Miambena tsara amin'ny fahasoavan'Andriamanitra

173 mifantoka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra

Vao tsy ela aho dia nahita horonantsary iray izay manala ny varotra amin'ny fahitalavitra. Tamin'ity tranga ity dia momba ny CD kristiana foronina iray izay mitondra ny lohateny hoe "Manodidina ahy daholo izany" (Ny momba ahy). Ahitana ny hira ny CD: "Tompo ô, avoiko ny anarako ho avo" (Tompoko, atsangano ny lanitra ny anarako), "Manandratra ahy Izy" (Mitsangana aho) ary «Tsy misy tahaka Ahy». (Tsy misy tahaka ahy). Strange? Eny, maneho ny fahamarinana mampalahelo izany. Isika olombelona te hivavaka amin'ny tenantsika fa tsy Andriamanitra. Araka ny nolazaiko tato ho ato, io fironana io dia mitety faritra fohy amin'ny fianarantsika ara-panahy, izay miorina amin'ny fahatokisana ny tenantsika ary tsy amin'i Jesosy, "ilay mpandrafitra sy mpanatanteraka ny finoana" (Hebreo 12,2 Luther).

Amin'ny alàlan'ny lohahevitra toy ny "Fandresena ny ota", "Fanampiana ny malemy" na "fizarana ny filazantsara" dia manampy ny olona tsy nahy amin'ny fomba tsy araka ny tokony ho izy momba ny fiainana Kristiana ny mpitory. Ireo lohahevitra ireo dia mety hanampy, saingy tsy rehefa mifantoka amin'ny tenany manokana ny olona fa tsy an'i Jesosy - iza izy, inona no nataony sy nataony ho antsika. Tena ilaina ny manampy ny olona hatoky tanteraka an'i Jesosy, ho an'ny mahaizy azy, amin'ny fiantsoany ary ny tanjon'izy ireo farany. Ny masony mifantoka amin'i Jesosy dia hahita izay tokony hatao mba hanompoana an'Andriamanitra sy ny olombelona fa tsy amin'ny ezaka ataon'izy ireo, fa amin'ny fahasoavana handray anjara amin'ilay nataon'i Jesosy, mifanaraka amin'ny Ray sy ny Fanahy Masina ary fitiavana feno lavorary ny olona.

Mamelà ahy haneho an'izany amin'ny resadresaka nifanaovako tamin'ny kristiana roa nanolo-tena. Izaho dia niresaka voalohany tamin'ny lehilahy iray momba ny tolona omeny. Nandritra ny fotoana ela dia nanandrana ny hanome ny fiangonana mihoatra noho ny volany izy, miorina amin'ny foto-kevitra diso fa ny fanomezana ho amin'ny malala-tanana dia tokony hampahory. Fa tsy maninona na firy aza no nomeny (sy ny fanaintainany mahatsapa fa nanao azy) dia mbola mahatsapa ny meloka izy fa afaka manome bebe kokoa. Raha manoratra taratasim-bola ho an'ny fanatitra isan-kerinandro, indray andro, feno fankasitrahana, niova ny fomba fijeriny manome. Tsikariny ny fomba niantohany ny dikan'ny fahalalahan-tanany tamin'ny hafa, fa tsy ny fiantraikan'izany eo amin'ny tenany. Tamin'ny fotoana niovan'ny fiovan'ny fisainany, tsy nahatsiaro tena ho meloka intsony izy dia nivadika ho fifaliana. Sambany izy vao nahafantatra andinin-teny iray izay voatonona matetika ao amin'ny fanekena olona: Satria tian'Andriamanitra ny manome sy finiavana. " (2 Korintiana 9: 7 Fanantenan'ny rehetra). Nahatsapa izy fa tia azy tsara Andriamanitra, fony izy tsy mpanome mahafaly, fa Andriamanitra kosa dia mahatsapa sy tia azy amin'ny maha mpanome mahafaly azy.

