Ny Filazantsara - Ny fanasana anao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra

492 fanasana ny fanjakan'andriamanitra

Samy manana ny mety sy ny tsy mety ny rehetra ary samy nanao ny tsy mety na dia samy araka ny heviny avy aza ny rehetra. "Ny diso dia olombelona," hoy ny filazan'ny olona malaza. Ny olona rehetra dia samy nandiso fanantenana namana iray, nandika toky, nanimba ny fihetseham-pon'ny olon-kafa. Fantatry ny rehetra ny fanamelohana.

Noho izany, ny olona dia tsy te hanan-javatra momba an'Andriamanitra. Tsy mila andro fitsarana izy ireo satria fantany fa tsy mahatanty eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny feon'ny fieritreretana madio. Fantatr'izy ireo fa tokony hankatò azy izy ireo, nefa fantatr'izy ireo koa fa tsy izy ireo. Mahatsiaro menatra ianao ary mahatsiaro meloka. Ahoana no ahafahana manavotra ny trosany? Ahoana ny fomba hanazavana ny saina? "Andriamanitra ny famelan-keloka", hoy ny faran'ilay teny lehibe. Ilay Andriamanitra mihitsy no mamela heloka.

Betsaka ny olona no mahalala an'io teny io, nefa tsy mino izy fa Andriamanitra dia ampy hamelana ny fahotany. Mbola mahatsapa meloka ianao. Mbola matahotra ny fisehoan'Andriamanitra sy ny andro fitsarana izy ireo.

Fa Andriamanitra efa niseho taloha - ao amin'ny toetran'i Jesosy Kristy. Tsy nanameloka Izy, fa hamonjy. Nitondra hafatra famelan-keloka izy ary maty teo amin'ny hazo fijaliana izy mba hahazoana antoka fa afaka mamela heloka isika.

Ny hafatr'i Jesosy, ny hafatry ny hazo fijaliana, dia vaovao tsara ho an'ireo rehetra meloka. Jesosy, Andriamanitra sy ny olona iray dia nanaiky ny famaizana antsika. Ny famelan-keloka dia omena izay rehetra manetry tena kokoa hino ny filazantsaran'i Jesoa Kristy. Mila izany vaovao mahafaly izany isika. Ny filazantsaran'i Kristy dia mitondra fiadanan-tsaina, fahasambarana ary fandresena manokana.

Ny filazantsara marina, ny vaovao tsara, dia ny filazantsara notorin'i Kristy. Ny filazantsara ihany koa dia notorin'ny Apostoly: Jesosy Kristy, ilay nohomboana (1 Korintiana 2,2), i Jesosy Kristy ao amin'ny kristiana, ny fanantenana ny voninahitra (Kolosiana 1,27), ny fitsanganana amin'ny maty, ny hafatry ny fanantenana sy ny famonjena ho an'ny olombelona. Izany no filazantsin'ny fanjakan'Andriamanitra izay notorin'i Jesosy.

Ny vaovao mahafaly ho an'ny rehetra

"Fa rehefa voasambotra i Jaona dia tonga tany Galilia Jesosy ary nitory ny filazantsaran'Andriamanitra, nilaza hoe: Tonga ny fotoana ary tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Moa ve ny fibebahana [mibebaka, miverina] ary mino ny filazantsara! » (Marka 1,14:15 »XNUMX). Ity filazan-tsara nentin'i Jesosy ity dia ny "vaovao mahafaly" - hafatra mahery "izay manova sy manova ny fiainana. Ny filazantsara tsy vitan'ny hoe miova fo sy miova fo, fa amin'ny farany dia hanafintohina izay rehetra manohitra azy. Ny filazantsara dia "herin'Andriamanitra izay mahafaly izay rehetra mino azy" (Romana 1,16). Ny filazantsara dia fanasan'Andriamanitra antsika hiaina ambaratonga hafa tanteraka. Ny vaovao mahafaly dia misy lova miandry antsika hahatontosa tanteraka ny fananantsika rehefa hiverina i Kristy. Fanasana famporisihina ara-panahy mampientam-po izay mety ho antsika koa io. Niantso ny filazantsara hoe "Evan" Gelium an'i Kristy i "Evan" (1 Korintiana 9,12).

