Fahazavan 'i Kristy eo amin' izao tontolo izao

fahazavana kristy manerantanyNy tsy fitovian'ny hazavana sy ny maizina dia fahitana iray izay matetika ampiasaina ao amin'ny Baiboly mba hampitahana ny tsara amin'ny ratsy. Mampiasa ny hazavana mba hisolo tena ny tenany i Jesosy: «Tonga tao amin'izao tontolo izao ny mazava, ary aleon'ny olona ny maizina mihoatra ny mazava satria ratsy ny zavatra nataony. Satria izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava; tsy miditra ao amin'ny mazava izy ka tsy hita miharihary ny zavatra nataony. Fa na iza na iza manaraka ny fahamarinana amin'ny ataony, dia miditra ao amin'ny mazava ary mazava fa ny asany dia miorina ao amin'Andriamanitra »(Jao 3,19: 21-XNUMX GNÜ). Ny olona izay mitoetra ao anaty haizina dia vokatry ny hazavan'i Kristy.

Peter Benenson, mpisolovava anglisy, dia nanangana ny Amnesty International ary nilaza ampahibemaso tamin'ny 1961 fa "tsara kokoa ny mandrehitra labozia noho ny manozona ny maizina". Noho izany, ny labozia iray nohodinin'ireo tariby nihidy dia nanjary mariky ny fiarahamoniny.

Niresaka sary mitovitovy ny apostoly Paoly: «Tsy ho ela ny alina ary ho avy ny andro. Izany no antony itiavantsika ny fisarahana amin'ny asan'ny maizina fa ho fiarovan-tena amin'ny fitaovam-pahazavana »(Rom 13,12 HFA).
Mieritreritra aho fa indraindray manamaivana ny fahafahantsika mitaona an'izao tontolo izao ho tsara kokoa. Matetika isika manadino ny fomba ahafahan'ny fahazavan'i Kristy manova bebe kokoa.
«Ianareo no hazavana izay manazava an'izao tontolo izao. Ny tanàna avo iray any an-tendrombohitra dia tsy afaka miafina. Tsy mandrehitra jiro ianao ary avy eo manarona azy io. Mifanohitra amin'izany: napetranao mba hanome hazavana ho an'izay rehetra ao an-trano. Toy izany koa, ny fahazavanao dia tokony hamirapiratra eo anoloan'ny olona rehetra. Tokony hanaiky ny rainao any an-danitra amin'ny asanao izy ireo ary hanome voninahitra azy koa »(Mt 5,14: 16-XNUMX HFA).

Na dia manarona antsika aza ny haizina indraindray, dia tsy mahafaly an'Andriamanitra mihitsy izany. Tsy tokony havelantsika hatahotra intsony ny ratsy eto amin'izao tontolo izao satria mahatonga antsika tsy hijery hoe iza i Jesosy, inona no nataony ho antsika, ary izay omena antsika.

Ny lafiny iray mahaliana momba ny toetran'ny mazava dia ny antony mahatonga ny maizina tsy hanana fahefana amin'izany. Mifanohitra amin'izany, raha ny mazava manala ny haizina dia tsy hisian'izany. Ao amin'ny Soratra Masina, ity trangan-javatra ity dia mitana andraikitra lehibe manoloana ny toetran'Andriamanitra (mazava) ary ny ratsy (maizina).

"Ary izao no hafatra renay taminy ka ambaranay aminao: Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina. Rehefa miteny isika fa manana fiarahana aminy ary mbola mandeha ao amin'ny maizina dia mandainga isika ary tsy manao ny marina. Fa raha mandeha amin'ny mazava toy ny eo amin'ny mazava isika, dia manana firaisana, ary ny ran'i Jesosy zanany, no manadio antsika amin'ny ota rehetra »(1 Jaona 1,5: 7-XNUMX).

Na dia toy ny labozia kely iray afovoany ao afovoan'ny fiposahan'ny alokaloka aza ianao, na ny labozia kely iray aza dia mbola manome fahazavana ary manome aina. Amin'ny fomba toa kely dia toa taratra an'i Jesosy izay fahazavan'izao tontolo izao ianao. Io no jiron'ny cosmos manontolo, tsy ho izao tontolo izao sy ny fiangonana ihany. Esory ny fahotan'izao tontolo izao, tsy avy amin'ny mpino ihany fa amin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Amin'ny herin'ny Fanahy Masina, amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy no nitondranao anao nivoaka avy tao amin'ny maizina ho ao amin'ny fahazavan'ilay fiainana manome fiainana miaraka amin'ilay Andriamanitra Telo, izay nampanantena fa tsy handao anao mihitsy. Izany no vaovao tsara momba ny olona rehetra eto amin'ity tany ity. Tian'i Jesosy ny olona rehetra ary maty ho azy rehetra izy, na fantany izany na tsia.

Rehefa mitombo ao anatin'ny fifandraisantsika akaiky kokoa amin'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy isika dia mihamamiratra hatrany amin'ny hazavana omen'Andriamanitra. Mihatra amintsika tsirairay avy amin'ny tsirairay ary koa amin'ireo fiaraha-monina.

«Satria ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro. Tsy an'ny alina na an'ny maizina isika »(1 Tes 5,5). Amin'ny maha zanaky ny mazava antsika, dia vonona ny hitondra hazavana isika. Amin'ny fanomezana ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra azo atao dia manomboka manjavona ny haizina ary hita taratra kokoa ny fahazavan'i Kristy ianao.

Andriamanitra Triune, ilay Fahazavana Mandrakizay, no loharanon'ny "fahazavana rehetra", na ara-batana na ara-panahy. Ilay raim-pianakaviana izay niantso ny fahazavana handefasana ny zanany ho fahazavan'izao tontolo izao. Ny Ray sy ny Zanaka dia mandefa ny Fanahy hitondra fahazavana ho an'ny olona rehetra. Miaina ao anaty hazavana tsy azo tanterahina Andriamanitra: «Izy irery dia tsy mety maty, velona ao amin'ny hazavana tsy misy olona zakan'ny hafa izy, tsy mbola nisy nahita azy. Ny voninahitra sy ny hery mandrakizay dia noho izy irery ihany »(1 Tim. 6,16:XNUMX HFA).

Manambara ny tenany amin'ny alàlan'ny Fanahiny i Jesosy Kristy Zanany izay tonga olombelona: «Fa Andriamanitra niteny hoe: ny mazava dia avy amin'ny maizina ary nanome hazavana mamirapiratra ao am-pontsika fa hisy hazavana hiseho noho ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo anatrehan'i Jesosy Kristy »(2 Kor. 4,6: XNUMX).

Eny fa na dia tsy maintsy miahiahy aza ianao amin'ny voalohany mahita io fahazavana be loatra io (Jesoa), raha mijery azy bebe kokoa dia afaka mahita hoe manenjika lavitra ny maizina.

nataon'i Joseph Tkach