Jesosy no voalohany

453 jesosy no voalohany

Eto amin'ity fiainana ity dia mitarika ny loza mety henjehina isika noho i Kristy. Mamoy ny harena sy ny fifaliana vetivety eto amin'ity tontolo ity isika. Raha efa azontsika daholo io fiainana io, nahoana isika no hiala amin'ny zavatra iray? Raha mahafoy ny zava-drehetra izahay amin'ity hafatra iray ity izay tsy ho marina akory, dia hoesoana tokoa isika.

Milaza amintsika ny filazantsara fa manana fanantenana hanana fiainana ho avy ao amin'i Kristy isika satria miankina amin'ny fitsanganan'i Jesôsy. Ny Paska dia fampahatsiahivana fa niverina Jesosy - ary nampanantena antsika Izy fa hiaina indray. Raha tsy nitsangana izy, dia tsy hanana fanantenana amin'ity fiainana ity na ho avy. Na izany aza dia efa nitsangana tokoa Jesosy, ka manana fanantenana isika.

Nanamafy ny vaovao tsara i Paoly: «Kristy dia nitsangana tamin'ny maty! Izy no voalohany natsangan'Andriamanitra. Ny fitsanganany tamin'ny maty dia manome toky antsika fa na ireo izay maty amin'ny finoana an'i Jesosy dia hitsangana amin'ny maty » (1 Kor 15,20 fandikana vaovao nataon'i Geneva).

Tao amin'ny Isiraely fahiny, ny voa voalohany izay njinja isan-taona dia tapaka sy naterina tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Amin'izay ihany no azo nohanina ny ambiny (Levitikosy 3, 23-10). Rehefa nanolotra an'izay amboara voalohany nasehon'i Jesosy izy ireo, dia niaiky izy ireo fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny variny rehetra. Ilay niharam-boina voalohany dia nisolo tena ny vokatra rehetra.

I Paoly dia niantso an'i Jesosy ho voankazo voalohany ary mandritra izany fotoana izany dia milaza fa Jesosy dia fampanantenan'Andriamanitra amin'ny fijinjana lehibe kokoa izay mbola ho avy. Izy no voalohany hatsangana amin'ny maty, ary misolo tena an'ireo atsangana. Miankina amin'ny fitsanganany amin'ny maty ny hoavintsika. Tsy manaraka ny fijaliany ihany isika fa ny voninahiny ihany koa (Romana 8,17).

Tsy mahita antsika toy ny olona mitoka-monina i Paul - mihevitra antsika ho anisan'ireo vondrona iray izy. Antokona inona? Moa ve isika ho olona manaraka an'i Adama na izay manaraka an'i Jesosy?

"Avy amin'ny olona ny fahafatesana", hoy i Paul. Toy izany koa ny "fitsanganan'ny maty dia avy amin'ny olombelona iray. Fa satria samy maty i Adama, ny tsirairay dia ho velona ao amin'i Kristy". (1 Kôr 15,21: 22). Adama no voaloham-bokatry ny fahafatesana; Jesosy no voaloham-bokan'ny fitsanganana amin'ny maty. Rehefa ao Adama isika dia mizara ny fahafatesany aminy. Rehefa ao amin'i Kristy isika dia mizara aminy ny fitsanganany amin'ny maty sy ny fiainana mandrakizay.

Milaza ny filazantsara fa velona daholo ireo mino an'i Kristy. Tsy tombony vetivety eo amin'ity fiainana ity no hankafizantsika azy mandrakizay. "Ny tsirairay kosa: Kristy no voalohany, rehefa tonga izy, dia ireo izay azy" (1 Kôr 15,23). Tahaka ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny fasana, dia hitsangana amin'ny fiainam-baovao sy mahafinaritra tsara kokoa isika. Mifaly izahay! Nitsangana i Kristy ary miaraka aminy isika!

by Michael Morrison