Ny Fanahy Masina

Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra miasa - mamorona, miteny, manova, mitoetra ao anatintsika, miasa ao amintsika. Na dia afaka manao izany aza ny Fanahy Masina tsy misy ny fahalalana, dia ilaina ary zava-dehibe ho antsika hianatra bebe kokoa momba izany.

Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra

Ny Fanahy Masina dia manana ny toetran'Andriamanitra, mitovy amin'Andriamanitra ary manao zavatra izay Andriamanitra irery ihany no manao. Sahala amin’Andriamanitra, masina ny Fanahy Masina - masina dia masina fa manota ny manala ny Fanahy Masina tahaka ny Zanak’Andriamanitra (Heb 10,29:12,32). Ny fahafaham-baraka, ny fitenenan-dratsy ny Fanahy Masina dia fahotana tsy manam-petra (Mt XNUMX:XNUMX). Midika izany fa masina ny fanahy ary tsy mitovy amin'ny tempoly akory dia voalaza fa masina.

Tahaka an'Andriamanitra, ny Fanahy Masina dia maharitra mandrakizay (He 9,14:139,7). Toa an’Andriamanitra ny Fanahy Masina manatrika hatraiza hatraiza (Sal 9: 1-2,10). Sahala amin'Andriamanitra, ny Fanahy Masina dia tsy manam-pahalalana (11 Kor 14,26-33,4; Jaona 104,30). Ny Fanahy Masina dia mamorona (Hi 12,28; Sl 15,18) ary mamorona fahagagana (Mt 19; Rom 1-12,4) ary mandray anjara amin'ny asan'Andriamanitra. Andalan-tsoratra maromaro no manondro ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina ho masina. Ao anatin'ny resadresaka momba ny fanomezam-pahasoavana ara-panahy, i Paoly dia manondro ireo fananganana mitovy amin'ny Fanahy, Tompo sy Andriamanitra (6 Korintiana 2: 13,14-1). Namarana ny taratasiny tamin'ny vavaka misy fizarana telo (1,2 Kor XNUMX:XNUMX). Petera dia manomboka taratasy iray amin'ny endrika telo hafa (XNUMX Petera XNUMX: XNUMX). Na dia tsy porofon'ny firaisan'ny Andriamanitra telo izay iray aza ireo ohatra ireo dia manohana io hevitra io izy ireo.

Ny fomba fanaovana batemy dia manamafy ny famantarana ny firaisana toy izao: "Atao Batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina" (Mt 28:19). Izy telo ireo dia manana anarana, izay midika hoe fahariana, rehefa manao zavatra ny Fanahy Masina, dia manao izany Andriamanitra. Rehefa miteny ny Fanahy Masina, dia miteny Andriamanitra. Rehefa nandainga taminny Fanahy Masina i Ananiasy dia nandainga tamin Andriamanitra (Asan’ny Apostoly 5: 3-4). Nilaza i Peter fa tsy nandainga i Ananiasy fa tsy solontenan'Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy.Tsy mandainga ny olona raha tsy manana fahefana tsy mizaha tavan'olona.

Ao amin'ny andalan-teny iray dia nilaza i Paoly fa ny tempolin'Andriamanitra dia ny tempolin'Andriamanitra (1 Kôr. 3,16:1), ao amin'ny iray hafa dia milaza izy fa tempolin'ny Fanahy Masina (6,19 Kôr XNUMX:XNUMX). Isika dia tempoly hivavahana amin'ny andriamanitra iray fa tsy hery tsy miankina. Rehefa nanoratra i Paoly fa tempolin'ny Fanahy Masina dia manondro izy fa Andriamanitra Fanahy Masina.

