Fiainana miaraka amin'Andriamanitra

046 traikefa amin'Andriamanitra «Tongava tahaka anao ihany!» Mampahatsiahy izany fa hitan'Andriamanitra ny zava-drehetra: ny tsara indrindra sy ny ratsy indrindra ary tia antsika ihany izy. Ny antso ho tonga tsotra fotsiny toa anao dia taratry ny tenin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romana: «Fa Kristy maty hamonjy antsika ratsy fanahy, na dia nalemy aza isika. Saiky tsy misy olona maty ho an'ny marina; Noho ny fahatsarana dia mety hampidi-doza ny ainy izy. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa maty hamonjy antsika Kristy fony mbola mpanota isika » (Romana 5,6-8).

Betsaka ny olona ankehitriny tsy mieritreritra ny momba ny ota intsony. Ny taranaka maoderina sy postmodernal kokoa dia mieritreritra bebe kokoa momba ny fahatsapana fahatsapana ho "fahafaha-manao", "tsy manana fanantenana" na "tsy fahatokisana", ary hitan'izy ireo ny anton'ny tolona anatiny ao anaty fahatsapana fahatongavana ho ambany. Mety hiezaka ny ho tia ny tenany izy ireo ho fomba iray hahatongavana, fa indrindra noho ny tsy izy, tsapan'izy ireo fa feno tanteraka sy tapaka ary tsy ho azo antoka intsony izy ireo.

Saingy Andriamanitra tsy mamaritra antsika amin'ny alàlan'ny lesoka sy ny tsy fahombiazantsika; Izy dia mahita ny fiainantsika manontolo: ny tsara, ny ratsy, ratsy fanahy ary mbola tia antsika foana. Na dia tsy sarotra aza ny itiavan Andriamanitra antsika dia mazoto mandrehatra an’io fitiavana io isika. Fantatsika tsara fa tsy mendrika an'io fitiavana io isika. Tamin'ny taonjato faha-15 dia niady mafy i Martin Luther mba hiaina fiainana tonga lafatra ara-pitondrantena, saingy hitany foana fa tsy nahomby izany, ary tao anatin'ny fahasosorana dia nahita fahafahana tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra izy. Mandra-pahatongan'izany dia efa nahafantatra ny fahotany i Luther - ary tsy nahita famoizam-po fotsiny - fa tsy nampahafantatra an'i Jesosy, ilay zanak'Andriamanitra lavorary sy tiana, izay nanaisotra ny fahotan'izao tontolo izao, anisan'izany ny fahotan'i Lotera.

Ankehitriny, olona maro, na dia tsy mieritreritra ny momba ny ota aza, dia mbola mahatsapa famoizam-po ary feno fisalasalana izay miteraka fahatsapana lalina izay tsy tiana ny olona iray. Ny tokony ho fantatrao dia, na dia eo aza ny fahabangany, na dia tsy misy vidiny aza izy ireo dia omen'Andriamanitra ary tia azy ireo. Tia anao koa Andriamanitra. Na dia mankahala ota aza Andriamanitra, dia tsy halany ianao. Tian'Andriamanitra ny olon-drehetra, na ny mpanota aza, ary mankahala ny ota mihitsy satria mandratra sy manimba ny olona.

"Avia rehefa tonga ianao" dia midika fa tsy miandry anao hihatsara Andriamanitra alohan'ny hahatongavanao azy. Tena tia anao izy, na eo aza ny zavatra nataonao. Nanamboatra lalana iray amin'ny zavatra rehetra izay mety hampisaraka anao aminy izy. Nanome antoka ny fandosiranao anao avy any amin'ny tranomaizina rehetra amin'ny sain'ny olombelona sy ny fonao izy

Inona no manakana anao tsy hahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra? Na inona na inona izy: maninona ianao no tsy manolotra an'io enta-mavesatra io an'i Jesosy, izay mihoatra noho ny afaka mitondra izany ho anao?

nataon'i Joseph Tkach