Ny fiainana navotana

585 ny fiainana navotana Inona no dikan'ny hoe mpanara-dia an'i Jesosy? Inona no dikan'ny hoe mizara amin'ny fiainana navotana nomen'Andriamanitra antsika amin'i Jesosy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina? Midika izany fa mitondra fiainana tena kristiana marina amin'ny alàlan'ny ohatra omentsika, ny fanompoana tsy an-tsitrapo ny mpiara-belona amintsika. Hoy ny apostoly Paoly: “Tsy fantatrao va fa ny vatanao dia tempolin'ny Fanahy Masina izay ao anatinao ary avy amin'Andriamanitra ianao ary tsy avy amin'ny tenanao? Satria novidinao be; koa midera an'Andriamanitra amin'ny tenanao » (1 Korintiana 6,19: 20).

Jesosy dia nanavotra antsika tamin'ny asany famonjena ary nahazo antsika ho fananany. Rehefa avy nanamafy io fahamarinana io tamin'ny alàlan'ny finoana an'i Jesoa Kristy, i Paoly dia nanentana antsika hiaina an'io fahamarinana io, ny fiainana vaovao afaka amin'ny ota. Nampitandrina ny apostoly Petera fa hisy mpampianatra sandoka: "Mahatahotra tokoa fa hanaparitaka fampianarana fampianarana sekta izay hitarika ho amin'ny fandringanana izy ireo, ary hanary ny tompony sy ny mpitondra izay nividy azy ho fananana." (2 Petera 2,1). Soa ihany, ireo mpampianatra diso ireo dia tsy manam-pahefana hanova ny maha-izy an'i Jesosy sy izay nataony ho antsika. «I Jesoa Kristy dia nanolotra ny tenany hamonjy antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary hanadio ny tenany ho fananan'olona izay maniry ny hanao asa tsara» (Titosy 2,14). Io fanadiovana, izay avy amin'i Jesôsy amin'ny alàlan'ny fanompoana mitohy ny Fanahy Masina no ahafahantsika miaina ny fiainana navotana ao amin'i Jesoa Kristy.

Nanazava i Peter hoe: "Fa fantatrao fa tsy navotana tamin'ny volafotsy na volamena avy any ivelany ianao noho ny fiovanao tsy misy dikany tahaka ny fanaon'ny razana, fa amin'ny ra lafo an'i Kristy kosa tahaka ny zanak'ondry tsy misy tsiny sy tsy misy tomika" (1 Petera 1,18: 19).

Io fahalalana io no ahafahantsika mahatakatra tsara ny maha-zava-dehibe ny Fahatongavan'i Jesosy ho nofo. Ilay Zanak'Andriamanitra Mandrakizay dia tonga tamintsika tamin'ny endrika olombelona rehefa nanaiky ny toetrantsika olombelona izay niova ho antsika izy ary ankehitriny mizara antsika amin'ny alàlan'ny Fanahy. Avelany hanana ny fiainana navotana isika.

Ny fampihavanana amin'ny alalan'i Jesosy no ivon'ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Ny fanaterana indray na "ny ateraka avy any ambony" dia ilay fanavotana nataon'i Jesosy ary namboarina tamin'ny alalàn'ny Fanahy Masina ao amintsika.

"Fa rehefa niseho ny hatsaram-panahy sy ny fitiavana ny zanak'olombelona, ​​Andriamanitra Mpamonjy antsika, dia namonjy antsika izy - tsy noho ny nataontsika tamin'ny fahamarinana, fa taorian'ny famindrampony - tamin'ny fandroana ny fahaterahana indray sy ny fanavaozana ao amin'ny Fanahy Masina izay natolony nandrotsaka be dia be tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, Mpamonjy antsika, mba hahazoantsika mpandova ny fanantenana fiainana mandrakizay » (Titosy 3,4-7).

Amin'ny alàlan'ny fanahy tsy manam-paharoa, isika dia afaka mizara ny maha-olombelona an'i Jesosy. Midika izany fa mizara ny zanany sy ny fiarahana ary ny fiarahana amin'ny Ray amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina isika. Ireo Rain'ny Eglizy tany am-boalohany dia nametraka izany toy izao: "Jesosy, izay nateraky ny Zanak'Andriamanitra, dia tonga Zanak'olona, ​​ka isika, izay nateraky ny olombelona dia nateraky ny fahasoavana ho tonga zanak'Andriamanitra".

Raha manaiky ny asan'i Jesosy sy ny Fanahy Masina isika ary manome ny fiainantsika aminy, dia hateraka amina fiainana vaovao izay efa niasa ho antsika eo amin'ny maha-olombelona Jesosy. Io fahaterahana io dia tsy hoe mampiditra antsika amin'ny fianakavian'Andriamanitra amin'ny fomba ara-dalàna ihany, fa amin'ny alàlan'ny fahaterahana ara-panahy dia mizara ny maha-zanak'i Kristy antsika ihany koa. Manao izany amin'ny alàlan'ny fanompoana mitohy ny Fanahy Masina isika. Toy izao no nataon'i Paoly: «Koa raha misy ao amin'i Kristy, dia olom-baovao izy; lasa ny taloha, jereo, lasa vaovao » (2 Korintiana 5,17).
Vao vaovao dia noforonina ao amin'i Kristy isika ary nomena identité vaovao. Rehefa mandray sy mamaly ny serivisy ho an'ny fanoratana fanahy isika, dia nateraka avy any ambony. Amin'izany fomba izany dia tonga zanak'Andriamanitra mizara ny maha-olombelona an'i Kristy isika amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Ity no fomba nanoratan'i Jaona izany ao amin'ny filazantsarany: "Fa ireo izay nanaiky azy ka nino azy, dia nomeny alalana ho tonga zanak'Andriamanitra. Tsy nanjary toy izany izy ireo satria olom-boafidy, tsy ananan'ny taranaka sy ny fiterahana ihany. Andriamanitra irery no nanome azy ireo fiainana vaovao » (Jaona 1,12: 13 dia manantena ny rehetra).

Amin’ny maha teraka avy any ambony ka ekena ho zanak’Andriamanitra, afaka miaina fiainana vaovao sy mihavana amin’Andriamanitra, ilay aina navotana ao amin’i Kristy. Izay nataon'i Jesosy ho antsika dia Zanak'Andriamanitra sy Zanak'olona dia miasa ao amintsika, ka amin'ny alàlan'ny fahasoavana dia tonga zanak'Andriamanitra isika eo amin'ny toerantsika. Andriamanitra no mametraka ny mpino an'ity fifandraisana vaovao ity sy ny tenany - amin'ny fifandraisana izay manery antsika ho amin'ny fototry ny maha-izy antsika. Izao no fomba namolavolain'i Paoly izao fahamarinana mahagaga izao: «Fa tsy mbola nahazo fanahy fanandevozana tokony hatahoranao indray ianao; nefa efa nahazo fanahin'ny ankizy izay antsoinay ianao: Abba, ry dada malala! Ny Fanahy dia manambara amin'ny Fanahy antsika fa zanak'Andriamanitra isika » (Romana 8,15-16).

Io no fahamarinana, ny zavamisy momba ny fiainana navotana. Andao hankalazantsika ny drafitry ny famonjeny be voninahitra ary hidera amim-pifaliana ilay Andriamanitra Trio, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina.

nataon'i Joseph Tkach