fifehezan-tena

412 mifehy tena Ka lazao fotsiny hoe tsia? Manana sipa aho. Jimmy no anarany. Tia azy ny olona rehetra. Mafy be izy sady malala-tanana ary manana hatsikana be. Saingy manana olana i Jimmy. Izy dia nandehandeha tamina lalam-pifamoivoizana iray rehefa nisy fiara nandona teo alohany. Jimmy dia namely ny akora ary nanenjika ilay mpamily mpirehareha. Rehefa nijanona teo amin'ny jiro mena ny mpamono olona dia voatery nametraka ny brakes i Jimmy. Nony nivoaka izy ary nirehitra tamin'ilay fiara teo alohany, dia nikapoka ny varavarankely amin'ny sisiny, nametaka ny sandriny nivadika tamin'ny varavarankely tapaka, ary niasa ilay mpamily nanafintohina azy. Fa vetivety ihany ilay valifaty. Tampoka teo dia nandray ny tratrany i Jimmy ary niankohoka tamin'ny tany. Tsy maintsy nandalo fandidiana dimy lehibe tao am-pony tao anatin'ny iray ora izy. Tsy mahafehy tena i Jimmy. Ny ankamaroantsika dia mahatsapa toy izany ihany. Tsy voatery ho tezitra izany, fa manapotika foana izany - tahotra, mangidy, fitsaram-po, fialonana, fireharehana, faniriana, fanararaotana zava-mahadomelina, famindram-po ary fitsiriritana.

Ny Ohabolana 25,28 dia mampitaha ny fifehezan-tena amin'ny rindrin'ny tanàna, ary ny andininy dia mampitandrina antsika ny loza mahazo ny fanirian'ny faniriana sy ny faniriana: "Ny olona izay tsy mitazona ny hatezerany dia toy ny tanàna misokatra izay tsy misy rindrina. ». Fahiny, ny tanàna dia natao manda mba hiarovana ny olom-pirenena tsy hanafika, biby mampidi-doza, ary mpanao an-keriny hafa tsy tiana. Rehefa resy mafy ireo fiarovana mafy ireo dia navela ho tratry ny lozam-pifaliana ny olona - toa antsika, rehefa tsy mifehy ny fihetseham-pontsika sy ny faniriantsika isika. Raha avelantsika hifehy tena isika, dia manokatra varavarana lainga, fanaratsiana, fankahalana, aretina, menatra, ary mety hiteraka fahavoazana lehibe amin'ny fiainan'ny olon-kafa (Ohabolana 21,23). Inona no valiny ahafahana miady amin'ny faniriana manimba antsika?

Fifehezan-tena? Tsitrapo? Miezaha mafy? Lazao fotsiny hoe "tsia"?

Ny Testamenta Vaovao dia manome torohevitra lehibe momba ny fomba ahafahantsika mandresy ny tolona mifehy tena. Ny fifehezan-tena dia vokatry ny Fanahy Masina (Galatiana 5,22: 23). Tsy ny asa mafy ataontsika, ny fifehezan-tena, na ny fahavononantsika, satria ny Fanahy Masina no miteraka fifehezan-tena ao anatintsika. Izy no loharano. Ny teny hoe 'fifehezan-tena' dia midika hoe 'manana' grip 'na' mandray zavatra '. Ny Fanahy Masina dia manome antsika ny fahazoana anatiny hikorontana sy hiaina amin'ny fomba tsy voafehin'ny fihetseham-po sy ny faniriana feno fitiavan-tena. (2 Timoty 1,7). Tsy azontsika atao mihitsy ny miteny hoe "tsia" irery. Nanoratra i Tità fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia mampiseho antsika hanohitra ireo fanirian'izao tontolo izao ary miaina amim-pahamendrehana sy marina eto amin'ity tontolo ity (Titosy 2,11-12). Ny Fanahy Masina anefa tsy vitan'ny manampy antsika hanoherana fahazaran-dratsy. Miasa ao amintsika ny Fanahy Masina hanova sy hanolo ny fanentanana feno fitiavan-tena amin'ny fiainana an'i Jesosy Kristy izay aingam-panahy sy mahery. Mifehy tena isika rehefa manapa-kevitra (ny Fanahy Masina dia tsy manaisotra ny safidintsika malalaka) hanaiky izany ho loharanon'ny fiainantsika ary tsy miaina araka ny sitrapony. Raha manao izany isika dia ho lasa toa an'i Kristy ny fitondran-tenantsika. Fantsona jiro herinaratra dia manondro fa misy herinaratra - ampahafantarinay fa i Jesoa Kristy no mamaritra ny fiainantsika.

Ahoana no ahafahantsika miaina fiainana mifehy tena? Nasehon'i Jesosy antsika fa misy foana ny drafitra amin'ny fomba tokony hananan'ny olombelona. Tsy notarihin'ny filàny izy satria niantehitra tanteraka tamin'ny rainy. Ny ady ara-panahy faran'izay sarotra indrindra rehefa nanandrana an'i Jesosy tany an-tany efitra i Satana dia manome antsika ny fomba fiasa amin'ny fifehezan-tena. Rehefa nifady hanina nandritra ny 40 andro i Jesosy dia reraka, irery ary noana. Nahatsapa izay tena nilaina indrindra i Jesosy ary naka ity fotoana ity hanandrana izay tena ilainy - sakafo. Fa hoy Jesosy: "Voasoratra hoe: Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra aloaky ny vavan'Andriamanitra" (Matio 4,4). Ao amin'ny tenin'i Jesosy dia mahita ny lakile iray isika hampiofanana ny saintsika noho ny fanamafisana ny Fanahy Masina.

