Ho fitahiana amin'ny hafa

574 ho fitahiana ho an'ny hafa Ny Baiboly dia miresaka mazava momba ny fitahiana any amin'ny toerana 400 mahery. Ankoatr'izay, maro ireo zavatra hafa mifandraika mivantana aminy. Tsy mahagaga raha tian'ny Kristianina ny mampiasa an'io teny io eo amin'ny fiainany miaraka amin'Andriamanitra. Ao anatin'ny vavaka ataontsika dia mangataka amin'Andriamanitra izahay hitahy ny zanatsika, zafikelintsika, vady, ray aman-dreny, havana, namana, mpiara-miasa ary olona maro hafa. Ao anaty karatra fiarahabana isika dia manoratra hoe "Andriamanitra hitahy anao" ary mampiasa fehezanteny toy ny "Habakkuk a day bless". Tsy misy teny tsara kokoa hilazana ny hatsaram-panahin'Andriamanitra ho antsika, ary manantena fisaorana azy isan'andro isika. Mihevitra aho fa zava-dehibe ny fitahiana ho an'ny hafa.

Rehefa nangataka tamin’i Abrahama handao ny tanindrazany Andriamanitra, dia nanambara taminy izay hataony: "Te hanao anao ho olona lehibe aho ary te hisaotra anao sy hanao anao ho laza lehibe, ary ho fitahiana anao" (Nomery 1: 12,1-2). Hoy ny fanontana ny New Life (anglisy): "Te hitondra fitahiana ho an'ny hafa ianao". Tena mahaliana ahy amin'ity andalana ity aho ary matetika dia manontany tena amin'ny tenako hoe: "Sambatra ho an'ny hafa ve aho?"

Fantatsika fa ny manome dia mahasambatra kokoa noho ny maka (Asan’ny Apostoly 20,35). Fantatsika koa fa tokony hizara ny fitahiantsika amin'ny hafa isika. Mino aho fa mbola betsaka ny fitahiana ho an'ny hafa. Ny fitahiana dia mandray anjara betsaka amin'ny fahasambarana sy ny fahasalamana na fanomezana avy any an-danitra. Mahatsiaro ho tsara kokoa ve ny olona na somary voatahy aza eo anoloantsika? Sa aleonao hiaraka amin'ny olon-kafa izay matoky kokoa ny fiainana?

Amin'ny maha kristiana antsika, dia tokony ho fahazavana an'izao tontolo izao isika (Matio 5,14: 16). Tsy ny hamaha ireo olan'izao tontolo izao ny asantsika fa ny hamirapiratra toy ny mazava amin'ny maizina. Fantatrao ve fa mihetsika haingana ny hazavana noho ny feo? Manazava an'izao tontolo izao izay hihaona amintsika ve ny ankehitriny? Mahazo fitahiana ho an'ny hafa ve izany?

Ny fitahiana ho an'ny hafa dia tsy miankina amin'ny zava-drehetra mandeha tsara. Rehefa nigadra i Paoly sy i Silasy dia nanapa-kevitra ny tsy hanozona ny tarehin-javatra nisy azy ireo izy ireo. Nanohy nidera an’Andriamanitra hatrany izy ireo. Ny ohatra nataony dia fitahiana ho an'ireo voafonja hafa sy ireo mpiambina ny fonja (Asan’ny Apostoly 16,25: 31). Indraindray ny zavatra ataontsika dia mety mahasoa ny hafa amin'ny fotoan-tsarotra ary tsy hitantsika mikasika azy ireo akory aza isika. Raha mifikitra amin'Andriamanitra isika, dia afaka manao fahagagana amin'ny alalantsika kanefa tsy mahatsikaritra akory isika.

Iza no afaka mahalala hoe firy ny olona hifandraisana aminy? Voalaza fa mety hahatratra 10.000 ny olona iray mandritra ny androm-piainany. Tsy mahafinaritra ve raha toa ka afaka mahazo fitahiana ho an'ireo olona rehetra ireo isika, na kely na kely aza izany? Azo atao izany.Mety mila manontany fotsiny isika hoe: "Tompo ô, mba omeo tso-drano aho ho an'ny hafa!"

Soso-kevitra amin'ny fiafarana. Ity tontolo ity dia ho toerana tsara kokoa raha mampihatra ny fanjakan'i John Wesley:

“Ataovy izay azonao atao araka izay vitanao
miaraka amin'ny fomba rehetra arosonao
amin'ny fomba rehetra azo atao
amin'ny fotoana rehetra na aiza na aiza misy anao
manoloana ny olona rehetra ary
raha mbola azo atao. »
(John Wesley)

avy amin'i Barbara Dahlgren