Ahoana ny hevitrao momba ny tsy mpino?

483 Ahoana no fahaizan'ny mpino ny tsy mpino

Mitodika aminao aho miaraka amina fanontaniana lehibe: Ahoana ny hevitrao momba ny tsy mpino? Heveriko fa fanontaniana tokony hodinihintsika rehetra ity! Chuck Colson, mpanorina ny Prison Fellowship sy ny programa Breakpoint Radio any Etazonia, indray mandeha dia namaly ity fanontaniana ity tamin'ny fanoharana iray: Raha misy jamba manitsaka ny tongotrao na manondraka kafe mafana amin'ny akanjonao, ho tezitra aminy ve ianao? Izy tenany ihany no mamaly fa mety tsy ho antsika izy io, satria tsy mahita ny maso eo alohany ny jamba. 

Azafady, tadidio fa ny olona mbola tsy nantsoina hino an'i Kristy dia tsy afaka hahita ny fahamarinana eo imasony. Noho ny fahalavoana dia jamba ara-panahy izy ireo (2 Korintiana 4,3: 4). Saingy amin'ny fotoana tena mety, dia manokatra ny mason'izy ireo ara-panahy ny Fanahy Masina mba hahitany (Efesiana 1,18). Ireo Rain'ny Fiangonana dia niantso ity hetsika ity ho fahagagana amin'ny fahazavana. Raha efa nitranga izany dia azon'ny olona nino; afaka nino izay efa hitany tamin'ny masony ankehitriny.

Na dia misy aza ny olona sasany, na dia eo aza ny mason'izy ireo, misafidy ny tsy hino, ny finoako ny ankabeazan'izy ireo dia handray tsara amin'ny antso mazava amin'Andriamanitra ny ankamaroany. Mivavaka aho fa hanao izany tsy ho ela izy ireo fa tsy ho avy mba hahafahany miaina ny fiadanam-po sy fifaliana amin'ny fahafantarana an 'Andriamanitra ary hanambara amin'ny hafa momba an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao.

Mino izahay fa ekentsika fa ny tsy mpino dia manana hevitra diso momba an'Andriamanitra. Ny sasany amin'ireo hevitra ireo dia vokatry ny ohatra ratsy avy amin'ny Kristianina. Ny hafa kosa dia avy amin'ny hevitra tsy mitombina sy maminavina momba an'Andriamanitra izay re nandritry ny taona maro. Ireo fiheverana diso ireo dia mampivoatra ny fahajambana ara-panahy. Ahoana no fihetsikantsika ny tsy finoan'izy ireo? Mampalahelo fa misy kristianina maro mihetsika amin'ny fananganana rindrina fiarovana na ny fandavana mafy aza. Amin'ny fananganana ireo rindrina ireo dia tsy takian'izy ireo ny zava-misy fa ny tsy mpino dia manan-danja amin'ny Andriamanitra mpino. Adinon'izy ireo fa ny Zanak'Andriamanitra dia tonga teto an-tany tsy ho an'ny mpino fotsiny.

Raha nanomboka ny fanompoany teto an-tany Jesosy dia tsy nisy kristiana - tsy mpino ny ankamaroan'ny olona, ​​eny fa na dia ny Jiosy tamin'izany fotoana izany aza. Saingy tamin'ny fisaorana dia naman'i mpanota i Jesosy - mpisolo vava ho an'ny tsy mino. Mazava taminy fa "ny marary dia tsy mila dokotera fa ny marary" (Matio 9,12). Nanolo-tena hitady ny mpanota very i Jesosy mba hahafahan'izy ireo manaiky sy ny famonjena natolony azy ireo. Nandany ampahany betsaka tamin'ny fotoanany niaraka tamin'ny olona izay noheverin'ny olona ho tsy mendrika sy tsy ho todiany tokoa izy. Ny mpitondra fivavahan'ny Jiosy àry dia nanisy tombo-kase an'i Jesosy ho "amboadia sy mpisotro divay, naman'ny mpamory hetra sy mpanota" (Lioka 7,34).

