Sakafo ara-panahy

Tamin'ny andron'ny Testamenta Taloha, nanao sorona ho an'ny zavatra rehetra ny Hebreo. Ny toe-javatra samihafa sy ny toe-javatra samihafa dia mitaky ny niharam-boina, toy ny: B. fanatitra dorana, fanatitra hohanina, fanati-pihavanana, fanatitra noho ny ota, na fanati-panonerana. Ny iharam-boina tsirairay dia manana fitsipika sy fitsipika sasany. Ireo niharan-doza koa dia natao tamin'ny andro firavoravoana, volana vaovao, volana feno, sns.

I Kristy, ilay Zanak'ondrin 'Andriamanitra no sorona tonga lafatra natao indray mandeha (Hebreo 10), izay nanao sorona ny Testamenta Taloha tsy ilaina. Tahaka ny nahatongavan’i Jesoa hanatanteraka ny lalàna, ny fanaovana azy ho lehibe kokoa ka ny fikasana ao am-po dia mety ho ota, na dia tsy tanterahina aza izy dia nahatanteraka sy nanitatra ny rafitry ny lasibatra ihany koa. Izao dia tokony hanao sorona ara-panahy isika.

Taloha, rehefa namaky ny andininy voalohany avy amin'ny Romana 12 sy andininy faha-17 ao amin'ny Salamo faha-51 aho dia nanondaka ny lohako ary midika hoe, eny, mazava ho azy, fa fahafoizan-tena ara-panahy. Tsy ho nanaiky anefa aho hoe tsy mahalala ny hevitr'io dikany io aho. Inona no lasibatra ara-panahy? Ary ahoana no hataoko sorona? Tokony hahita zanak'ondry ara-panahy ve aho, mametraka azy amin'ny alitara ara-panahy, ary manapaka ny tendaniko miaraka amin'ny antsy ara-panahy? Sa nisy zavatra hafa nolazain'i Paoly? (Fanontaniana apetraka ity!)

Ny diksionera dia mamaritra ny olona iray ho toy ny “zavatra fanaovana sorona zavatra sarobidy amin'Andriamanitra.” Inona no azontsika atao mba ho sarobidy Andriamanitra? Tsy mila zavatra avy amintsika Izy. Fa mila fanahy torotoro, vavaka, fiderana ary vatantsika isika.

Mety tsy ho toy ny sorona goavana izany, fa andeha hodinihintsika ny dikan'izany rehetra izany ho an'ny olombelona. Ny avonavona dia toetran'ny zanak'olombelona. Ny fanolorantena fanahy torotoro dia midika hoe mamela ny avonavona sy avonavontsika amin'ny zavatra tsy mahazatra: fanetren-tena.

Ny vavaka - miresaka amin'Andriamanitra, mihaino azy, mieritreritra ny teniny, ny fiarahana sy ny fifandraisany, ny fanahy amin'ny fanahy - mitaky antsika hamoy zavatra hafa izay irintsika mba hahafahantsika mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra.

Mitranga ny fiderana rehefa ataontsika tsy lavitra ny tenantsika ary mifantoka amin'ilay Andriamanitra lehibe eo amin'izao rehetra izao. Ny toe-javatra iainan'ny olona iray dia ny fisaintsainanao ny tenanao ihany. Ny fiderana dia mitondra antsika ho any amin'ny efitry ny seza fiandrianan'ny Tompo, izay ametrahantsika ny lohalika alohan'ny nanjakany.

Ny Romana 12,1 dia manome baiko antsika hanome ny vatantsika ho sorona velona, ​​masina ary ankasitrahan'Andriamanitra, izay misy ny fanompoam-pivavahantsika. Raha tokony hanao sorona ny vatantsika ho an'Andriamanitr'izao tontolo izao isika, dia manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra miaraka amin'ny vatantsika ary mivavaka Aminy amin'ny asantsika andavanandro. Tsy misy ny mampisaraka ny fotoana eo amin'ny serivisy sy ny fotoana ivelan'ny serivisy - lasa fanompoana iray manontolo ny fiainantsika manontolo rehefa mametraka ny vatantsika eo amin'ny alitaran'Andriamanitra isika.

Raha afaka manao sorona ho an'Andriamanitra isan'andro isika dia tsy mampidi-doza ny hampifanaraka an'io amin'izao tontolo izao. Miova isika amin'ny alàlan'ny fampidinana ny avonavontsika, ny sitrapontsika ary ny faniriantsika ny zavatra eto amin'izao tontolo izao, ny firotsahantsika amin'ny tenantsika ary ny fitiavan-tena ho an'ny isa tokana.

Tsy afaka manao sorona sarobidy na sarobidy isika noho ireo.

by Tammy Tkach


Sakafo ara-panahy