizantsika hanoherana ny" izao tontolo izao ankehitriny ".

Ireo teny nadika hoe "fiainana mandrakizay" dia midika koa ny fiainana amin'ny ho avy. Miharihary izany ao amin'ny Evanjelin'i Lioka 18,29, 30 araka ny voalaza etsy ambony. Ny fiainana mandrakizay dia "mandrakariva mandritra", fa mbola lavitra noho ny faharetana, izay lava kokoa raha oharina amin'izao vanim-potoana ratsy izao! Fiainana iray izay vanona na vanim-potoana hafa tanteraka. Ny tsy fitoviana dia tsy ao anatin'ny fotoana fohy fotsiny raha oharina amin'ny fiainana tsy misy farany, fa kosa eo anelanelan'ny fiainana amin'izao vanimpotoana ankehitriny izao, izay mbola maneho ny fahotan'ny ota - ny ratsy, ny ota ary ny fahafatesana - ary ny fiainana amin'ny ho avy, izay avelan'ny lalana rehetra hofongorana amin'ny ratsy izy. Amin'ny andro ho avy dia hisy lanitra sy tany vaovao izay hampifandray fifandraisana vaovao. Izy io dia ho karazana karazana sy kalitao hafa tanteraka, fomba fiaina an'Andriamanitra.

Ny fanjakan'Andriamanitra dia mifanandrify amin'ny fotoana ho avy, dia ny fiainana mandrakizay sy ny fiverenan'i Kristy. Mandra-piverina aminy dia miaina ao anatin'ny tontolo ratsy amin'izao fotoana izao isika ary manantena ny ho avy. Mbola manohy miaina ao anatin'ny tontolo mpanota isika, na dia eo aza ny fitsanganan'i Kristy sy ny fiakaran'i Kristy, tsy misy zavatra tonga lafatra, ny zavatra rehetra dia mihena tanteraka.

Mahagaga anefa, na dia manohy miaina amin'ny vanim-potoana ratsy amin'izao fotoana izao aza isika, noho ny fahasoavan'Andriamanitra, dia efa afaka miaina amin'ny ampahany amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika. Amin'ny fomba iray izany dia eto an-tany ary ankehitriny alohan'ny fanesorana ny vanim-potoana ratsy ankehitriny.

Mifanohitra amin'ny fiheverana rehetra, ny fanjakan'Andriamanitra ho avy dia efa nivadika tsy misy farany amin'ny Fitsarana Farany sy ny faran'ity tontolo ity. Ny Fanjakan'Andriamanitra dia mametraka ny aloky azy eto sy ankehitriny. Mahazo tsirony momba izany isika. Ny sasany amin'ireo fitahiany dia tonga amintsika eto sy ny ankehitriny. Ary afaka mandray anjara isika eto sy ankehitriny amin'ny alàlan'ny fihazonana fiarahana amin'i Kristy, na dia mbola miraikitra amin'izao vanim-potoana izao aza isika. Azo atao izany satria tonga teto amin'izao tontolo izao ny Zanak'Andriamanitra, nanatanteraka ny asany, ary nandefa ny Fanahy Masiny, na dia tsy ara-nofo intsony izy. Mankafy ny voankazo voalohany amin'ny fitondrany nandresy isika izao. Fa alohan'ny hiverenan'i Kristy dia fotoana fehezam-potoana (na "fiatoana farany", araka ny fiantsoan'ny TF Torrance azy), izay mbola hahatanterahina ny ezaka famonjena ataon'ity vanim-potoana ity.

Miorina amin'ny voambolana ao amin'ny Soratra Masina, ireo manam-pahaizana sy teolojia ao amin'ny Baiboly dia nampiasa fiteny isan-karazany mba hampahazava io toe-javatra sarotra io. Taorian'i George Ladd dia maro no nanasongadina an'io hevitra nifanohitra io tamin'ny filazany fa efa tanteraka ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy, fa tsy hitranga raha tsy miverina izy. Efa misy ny Fanjakan'Andriamanitra, saingy mbola tsy tomombana. Ity dinam-poana ity dia azo aseho amin'ny fomba toy izany koa izay efa nampidirana ny Fanjakan'Andriamanitra, fa miandry azy io isika hahatanteraka. Ity fomba fijery ity dia antsoina hoe "eschatolo" ankehitriny. Isaorana ny fahasoavan'Andriamanitra, ny hoavy dia efa niditra sahady amin'izao.

