Tsy irery izahay

Matahotra ny ho irery ny olona - ara-pihetseham-po sy ara-batana. Ny fanokanan-tena mitokana any am-ponja dia heverina ho iray amin'ireo sazy ratsy indrindra. Nilaza ny psikology fa ny tahotra ny ho irery dia mahatonga ny olona tsy hatoky tena, ahiahy ary kivy.

Andriamanitra Ray nahalala momba izany ary noho izany dia nanome toky ny olona fa tsy irery izy ireo. Niaraka tamin'izy ireo Izy (Isaia 43,1: 3), dia nanampy azy ireo izy (Isaia 41,10) ary tsy handao azy izy (Genesisy 5:31,6). Mazava ny hafatra hoe: tsy irery izahay.

Mba hamaliana izany hafatra izany dia naniraka an'i Jesosy zanany lahy teto an-tany Andriamanitra. Tsy nitondra fanasitranana sy famonjena ho an'ny tontolo rava i Jesosy, fa iray tamintsika. Fantany tsara ny zava-niainantsika satria niara-nipetraka tamintsika izy (Hebreo 4,15). Mazava ny hafatra hoe: tsy irery izahay.
Rehefa tonga ny fotoana voatendrin'Andriamanitra rehefa nahavita ny asany teto an-tany teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy dia tian'i Jesosy hampahafantarin'ny mpianany fa tsy irery izy ireo na dia avelany aza izy ireo. (Jaona 14,15-21). Ny Fanahy Masina dia manohana an'io hafatra io: tsy irery izahay.

Isika manaiky ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina ao anatintsika rehefa nandray antsika ka tonga ampahany amin'ny fanomezan'Andriamanitra. Nanome toky antsika Andriamanitra fa tsy tokony hatahotra ny ho irery isika. Raha mihalevona isika satria mandalo na fisarahana, dia tsy irery isika. Raha mahatsiaro ho manirery sy manirery isika satria namoy havan-tiana iray, dia tsy irery isika.
 
Raha tsapantsika fa manohitra anay ny rehetra noho ny tsaho sandoka, tsy irery isika. Raha mahatsiaro ho tsy misy lanjany isika satria tsy mahita asa, dia tsy irery isika. Raha mahatsiaro diso isika satria milaza ny hafa fa misy antony manosika antsika hanana fitondran-tena, dia tsy irery isika. Rehefa mahatsapa malemy sy tsy afa-manoatra isika satria marary, dia tsy irery. Raha mahatsiaro ho tsy mahomby isika satria efa nodimandry, dia tsy irery. Raha tsapantsika fa mavesatra ny vesatry an'izao tontolo izao dia tsy irery isika.

Ny zavatra eto amin'ity tontolo ity dia mety hihoatra antsika, fa ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina dia eo anilantsika foana. Tsy ao izy ireo mba hanalavitra ny toe-javatra sarotra amintsika, fa mba hahazoana antoka fa tsy irery isika, na inona na inona lohasaha tsy maintsy lalovantsika. Izy ireo dia mitarika, mitarika, mitondra, manatanjaka, mahatakatra, mampahery, mamporisika, manoro hevitra antsika ary mandray ny dingana tsirairay amin'ny dian'ny fiainana miaraka amintsika. Tsy handray ny tanany izy ireo ary tsy handao antsika. Mitoetra ao anatintsika ny Fanahy Masina ary noho izany dia tsy tokony hahatsiaro irery intsony isika (1 Korintiana 6,19) satria: Tsy irery isika!     

avy amin'i Barbara Dahlgren


PDFTsy irery izahay