Koa ny Fanahy Masina sy Andriamanitra dia mitovy: "Fa raha nanompo sy nifady hanina tamin'ny Tompo izy ireo, dia hoy ny Fanahy Masina: Ataovy amin'i Barnabasy sy Saoly aho ho amin'ny asa izay niantsoako azy" (Asa 13,2: XNUMX), Eto dia mampiasa ny teny manokana toa ny an'Andriamanitra ny Fanahy Masina. Torak'izany koa, ny Fanahy Masina miteny fa ny Isiraelita dia nitsapa sy nanandrana azy ary niteny hoe: "Nianiana tamin'ny fahatezerako aho: tsy tokony hiditra amin'ny fitsaharako izy ireo" (He 3,7: 11-XNUMX). Fa ny Fanahy Masina dia tsy anarana hafa fotsiny ho an'Andriamanitra. Ny Fanahy Masina dia tsy miankina amin'ny Ray sy Zanaka, araka ny naseho tamin'ny batisan'i Jesosy (Mt 3,16: 17-1). Samy mahaleo tena izy telo ireo kanefa iray ihany, ny Fanahy Masina dia manao ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Isika dia nateraka avy ao amin'Andriamanitra (Jn 12:3,5), izay mitovy amin'ny hoe nateraky ny Fanahy Masina (Jao 2: 22). Ny Fanahy Masina no fomba izay itoeran'Andriamanitra ao amintsika (Ef 1:3,24; 4,13 Jaona 8,11:1; 3,16:XNUMX). Mitoetra ao amintsika ny Fanahy Masina (Rom XNUMX:XNUMX; XNUMX Kor. XNUMX:XNUMX) - ary satria mitoetra ao amintsika ny Fanahy, dia afaka milaza koa isika fa Andriamanitra dia mitoetra ao amintsika.

Ny Fanahy Masina dia manokana

 • Ny Baiboly dia mamaritra ny Fanahy Masina amin'ny toetr'olombelona:
 • Velona ny Fanahy (Rom 8,11:1; 3,16 Kor. XNUMX:XNUMX)
 • Miteny ny Fanahy (Asa 8,29; 10,19; 11,12; 21,11; 1 Tim 4,1; Heb 3,7 sns)
 • Indraindray ny fanahy dia mampiasa mpisolo anarana hoe "I" (Asa 10,20; 13,2)
 • Ny saina dia mety ho resahana, alaim-panahy, halahelo, fanompana sy fanenjehana (Asa 5,3; 9; Ef 4,30; Heb 10,29; Mt 12,31)
 • Ny fanahy dia mitarika, manelanelana, antso ary toromarika (Rom 8,14:26; 13,2; Asa. 20,28: XNUMX; XNUMX:XNUMX)

Ny Romana 8,27:15,28 dia milaza ny lohan'ny fanahy. Ny Fanahy dia mandray fanapahan-kevitra - ny Fanahy Masina dia nandray fanapahan-kevitra (Asa. 1:2,11). Fantatry ny saina ary miasa (12,11 Kôr XNUMX:XNUMX; XNUMX:XNUMX). Tsy hery tsy manavakavaka izy; Jesosy niantso ny Fanahy Masina Paraclet - nadika ho Mpanolotsaina, Mpanolotsaina, na Mpanapaka.

“Ary hangataka amin'ny Ray aho, dia homeny mpanony hafa fa hiaraka aminao mandrakizay: ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao, satria tsy mahita izany ary tsy mahalala izany. Fantatrao izy, satria mijanona ao aminao ary ho ao aminao ”(Jo 14,16: 17-XNUMX).