Misy fiantraikany fa ny fahamarinana sy ny zava-misy rehetra nataon'i Kristy dia esorina tsy ho azon'ny fahitana ankehitriny, satria mbola miaina eo ambanin'ny fepetra nateraky ny Fahalavoana isika. Amin'izao tontolo ratsy izao dia efa misy ny fanjakan'i Kristy, fa ny miafina kosa. Amin'ny ho avy, dia ho tanterahana tanteraka ny Fanjakan'Andriamanitra satria hofoanana ny vokatry ny Fahalavoana rehetra. Ny vokatra feno amin'ny asan'i Kristy avy eo dia haseho amin'ny voninahitra rehetra na aiza na aiza. 2 Ny fanavahana natao eto dia eo anelanelan'ny Fanjakan'Andriamanitra sy tsy mbola fantatra tanteraka fa tsy eo anelanelan'ny ankehitriny sy ny iray miavaka.

Ny Fanahy Masina sy ny roa taona

Ity fomba fijerin'ny fanjakan'Andriamanitra ity dia mitovy amin'ny zavatra ambara ao amin'ny Soratra Masina mikasika ny olona sy ny asan'ny Fanahy Masina. Jesosy dia nampanantena ny fahatongavan'ny Fanahy Masina ary nirahiny niaraka tamin'ny Ray hiaraka amintsika. Nofofoniny ho an'ny mpianatra ny Fanahiny Masina, ary tamin'ny Pentekosta dia nidina teo amin'ireo mpino tafangona. Ny Fanahy Masina dia nanome hery ny fiangonana kristiana voalohany mba hanambara amin'ny fomba marina ny asan'i Kristy ary hahafahan'ny hafa hahita ny lalana mankany amin'ny fanjakan'i Kristy. Mandefa ny olon'Andriamanitra hivoaka amin'izao tontolo izao izy mba hitory ny filazantsaran'ny Zanak'Andriamanitra. Tafiditra ao amin'ny iraky ny Fanahy Masina isika. Na izany aza, tsy mbola fantatsika tanteraka ny momba azy ary manantena izahay fa hitranga ity andro ity. Nomarihin'i Paoly fa ny tontolon'ny traikefa ankehitriny dia fanombohana fotsiny. Ampiasainy ny sarin'ny mialoha, antoka na tahiry (arrabon) mba hampita ny hevitra momba ny mialoha ny serivisy ho fiarovana ho an'ny fanaterana tanteraka (2 Korintiana 1,22:5,5;). Ny sarin'ny lova izay ampiasaina mandritra ny Testamenta Vaovao dia manazava ihany koa fa omena zavatra eto an-tany isika ankehitriny ary azontsika antoka fa ho lehibe kokoa amin'ny hoavy. Vakio ny tenin'i Paoly:

"Tao aminy [Kristy] dia efa notendrena ho mpandova izay voatendry hanao izany koa isika araka ny tanjon'ny olona na iza na iza miasa araka ny sitrapon'ny sitrapony [...] izay antoka ny lovantsika, ho famonjena antsika fa Ny fananany no ho fiderana ny voninahiny [...] Ary hanome anao ny masonao ny masonao mba hahitanao ny fanantenana niantsoana azy, ny haren'ny voninahitry ny lovany ho an'ny olona masina ” (Efesiana 1,11:14,18;).

Mampiasa ny sary koa i Paoly, ka izao no ahazoantsika ny "voaloham-bokatra" voalohany ny Fanahy Masina, fa tsy ny fahafenoany. Amin'izao fotoana izao isika dia mahatsapa ny fiandohan'ny fijinjana ary tsy ny fanomezana azy rehetra akory (Rom 8,23). Ny fanoharana ara-baiboly lehibe iray koa dia ny "fanandramana" ny fanomezana amin'ny ho avy (Hebreo 6,4: 5). Ao amin'ny taratasiny voalohany dia nametrahan'i Peter ny sombiny ny piozila ary avy eo dia nanoratra momba ireo izay nohamarinin'ny Fanahy Masina:

"Isaorana anie Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay nateraka indray taorian'ny famindram-pony lehibe tamin'ny fanantenana velona tamin'ny nananganana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho lova tsy mety maty sy tsy maty ary maty izay voatahiry any an-danitra ho anao, fa voavonjy amin'ny herin'Andriamanitra ianao amin'ny finoana amin'ny fifaliana izay vonona haseho amin'ny fotoana farany ” (1. Pt 1,3-5).

Araka ny ahatsapantsika ny Fanahy Masina ankehitriny, dia tena ilaina ho antsika na dia mbola tsy fantatsika tanteraka aza izany. Rehefa miaina ny asany izao isika dia manondro fampandrosoana lehibe kokoa izay hitranga amin'ny andro iray. Ny fahatakarantsika azy ankehitriny dia manome fanantenana ny tsy ho diso fanantenana.