"Filazantsaran'Andriamanitra" (Romana 15,16) sy ny "Filazantsaran'ny fiadanana" (Efesiana 6,15). Nanomboka tamin'i Jesosy dia nanomboka namerina nanisa ny hevitry ny jiosy momba ny fanjakan'Andriamanitra izy, ary mifantoka amin'ny dikan'izao rehetra izao amin'ny fiavian'i Kristy voalohany. I Jesosy izay nandeha tamin'ny arabe feno vovoka tany Jodia sy Galilia, dia ampianarin'i Paoly, ankehitriny ilay "Kristy nitsangana" izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ary "lohan'ny fahefana sy fahefana rehetra" (Kolosiana 2,10). Araka ny voalazan'i Paoly, ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy dia tonga "voalohany" ao amin'ny filazantsara; izy ireo dia zava-dehibe amin'ny drafitr'Andriamanitra (1 Korintiana 15,1: 11). Ny filazantsara dia vaovao tsara ho an'ny mahantra sy ampahorina. Ny tantara dia manana tanjona iray. Amin'ny farany, ny lalàna dia handresy fa tsy fahefana.

Ny tanana nanindrona dia nandresy tamin'ny totohondry mihetsika. Ny fanjakan'ny faharatsiana dia manome lalana ny fanjakan'i Jesosy Kristy, fandaharana iray izay efa ananan'ireo Kristiana amin'ny ampahany.

Nasongadin'i Paoly ho an'ny Kolosiana ity lafiny amin'ny Filazantsara ity: «Misaora amin'ny fifaliana amin'ny Ray Izay nanome anao mendrika ho lovan'ny olona masina amin'ny mazava. Izy no namonjy antsika tamin'ny herin'ny maizina ary namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny Zanany malalany, izay ananantsika fanavotana, dia ny famelana ny helontsika » (Kolosiana 1,12:14 sy).

Ho an'ny Kristiana rehetra, ny filazantsara dia misy ary misy ankehitriny sy fanantenana amin'ny ho avy. Ilay Kristy nitsangana tamin'ny maty, ny Tompo dia mandeha amin'ny fotoana, habaka ary izay rehetra mitranga eto, no tompondaka ho an'ny kristiana. Ilay nakarina ho any an-danitra no loharanom-pahefana mahery (Eph3,20-21).

Ny vaovao tsara dia i Jesosy Kristy dia efa nandresy ny vato misakana rehetra teo amin'ny fiainany teto an-tany. Ny lalan'ny lakroa dia fomba henjana nefa mandresy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany no mahatonga an'i Paoly hamintina ny filazantsara amin'ny fomba fohy, "satria nieritreritra aho fa tsy mahafantatra na inona na inona eo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy, ilay nohomboana" (1 Korintiana 2,2).

Ny mifamadika be

Rehefa niseho tany Galilia i Jesoa ary nitory ny filazantsara tamin-kafanam-po dia niandry valiny izy. Manantena valiny avy amintsika koa izy anio. Fa ny fanasan'i Jesosy hiditra ny fanjakana dia tsy natao tao anaty banga. Ny fiantsoan'i Jesosy ny fanjakan'Andriamanitra dia niaraka tamin'ny famantarana sy fahagagana mahatalanjona nahatonga ny firenena iray izay nijaly teo ambanin'ny fanjakan'ny romana hipetraka ary hanamarika. Izany no antony iray tsy maintsy nanazavan'i Jesosy mazava ny tiany holazaina amin'ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny jiosy tamin'ny andron'i Jesosy dia niandry mpitondra izay hamerina amin'ny laoniny ny fireneny tamin'ny andron'i Davida sy Solomona. Saingy ny hafatr'i Jesosy dia "revolisionera indroa", araka ny nosoratan'ny manam-pahaizana Oxford, NT Wright. Voalohany, noraisiny ny fanantenan'ny besinimaro fa hisy superstate jiosy hanary ny zioga romana ary hanova azy ho zavatra hafa tanteraka. Navadiny ho hafatra mitondra famonjena ara-panahy ny fanantenana miely patrana amin'ny fanafahana politika: ny filazantsara!