I Jesosy no mpanolotsaina voalohany ho an'ny mpianatra. Ny fomba ampianariny, ny fijoroany ho vavolombelona, ​​ny fanamelohana, ny fitarihany ary ny hanambarany ny fahamarinana (Jaona 14,26:15,26; 16,8:13; 14; 16,14-XNUMX). Ireo rehetra ireo dia andraikiny manokana. Jaona dia mampiasa endrika masculine amin'ny teny grika hoe parakletos satria tsy ilaina ny mampiasa ny nétrale. Ao amin'ny Jaona XNUMX:XNUMX na ny mpisolo anarana lahy na lahy hoe "izy" aza dia ampiasaina aorian'ny fampiasana ilay fanahy tsy miandany. Mety ho mora kokoa ny mitodika amin'ilay mpisolo tena tsy miandany amin'ny atsy ho atsy sy ny aroa, saingy tsy manao izany i Johannes. Ny saina dia niantehitra tamin'ny "he". Na izany aza, ny fitsipi-pitenenana dia somary tsy mampaninona. Na izany aza, zava-dehibe ny hananan'ny Fanahy Masina toetrany manokana. Tsy hery tsy mizaha tavan'olona izy fa mpanampy manan-tsaina sy Andriamanitra izay mitoetra ao amintsika.

Fanahinny Testamenta Taloha

Ny Baiboly dia tsy misy ampahany mitondra ny lohateny hoe "Ny Fanahy Masina". Mianatra kely avy amin'ny Fanahy Masina isika etsy sy eroa rehefa miresaka azy ny Baiboly. Fanomezana vitsivitsy ihany no manome antsika ny Testamenta Taloha. Ny Fanahy dia teo amin'ny famoronana fiainana (Genesisy 1: 1,2; Hi 33,4: 34,14; 2:31,3). Ny Fanahin'Andriamanitra dia nahafeno an'i Bezalela tamin'ny fahafahany nanangana ny tranolay (Eksodosy 5: 70-4). Namita an'i Mosesy izy ary tonga nitory ny anti-panahy 11,25 (Nomery 5:34,9). Nameno an'i Josoa tamin'ny fahendrena izy amin'ny maha mpitarika azy, tahaka an'i Samsona tamin'ny tanjaka sy ny hery hiadiana (Deoteronomia 6,34; Ri 14,6; 1). Ny fanahin Andriamanitra dia nomena an'i Saola ary nalainy indray (10,6 Sam 16,14: 1; 28,12:4). Ny Fanahy dia nanome an'i David ny drafitry ny tempoly (24,2 Kr 2:23,2). Nanentana ny fanahy hiteny ireo mpaminany (Nomery 1: 12,18; 2 Sam 15,1: 20,14; 11,5 Chr 7,12:2; 1,21 Chr XNUMX: XNUMX; XNUMX:XNUMX; Ezk XNUMX: XNUMX; Sach XNUMX:XNUMX; XNUMX. Petr XNUMX).

Ao amin'ny Testamenta Vaovao koa dia ny Fanahy Masina no nahatonga ny olona hiteny toa an'i Elisabeth, Zakaria ary Simeona hiteny (Lk 1,41; 67; 2,25-32). Jaona Mpanao Batisa dia nofenoina ny Fanahy Masina hatramin'ny nahaterahany (Lk 1,15:3,16). Ny asany lehibe indrindra dia ny nanambara ny fahatongavan'i Jesosy Kristy, izay hanao batemy ny olona tsy amin'ny rano fotsiny fa amin'ny Fanahy Masina sy amin'ny afo (Lk XNUMX:XNUMX).

Ny Fanahy Masina sy i Jesosy

Ny Fanahy Masina dia nanatrika teo ary nitahiry ny fiainan'i Jesosy. Ny Fanahy niantso ny foto-keviny (Mt 1,20), nandatsaka azy taorian'ny batisany (Mt 3,16), nitarika azy nankany an-efitra (Lk4,1) ary nahafahany nitory ny vaovao tsara (Lk 4,18, 12,28). Jesosy dia namoaka demonia tamin'ny fanampian'ny Fanahy Masina (Mt 9,14:8,11). Tamin'ny alàlan'ny Fanahy Masina no nanolorany ny tenany ho sorona noho ny fahotan'ny olombelona (He XNUMX:XNUMX) ary tamin'ny fanahy iray ihany no natsangana tamin'ny maty (Rom XNUMX:XNUMX).

