Ny vesatry ny ota

569 ny vesatry ny ota Efa nanontany tena ve ianao hoe ahoana no ahafahan'i Jesosy milaza fa malemy fanahy ny ziogany ary maivana ny enta-mavesany raha jerena ny niaretany tamin'ny maha Zanak'Andriamanitra nateraka teto an-tany?

Teraka tamin'ny Mesia ilay faminaniana, nitady hamono azy i Heroda Mpanjaka fony izy mbola zaza. Nasainy novonoina ny zazalahy rehetra tao Betlehema izay roa taona na mihoatra. Tamin'ny fahazazako, i Jesosy, tahaka ny tanora rehetra, dia niharan'ny fitsapana rehetra. Rehefa nanambara tao amin'ny tempoly i Jesosy fa voahosotr'Andriamanitra izy, dia nanenjika azy hiala tao an-tanàna ny olona tao amin'ny sinagoga ary niezaka nanosika azy hiondrika amin'ny tohotra iray. Nilaza izy fa tsy misy toerana handriana ny lohany. Nitomany mafy izy nanoloana ny tsy fahaizan'i Jerosalema malalany ary nanohy nanao ratsy hatrany izy, nisalasala sy nanesoeso an'ireo mpitondra finoana tamin'ny androny. Izy dia nolazaina fa zaza tsy ara-dalàna, mpimamo divay, mpanota ary mpaminany sandoka iray koa azon'ny demonia. Niaina ny androm-piainany nandritra ny androm-piainany izy fa ny namany dia hamadika azy, hanary azy, ary hokapohina sy homboan'ny miaramila nohomboana. Fa ambonin'izany rehetra izany dia fantany fa ny tanjony dia ny mandray ny fahotan'ny olombelona rehetra mba ho sorona ho an'ny olombelona rehetra. Na eo aza izany na dia teo aza ny zavatra rehetra niaretany, dia nanambara izy: "malefaka ny ziogako ary maivana ny entako" (Matio 11,30).

Jesosy dia nangataka antsika hanatona azy mba hahita fitsaharana sy fanamaivanana avy amin'ny vesatry ny ota sy ny vesatry ny ota. Nilaza andininy vitsivitsy talohan'izany i Jesosy: «Efa nomen'ny raiko ahy ny zava-drehetra; ary tsy misy mahalala tsara ilay zanaka lahy afa-tsy ny ray ihany; ary tsy misy mahalala ny rainy afa-tsy ny zanakalahy sy izay tian'ny zanany hasambarana » (Matio 11,27).

Mahazo ny fahatsapana mavesatra ny enta-mavesatry ny vahoaka nampanantenain'i Jesosy fa hamafaka. Jesosy dia manambara ny tena tarehin'ny fon'ny ray ao amintsika rehefa manatona azy amim-pinoana. Nanasa antsika ho amin'ny fifandraisana akaiky sy tonga lafatra Izy izay mampiray azy irery amin'ny Ray, izay tsy isalasalana fa tia antsika ny Ray ary miaraka amin'izany fitiavana izany dia mahatoky hatrany isika. "Fa izao no fiainana mandrakizay, dia hahafantatra anao izy, Ilay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy izay nirahinao." (Jaona 17,3) Nandritra ny androm-piainany, i Jesosy dia niatrika ny fihaonan'ny fanoherana foana ny fanafihan'i Satana. Naneho ny tenany tamin'ny fakam-panahy sy ny fahoriana izany. Saingy teo amin'ny hazo fijaliana, tsy nivadika tamin'ny didiny masina izy mba hamonjy ny olona rehefa nitondra ny heloky ny olombelona rehetra. Tao anatin'ny vesatry ny ota rehetra, Jesosy, amin'ny maha-Andriamanitra ary tamin'ny fotoana nanam-pahafatesana dia naneho ny fialàn'ny olombelona tamin'ny fiantsoana hoe: "Andriamanitro, Andriamanitro ô, nahoana no nilaozanao aho?" Matthew (27,46).

Ho famantarana ny tsy fahatokisany ny rainy dia niteny toy izao izy talohan'ny nahafatesany: "Dada ô, omeko ao an-tananao ny fanahiko!" (Lioka 23,46) Nomeny antsika hahatakatra fa tsy nandao azy mihitsy ilay raim-pianakaviana, na dia nitondra ny enta-mavesan'ny olona rehetra aza izy.
Jesosy dia manome antsika ny finoana fa tafaray aminy isika amin'ny fahafatesany, fandevenana azy ary fitsanganana amin'ny maty ho fiainana mandrakizay. Amin'ny alalàn'izany dia mahatsapa fiadanan-tsaina sy fahalalahana marina isika amin'ny ziogan'ny fahajambana ara-panahy izay nentin'i Adama tamin'ny Fahalavoana.

Jesosy mazava no nilaza mazava ny antony sy ny antony nahatongavany teto amintsika: "Fa tonga mitondra azy ireo aho - fiainana feno" (Jaona (10,10 fandikana New Geneva). Ny fiainana tanteraka dia midika fa nomen'i Jesosy antsika ny fahalalana marina ny toetran'Andriamanitra izay nanasaraka antsika taminy noho ny ota. Ankoatr'izay, Jesosy dia manambara fa "taratry ny voninahitry ny rainy sy ny endrik'ny toetrany" (Hebreo 1,3). Tsy maneho ny voninahitr'Andriamanitra ihany ny Zanak'Andriamanitra, fa izy ihany koa dia Andriamanitra ary manome taratra izany voninahitra izany.

Enga anie ianao manaiky ny Ray, Zanany, amin'ny fiarahana amin'ny Fanahy Masina, ary tena hahita izany amin'ny fiainana feno feno fitiavana, izay nomaniny ho anao hatramin'ny fiandohan'izao tontolo izao!

by Brad Campbell