Ny tahiry anatiny

Ao amin'ny Salamo 119,11 dia manazava ny mpanao Salamo izy hoe: "Notandremako ao am-poko ny teninao mba tsy hanotako aminao." Ny Tenin Andriamanitra dia tsy tokony ho ao anaty fontsika. Tsy ampy ny hamonjy azy ao amin'ny kahie na amin'ny programa solosaina. Tsy maintsy ho ao amintsika. Ny teny hoe "mitandrina" dia nampiasaina rehefa nafenina na harena nafenina na nafenina mba ho voaomana ho amin'ny loza maika. Mamonjy ny teny nosoratan'Andriamanitra isika amin'ny fanaovana zavatra izay toa hafahafa amin'ny sofina maoderina - fisaintsainan'ny Baiboly. Ny fisaintsainana dia fisaintsainana, fandinihana, fandrenesana, fanasoketana ary fieritreretana miverimberina ireo andalan-tsoratra ao amin'ny Baiboly, toa ny alika mihintsana amin'ny taolana iray. Ny fisaintsainana dia ahafahantsika mitazona ny Tenin’Andriamanitra izay misy fiantraikany lehibe indrindra eo amin’ny fiainantsika - ao am-pontsika (Ohabolana 4,23). Ny tsy firaharahana ny Baiboly dia ny fomban'ny fisainana diso taloha sy ny fahazaran-dratsy tsy voafehy no mahazo fahefana azy. Rehefa mameno sy mamelona ny fisainantsika amin'ny Soratra Masina isika ary hamaka ao am-pontsika, ny Tenin'Andriamanitra dia tonga ampahany amintsika ary aseho amin'ny fomba fanehoantsika sy izay ataontsika.

Ao amin'ny Efesiana 6,17, i Paoly dia mampitaha ny tenin'Andriamanitra amin'ny sabatra: "Raiso ny sabatry ny Fanahy, dia ny tenin'Andriamanitra". Mety nieritreritra i Paoly fa ny sabatra fohy nataon'ny miaramila fa izy ireo foana no entin'izy ireo - vonona hampiasana amin'ny fotoana rehetra. Manampy antsika ny Fanahy Masina hitadidy mazava tsara ny soratra masina (Jaona 14,26) amin'ny alàlan'ny fijerena ireo andinin-teny izay tazomina ao am-pontsika amin'ny alàlan'ny fisaintsainana sy fanampiana antsika amin'ny tranga maika amin'ny alàlan'ny fandalinana ny teny ao an-tsaintsika na fampahatsiahivana antsika ny andinin-tsoratra masina iray iray na fampanantenana amin'ny fomba maizina ,

Noforonin'Andriamanitra amin'ny fifandeferana sy fihetseham-po ary faniriana isan-karazany isika. Ireo rehetra ireo dia tsy maintsy fehezina na hanjaka amintsika amin'ny farany. Ny fifehezan-tena dia ampitahaina amin'ny mpandefitra orkestra symphony. Eo ambanin'ny tarehin-jaza iray, mpitendry mozika talenta marobe dia afaka milalao ny firaketana an-tsoratra tsara amin'ny fotoana mety sy amin'ny taham-peo havanana amin'ny zavamaneno amin'ny fomba izay toa mihetsika ny zava-drehetra. Ny faniriantsika sy ny faniriantsika dia voamarina ihany koa. Ny fifehezan-tena dia mpiasan'ny Fanahy Masina ao am-pontsika, ary eo ambany fitarihan'ny fitarihana mahay no mijanona ao amin'ny toerana mety sy miantso amin'ny fotoana mety. Ny hoe mifehy tena dia midika hotarihin'ny Fanahy Masina.

Vavaka: Ry dada malala, maniry mafy ny hiaina fifehezan-tena aho, nefa tsy ho vitako raha tsy eo ianao. Misaotra anao satria efa nomeny ahy izay rehetra ilaiko mba hiainako fiainana mankasitraka anao (2 Petera 1,3). Mba fenoy ny tanjaky ny sainao aho azafady (Efesianina 3,16), mba hahafahako mampiasa ny fahaizana nomenao tamim-pahombiazana! Arovy ny vavako ary ampaherezo ny tenako mba tsy ho resin'ny fanirian'ny vatana aho (Romana 13,14). Avelao aho hanao zavatra amim-pahamalinana sy ho tena toetrako - zanakao (1 Jaona 3,1). Eo an-tananao aho Mipetraha sy mandalo ahy izao. Amena amin'ny anaran'i Jesosy.

by Gordon Green

PDFfifehezan-tena


Fifehezan-tena sy fifehezan-tena

Ireo teny roa ireo dia tsy tokony hafangaro. Ny fifehezan-tena dia avy amin'ny fanatrehan'ny Fanahy Masina ao amintsika, fa ny fifehezan-tena dia mazàna mampihatra amin'ny lafiny ivelany - sakafo na fanatanjahan-tena. Matetika isika dia manaiky ny fitsipika na ny fitsipika izay heverintsika fa ilaina mba hanaraka ny fotoana fohy.