Fifandraisana: modely an'i Kristy

495 ny fifandraisana dia namboarina tamin'i kristy "Fa ny lalàna nahafaty ahy ny lalàna. Voahombo miaraka amin'i Kristy miaraka amin'i Kristy aho. Velona aho, nefa tsy izaho izao, fa Kristy no mitoetra ato amiko. Satria izay miaina ankehitriny amin'ny nofo, miaina amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra aho, izay efa tia ahy ary nanolotra ny tenany hamonjy ahy » (Galatiana 2,19: 20).

Nisy olana ara-panahy lehibe tao amin'ny fiarahamonina Korinto. Fiangonan'ny fahasoavana izy, saingy simba ny fahatakarany ny filazantsara. Mazava ho azy fa nisy "ra ratsy" teo anelanelan'ny Korintiana sy Paoly. Ny sasany dia nanontany ny hafatry ny apostoly sy ny fahefany. Nisy ihany koa ny fifandrafiana teo amin'ireo samy mpiray tampo amin'ny sokajy sosialy samihafa. Ny fomba nanaovan'izy ireo "fankalazana" ny Fanasan'ny Tompo. Notsaboina tsara kokoa ny manankarena, fa ny hafa kosa voahilika tamin'ny fandraisana anjara. Ny fanavakavahana dia namboarina izay tsy manaraka ny ohatr'i Jesoa ary nandika ny fanahin'ny filazantsara.

Na dia eo afovoan'ny fankalazana ny Fanasan'ny Tompo aza i Jesosy Kristy dia tsy afaka ny tsy raharahantsika ny maha-zava-dehibe ny ampifandraisan'Andriamanitra amin'ny firaisan'ny vatana mpino. Raha iray ao amin'i Jesosy isika dia tokony mba hiaraka. Rehefa niresaka momba ny tena fanekena ny vatan'ny Tompo i Paoly (1 Korintiana 11,29), tao an-tsaina koa io lafiny io. Ny Baiboly dia momba ny fifandraisana. Ny fijerena ny Tompo dia tsy fanatanjahan-tena fotsiny. Ny lalantsika isan'andro amin'i Kristy dia tokony atao am-pahatsorana, mahery vaika ary tena misy. Afaka miankina amin'i Jesosy foana isika. Zava-dehibe aminy isika. Ny fihomehezantsika, ny fiadanantsika, dia hitany izany rehetra izany. Rehefa mikasika ny fiainantsika ny fitiavan'Andriamanitra ary tsapantsika ny fahasoavany any an-danitra tsy voasoratra, afaka miova ny fisainantsika sy ny ataontsika. Te ho olona masina izay noeritreretin'ny Mpamonjy antsika isika. Eny, miady amin'ny fahotantsika manokana isika. Fa ao amin'i Kristy dia nambara fa marina isika. Mampihavanina amin'Andriamanitra isika amin'ny alàlan'ny firaisan-tsika sy ny fandraisantsika azy. Teo no nanamasinana antsika sy nohamarinina, ary nesorina ny sakana izay manala antsika amin'Andriamanitra. Raha manota manaraka ny nofo dia vonona hamela heloka foana Andriamanitra. Koa satria efa mihavana amin'ny Mpamorona isika, dia te hihavana indray koa isika.

Ny sasany amintsika dia mety hiatrika tsy fitovian-kevitra izay nihaonan'ny mpiara-miasa na ny ankizy, ny havana, ny havany na ny mpifanila trano. Indraindray izany dingana sarotra. Ny avonavona headstrong dia afaka manakana ny lalantsika. Mitaky fanetren-tena. Tian'i Jesosy ny mahita ny vahoakany miezaka mihavana amin'ny fotoana rehetra azo atao. Rehefa miverina i Jesosy Kristy - hetsika iray resahina amin'ny fanasan'ny Tompo - dia ho iray aminy isika. Tsy misy na inona na inona mampisaraka antsika amin'ny fitiavany ary ho voaro amin'ny mandrakizay isika amin'ny fikarakarany. Te hanatratra ireo naratra eto amin'ity tontolo ity izahay ary hanao ny anjarantsika mba hahitana ny Fanjakan'Andriamanitra hiseho amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainana ankehitriny. Andriamanitra ho antsika, miaraka amintsika ary amin'ny alalantsika.

by Santiago Lange


PDFFifandraisana mifanaraka amin'ny ohatr'i Kristy