"Tonga ny Fanjakan'Andriamanitra, toa hoy izy, saingy tsy ilay noeritreretinao io". Jesosy dia nanohina ny olona ny vokatry ny vaovao tsarany. «Fa maro ny voalohany no ho farany, ary ny farany ho voalohany» (Matio 19,30).

"Hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify," hoy izy tamin'ny mpiray tanindrazana taminy, raha mahita an'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba ary ny mpaminany rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, fa manosika anareo hiala " (Lioka 13,28).

Nisy ny sakramenta lehibe ho an'ny rehetra (Lioka 14,16-24). Ny Jentilisa koa dia nasaina tany amin'ny Fanjakan'Andriamanitra. Ary ny faharoa iray dia tsy nisy atao revolisiona.

Ity mpaminany Nazareta ity dia toa nanana fotoana be dia be ho an'ny mpandika lalàna - avy amin'ny boka sy ny mandrombaka mankany amin'ny mpamory hetra tia vola - ary indraindray ho an'ny mpampahory romana nankahala aza. Ny vaovao tsara nentin'i Jesosy dia nanohitra ny fanantenany rehetra, eny fa na dia ireo mpianatra tsy nivadika taminy aza (Lioka 9,51-56). Matetika i Jesosy dia nilaza fa ny fanjakana nantenain'izy ireo amin'ny ho avy dia efa eo amin'ny asany amin'ny dinika. Taorian'ny fizarana manaitra iray dia nilaza izy hoe: "Fa raha ny fanahy ratsy kosa no amoahako ny rantsan-tànana, dia efa tonga aminao ny fanjakan'Andriamanitra" (Lioka 11,20). Raha atao teny hafa, ny olona nahita ny asan`i Jesosy dia niaina ny fahatongavan ny ho avy. Jesosy dia namadika ny fanantenan'ny besinimaro tamin'ny fomba telo farafahakeliny:

  • Jesosy dia nampianatra ny vaovao tsara fa ny Fanjakan'Andriamanitra dia fanomezana madio - ny Fanjakan'Andriamanitra izay efa nahasitrana. Izany no fomba nanombohan'i Jesosy ny "taonan'ny famindrampon'ny Tompo" (Lioka 4,19:61,1; Isaia 2). Saingy ireo izay miasa mafy sy mavesatra, ny mahantra sy mpangataka, zanaka manala baraka ary mpamory hetra mibebaka, mpivaro-tena mibebaka ary ivelan'ny fiarahamonina dia "nanaiky" tamin'ny fanjakana. Ho an'ireo ondry mainty sy ondry very ara-panahy dia nanambara izy fa izy no mpiandry azy ireo.
  • Ny vaovao tsara momba an i Jesosy dia tao koa ho an'izay vonona hiverina any amin'Andriamanitra amin'ny fibebahana marina. Ireo mpanota mibebaka nanota ireo dia hahita raim-pianakaviana malala-tanana izay mikaroka ny faravodilanitra ho an'ireo zanany lahy sy zanany vavy nirenireny ary mahita azy ireo rehefa "mbola lavitra" (Lioka 15,20). Ny vaovao mahafaly momba ny filazantsara dia midika fa izay rehetra milaza am-po: «Andriamanitra mamindra fo amiko mpanota» (Lk 18,13) ary mihevitra am-pahatsorana fa hahita sofina mangoraka Andriamanitra. Always. «Mangataha, dia homena ianareo; mitadiava dia hahita ianareo; dondony dia hovohana ianareo » (Lioka 11,9). Ho an'ireo izay nino sy nivily tamin'ny lalan'izao tontolo izao, izany no vaovao tsara indrindra azon'izy ireo.
  • Ny filazantsaran'i Jesoa dia midika ihany koa fa tsy misy mahasakana ny fandresen'ny fanjakana nentin'i Jesosy - na dia toa mifanohitra aza izany. Io fanjakana io dia hiatrika fanoherana mangidy, tsy misy hatak'andro, fa amin'ny farany dia handresy amin'ny hery sy voninahitra avy any an-danitra.

