Izay nolazain'i Jesosy momba ny Fanahy Masina

383 izay nolazain'i Jesosy momba ny fanahy masina

Indraindray aho dia miresaka amin'ireo mpino izay mahita fa sarotra ny mahazo ny antony hoe Andriamanitra Fanahy Masina, toa ny Ray sy ny Zanaka dia Andriamanitra - iray amin'ny olona telo ny Trinite. Matetika aho dia mampiasa ohatra ao amin'ny soratra masina mba hampisehoana ireo toetra sy fihetsika izay mamantatra ny Ray sy ny Zanaka amin'ny maha-olona ary ny Fanahy Masina dia voaresaka mitovy amin'ny olona iray. Avy eo dia notononiko ireo anarana marobe ampiasaina ilazana ny Fanahy Masina ao amin'ny Baiboly. Ary farany, miditra amin'ny fampianaran'i Jesosy momba ny Fanahy Masina aho. Amin'ity taratasy ity dia hifantoka amin'ny fampianarany aho.

Ao amin'ny Evanjelin'i Jaona, dia miresaka telo amin'ny Fanahy Masina i Jesosy: Fanahy Masina, Fanahin'ny fahamarinana ary Paraclētos (teny grika izay miverina amin'ny fandikana ny Baiboly isan-karazany miaraka amin'ny mpiaro, mpanolotsaina, mpanampy ary mpionona). Asehon'ny soratra masina fa tsy nahita ny Fanahy Masina i Jesosy fa loharanon'ny tanjaka fotsiny. Ny teny hoe paraklētos dia midika hoe "olona mitsangana" ary amin'ny ankapobeny dia antsoina hoe literatiora grika ho olona iray izay misolo tena sy miaro olona amin'ny resaka iray. Ao amin'ny asa soratr'i Jaona, dia niantso ny tenany ho paraklētos i Jesosy ary nampiasa ilay teny hoe hilazana ny Fanahy Masina.

Nilaza ny mpianany i Jesosy ny takariva talohan'ny namonoana azy (Jaona 13,33), nefa nampanantena fa tsy hamela azy ireo ho "kamboty" (Jaona 14,18). Tany amin'ny toerany dia nanome toky izy fa hangataka ny rainy handefa "mpanondrana hafa [Paraklētos]" izay hiarahan'izy ireo amin-dry zareo avy eo (Jaona 14,16). Tamin’ny nilazany hoe «iray hafa» dia nasehon’i Jesosy fa voalohany (Izy tenany) sy ilay ho avy, toa ny tenany ihany, dia olona araka ny Andriamanitra izay Andriamanitra telo izay iray, fa tsy hery fotsiny. Jesosy dia nanompo azy ireo ho paraklētos - eo anatrehany (na dia teo afovoan'ny rivo-mahery aza aza) dia nahita herim-po sy tanjaka ireo mpianatra handao ny «zaridaina fampiononana» mba hanatevenana ny ministerany ho tombontsoan'ny olombelona rehetra. Ankehitriny Jesosy dia nanao veloma sy mazava fa nanahy mafy izy ireo. Mandra-pahatongan'izany dia i Jesosy no parakelan'ny mpianatra (jereo ny 1 Jaona 2,1, izay nantsoin'i Jesosy ho "mpisolo vava" [Paraklētos]). Rehefa afaka izany (indrindra aorian'ny Pentekosta) dia ny Fanahy Masina no ho mpisolovava azy ireo - ny mpanolotsaina, mpanolotsaina, mpanampy ary mpampianatra azy ireo. Ny zavatra nampanantenain'i Jesosy ho an'ny mpianany sy ny nirahin'i Ray dia tsy hery fotsiny, fa olona - ilay olona fahatelo ao amin'ny Trinite, izay ministera miaraka aminy sy mitarika ireo mpianatra amin'ny làlana Kristiana.

