vatana teny

Fiteny vatana 545 Mahay mifampiresaka ve ianao? Tsy amin'ny zavatra lazainay na soratanay ihany no ifandraisantsika, fa amin'ny marika izay omentsika an-tsaina na tsy mahatsiaro tena. Mifandray amin'ny olon-kafa ny fitenin'ny vatantsika ary mandefa fampahalalana fanampiny amin'ny teny lazaina tsotra. Ohatra, misy olona mandray anjara amin'ny dinidinika iray dia afaka milaza amin'ny mpampiasa azy fa tena mahazo aina izy ireo, fa ny tanany mifehy sy ny fidobohan'ny seza dia milaza zavatra hafa. Ny olona iray dia afaka mody ho liana amin'ny lazain'ny olon-kafa, fa ny tsy fisian'ny fifandraisany maso tsy tapaka no mahatonga ny lalao. Mahaliana fa ny apostoly Paoly dia milazalaza fa samy momba ny tenan'i Kristy isika tsirairay avy: "Fa ianareo no tenan'i Kristy ary samy momba ny tsirairay ny tsirairay avy" (1 Korintiana 12,27).

Nipetraka ny fanontaniana hoe: Fiteny inona ao amin'ny vatana inona no iresahanao amin'ny maha-tenan'i Kristy? Mety hiteny na hanoratra zavatra tsara momba ny zavatra tsara, tsara sy mampahery ianao, nefa dia io fomba fihetsika io no milaza zavatra betsaka kokoa. Ny fomba mamolavola ny fiainanao no mampita am-peo mazava sy mazava ny soatoavinao sy ny zavatra inoanao. Ny toetranao dia mampita ny tena hafatra entinao amin'ny mpiara-belona aminao.
Mafana sy mafana ve isika ary manaiky ny hafa ho olona isam-batan'olona, ​​fiangonana na fiangonana? Sa isika tia tena ary adala ary zara raha mahita olona ivelan'ny vondrona bitika misy antsika? Ny toetrantsika dia miteny sy mifandray amin'ny tontolo fandinihana. Ny tenin'ny fitiavana, ny fanekena, ny fankasitrahantsika ary ny fananantsika dia azo sakanana raha tsy mandà azy io ny fitenin'ny vatantsika.

"Fa na aiza na aiza ny vatana ary maro ny momba ny tena, fa ny momba ny tena rehetra, na dia maro aza, dia tena iray ihany: dia tahaka izany koa Kristy. Satria isika rehetra dia natao batisa iray ihany amin'ny vatana iray, na jiosy na Grika isika, andevo na tsy andevo, ary samy manana fanahy iray ihany isika rehetra. Satria ny vatana tsy iray rohy, fa maro » (1 Korintiana 12,12: 14).
Tianay ny miaiky fa ny fitenin'ny vatantsika dia tokony hanome voninahitra ny olombelona rehetra. Raha asehontsika ny fomba lehibe amin'ny fitiavana, dia ho takatr'izy ireo fa tena mpianatr'i Kristy isika satria tia antsika ary nanolotra ny tenany ho antsika. Hoy i Jesosy: «Omeko didy vaovao ianareo: mifankatia. Tahaka ny nitiavako anareo dia tokony hifankatia ianareo. Izany dia hilazalaza amin'ny olona rehetra fa mpianatro: raha manome toerana ho anao » (Jaona 13,34-35). Raha ny fitiavana an'i Kristy dia ampitaina amin'ny olona hafa amin'ny toe-javatra rehetra, ny fitenin'ny vatantsika dia manamafy izay lazaintsika. Izany no fifandraisana mahomby.

Mivoaka am-bava mora foana ny teny ary mora vidy raha tsy voatohana amin'ny ataonao sy ny fihetsinao. Rehefa mifampiresaka ianao dia alao amin'ny alàlan'ny teny lazaina na voasoratra na amin'ny fomba iainanao no ahitan'ny olona ny fitiavan'i Jesosy anao. Fitiavana iray izay mamela heloka, manaiky, manasitrana ary mahatratra ny olona rehetra. Enga anie ity ho fitenin'ny vatanao amin'ny resaka rehetra anananao.

nataon'i Barry Robinson