Nampianatra i Jesoa fa ny Fanahy Masina dia niresaka tamin'ny fanenjehana nataon'ny mpianany (Mt 10,19: 20-28,19). Nilaza taminy Izy mba hanao batisa ny mpanara-dia an'i Jesosy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina (Mt 11,13:3,5). Ary ankoatra izany dia omen'Andriamanitra ny Fanahy Masina amin'ny olona rehetra ny olona rehefa mangataka aminy (Lk 8:XNUMX). Ny sasany amin'ireo zavatra lehibe indrindra nolazain'i Jesôsy momba ny Fanahy Masina dia azo jerena ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona. Voalohany dia tokony ho ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona (Jao XNUMX: XNUMX). Mila fanavaozana ara-panahy ny olona ary tsy avy aminy, fa fanomezana avy amin’Andriamanitra. Na tsy hita ny saina dia manova ny fiainantsika (and. XNUMX).

Jesosy dia nampianatra: "Izay mangetaheta, mankanesa at and amiko. Izay mino ahy, araka ny voalazan'ny Soratra Masina, dia hanana renirano velona miboiboika avy amin'ny vatany. Nefa izao no nolazainy momba ny fanahy izay tokony horaisin'ny mino azy; fa ny fanahy dia tsy mbola teo; fa Jesosy tsy mbola nomena voninahitra »(Jo 7,37: 39-XNUMX).

Manome fahafaham-po ny Fanahy Masina ny Fanahy Masina. Izy io dia ahafahantsika mitondra ny fifandraisany amin'Andriamanitra izay nahary antsika. Mahazo ny Fanahy isika amin'ny fanatonana an'i Jesosy sy ny Fanahy Masina manatanteraka ny fiainantsika.

Hoy i Johannes “Fa ny fanahy dia tsy mbola teo; satria tsy mbola nomena voninahitra i Jesosy ”(and. 39), Efa feno lehilahy sy vehivavy ny Fanahy talohan'ny fiainan'i Jesosy, saingy tsy ho ela izany dia ho avy amin'ny fomba mahery vaika - amin'ny Pentekosta. Omena ny olona rehetra izay miantso ny anaran'ny Tompo ny Fanahy ankehitriny (Asa 2,38: 39-14,16). Nampanantena ny mpianany i Jesosy fa homena azy ny fanahin'ny fahamarinana izay honina ao (Jn 18: 18-15,26). Io toe-tsaina momba ny fahamarinana io dia mitovy amin'ny hoe Jesosy mihitsy aza dia tonga tamin'ny mpianany (and. 14,26) satria izy dia fanahin'i Kristy sy fanahin'ny Ray - nirahin'i Jesosy sy ny Ray (Jn 16,12:13). Ny Fanahy dia mamela an'i Jesôsy hidirana amin'ny olon-drehetra sy ny asany hitohy, ary Jesosy dia nampanantena fa ny Fanahy dia hampianatra ireo mpianatra ary hampahatsiahivina azy ireo ny zavatra rehetra nampianarin'i Jesosy azy (Jo XNUMX). Ny Fanahy dia nampianatra azy ireo zavatra tsy ho azony alohan'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty (Jn XNUMX: XNUMX-XNUMX).

Ny Fanahy dia miresaka momba an'i Jesosy (Joany 15,26:16,24; 16,13:16,7). Tsy mivavaka ho an'ny tenany izy fa mitarika ny olona ho any amin'i Jesosy Kristy sy ny Ray. Tsy ny tenany ihany no itenenany fa ny sitrapon'ny Ray ihany (Jn 8:10). Tsara raha tsy miaraka amintsika i Jesosy satria ny Fanahy dia mety hihetsika ao anaty olona an-tapitrisany (Jao XNUMX). Ny evanjelin'ny Fanahy dia maneho sy maneho an'izao tontolo izao ny fahotany sy ny fahotany ary manatanteraka ny filàn'izy ireo ny fahamarinana sy ny fahamarinana (and. XNUMX-XNUMX). Ny Fanahy Masina dia manondro ny olona an'i Jesosy ho vahaolana ho fanamelohana sy loharanon'ny fahamarinana.