Hitanay ny asan'ny Fanahy Masina manokana ao amin'ny Baiboly na aiza na aiza ao amin'ny Baiboly: ao amin'ny Genesisy 1: misidina eny ambonin'ny rano izy; ao amin'ny Filazantsaran'i Lioka: nanaloka an'i Maria i Maria. Voatonona in-1 izy ao amin'ireo Evanjelika efatra, in-56 ao amin'ny Asa ary 57 fotoana ao amin'ny taratasin'ny Apôstôly Paoly. Ao amin'ireo soratra masina ireo no ekenay ny asan'ny Fanahy Masina amin'ny maha-olona maro azy: mampionona, mampianatra, mitarika, mampitandrina; amin'ny fifidiana sy fanomezana fanomezana, ho fanampiana amin'ny vavaka tsy manan-danja; manamafy antsika ho zaza natsangana, manafaka antsika hiantso an’Andriamanitra ho toy ny abba antsika (Ray) toa an'i Jesosy. Araho ny tari-dalan'i Jesosy: fa rehefa tonga ny Fanahin'ny fahamarinana, dia hitari-dalana anao ho amin'ny Fahamarinana rehetra Izy. Satria tsy hiteny momba ny tenany izy; fa izay ho reny dia hiteny, ary izay ho avy no hambarany aminao. Hanome voninahitra ahy Izy; fa haka ny avy amiko izy ka hanambara izany aminao. Ny ahy rehetra dia ahy. Izany no nilazako hoe: haka azy avy amin'ny ahy izy ary holazaina aminao (Jaona 16,13-15).
Amin'ny fiarahana amin'ny ray sy ny zanaka lahy dia manana adidy manokana ny Fanahy Masina. Raha tokony hiresaka momba ny tenany izy dia nanondro ny olona ho any amin'i Jesosy, izay avy eo dia mitondra azy ireo eo amin'ny Ray. Raha tokony hanao ny sitrapony isika dia mandray ny sitrapon-drainy ny Fanahy Masina araka ny lazain'ny zanaka lahy. Ny sitrapon'Andriamanitra momba ny iray, miray, Andriamanitra telo dia avy amin'ny Ray amin'ny alàlan'ny Teny (Jesosy) ary tantanan'ny Fanahy Masina. Afaka mifaly sy mahazo fanampiana avy amin'ny fanatrehan'Andriamanitra manokana amin'ny asan'ny Fanahy Masina, Paraklētos antsika isika izao. Ny fanompoana sy ny fiankohofana ataonay dia an'Andriamanitra telo izay iray, olona telo izay iray, iray no iray, manao zavatra, vonona ary mikendry. Misaotra tamin'ny Fanahy Masina sy ny asany.

Joseph Tkach

filoha
MPANOMPOANA AN-TRANONY


 

Lohatenin'ny Fanahy Masina ao amin'ny Baiboly

Fanahy Masina (Salamo 51,13:1,13; Efesianina)

Fanahin'ny torohevitra sy tanjaka (Isaia 11,2)

Fanahin'ny fitsarana (Isaia 4,4)

Fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana ny Tompo (Isaia 11,2)

Fanahin'ny fahasoavana sy ny vavaka (Zakaria 12,10)

Herin'ny Avo Indrindra (Lioka 1,35)

Fanahin'Andriamanitra (1 Korintiana 3,16)

Fanahin'i Kristy (Romana 8,9)

Fanahin'Andriamanitra mandrakizay (Hebreo 9,14)

Fanahin'ny fahamarinana (Jaona 16,13)

Fanahin'ny fahasoavana (Hebreo 10,29)

Fanahin'ny voninahitra (1 Petera 4,14)

Fanahin'aina (Romana 8,2)

Fanahin'ny fahendrena sy fanambarana (Efesianina 1,17)

Ny mpampionona (Jaona 14,26)

Fanahin'ny fampanantenana (Asa. 1,4-5)

Fanahin-jaza (Romana 8,15)

Fanahin'ny fahamasinana (Romana 1,4)

Fanahin'ny finoana (2 Korintiana 4,13)