Ny dinika faharoa dia tena nifanaovana nifanaovana tamin'ny vehivavy iray momba ny fiainam-bavany. Ny resaka voalohany dia ny nametraka ny famantaranandro mba hivavaka mba hahazoana antoka fa nivavaka nandritra ny 30 minitra izy. Nohamafisiny fa afaka mamaly ny fangatahana am-bavaka mandritra io vanim-potoana io izy, saingy taitra mafy izy raha nijery ny famantaranandro ary nahita fa latsaky ny 10 minitra no lasa. Ka hivavaka bebe kokoa hatrany izy. Fa isaky ny mijery ny famantaranandro kosa dia hitombo ihany ny fahatsapana ho meloka sy tsy fahampiana. Raha vazivazy aho dia nahatsikaritra fa nahatsapa ho toy ny "miankohoka amin'ny famantaranandro" aho. Tamin'ny resaka nifanaovanay faharoa dia nilaza tamiko izy fa ny fanamarihako dia nanova ny fomba fivavahany (fa Andriamanitra no manana ny voninahitra, fa tsy izaho). Raha ny fahitako azy, ny fanehoan-kevitra nataoko dia nahazo ny fomba fisainany ary rehefa nivavaka dia nanomboka niresaka tamin'Andriamanitra izy nefa tsy nanahy momba ny halavak'izay nivavahany. Tao anatin'ny fotoana fohy dia fohy no nahatsapany fa mifandray akaiky amin'Andriamanitra bebe kokoa noho ny taloha izy.

Mifantoka amin'ny asantsika ny fiainantsika kristiana (ao anatin'izany ny fampianarana ara-panahy, maha-mpianatra sy iraka) fa tsy "voatery hanananao". Fa kosa, ny fandraisana anjara am-pahasoavana amin'ny asan'i Jesosy ao amintsika, amin'ny alalantsika ary amin'ny manodidina antsika. Ny fifantohana amin'ny ezaka ataon ny tena manokana dia miafara amin'ny fahatsapan-tena. Ny fahamarinan-tena izay matetika mampitaha ny tenany amin'ny olon-kafa na manameloka azy ireo aza ary diso dia mitarika azy ireo hiaiky fa nanao zavatra mendrika ny fitiavan'Andriamanitra isika. Na izany aza, ny fahamarinan'ny filazantsara dia tia ny olona rehetra tsy misy hafa afa-tsy ilay Andriamanitra lehibe tsy manam-petra. Midika izany fa tia ny hafa araka ny itiavany antsika Izy. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia manaisotra izay fihetsika rehetra "manohitra azy ireo" izay mampitombo ny tenany ho marina ary manameloka ny hafa ho tsy mendrika.

"Saingy," mety manohitra ny sasany ny ataontsika "dia ahoana ny amin'ny olona manao fahotana lehibe? Azo antoka fa tsy tia azy ireo tahaka ny itiavany ny mpino mahatoky. » Mba hamaliana izany fanoherana izany dia tsy mila mijery ireo maherifon'ny finoana ao amin'ny Hebreo 11,1: 40 fotsiny isika. Tsy olona tonga lafatra ireo fa olona maro amin'izy ireo no niaina fahombiazana lehibe. Ny Baiboly dia mitantara tantara maro kokoa momba ny olona izay novonjen'Andriamanitra tamin'ny tsy fahombiazana fa tsy ny olona miaina fiainana marina. Indraindray isika dia mandika diso ny Baiboly toy ny hoe ilay navotana no nanao ilay asa fa tsy ilay Mpanavotra! Raha tsy azontsika fa ny fiainantsika dia efa fahasoavana amin'ny alàlan'ny famaizana, fa tsy avy amin'ny ezaka ataontsika manokana, dia mihevitra isika fa diso ny lazantsika amin'Andriamanitra noho ny asantsika. Eugene Peterson dia niresaka io fahadisoana io tao amin'ny boky mahasoa momba ny maha-mpianatra, "Fankatoavana Lava amin'ny Torolàlana mitovy."