Ny Fanahy sy ny Fiangonana

Jaona Mpanao Batisa nilaza fa hanao batemy ny olona amin'ny Fanahy Masina Jesosy (Mk 1,8). Nitranga izany tamin'ny Pentekosta taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty rehefa nomen'ny Fanahy hery vaovao ny mpianatra (Asa 2). Tafiditra ao koa ny fitenenana fiteny samihafa izay azon'ny olona avy amin'ny firenen-kafa (and. 6) .Nisy fahagagana mitovy amin'izany tamin'ny vanimpotoana nitombo ny fiangonana (Asa 10,44-46; 19,1-6), saingy tsy izany. niresaka momba ny fisian'ireo fahagagana ireo amin'ny olona rehetra izay vaovao amin'ny finoana Kristiana.

Nilaza i Paoly fa ny mpino rehetra ny Fanahy Masina dia miforona ho vatana iray, dia ny Fiangonana (1 Korintiana 12,13:3,14). Ny Fanahy Masina dia omena izay mino (Galatiana XNUMX:XNUMX). Na inona na inona fahagagana nitranga na tsia, ny mpino rehetra dia atao batisa amin'ny Fanahy Masina. Tsy ilaina ny mitady sy manantena fahagagana iray manokana mba hanaporofoana fa vita batisa amin'ny Fanahy Masina ianao.

Ny Baiboly dia tsy mitaky mpino iray hatao batisa amin'ny Fanahy Masina. Manoloana izany, ny mpino tsirairay dia entanina mba ho feno hatrany ny Fanahy Masina (Ef 5,18:15,13) mba hahafahan'ny olona mamaly ny torolalan'ny Fanahy. Mitohy io fifandraisana io ary tsy hetsika indray mandeha. Raha tokony hitady fahagagana isika, dia aleo mitady an'Andriamanitra ary avelao izy hanapa-kevitra raha ary rahoviana no misy fahagagana. Matetika i Paoly dia milazalaza ny herin'Andriamnitra fa tsy amin'ny fahagagana ara-batana, fa amin'ny alàlan'ny fiovana mitranga ao amin'ny fiainan'ny olona iray - ny fanantenana, ny fitiavana, ny faharetana, ny fanompoana, ny fahatakarana, ny mijaly ary ny fitoriana amin-kerim-po (Rom 2:12,9; 3,7 Kor. 16 , 18; Ef 1,11; 28-29; Kol 2:1,7; 8-1,8; 4,8,31 Tim 6,10-8,29). Ireo fahagagana ireo dia azo antsoina koa hoe fahagagana ara-batana satria manova ny fiainan'ny olona Andriamanitra.Ny Asa dia mampiseho fa nanohana ny fitomboan'ny fiangonana ny Fanahy. Nanome fahefana ny olona hitatitra sy hijoro ho vavolombelona momba an'i Jesosy ny Fanahy (Asa 39: 9,31). Namela ny mpianatra hitory izy (Asa. 20,28: 10,19, 11,12; 13,2: 11,28). Nanome torolalana tamin'i Filipo izy ary nony afaka nisambotra azy (Asa. 13,9:10; 13,4). Nampahery ny Fiangonana ny Fanahy ary nanendry mpitarika (Asa 16,6; 7). Niresaka tamin'i Petera sy ny Fiangonan'i Antiokia izy (Asa 15,28; 20,22; 23). Niasa tany Agabosy izy rehefa nahita ny mosary ary nitarika azy handositra i Paoly (Asa. 21,11:XNUMX; XNUMX: XNUMX-XNUMX). Notarihin'i Paoly sy i Barnabasy izy ireo teny am-pandehanana (Asa. XNUMX; XNUMX-XNUMX) ary nahafahan'ny fivorian'ny apostoly tany Jerosalema nandray fanapahan-kevitra (Asa. XNUMX:XNUMX). Nandefa an'i Paoly nankany Jerosalema izy ary nampitandrina azy (Asa. XNUMX: XNUMX-XNUMX; XNUMX:XNUMX). Nisy ny Fiangonana ary nitombo tamin'ny alàlan'ny asan'ny Fanahy Masina tao amin'ny mpino.