Hoy i Kristy tamin’ny mpianany: "Fa raha ny Zanak'olona tonga amin'ny voninahiny, ary ny anjely rehetra miaraka aminy, dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny izy, ary ny vahoaka rehetra hangonina eo alohany. Ary hanavaka azy ireo izy toy ny mpiandry ondry manasaraka ny ondry amin'ny osy » (Matio 25,31: 32).

Ka ny vaovao tsaran'i Jesosy dia nahitana fihenjanana hita teo amin'ny "efa" sy ny "mbola". Ny filazantsaran'ny fanjakana dia niresaka ny fanjakan'Andriamanitra izay efa nisy - "Jereo ny jamba ary mandehana ny mandringa, ny boka dia tonga madio ary mandre ny marenina, mitsangana ny maty ary mitory ny vaovao tsara amin'ny mahantra" (Matio 11,5).

Fa ny fanjakana dia "tsy mbola" tao an-tsaina na dia feno aza ny fahatanterahan'izany. Ny fahatakarana ny filazantsara dia midika hoe fahazoana an'ity lafiny roa ity: amin'ny lafiny iray, ny fisian'ny mpanjaka nampanantenaina izay efa miaina amin'ny olony, ary amin'ny lafiny iray, ny fiverenany tampoka.

Ny vaovao mahafaly amin'ny famonjenao

Ny misionera Paul dia nanampy ny fanetsiketsehana ny Hetsika Lehibe Faharoa momba ny Filazantsara - ny fiparitahan'izy ireo avy tany Jodia kely ka hatrany amin'ny tontolo grika-romanina tany afovoan'ny taonjato voalohany. I Paul, ilay mpanenjika kristiana niova fo, dia mitarika ny fahazavana mamirapiratra amin'ny filazantsara amin'ny alàlan'ny vidin'ny fiainana andavan'andro. Rehefa midera an'I Kristy nomem-boninahitra izy dia miahiahy amin'ny vokatr'ireo filazalazana azo ampiharina ihany koa. Na dia eo aza ny fanoherana fanentanana, dia nampita tamin'ny Kristiana hafa ny dikan'ny fiainan'i Jesosy sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty Jesosy: apetraho eo anatrehany masina sy tsy misy tsiny ary tsy misy tsiny; raha toa ianao ka mitoetra amin'ny finoana, miorina ary mafy orina, ary tsy miala amin'ny fanantenan'ny filazantsara izay henonao ary notorina tamin'ny zavaboary rehetra ambanin'ny lanitra. Izaho Paoly dia tonga mpanompony » (Kolosiana 1,21:23 sy). Mihavana. Tsininy. Grace. Fanavotana. Famelan-keloka. Ary tsy ny ho avy ihany, fa ny eto sy ankehitriny. Izany no filazantsaran'i Paoly.

Ny fitsanganana amin'ny maty, ny faratampony izay ny synoptista sy Johannes no nitarika ny mpamaky azy (Jaona 20,31), dia mamoaka ny hery anaty ao amin'ny filazantsara ho an'ny fiainana andavan'andro kristianina. Ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty no nanamafy ny filazantsara.

Ary noho izany, mampianatra i Paoly, ireo zava-nitranga tany Jodianina ireo dia manome fanantenana ho an'ny olona rehetra: «Tsy menatra ny filazantsara aho; fa herin'Andriamanitra izay mitahy izay rehetra mino azy, ny Jiosy aloha sy ny Grika koa. Satria manambara ny fahamarinana izay mihatra eo anatrehan'Andriamanitra, izay avy amin'ny finoana amin'ny finoana ». (Romana 1,16-17).

