Inona no atao batisa?

Ny batisa dia fombafomba amin'ny fampidirana Kristiana (Firosoana). Ao amin'ny Romana 6 dia nazava i Paoly fa ny fomban'ny fanamarinana amin'ny alalàn'ny finoana no ahafantarana izany. Ny Batisa dia tsy fahavalon'ny fibebahana na finoana na fiovam-po - mpiara-miasa. Ao amin'ny Testamenta Vaovao, dia io no fifanarahana eo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny valiny (Famoronana) ny olombelona. Iray ihany ny batisa (Efesiana 4:5).

Misy lafiny telo amin'ny fampidirana izay tsy maintsy ho feno amin'ny fampidirana Kristiana mba ho feno. Ny lafiny telo rehetra dia tsy voatery mitranga amin'ny fotoana mitovy na amin'ny filaharana iray. Nefa dia ilaina avokoa ny rehetra.

 • Ny fibebahana sy ny finoana - no lafiny maha-olona eo amin'ny fampidirana Kristiana. Manapa-kevitra ny hanaiky an'i Kristy izahay.
 • Ny batisa no lafiny ara-pivavahana. Ny mpilatsaka hatao batisa dia ekena ao amin'ny vondron'olona hita maso ao amin'ny Fiangonana Kristiana.
 • Ny fanomezana ny Fanahy Masina - dia ny lafin'andriamanitra. Manavao antsika Andriamanitra.

Batisa amin'ny Fanahy Masina

Misy fanamarihana 7 momba ny batisa miaraka amin'ny Fanahy Masina ao amin'ny Testamenta Vaovao. Ireo rehetra ireo voalaza ireo dia mamaritra - tsy misy mampiavaka - ny fomba maha lasa Kristianina. Jaona nanao batemy olona hibebaka, fa i Jesosy kosa nanao batisa tamin'ny Fanahy Masina. Izany no nataon'Andriamanitra tamin'ny Pentekosta ary mbola hatrizay. Tsy misy na aiza na aiza ao amin'ny Testamenta Vaovao ny andian-teny ampiasaina ao na miaraka amin'ny Fanahy Masina hamaritana ny fampitaovana ireo manana hery manokana izay efa kristiana. Ampiasaina ho toy ny andian-teny fanoharana hoe ahoana no fomba maha Kristiana azy.

Ireto no voatonona:
Mark. 1: 8 - Ao amin'ny Matth ny andalan-jaza. 3:11; Luk. 3:16; Jaona 1:33
Asa 1: 5 - izay nanehoan'i Jesosy ny tsy fitovian'ny batisan'i Jaona talohan'ny Kristianisma sy ny batisany voalohany tao amin'ny Fanahy Masina, ary nampanantena fahatanterana haingana izay nitranga tamin'ny Pentekosta izy.
Asa. 11:16 - izany dia manondro an'io (jereo etsy ambony) ary fampidirana mazava indray.
1 Kor. 12:13 - manazava fa ny Fanahy no manao batisa voalohany ho an'i Kristy.

Inona ny fiovam-po?

Misy fitsipika 4 ankapobeny izay mihatra amin'ny batisa tsirairay:

 • Nanohina ny feon'ny fieritreretan'ny olona Andriamanitra (misy fahatsiarovana ny filana sy / na fanamelohana).
 • Manazava ny saina Andriamanitra (fahatakarana fototra ny dikan'ny fahafatesan'i Kristy sy ny nitsanganany tamin'ny maty).
 • Mikasika ny sitrapo Andriamanitra (tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra ianao).
 • Manomboka ny fizotran'ny fiovana Andriamanitra.

Ny fiovam-po kristiana dia manana endrika telo ary tsy voatery maneho izany indray mandeha izany.

 • Fiovam-po amin'Andriamanitra (mitodika any amin'Andriamanitra isika).
 • Fiovam-po / fihodinana any am-piangonana (Fitiavana ho an'ny kristianina mpiray finoana).
 • Fiovam-po / fihodinana an'izao tontolo izao (mitodika mankeny ivelany isika).

Rahoviana isika no miova fo?

Ny fiovam-po dia tsy manana endrika telo ihany, ary misy dingana telo koa:

 • Niova fo isika taorian’ny fanapahan-kevitr’Andriamanitra Ray, taorian’ny voafidy am-pitiavana antsika ao amin’i Kristy talohan’ny nanorenana izao tontolo izao (Efes. 1: 4-5). Ny fiovam-pinoana Kristiana dia miorim-paka amin'ny fitiavana voafidin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra mahalala ny fiafarana hatramin'ny voalohany, ary ny fototry ny fihetsiktsika (Valiny) alefa hatrany.
 • Niova fo isika rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana i Kristy. Izany no famerenana archetypal ny zanak'olombelona niverina tamin'Andriamanitra rehefa rava ny rindrin'ny fizarazarana ny ota (Efes. 2: 13-16).
 • Niova fo izahay rehefa nampahafantatra anay ny zava-drehetra ny Fanahy Masina ary dia namaly izany izahay (Efesiana 1:13).