Ny fanahy ankehitriny

Ny Fanahy Masina koa dia voarohirohy amin'ny fiainan'ny mpino ankehitriny:

 • Izy no mitarika antsika hibebaka sy manome antsika fiainana vaovao (Jn 16,8; 3,5-6)
 • Mitoetra ao amintsika Izy, mampianatra sy mitarika antsika (1 Kôr 2,10-13; Jn 14,16-17,26; Rom 8,14)
 • Isika dia miatrika izany ao amin'ny Baiboly, rehefa mivavaka sy amin'ny alàlan'ny kristiana hafa.Ilay fanahin'ny fahendrena izy ary manampy antsika hijery zavatra amin'ny herimpo, fitiavana, ary fifehezan-tena (Ef 1,17:2; 1,7 Tim XNUMX: XNUMX).
 • Ny Fanahy no manapaka ny fontsika, manamasina ary manova antsika (Romana 2,29:1,14; Ef XNUMX:XNUMX)
 • Ny Fanahy dia mamorona fitiavana sy ny vokatry ny fahamarinana ao amintsika (Rom 5,5: 5,9; Ef 5,22: 23; Gal XNUMX: XNUMX-XNUMX)
 • Manome antsika ao amin'ny Fiangonana ny Fanahy ary manampy antsika hahatakatra fa zanak'Andriamanitra isika (1 Kôr 12,13:8,14; Rom 16: XNUMX-XNUMX)

Tokony hivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fanahy isika (Fil3,3; 2 Kor. 3,6; Rom 7,6; 8,4-5). Miezaka ny hampifaly azy isika (Gal 6,8: 8,6). Rehefa tarihin'ny Fanahy Masina isika dia omeny fiainana sy fiadanana (Rom 2,18: 8,26). Amin'ny alalany no ahafahantsika miditra ao amin'ny Ray (Ef 27:XNUMX). Manampy antsika amin'ny fahalemeny Izy ary mijoro ho antsika (Rom XNUMX: XNUMX-XNUMX).

Ny Fanahy Masina dia manome antsika ara-panahy ihany koa. Manome mpitarika ho an'ny Eglizy (Ef 4,11:12,6), olona manao ny fiasa fototry ny fitiavana ao amin'ny Fiangonana (Rom 8: 1-12,4) ary ireo izay manana fahaiza-manao manokana amin'ny asa manokana (11 Kor 28: 30-1 ). Tsy misy olona manana ny fanomezam-pahasoavana rehetra fa tsy ny fanomezana tsirairay dia omena ny tsirairay (and. 12,7-14,12). Ny fanomezana rehetra, na ara-panahy na tsia, dia tokony hampiasaina amin'ny asa iray manontolo - ny Fiangonana manontolo (1 Korintiana 12,22: 26; XNUMX:XNUMX). Ny fanomezana rehetra dia manan-danja (XNUMX Korintiana XNUMX: XNUMX-XNUMX).

Hatramin'izao, isika dia tsy nahazo ny fanomezana voalohany avy amin'ny Fanahy, fa na izany aza dia mampanantena antsika bebe kokoa amin'ny ho avy (Rom 8,23:2; 1,22 Kor. 5,5:1,13; 14; Ef XNUMX-XNUMX).

Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika. Ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra dia ataon'ny Fanahy Masina. Koa mamporisika antsika hiaina miaraka amin'ny Fanahy Masina i Paoly (Gal 5,25; Ef 4,30; 1 Tes 5,19). Andao hihaino izay lazain'ny Fanahy Masina. Satria rehefa miteny izy dia miteny Andriamanitra.

by Michael Morrison


PDFNy Fanahy Masina