Fialantsasatra eo an-toerana

053 vahiny vahiny Tamin'ny alàlan'ny finoana an'i Kristy dia niara-nitsangana niaraka taminy isika ary nidina ho any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy » (Efesiana 2,6 Fanantenan'ny rehetra).

Indray andro dia niditra tao amin'ny kafe iray aho ary tsy teo amin'ny eritreritro. Tsy niarahaba aho nandalo tena mahazatra. Nisy nantsoina hoe: "Salama, aiza ny misy anao?" Raha ny tena izy, dia namaly aho hoe: «Salama! Miala tsiny, any amin'ny tontolo hafa aho, mahatsiaro ho vahiny antsasaka ». Nihomehy izahay. Tsapako rehefa nisotro kafe fa maro ny fahamarinana amintsika kristiana amin'ireny teny ireny. Tsy eto amin'ity tontolo ity isika

Miresaka an'izany momba ny vavaka ataon'ny mpisoronabe i Jesosy, izay vakintsika ao amin'ny Jaona 17,16:20: "Tsy naman'izao tontolo izao izy ireo fa" Handre teny avy amiko ary hino ahy ».

I Jesosy dia tsy mahita antsika ho anisan'ity tontolo ity ary manazava i Paoly hoe: «Olom-pianakaviana any an-danitra izahay, ary avy any an-danitra koa dia manantena ny Mpamonjintsika - i Jesoa Kristy Tompo» (Filipiana 3,20 fandikana New Geneva).

Izany no toeran'ireo mpino. Tsy olona monina eto amin'ity tontolo ity ihany, fa mponina any an-danitra ihany koa, extraterrestrial!

Raha nanohy nieritreritra izany aho dia nahatsapa fa tsy zanaky Adama intsony isika fa zanak'Andriamanitra nateraky ny fanahy. Izao no nosoratan'i Peter tao amin'ny taratasiny voalohany: "nateraka indray ianao. Ary tsy tokony trosa aminao amin'ny ray aman-dreninao izay nanome anao ny fiainana an-tany; Tsia, Andriamanitra mihitsy no nanome anao fiainana vaovao sy tsy mety maty amin'ny alàlan'ny teniny velona sy mandrakizay » (1 Petera 1:23 Fanantenan'ny rehetra).

Nampahafantatra ny Fariseo Nikodemosy i Jesosy nandritra ny fihaonany isan-alina: «Izay nateraky ny nofo dia nofo; izay nateraky ny fanahy dia fanahy » (Jaona 3:6).

Mazava ho azy fa tsy misy tokony hiafara amin'ny fireharehana. Ny zavatra rehetra raisinao avy amin'Andriamanitra dia tokony hivaona amin'ny toetran'ny mpiara-belona aminao. Manome fiononana anao izy mba hahafahanao mampionona olon-kafa. Manome fahasoavana ho anao Izy. Mamela anao izy ka mamela ny hafa ianao. Izy no nanafaka anao tsy ho maizak'izao tontolo izao mba hahafahanao miara-mandeha amin'ny hafa amin'ny fahafahana. Faly miarahaba an'ireo vahiny rehetra eto an-toerana.

nataon'i Cliff Neill


PDFFialantsasatra eo an-toerana