Inona no atao batisa?

Ny batisa dia fombafomban'ny fanombohana Kristiana. Ao amin'ny Romana 6 dia nazava i Paoly fa ny fomban'ny fanamarinana amin'ny alalàn'ny finoana no ahafantarana izany. Ny Batisa dia tsy fahavalon'ny fibebahana na finoana na fiovam-po - mpiara-miasa. Ao amin'ny Testamenta Vaovao, dia io no fifanarahana eo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny valintenin'ny olona. Iray ihany ny batisa (Efesiana 4: 5).

Misy lafiny telo amin'ny fampidirana izay tsy maintsy ho feno amin'ny fampidirana Kristiana mba ho feno. Ny lafiny telo rehetra dia tsy voatery mitranga amin'ny fotoana mitovy na amin'ny filaharana iray. Nefa dia ilaina avokoa ny rehetra.

 • Ny fibebahana sy ny finoana - no lafiny maha-olona eo amin'ny fampidirana Kristiana. Manapa-kevitra ny hanaiky an'i Kristy izahay.
 • Ny batisa no lafiny ara-pivavahana. Ny mpilatsaka hatao batisa dia ekena ao amin'ny vondron'olona hita maso ao amin'ny Fiangonana Kristiana.
 • Ny fanomezana ny Fanahy Masina - dia ny lafin'andriamanitra. Manavao antsika Andriamanitra.

Batisa amin'ny Fanahy Masina

Misy fanamarihana 7 momba ny batisa miaraka amin'ny Fanahy Masina ao amin'ny Testamenta Vaovao. Ireo rehetra ireo voalaza ireo dia mamaritra - tsy misy mampiavaka - ny fomba maha lasa Kristianina. Jaona nanao batemy olona hibebaka, fa i Jesosy kosa nanao batisa tamin'ny Fanahy Masina. Izany no nataon'Andriamanitra tamin'ny Pentekosta ary mbola hatrizay. Tsy misy na aiza na aiza ao amin'ny Testamenta Vaovao ny andian-teny ampiasaina ao na miaraka amin'ny Fanahy Masina hamaritana ny fampitaovana ireo manana hery manokana izay efa kristiana. Ampiasaina ho toy ny andian-teny fanoharana hoe ahoana no fomba maha Kristiana azy.

Ireto no voatonona:
Mark. 1: 8 - Ao amin'ny Matth ny andalan-jaza. 3:11; Luk. 3:16; Jaona 1:33
Asan'ny Apostoly. 1: 5 - izay nanehoan'i Jesosy ny tsy fitovian'ny batisan'i Jaona talohan'ny Kristianisma sy ny batisany voalohany tao amin'ny Fanahy Masina, ary nampanantena fahatanterahany haingana izy tamin'ny Pentekosta.
Asan'ny Apostoly. 11:16 - manondro azy io (jereo etsy ambony) ary fampidirana mazava indray.
1 Kor. 12:13 - manazava fa ny Fanahy no manao batisa voalohany ho an'i Kristy.

Inona ny fiovam-po?

Misy fitsipika 4 ankapobeny izay mihatra amin'ny batisa tsirairay:

 • Andriamanitra dia mikasika ny feon'ny fieritreretan'ny olona iray (misy ny fahatsapana ilaina sy / na fanamelohana).
 • Manazava ny saina Andriamanitra (fahatakarana voalohany ny dikan'ny fahafatesan'i Kristy sy ny nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty).
 • Mikasika ny sitrapo Andriamanitra (tsy maintsy manapa-kevitra ianao).
 • Manomboka ny fizotran'ny fiovana Andriamanitra.

Ny fiovam-po kristiana dia manana endrika telo ary tsy voatery maneho izany indray mandeha izany.

 • Fiovam-po amin'Andriamanitra (miverina amin'Andriamanitra isika).
 • Fiovam-piangonana mankany am-piangonana (fitiavana ny Kristianina hafa).
 • Fiovam-po / fihodinana an'izao tontolo izao (miverina manolo-tena isika).

Rahoviana isika no miova fo?

Ny fiovam-po dia tsy manana endrika telo ihany, ary misy dingana telo koa:

 • Niova fo isika taorian'ny torohevitr'Andriamanitra Ray, taorian'ny nifidianana antsika ho tia an'i Kristy talohan'ny nanorenana izao tontolo izao (Efes. 1: 4-5). Ny fiovam-po kristiana dia miorim-paka amin'ny fitiavan'Andriamanitra voafidy, ilay Andriamanitra mahalala ny fiafarana hatramin'ny voalohany ary ny laharam-pahamehana dia mialoha ny fihetsiktsika (valiny).
 • Niova fo isika rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana i Kristy. Io no fiverenan'ny archetypal an'ny zanak'olombelona rehefa rava ny fizarazarana ota (Efesiana 2: 13-16).
 • Niova fo izahay rehefa nampahafantatra anay ny Fanahy Masina ny zavatra ary dia namaly izany isika (Efes. 1:13).