Ny tena zava-dehibe indrindra ho an'ny Kristiana dia ny fanoloran-tena manokana, tsy miova, maharitra, izay apetrak'Andriamanitra ao amintsika. Ny fikirizana dia tsy vokatry ny fahatapahan-kevantsika, fa vokatry ny fahatokian'Andriamanitra. Tsy misy isika satria manam-pahefana miavaka, fa Andriamanitra dia marina. Ny maha-mpianatra kristiana dia dingana iray izay mampitombo ny fahafantarantsika ny fahamarinan’Andriamanitra sy ny fahafantarantsika ny hitsarantsika manokana. Tsy ekentsika ny dikany eo amin'ny fiainana amin'ny alàlan'ny fandalinana ny toetrantsika, ny antony manosika ary ny fitsipiky ny fitondran-tena, fa amin'ny finoana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fikasany. Amin'ny fanehoana ny fahatokisan'Andriamanitra fa tsy amin'ny fikasana ny fisondrotana sy ny fianjanan'ny tsindrimandrintsika.

Andriamanitra, izay mahatoky antsika foana, dia tsy manameloka antsika, raha tsy mahatoky azy. Eny, ny fahotantsika aza mampalahelo azy satria nandratra antsika sy ny hafa. Saingy ny fahotantsika dia tsy mamaritra hoe firy no tian'Andriamanitra fatratra. Lavorary Andriamanitra tokana, fitiavana lavorary izy. Tsy misy farafara na haben'ny fitiavany ny olona tsirairay. Satria tia antsika Andriamanitra, dia manome antsika ny Teniny sy ny fanahiny mba hahafahantsika mahafantatra mazava ny fahotantsika, hanaiky izany amin'Andriamanitra sy avy eo hibebaka. Midika izany fa miala amin'ny ota ary miverina amin'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Amin'ny farany, ny ota rehetra dia fandavana ny fahasoavana. Diso hevitra ny olona fa mahavita manafaka ny ota izy ireo. Marina fa na iza na iza mandà ny fitiavan-tena, dia mibebaka sy miaiky ny ota manao izany, satria nanaiky ny asa feno fahamendrehana sy fiovan'Andriamanitra. Amin'ny fahasoavany dia eken'Andriamanitra daholo ny olona na aiza na aiza misy azy fa kosa mitohy avy any.

Raha mifantoka amin'i Jesosy isika fa tsy ny tenantsika dia mahita ny tenantsika sy ny hafa amin'ny fomba fahitan'i Jesosy antsika zanak'Andriamanitra. Anisan'izany ireo olona mbola tsy mahalala ny Rainy any an-danitra. Satria miaina fiainana mankasitraka an'Andriamanitra miaraka amin'i Jesosy isika, dia manasa antsika Izy ary mampita antsika hizara amin'ny zavatra ataony, hahatratrarana an'ireo tia tsy mahalala Azy. Rehefa mandray anjara amin'io dingan'ny fampihavanana io amin'i Jesosy isika dia mahita mazava kokoa izay ataon'Andriamanitra hamporisihany ireo zanany malalany, hitodika any aminy amin'ny fibebahana, hanampy azy ireo hametraka ny fiainany tanteraka eo ambany fiahiany. Satria mizara io asa fampihavanana io amin'i Jesosy isika dia mahita mazava kokoa ny tian'i Paoly holazaina rehefa nanambara izy fa manameloka ny lalàna fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia manome fiainana (jereo ny Asan’ny Apostoly 13,39:5,17 sy ny Romana 20). Noho izany dia tena ilaina ny mahatakatra fa ny asa fanompoana rehetra ataontsika, ao ny fampianarana ataontsika momba ny fiainana kristiana, miaraka amin'i Jesôsy dia atao amin'ny herin'ny Fanahy Masina, eo ambanin'ny fakan'ny fahasoavan'Andriamanitra.

Mifantoka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra hatrany aho.

Joseph Tkach
Filoha GRACE COMMUNION INTERNATIONAL


PDFMiambena tsara amin'ny fahasoavan'Andriamanitra