Manambara amintsika ny fahamarinana ny filazantsara; Jesosy, Zanak 'Andriamanitra, tonga olombelona izay nonina teo amintsika, maty ary niakatra; Izy no nanao izany ho an'ny olona rehetra. Milaza amintsika ny andinin-teny fa tian 'Andriamanitra izao tontolo izao. (Jaona 3,16) Midika izany fa tsy olona tsy mino ny ankamaroan'ny olona. Io Andriamanitra io ihany no miantso antsika mpino ho tia ny olona rehetra toa an'i Jesosy. Mba hanaovana izany, dia mila ny saina ahitantsika azy ireo ao amin'i Kristy fa tsy mpino - toa azy, izay an'i Jesosy sy maty. Mampalahelo fa tena sarotra ho an'ny Kristianina maro io. Raha ny fahitana azy dia ampy ny Kristianina vonona hitsara ny hafa. Nanambara anefa ny Zanak'Andriamanitra fa tsy tonga hanameloka an'izao tontolo izao izy, fa hamonjy izany (Jaona 3,17). Mampalahelo fa mazoto ny mpitsara sasany hitsara ireo tsy mpino ka tsy hadinony tanteraka ny fomba fijerin ’Andriamanitra Ray azy ireo - zanany malalany. Ho an'ireo olona ireo, dia nirahiny ny zanany lahy ho faty ho azy ireo, na dia toa azy aza izy ireo tsy afaka (mbola) nahafantatra na nitia azy. Mety ho hitantsika fa tsy mpino izy ireo, nefa hitan'Andriamanitra ho mpino amin'ny ho avy. Alohan'ny hanokafan'ny Fanahy Masina ny mason'ny tsy mpino dia nohidiana ny fahajamban'ny tsy finoana - voafitaky ireo foto-kevitra diso momba ny Andriamanitra sy ny fitiavan'izy ireo. Tena ilaina amin'ireo fepetra ireo ny itiavantsika azy ireo fa tsy ny fisorohana na ny fandavana azy ireo. Tokony hivavaka isika fa rehefa manome hery azy ireo ny Fanahy Masina dia hahalala ny vaovao tsara momba ny fahasoavana mihavana Andriamanitra ary hanaiky ny fahamarinana amin'ny finoana. Ireo olona ireo dia mety hiditra ao amin'ny fiainana vaovao eo ambany fitarihan'Andriamanitra sy ny fitondrany ary ny Fanahy Masina dia mety hahafahan'izy ireo mahatsapa ny fiadanana izay omena azy ireo amin'ny maha zanak'Andriamanitra.

Rehefa mieritreritra momba ny tsy mpino isika dia andeha hahatsiaro ny didin'i Jesosy hoe: "Mifankatiava", hoy izy "Ahoana ny nitiavako anao" (Jaona 15,12). Ary ahoana no tian'i Jesosy antsika? Amin'ny famelana antsika hizara amin'ny fiainany sy ny fitiavany. Tsy manamboatra rindrina hanasarahana ny mpino amin'ny tsy mpino izy. Milaza amintsika ny Filazantsara fa tian'i Jesosy ary nanaiky ny mpamory hetra, mpanitsakitsa-bady, nanana olona ary boka. Tiany koa ny vehivavy manana laza ratsy, miaramila izay naneso sy nikapoka azy ary nanomboana ny mpanao ratsy teo aminy. Rehefa niantona teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy ary nieritreritra an'ireto olona rehetra ireto dia nivavaka izy: «Dada ô, avelao ny helony; satria tsy fantany izay ataony! » (Lioka 23,34). Tian'i Jesosy ary ekeny ny rehetra ka hahazo famelan-keloka sy hiaina amin'ny fifandraisana amin'ny Rainy any an-danitra amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina izy rehetra.

Manome antsika anjara amin'ny fitiavana ny tsy mpino i Jesosy. Raha manao izany isika dia mahita azy ireo fa olona nomen'Andriamanitra, izay noforoniny sy havotany, na dia mbola tsy fantatr'izy ireo aza ilay tia azy. Raha mitazona io fomba fijery io isika dia hiova ny fihetsitsika sy ny fihetsiktsika amin'ny tsy mpino. Izahay dia hanaiky azy amin'ny fiadiana misokatra ho toy ny vehivavy kamboty sy tsy manana fianakaviana izay mbola tsy mahalala ny tena rainy; toy ny rahalahy sy anabavy very tsy nahalala fa mifandraika amintsika amin'ny alalan'i Kristy. Hiezaka hihaona amin'ny tsy mpino miaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra isika mba hahafahan'izy ireo mandray ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany koa.

nataon'i Joseph Tkach


PDFAhoana no ahafahantsika mihaona tsy mpino?