Voninahitry ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra

413 voninahitry ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra

Na dia iray amin'ireo foto-kevitro indrindra aza ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, dia tsy maintsy miaiky aho fa sarotra ny mamantatra hoe tena misy tokoa izy io. Hatrany am-boalohany dia nokendren'Andriamanitra ho fanomezana malala-tanana izany, dia famelan-keloka lafo vidy ary fampihavanana nataon'ny zanany lahy, izay faratampony no nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Vokatr'izany, tsy vitan'ny hoe navotsotra isika, averina - ampifanarahana amin'ilay Andriamanitra telo izay be fitiavana.

Ao amin'ny bokiny "Sorompanavotana: ny olona sy ny asan'i Kristy" TF Torrance dia nanoratany izany toy izao: "Mila mitazona ny tànanay isika satria tsy mahita teny hafa mety hanakaiky ny dikan'ny hoe fampihavanana mandrakizay ”izany. Ny zava-miafina ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra dia asan'ny mpamorona be voninahitra - asa tena madio sy lehibe ka tsy takatsika tanteraka izany. Araka ny Baiboly, ny voninahitry ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra dia asian'ny fitahiana misy ifandraisany maro. Avelao izahay hanome fijery fohy momba ireo fanomezam-pahasoavana ireo.

1. Voavela ny famelana ny helontsika

Ny ilana ny hahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotantsika dia manampy antsika hahatakatra ny maha-zava-dehibe an'Andriamanitra ny ota sy ny maha-zava-dehibe antsika koa ny mahita ny ota sy ny fanamelohana. Ny fahotantsika dia mamela hery iray hamongorana ny Zanak'Andriamanitra tenany ary handrava ny Andriamanitra telo izay iray raha afaka manao izany. Ny fahotantsika dia mitaky ny fidiran'ny Zanak'Andriamanitra mba handresena ny ratsy aterak'izany; Nanao izany izy tamin'ny nanolorany ny ainy ho antsika. Amin'ny maha-mpino antsika, dia tsy tsy mahita ny fahafatesan'i Jesosy ho famelan-keloka fotsiny isika fa zavatra "nomena" na "mety" - dia mitarika antsika amin'ny fanompoana an'i Kristy manetry tena sy lalina ary mitarika antsika amin'ny finoana voalohany mankasitraka fankasitrahana ary amin'ny farany dia hivavaka amin'ny fiainantsika manontolo.

Noho ny soron'i Jesosy dia mamela heloka tanteraka isika. Midika izany fa ny tsy fahamarinana rehetra dia naringan'ny mpitsara tsy mizaha tavan'olona sy lavorary. Ny ratsy rehetra dia ekena ary resy - potika ary atao tsara ho famonjena antsika amin'ny fandaniam-bola avy amin'Andriamanitra. Aza avela hanadino izany zava-misy mahafinaritra izany. Tsy jamba ny famelan-keloka amin'Andriamanitra - ny mifanohitra amin'izany aza. Tsy misy azo jerena. Voaheloka ny faharatsiana ary esorina amin'ny vokadratsiny mahafaty ary nahazo fiainana vaovao. Fantatr'Andriamanitra ny antsipiriany momba ny ota sy ny fanimbany ny zavatra noforoniny. Fantany ny manjo anao sy ny olona tianao. Mitodika any ivelan'ny ankehitriny koa izy ary mahita ny fiantraikan'ny ota sy manimba ny taranaka fahatelo sy fahefatra (ary any aoriana kokoa!). Fantany ny hery sy ny halalin'ny ota; koa tiany ho azontsika izany ary hankafizantsika ny hery sy ny halalin'ny famelany.

Ny famelan-keloka dia mamela antsika hahafantatra sy mahafantatra fa betsaka ny traikefa mihoatra noho izay hitantsika eo amin'ny fiainantsika ankehitriny. Noho ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, dia afaka manantena ny hoavy be voninahitra nomanin'Andriamanitra ho antsika isika. Tsy navelany hisy hitranga izay tsy afaka manavotra, manavao ary mamerina ny asa fampihavanana. Ny lasa dia tsy manan-kery hamaritana ny ho avy izay nanokafan'Andriamanitra varavarana ho antsika, noho ny fampihavanana ny zanany malalany.

2. Mampihavana amin'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny famelan-keloka isika

Fantatsika Andriamanitra ho Raintsika amin'ny alàlan'ny Zanak'Andriamanitra, rahalahintsika sy mpisoronabe. Jesosy dia nanasa antsika hanatevin-daharana amin'ny adiresiny amin'Andriamanitra Ray sy hiresaka aminy amin'i Abba. Fampiasana tsiambaratelo ho an'ny dadany na dada malala izany. Nizara taminay taminay ny fahalalany ny fifandraisany tamin'ny rainy ary mitarika antsika akaikin'ny rainy izay tadiaviny amintsika.

Ny nandefasantsika antsika ao anatin'ity fahalalàna ity dia naniraka ny Fanahy Masina i Jesoa. Amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina dia afaka mahatsapa ny fitiavan'ny Ray isika ary manomboka miaina toy ny zanany malalany. Ny mpanoratra ny taratasy ho an'ny Hebreo dia manantitrantitra fa ambony noho ny asan'i Jesosy ny amin'izany: "Ny asan'i Jesosy dia avo noho ny an'ny mpisoronabe taloha, satria ny fanekena, ny mpanelanelana izay misy azy ankehitriny, dia ambony noho ny taloha satria niorina izy io. noho ny fampanantenana tsara kokoa ... satria te hamindra fo amin'ny hadisoany aho ary tsy te hotsaroako intsony ny fahotany ”(Hebreo 8,6.12).

3. Ringana noho ny famelan-keloka ny fahafatesana

Ao amin'ny tafatafa iray ho an'ny fandaharana ataonay You'r Included, ny zanak'ondrin'ny TF Torrance, Robert Walker, dia nanondro fa ny porofon'ny famelan-kelokay dia ny famotehana ny ota sy ny fahafatesana, izay nohamafisina tamin'ny fitsanganan'ny maty. Ny fitsanganana amin'ny maty dia hetsika lehibe indrindra. Tsy ny fitsanganana amin'ny maty fotsiny izany. Fiandohan'ny famoronana vaovao izany - fiandohan'ny fanavaozana ny fotoana sy ny habakabaka ... Ny fitsanganana amin'ny maty dia famelan-keloka. Tsy porofon'ny famelan-keloka fotsiny izany, fa famelan-keloka satria araka ny ota ao amin'ny Baiboly no miaraka. Noho izany, ny fandringanana ny ota dia midika koa ny fandringanana ny fahafatesana. Midika izany fa mamafa Andriamanitra amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy maintsy hatsangana ny olona iray hanaisotra ny fahotantsika any am-pasana ka lasa fitsanganana ny fitsanganan'ny maty. Koa afaka nanoratra toy izao i Paoly: "Fa raha tsy nitsangana Kristy, dia mbola ao amin'ny fahotanao". ... Tsy ny fitsanganan'ny maty fotsiny no fitsanganana amin'ny maty. fa ny fiandohan'ny famerenana amin'ny laoniny ny zava-drehetra.

4. Ny famelan-keloka dia miverina amin'ny laoniny rehetra

Miaraka amin'ny fifidianana ataontsika ho famonjena, dia mifarana ny olana filôzôfia efa antitra - Andriamanitra no mandefa ny iray ho an'ny maro ary maro ireo tafiditra ao amin'io. Izany no antony nahatonga ny apostoly Paoly ho an'i Timoty hoe: “Fa misy Andriamanitra sy mpanelanelana amin'Andriamanitra sy ny olona, ​​dia ilay Kristy Jesosy, izay nanolotra ny tenany ho avotra ho an'ny olona rehetra, ho vavolombelony amin'ny fotoana mety. Izany no nanendrena ahy ho mpitory sy apôstôly…, ho mpampianatra ny Jentilisa amin'ny finoana sy ny fahamarinana ”(1 Tim 2,5: 7-XNUMX).

Ao amin'i Jesosy dia tanteraka ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny Isiraely sy ny olombelona rehetra. Izy dia mpanompo mahatoky amin'ny Andriamanitra tokana, ny pretra mpanjaka, ny iray ho an'ny maro, ny iray ho an'ny rehetra! I Jesosy no olona nahantanteraka ny tanjon'Andriamanitra hanome fahasoavana famelan-keloka amin'ny olona rehetra izay niaina teto hatramin'izay. Tsy mifidy na misafidy ilay olona handà ny maro, fa ho fomba entina ampandraisana anjara ny maro. Ao amin'ny vondron'Andriamanitra famonjena, ny fifidianana dia tsy midika fa tsy maintsy misy ny fandavana tanteraka. Ny antony nahatonga an'i Jesosy manokana dia ny hoe amin'ny alalany ihany no ahafahan'ny olona rehetra mihavana amin'Andriamanitra. Azafady fantaro ireto andininy manaraka ireto avy amin'ny Asan'ny Apostoly: "Tsy misy famonjena amin'ny hafa, ary tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay hahavoavonjy antsika" (Asa. 4,12:2,21). "Ary hitranga: Ary izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo dia hovonjena" (Asa. XNUMX:XNUMX).

Andao hizara ny vaovao tsara

Heveriko fa manaiky daholo ianareo fa tena zava-dehibe amin'ny rehetra ny mandre ny vaovao tsaran'ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Tokony ho fantatry ny olona rehetra fa mihavana amin'Andriamanitra izy ireo. Angatahina hamaly izany fampihavanana izany ianao, izay ambara amin'ny fitoriana ny Fanahy Masina ny Tenin'Andriamanitra. Tokony hahatakatra ny olona rehetra fa nasaina handray izay efa nataon'Andriamanitra ho azy ireo izy ireo. Asaina ihany koa izy ireo handray anjara amin'ny asan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao mba hahafahan'izy ireo miaina amin'ny firaisana manokana sy ny fiarahana amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Ny olona rehetra dia tokony hianatra fa i Jesosy dia Zanak'Andriamanitra, tonga olombelona. Jesosy dia nanatanteraka ny drafitra mandrakizay. Nomeny antsika ny fitiavany madio sy tsy manam-petra, nanimba ny fahafatesana ary maniry ny hiaraka amintsika miaraka amin'ny fiainana mandrakizay. Ny olombelona rehetra dia mila ny hafatry ny filazantsara satria, araka ny nomarihin'i TF Torrence, tsiambaratelo izany hoe "tokony hahagaga anay kokoa mihoatra noho izay azontsika nofaritana".

Faly fa voavotra ny fahotantsika, namela heloka Andriamanitra ary tena tia antsika mandrakizay.

Joseph Tkach

filoha
MPANOMPOANA AN-TRANONY


PDFVoninahitry ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra