Mamofona ny rivotra

fehezo ny rivotra Taona vitsivitsy lasa izay, mpanao hatsikana improvisation izay malaza amin'ny fanamarihana nataony tsara nankalaza ny faha-91 taonany. Nahatonga ny namany rehetra sy ny havany niaraka taminy ihany koa ny hetsika ary natrehan'ireo mpanangom-baovao ihany koa. Nandritra ny dinidinika tamina fety, ilay fanontaniana tena faran'izay be sy lehibe indrindra ho azy dia: "Iza na inona no tianao lazaina amin'ny fiainanao lava indrindra?" Namaly ilay mpanao hatsikana tsy nisalasala: "Fofonaina!" Iza no tsy hitovy hevitra?

Azontsika atao ny milaza zavatra mitovy amin'ny heviny ara-panahy. Tahaka ny fofonain'ny rivotra, ny fiainana ara-panahy rehetra dia miankina amin'ny Fanahy Masina na ny "fofonaina" ihany. Ny teny grika hoe fanahy dia "pneuma", izay azo adika hoe rivotra na fofonaina.
Ny apôstôly Paoly dia mamaritra ny fiainana ao amin'ny Fanahy Masina amin'ireto teny manaraka ireto: «Fa ny olona araka ny nofo dia fihevitry ny nofo; fa izay ara-panahy dia manana ny toe-panahy. Fa ny maha-nofo dia fahafatesana, ary ny fanahy dia fiainana sy fiadanana » (Romana 8,5-6).

Ny Fanahy Masina mitoetra ao izay mino ny filazantsara, ny vaovao mahafaly. Io fanahy io dia mamoa eo amin'ny fiainan'ny mpino: «Ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharetana, hatsaram-panahy, hatsaram-panahy, tsy fivadihana, fahalemem-panahy, fahadiovam-pitondrantena; manohitra izany rehetra izany ny lalàna dia tsy » (Galatiana 5,22: 23).
Ity voankazo ity dia tsy mamaritra ny fomba fiainantsika rehefa mitoetra ao amintsika ny Fanahy Masina, mamaritra ny toetran'Andriamanitra sy ny fomba itondrany antsika.

«Fantatsika sy nino ny fitiavan'Andriamanitra antsika: Andriamanitra dia fitiavana; ary izay rehetra mitoetra amin'ny fitiavana dia mitoetra ao amin'Andriamanitra sy Andriamanitra ao aminy » (1 Jaona 4,16). Eto isika mba hamoaka ity voankazo ity, ho fitahiana ho an'ireo manodidina antsika.

Iza no tiantsika holazaina amin'ny fiainantsika ara-panahy? Mifoka ny fofonain'Andriamanitra. Ny fiainana ao anaty Fanahy - ny fiainana niaina tamin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra.

Manana fiainana mendrika sy mahafa-po indrindra isika rehefa mitoetra ao amintsika ny Fanahy Masina, izay fofonaintsika ara-panahy. Koa mahatsiaro ho velona sy mihatanjaka isika.

nataon'i Joseph Tkach