Antso iray hiaina ny ho avy etsy sy eroa

Ny apôstôly Jaona dia manampy ny refy hafa amin'ny filazantsara. Mampiseho an 'i Jesosy ny fomba hoe «mpianatra tiany» (Jaona 19,26), nahatadidy azy, lehilahy manana fo mpiandry, mpitondra fiangonana manana fitiavana lalina ny olona manana ny ahiahiny sy ny tahony.

«Nisy famantarana maro hafa izay nataon'i Jesosy teo alohan'ny mpianany tsy voasoratra ato amin'ity boky ity. Fa voasoratra ireto mba hinoanao fa Jesosy no Kristy, Zanak'Andriamanitra, ary afaka mahazo fiainana amin'ny anarany amin'ny finoana » (Jaona 20,30-31).

Ny fampisehoana ny filazantsara momba an'i Jaona dia manana ny fototr'io fanambarana miavaka io: "mba hanananao fiainana amin'ny finoana". Nanao fahagagana iray hafa tamin'ny filazantsara i Jaona: Jesosy Kristy tao anatin'ny fotoana fohy nanakaiky ny tenany manokana. Jaona dia manome fitantarana mivantana momba ny maha izy azy sy manompo eo alohan'ny Mesia.

Ao amin'ny Evanjelin'i Jaona dia mahita kristiana iray izay mpitory teny mahery vaika isika (Jaona 7,37-46). Hitanay i Jesoa hoe mafana sy mahay mandray olona. Avy amin'ny fanasana fanasana hoe "Avia ary jereo!" (Jaona 1,39) mandra-pahatongan'ny fanamby amin'ny fisalasalana ataon'i Tomà hametraka ny rantsantanany ho eo amin'ny stigmata (Jaona 20,27), ny sary izay tonga nofo ary nonina teo amintsika dia tsy hay hadino (Jaona 1,14).

Nahatsiaro ho faly sy nahazo aina an'i Jesosy ny olona ka nifandray tamin-dry zareo (Jaona 6,58). Fa nandry teo akaikiny izy nihinana sy nihinana tamin'ny lovia iray ihany (Jaona 13,23-26). Tena tian-dry zareo izy, ka raha vao nahita azy ireo dia nitsangantsangana tany amin'ny banky hihinana trondro izy ireo izay namboariny (Jaona 21,7-14).

Ny Filazantsaran’i Jaona dia mampatsiahy antsika hoe ohatrinona ny fihodin'ny filazantsara manodidina an'i Jesoa Kristy sy ny ohatra nomeny ary ny fiainana mandrakizay izay azontsika amin'ny alalany (Jaona 10,10).

Mampahatsiahy antsika fa tsy ampy ny fitoriana ny filazantsara. Tsy maintsy miaina izany koa isika. Mampirisika antsika ny apostoly Johan nes: Ny ohatra asehontsika dia manampy amin'ny fandresena lahatra ny hafa hizara ny vaovao tsaran'ny Fanjakan'Andriamanitra. Izany no nitranga tamin'ilay vehivavy samaritana izay nihaona tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny fantsakana (Jaona 4,27-30), ary Maria von Magdala (Jaona 20,10-18).

Ilay nitomany tao am-pasana Lazarosy, ilay mpanompo manetry tena izay nanasa ny tongotry ny mpianany, dia mbola velona ankehitriny. Manome antsika ny fanatrehany izy amin'ny alàlan'ny fanamafisan'ny Fanahy Masina:

«Izay tia ahy dia hitandrina ny teniko; ary ho tia azy ny raiko, ary hankany aminy isika ary hitoetra miaraka aminy ... tsy hatahotra na hatahotra ny fonareo » (Jaona 14,23:27 sy).

Jesosy dia mitarika ny olony ankehitriny amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Ny fanasana nataony dia manokana sy mampahery toy ny hatramin'izay: "Avia ary ho hita!" (Jaona 1,39).

nataon'i Neil Earle


PDFNy Filazantsara - Ny fanasana anao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra