Amin'ny fahatokiana eo anoloan'ny seza fiandrianana

379 amim-pahatokiana eo anoloan'ny seza fiandrianana Ny Hebreo 4,16 dia milaza fa "Aoka isika hankany amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahatokisana, mba hahazoantsika famindram-po sy hahitantsika fahasoavana rehefa mila fanampiana isika." Nahare toriteny momba an'io andininy io aho taona maro lasa izay. Tsy mpitory ny evanjelin'ny fanambinana ny mpitory fa nanantitrantitra manokana izy fa tokony hangataka amin'Andriamanitra amim-pahatokiana isika ary miaraka amin'ny lohantsika izay manohana ny zavatra tadiavintsika. Raha tsara ho antsika sy ny olona manodidina antsika izy ireo, dia ho hitan’Andriamanitra fa hitranga izany.

Eny, izany indrindra no nataoko ary fantatrao izay? Tsy nomen'Andriamanitra ahy izay zavatra nasaiko nataony. Alao sary an-tsaina ny fahadisoam-panantenako! Nahatafintohina kely ny finoako izany satria nahatsapa aho fa manome finoana lehibe an'Andriamanitra aho amin'ny fangatahana azy zavatra ambony amin'ny lohako. Tamin'izay fotoana izay dia tsapako fa ny tsy fahatokisanako ny zavatra rehetra dia nanakana ahy tsy hahazo ny zavatra nangatahiko hataon'Andriamanitra. Manomboka hianjera ve ny rafitry ny finoantsika raha tsy omen'Andriamanitra izay tadiavintsika isika, na dia fantatsika tsara aza fa tsara indrindra ho antsika sy ny olon-drehetra? Tena haintsika ve izay tena mahasoa antsika sy amin'ny olon-drehetra? Angamba mieritreritra an'izany isika fa raha ny tena zava-misy dia tsy fantatsika. Hitan'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra ary fantany ny zavatra rehetra. Izy irery ihany no mahalala izay tena mahasoa ho antsika tsirairay! Tena ny tsy fahatokisana antsika no manakana an'Andriamanitra tsy hanao zavatra? Inona no dikan'ny hoe mitsangana am-pahatokiana eo anoloan'ny seza fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra?

Io andalan-tsoratra masina io dia tsy momba ny fijoroana amin'Andriamanitra eo amin'ny karazana fahefana fantatsika - fahefana izay sahy, tapa-kevitra ary mandroso. Fa ilay andininy kosa dia manome sary ny endriky ny fifandraisantsika akaiky amin'i Jesosy Kristy mpisoronabe. Afaka miresaka amin'i Kristy mivantana isika ary tsy mila olon-kafa amin'ny maha mpanelanelana azy - tsy misy pretra, mpitondra fivavahana, guru, clairvoyant na anjely. Tena mifandray manokana ity fifandraisana mivantana ity. Tsy nisy azon'ireo olona talohan'ny nahafatesan'i Kristy. Nandritra ny vanimpotoan'ny fanekena taloha, ny mpisoronabe no mpanelanelana amin'Andriamanitra sy ny olona. Izy ihany no nahazo niditra tao amin'ilay toerana masina indrindra (Hebreo 9,7). Niavaka manokana ity toerana miavaka eto amin'ny tranolay ity. Inoana fa fanatrehan’Andriamanitra eto an-tany io. Lamba na lamba manasaraka azy amin'ny sisa amin'ny tempoly, izay navela hijanonana ny olona.

Rehefa maty noho ny fahotantsika i Kristy, dia triatra ny efitra lamba (Matio 27,50). Tsy mitoetra ao amin'ny tempoly noforonin'olombelona intsony Andriamanitra (Asan’ny Apostoly 17,24). Tsy ny lalana mankany amin'Andriamanitra Ray intsony ny tempoly fa ny ho be herim-po. Azontsika atao ny milaza amin'i Jesosy izay tsapantsika. Tsy momba ny fangatahana sy ny fangatahana tsy sahy hihaona izany. Momba ny tsy fivadihana ary tsy misy tahotra. Mikasa ny handatsahantsika ny fontsika amin'ireo izay mahazo antsika ary matoky izy ireo fa hanao ny tsara indrindra ho antsika. Tonga eo anatrehany amim-pahatokiana isika ary miloha ny lohanay mba hahitantsika fahasoavana sy hatsaram-panahy izay hanampy antsika amin'ny fotoan-tsarotra. (Hebreo 4,16) Alao sary an-tsaina hoe tsy mila manahy intsony isika hoe mivavaka amin'ny teny diso, amin'ny fotoana tsy mety, na amin'ny fihetsika ratsy. Isika manana Mpisoronabe izay mijery ny ao am-pontsika fotsiny. Tsy manasazy antsika Andriamanitra. Tiany ho azontsika ny halehiben'ny fitiavany antsika! Tsy ny finoantsika na ny tsy fisian’izany no toetrany fa ny fahatokian’Andriamanitra no mahatonga ny fivavahantsika.

Soso-kevitra amin'ny fampiharana

Miresaka amin'Andriamanitra tontolo andro. Lazao azy am-pahatsorana hoe manao ahoana ianao. Raha sambatra ianao dia lazao: «Andriamanitra dia faly be aho. Misaotra anao noho ireo zavatra tsara teo amin'ny fiainako. ». Raha malahelo ianao, dia izao: "Andriamanitra, tena malahelo aho. Mba ampionony aho. ». Raha tsy azo antoka ianao ka tsy mahalala izay tokony hatao, dia lazao: «Andriamanitra, tsy fantatro izay tokony hatao. Ampianaro aho hahita ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra izay manoloana ahy. ». Raha tezitra ianao dia lazao hoe: "Tompo ô, tezitra aho. Mba ampio aho mba tsy hiteny zavatra hanenenako any aoriana any. » Mangataha Andriamanitra hanampy anao sy hatoky azy. Mivavaha mba hahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy azy. Ao amin'ny Jakôba 4,3 dia milaza fa "tsy mangataka na mandray zavatra ianao satria angatahina miaraka amina hetaheta ratsy, dia ny handravana azy amin'ny fanirianao". Raha te hahazo zavatra tsara ianao dia tokony mangataka zavatra tsara. Avereno ny andinin-teny na ny hira mandritra ny andro.    

avy amin'i Barbara Dahlgren


PDFAmin'ny fahatokiana eo anoloan'ny seza fiandrianana