Miverena toy ny anao!

152 vao tonga fotsiny any amin'ny fombanao

Billy Graham dia nampiasa fomba matetika hampirisihana ny olona hanaiky ny fanavotana izay ananantsika ao amin'i Jesosy: Hoy izy hoe "Ho tonga tahaka anao ihany!" Fampahatsiahivana fa mahita ny zava-drehetra Andriamanitra: ny tsara indrindra sy ratsy indrindra nefa mbola tia antsika izy. Ny antso hoe "ho avy rehefa avy" ianao dia taratry ny tenin'ny apostoly Paoly:

« Fa Kristy maty hamonjy antsika, na dia malemy aza isika. Zara raha misy maty noho ny amin’ny olo-marina; noho ny hatsaram-pony dia azony atao ny mikely aina. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa Kristy maty hamonjy antsika fony mbola mpanota isika » (Rom 5,6- iray).

Betsaka ny olona ankehitriny tsy mieritreritra ny momba ny ota intsony. Ny taranaka maoderina sy postmodernal kokoa dia mieritreritra bebe kokoa momba ny fahatsapana fahatsapana ho "fahafaha-manao", "tsy misy fanantenana" na "tsy fahatokisan-tena", ary hitan'izy ireo ny anton'ny tolona anatiny ao anaty fahatsapana fahatongavana. Mety hiezaka ny ho tia ny tenany izy ireo ho fomba iray hahatongavany ho tiana, fa ny tsy azo inoana kokoa dia tsapan'izy ireo fa feno tanteraka sy tapaka ary tsy ho azo antoka intsony izy ireo. Andriamanitra dia tsy mamaritra antsika amin'ny alàlan'ny lesoka sy ny tsy fahombiazantsika; mahita ny fiainantsika manontolo izy. Ny ratsy toa ny tsara ary tia antsika tsy misy fepetra izy. Na dia tsy sarotra aza ny itiavan’Andriamanitra antsika, dia matetika isika dia manasarotra ny fanekena an’io fitiavana io. Fantatsika tsara fa tsy mendrika an'io fitiavana io isika.

Im 15. Tamin’ny taonjato faha, i Martin Luther dia nanao tolona mafy mba hanana fiainana lavorary ara-pitondran-tena. Hitany fa tsy nahomby izy. Tao anatin'ny fahasorenana dia nahita fahafahana tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra ihany izy. Tamin’izany fotoana izany, i Luther dia efa niombon-kevitra tamin’ny fahotany — ary tsy nahita afa-tsy ny famoizam-po — fa tsy nifandray tamin’i Jesosy, ilay Zanaka lavorary sy malalan’Andriamanitra izay nanaisotra ny fahotan’izao tontolo izao, anisan’izany ny an’i Lotera.

Tia anao Andriamanitra. Na dia mankahala ny ota aza Andriamanitra, dia tsy halany ianao. Tian'Andriamanitra ny olona rehetra. Halany marina tokoa ny fahotana satria mandratra sy manimba olona.

"Avia rehefa tonga" ianao dia tsy miandry anao hihatsara kokoa Andriamanitra alohan'ny hahatongavanao azy. Tena tia anao izy, na eo aza ny zavatra nataonao. I Jesosy no lalana azo antoka ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy fanampiana tonga lafatra amin'ny zavatra ilainy rehetra. Inona no manakana anao tsy hahatsapa ny zava-niainan'ny fitiavan'Andriamanitra? Na inona na inona: apetraho amin'i Jesosy io enta-mavesatra io, vitany ve ny mitondra azy amin'ny toeranao?

nataon'i Joseph Tkach