fampiharana ny vavaka

174 fivavahana Maro aminareo no mahalala fa rehefa mitsangantsangana aho dia tiako hiresaka ny fiteniko momba ilay fiteny eo an-toerana. Faly aho fa tsy mihoatra "hello" tsotra fotsiny. Indraindray kosa, manelingelina ahy na tsy ankafaliana ilay fiteny. Na dia nahalala teny vitsivitsy tamin'ny fiteny samy hafa sy fiteny grika sy hebreo aza nandritra ny fianarako nandritra ny taona maro izay dia ny fiteny Anglisy no tenin'ny foko. Toy izany koa ny fiteny izay ivavahako.

Rehefa mieritreritra vavaka aho dia tsaroako ny tantara iray. Nisy lehilahy iray izay maniry ny hivavaka araka izay azony atao. Amin'ny maha Jiosy azy dia fantany fa ny Jodaisma nentim-paharazana dia mivavaka mafy amin'ny teny hebreo. Tsy nahay fiteny hebreo izy, satria tsy mahay mamaky teny. Ka ny hany nahafantarany azy no nataony. Naveriny foana tao anaty vavak'izy ireo ny abidia hebreo. Rabi iray izay nahare ilay lehilahy nivavaka ary nanontany azy ny antony nanatanterahany izany. Namaly ilay rangahy hoe: "Hotahin'i Saint, hotahina izy, mahalala izay ao am-poko. Omeko azy ny taratasy ary apetrany ao ny tonony."

Heveriko fa nihaino ny vavak'ilay lehilahy i Andriamanitra satria voalohany indrindra dia mikarakara ny fon'ny olona mivavaka Andriamanitra. Ny teny koa dia manan-danja ihany koa satria mampita ny hevitry ny zavatra lazaina. Andriamanitra izay El Shama (Ilay Andriamanitra mandre ny Salamo 17,6) dia mihaino vavaka amin'ny fiteny rehetra ary mahatakatra ny fahasarotany sy ny fofona amin'ny vavaka rehetra.

Rehefa mamaky ny Baiboly amin'ny fiteny anglisy isika dia mety hitranga tsy hanadino ny sasin-tenim-pirenena sasany sy ny fihetseham-po izay midika fa ny fiandohan'ny Baiboly no manome antsika amin'ny teny hebreo, aramaika ary grika. Ohatra, ny teny hebreo mitzvah dia nadika mahazatra amin'ny teny anglisy hoe bid. Saingy avy amin'izany fomba izany dia misy olona maniry ny hahita an'Andriamanitra ho toy ny fifehezana hentitra izay mitantana ny fitsipi-pitondran-tena. Saingy manaporofo i Mitzvah fa mitahy sy manome voninahitra ny olony Andriamanitra ary tsy enta-mavesatra izy ireo. Rehefa nomen'Andriamanitra ny olony voafidiny dia natolony aloha ireo fitahiana mitondra fankatoavana, fa mifanohitra amin'ny ozona ateraky ny tsy fankatoavana. Hoy Andriamanitra tamin'ny olony: "Tiako raha miaina toy izany ianao, mba hanananao fiainana sy ho fitahiana amin'ny hafa." Ireo olom-boafidy dia nomena voninahitra sy nomena tombontsoa ny hiaraka amin'Andriamanitra ary maniry ny hanompo azy. Nodidiany tamim-pitiavana an'Andriamanitra ny hiaina amin'ity fifandraisany amin'Andriamanitra ity. Amin'izany fomba fijery izany dia tokony hanantona ny lohahevitry ny vavaka ihany koa isika.

Ny Jodaisma dia nandika ny Baiboly hebreo ho mitaky vavaka fatratra intelo isan'andro ary fotoana fanampiny amin'ny Sabata sy fialantsasatra. Nisy vavaka manokana alohan'ny sakafo ary rehefa nasiana akanjo vaovao dia nosasana tanana sy labozia. Nisy koa ny vavaka manokana rehefa nisy zavatra tsy mahazatra hita, avana kely iray na fisehoan-javatra mahafinaritra hafa. Raha ny lalana miampita amin'ny mpanjaka na vola hafa na raha sendra misy loza lehibe, toy ny B. ady na horohoron-tany. Nisy vavaka manokana rehefa nisy zavatra tsara na ratsy iray nitranga. Ny vavaka alohan'ny hatory amin'ny hariva sy rehefa mifoha amin'ny maraina. Na dia mety ho lasa fombafomba na manahirana aza ity fomba fanao amin'ny vavaka ity dia ny hanamora ny fifandraisana tsy tapaka amin'ilay miambina sy mitahy ny vahoakany. Noraisin'ny apostoly Paoly izany fikasana izany rehefa nanentana ireo mpanara-dia an'i Kristy ao amin'ny 1 Tesaloniana 5,17 izy ireo: "Aza mitsahatra mivavaka". Ny fanaovana izany dia midika hoe miaina fiainana amim-pahatsoram-po eo anatrehan'Andriamanitra, mba ho ao amin'i Kristy ary hiombona aminy amin'ny fanompoana.