Ity tontolo ratsy ity ankehitriny

Ny zava-misy ankehitriny izay iainantsika ankehitriny ao anatin'ity tontolo ratsy ity antenaina ity dia fitadiavana zava-dehibe. Ny asan'izao tontolo izao an'i Kristy, na dia naharesy am-pandresena aza izy io, dia tsy mbola nofafany avokoa ny fiainana sy ny vokatry ny Fahalavoana amin'izao vanim-potoana na vanim-potoana izao. Noho izany dia tsy tokony hanantena izy ireo fa ho ringana mandra-piverin'i Jesosy. Ny fijoroana ho vavolombelona momba ny Testamenta Vaovao momba ny fitohizan'ny toetra manota amin'ny cosmos (anisan'izany ny maha-olombelona) dia tsy azo inoana kokoa. Tao anatin'ny vavaky ny mpisoronabe, izay vakiantsika ao amin'ny Evanjelin'i Jaona 17, dia mivavaka i Jesosy mba tsy hanafaka antsika amin'ny toe-javatra misy antsika ankehitriny, na dia fantany aza fa tsy maintsy miaritra ny fijaliana, fandavana ary fanenjehana isika amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny toriteny nataony teo an-tendrombohitra, dia nanondro izy fa tsy mbola azontsika ny fanomezana ny fahasoavana rehetra izay tian'ny Fanjakan'Andriamanitra ho antsika eto sy ankehitriny, ary ny hanoanana sy ny hetahetantsika amin'ny fahamarinana dia tsy mbola feno. Hahazo fanenjehana izay taratry ny azy kosa isika. Notsipihiny mazava koa fa ho tanteraka ny faniriantsika, saingy amin'ny fotoana ho avy.

Nasongadin'ny apostoly Paoly fa ny tena toetrantsika dia tsy mampiseho ny tenany ho boky misokatra, fa 'afenina miaraka amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra' (Kolosiana 3,3). Nohazavainy fa fanoharana ara-panoharana isika izay mitondra ny voninahitry ny fanatrehan'i Kristy ao anatiny, saingy tsy mbola nambara tamin'ny voninahiny (2 Korintiana 4,7), fa iray andro monja (Kolosiana 3,4). Nanasongadina i Paoly fa "ny foton'izao tontolo izao dia mandalo" (Kor 7,31; cf. 1 Jaona 2,8; 17) fa mbola tsy nahatratra ny tanjony farany izy. Ny mpanoratra ny taratasy ho an'ny hebreo dia nanaiky tamim-pahatokiana fa hatreto dia tsy nanaiky an'i Kristy sy ny tenany ny zavatra rehetra (Hebreo 2,8: 9), na dia Kristy aza efa nandresy an'izao tontolo izao (Jaona 16,33).

Ao amin'ny taratasiny ho an'ny fiangonana any Roma, i Paul dia mamaritra ny famoronana sy ny tahotra rehetra ”ny voary rehetra ary ny hoe" isika, izay manana fanahy ho fanomezana voalohany, dia misento ao am-pontsika ary manantena ny fahazazana, ny fanavotana ny antsika Vatana (Romana 8,22: 23). Na dia nahavita ny asany eran'izao tontolo izao aza i Kristy, ny fahatongavantsika ankehitriny dia tsy hita taratra amin'ny fahafenoan'ny fanjakany nandresy. Mbola mijanona ao anatin'ity tontolo ratsy ity isika izao. Ny Fanjakan'Andriamanitra dia eo, saingy mbola tsy tonga lafatra ihany. Amin'ny resaka manaraka dia hojerentsika ny endriky ny fanantenantsika amin'ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fanatanterahana feno ireo fampanantenan'ny Baiboly.

by Gary Deddo


1 Ao amin’ny Hebreo 2,16:8,9 dia ahita ny teny grika hoe epilambanetai, izay tsara indrindra no aseho ho «manaiky» fa tsy "fanampiana" na "hatahorana". Ao amin'ny Hebreo, izay ampiasain'ny teny iray ihany koa hanafahana ny Isiraely amin'ny Isiraely amin'ny famerenan'ny fanandevozana ejipsiana.

2 Ny teny grika nampiasaina nandritra ny Testamenta Vaovao, izay hamafisina indray amin'ny anaran'ny boky farany dia apokalipsy. Afaka miaraka amin'ny "fanambarana",
Ny "uniling" sy "ho avy" no adika.


PDF Ny fanjakan'Andriamanitra (Fizarana 2)