Ity fomba fijery mifandraika amin'ny fifandraisana ity dia tsy midika hoe manadino ireo fotoam-bavaka raikitra ary tsy manatona azy amin'ny fomba voarindra amin'ny vavaka. Nisy olona niara-belona tamiko nilaza tamiko hoe: "Mivavaka aho rehefa mahazo aingam-panahy." Ny iray kosa nilaza hoe: "Mivavaka aho rehefa misy dikany ny fanaovana an'io." Heveriko fa ny fanehoan-kevitra roa dia tsy mijery ny zava-misy fa ny vavaka mitohy dia fanehoana ny fifandraisantsika akaiky amin'Andriamanitra amin'ny fiainana isan'andro. Mampatsiahy ahy an'i Birkat HaMazon, iray amin'ireo vavaka manan-danja indrindra ao amin'ny fivavahana jiosy, izay atao mandritra ny sakafo mahazatra. Izy io dia manondro ny Deoteronomia 5:8,10, izay milaza hoe: "Rehefa manan-kanina be ianao, dia miderà an'i Jehovah Andriamanitrao noho ny tany soa nomeny anao." Rehefa nankafy sakafo matsiro aho, ny hany azoko atao dia ny misaotra an 'Andriamanitra izay nanome ahy. Ny fampitomboana ny fahatsiarovan'Andriamanitsika sy ny anjara asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isan'andro dia iray amin'ireo tanjon'ny vavaka lehibe.

Raha mivavaka ihany isika rehefa mahatsapa aingam-panahy hanao izany, raha efa fantantsika ny momba ny fanatrehan'Andriamanitra, dia tsy hampiakatra ny fahafantarantsika an'Andriamanitra. Tsy tonga eto amintsika fotsiny ny fanetren-tena sy ny fahatahorana an'Andriamanitra. Antony iray hafa hahatonga ny vavaka ho ampahany isan'andro amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'Andriamanitra. Mariho, raha tiantsika ny hanao zavatra tsara amin'ity fiainana ity dia mila manao fanazaran-tena hatrany isika, na dia tsy mahatsapa izany aza isika. Mihatra amin'ny vavaka ihany koa na amin'ny fanatanjahantena na ny fahaizan'ny zavamaneno ary ny farany dia lasa mpanoratra tsara (ary maro aminareo no mahalala fa tsy asa tiako indrindra ny fanoratana).

Nisy pretra Ortodoksa iray nilaza tamiko indray mandeha fa nanao lakroa nentin-drazana izy nandritra ny vavaka. Rehefa mifoha izy, ny zavatra voalohany tokony hisaorana dia ny miaina ao amin’i Kristy iray andro hafa. Rehefa nanombo-tena tamin'ny hazo fijaliana Izy dia namarana ny vavaka tamin'ny teny hoe: "Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina". Ny sasany milaza fa io fomba fanao io dia teo ambany fiahian'i Jesosy ho fanoloana ny fanao jiosy amin'ny fanaovana fehiloha mivavaka, ny hafa kosa milaza fa tamin'ny taorian'ny nananganana an'i Jesosy no famantarana ny hazofijaliana. fa fomba fanao mahazatra izany tamin'ny 200 AD, raha nanoratra i Tertullian: "Amin'ny zava-drehetra ataontsika dia apetratsika amin'ny lohan'andianay ny famantarana ny lakroa. Isaky ny miditra isika na miala toerana; alohan'ny akanjo; alohan'ny hatory; rehefa mandray ny sakafontsika izy; rehefa mandrehitra ny jiro amin'ny hariva isika; alohan'ny hatory; rehefa mipetraka izahay mamaky; alohan'ny asa tsirairay dia ataontsika eo amin'ny handrina ny famantarana ny lakroa. "

Na dia tsy miteny aza aho hoe mila fombafomba fivavaka manokana, ao anatin'izany ny hazo fijaliana, dia mamporisika anao aho hivavaka tsy tapaka, tsy tapaka ary tsy tapaka. Manome fomba mahasoa maro ho antsika hahafantatra hoe iza izany Andriamanitra izany ary iza isika hifandraisantsika aminy mba hivavaka foana. Azonao an-tsaina ve ny fahalalantsika ny halalin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra raha mieritreritra sy manompo an'Andriamanitra amin'ny maraina sy mandritry ny andro isika ary alohan'ny hatory? Raha mihetsika toy izany isika, dia azo antoka fa hanampy amin'ny hoe "mandeha" ara-tsaina io andro io, mifandray amin'i Jesosy.

Aza mitsahatra mivavaka

Joseph Tkach

Filoha GRACE COMMUNION INTERNATIONAL


PS: Miaraha miombona amiko sy mpikambana maro ao amin'ny Vatan'i Kristy mba hivavaka ho an'ireo olon-tiana maty tamin'ny alàlan'ny fifampitifirana nandritry ny fivorian'ny vavaka natao tao amin'ny Emanuel African Methodist Episcopal (AME) Fiangonana any afovoan-tanànan'i Charleston, South Carolina, no maty. Nisy sivy tamin'ireo rahalahintsika kristiana novonoina. Ity tranga mahamenatra sy mankahala ity dia mampiseho antsika fa miaina ao anatin'ny tontolo lavo isika. Mampiseho mazava amintsika izany fa manana adidy hivavaka amin-kafanam-po isika amin'ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Enga anie isika hifidy amin'ny fianakaviana rehetra izay iharan'ity fahavoazana ity. Ento am-bavaka ihany koa isika ho an'ny fiangonana AME. Gaga aho amin'ny fomba namalian'izy ireo miorina amin'ny fahasoavana. Fitiavana sy famelan-keloka feno fitiavana no ao anatin'ny alahelo be loatra. Izany dia fijoroana ho vavolombelona matanjaka amin'ny filazantsara!

Anarantsika koa ny olona rehetra ao anatin'ny vavaka ataontsika sy ireo fanelanelanana mijaly amin'ny herin'ny olombelona, ​​aretina na zava-tsarotra hafa amin'izao andro izao.


PDFfampiharana ny vavaka