Inona no atao hoe famonjena?

293 inona moa ny famonjena Fa maninona aho no velona Misy tanjona ve ny fiainako? Inona no hitranga amiko rehefa maty aho? Fanontaniana lehibe napetraky ny tsirairay tamin'ny tenany talohan'izay. Fanontaniana izay hovalianay anao eto, valiny tokony haseho: Eny, misy dikany ny fiainana; eny, misy fiainana aorian'ny fahafatesana. Tsy misy azo antoka kokoa noho ny fahafatesana. Indray andro dia mahazo ilay vaovao mampatahotra isika fa maty ny havantsika iray. Mampahatsiahy antsika tampoka izany fa tsy maintsy ho faty rahampitso koa isika amin'ny taona ho avy na amin'ny antsasaky ny taonjato. Ny tahotra ny ho faty dia nanery ny maro, ohatra, ny mpanohitra an'i Ponce de Leon hitady ny loharanon'ny tanora malaza. Fa ny mpijinja dia tsy azo esorina. Tonga amin'ny olona rehetra ny fahafatesana. 

Androany dia manantena ny fanitarana sy fanatsarana ny fiainana ara-tsiansa sy teknika. Fihetseham-po inona raha toa ka nahita ireo mekanika biolojika afaka nanemotra na mety hampiato ny fahanterana mihitsy aza ny mpahay siansa? Io no vaovao lehibe sy mavitrika indrindra amin'ny fandraisana an-tany.

Na izany aza, na dia ao amin'ny tontolontsika maoderina indrindra aza dia fantatry ny ankamaroan'ny olona fa nofinofy tsy tanteraka izy io. Betsaka àry no mifikitra amin'ny fanantenana ho tafita velona aorian'ny fahafatesana. Angamba iray amin'ireo manantena ianao. Tsy mahafinaritra ve raha tena miaina amin'ny tanjona lehibe ny ain'olombelona? Inona no anjara asan'ny fiainana mandrakizay? Ity fanantenana ity dia ao amin'ny drafitry ny famonjena.

Raha ny marina dia mikasa ny hanome fiainana mandrakizay amin'ny olona Andriamanitra. Andriamanitra izay tsy mandainga, hoy ny apostoly Paoly, dia nampanantena fanantenana fiainana mandrakizay ... (Titosy 1: 2).

Na aiza na aiza dia nanoratra izy fa tian'Andriamanitra hovonjena ny olona rehetra ary hahalala ny marina (1 Timoty 2: 4, fandikan-teny avy amin'ny set). Tamin'ny alàlan'ny filazantsaran'ny famonjena, notorin'i Jesosy Kristy, dia niseho tamin'ny olona rehetra ny fahasoavana manasitrana (Titosy 2: 11).

Nalefa ho faty

Tonga tao amin'izao tontolo izao tao amin'ny Sahan'i Edena ny ota. Nanota i Adama sy Eva, ary nanao toy izany koa ny taranany. Ao amin'ny Romana 3 dia nanazava i Paoly fa manota ny olona rehetra.

  • Tsy misy olona marina (Andininy 10)
  • Tsy misy olona manontany an'Andriamanitra (Andininy 11)
  • Tsy misy manao tsara (Andininy 12)
  • Tsy misy tahotra an'Andriamanitra (Andininy 18).

... samy mpanota daholo izy ireo ary tsy manana voninahitra izay tokony hananana miaraka amin'Andriamanitra, hoy i Paoly (Andininy 23). Nitanisa ny ratsy vokatry ny tsy fahaizantsika mandresy ny ota izy - tafiditra ao anatin'izany ny fialonana, ny famonoana olona, ​​ny fahalotoam-pitondrantena ary ny herisetra (Romana 1: 29-31).

Ny apôstôly Petera dia niresaka ireo fahalemen'olombelona ireo fa faniriana ara-nofo izay miady amin'ny fanahy (1 Petera 2:11); I Paoly dia milaza azy ireo ho faniriana mpanota (Romana 7: 5). Nilaza izy fa miaina araka ny toetran'izao tontolo izao ny olombelona ary miezaka ny hanatanteraka ny sitrapon'ny nofo sy ny sain (Efesiana 2: 2-3). Na ny olona sy ny fisainany tsara indrindra aza dia tsy manao fahamarinana izay antsoina hoe fahamarinana ao anaty baiboly.

Ny lalàn'Andriamanitra dia mamaritra ny ota

Inona no dikan'ny ota, ny dikan'ny hoe manohitra ny sitrapon'Andriamanitra, dia azo faritana amin'ny alàlan'ny lalàn'Andriamanitra. Taratry ny toetran'Andriamanitra ny lalàn'Andriamanitra. Izy io dia manome alalana amin'ny fitondran'olombelona tsy misy mpanota. ... Ny tambinny ota, hoy ny nosoratan'i Paoly, dia fahafatesana (Romana 6: 23). Miaraka amin'io ota io ny fanamelohana ho faty dia nanomboka tamin'i Adama sy Eva, ray aman-drenintsika voalohany. Hoy i Paul amintsika: ... tahaka ny nidiran'ny ota tamin'ny olona iray [Adama] ary ny ota tamin'ny ota, dia maty tamin'ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra (Romana 5: 12).

Andriamanitra irery ihany no afaka mamonjy antsika

Ny tambin-karama, ny sazin'ny ota dia fahafatesana ary mendrika izany isika rehetra satria samy efa nanota. Tsy misy na inona na inona azontsika atao hialana amin'ny fahafatesan'ny sasany. Tsy afaka hiasa miaraka amin'Andriamanitra isika. Tsy misy azontsika atolotra azy. Na ny asa tsara aza dia tsy mahavonjy antsika amin'ny hoavintsika. Tsy misy na inona na inona azontsika atao afa-tsy hanova ny tsy fahalavorariana ara-panahy ananantsika.

Toe-javatra marefo, fa etsy ankilany manana fanantenana azo antoka sy azo antoka isika. Nanoratra tamin'ny Romana i Paoly fa ny olombelona dia iharan'ny tsy fahaleovan-tena nefa tsy sitrapon'izy ireo, fa amin'ny alalàn'ilay nampanantena azy (Romana 8: 20).

Hamonjy antsika amin'ny tenantsika Andriamanitra. Vaovao mahafaly re izany! Nanampy i Paoly hoe: ... satria ny zavaboary koa dia hafahana amin'ny fanandevozan'ny tsy fahatanterahana mankany amin'ny fahalalahana be voninahitr'ireo zanak'Andriamanitra (Andininy 21). Andao hodinihintsika akaiky ny fampanantenan'Andriamanitra famonjena.

Jesosy dia mampihavana antsika amin'Andriamanitra

Ny drafitry ny famonjen'Andriamanitra dia naorina talohan'ny namoronana ny olombelona. Hatramin'ny niandohan'izao tontolo izao, Jesosy Kristy, Zanak'Andriamanitra, dia zanak'ondry natao sorona voafidy (Apokalypsy 13:8). Nambaran’i Petera fa ny kristiana dia havotana aminny ràn'i Kristy lafo vidy, izay nofidina alohan'ny nametrahana an'izao tontolo izao (1 Petera 1: 18-20)

Andriamanitra dia manoritsoritra ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra hanome ny fanatitra noho ny ota ho tanjona mandrakizay notanterahin'i Kristy Jesosy Tompontsika (Efesiana 3:11). Amin'izao andro ho avy izao, dia maniry Andriamanitra ... haneho ny haren'ny fahasoavany amin'ny alàlan'ny hatsaram-panahiny ho antsika ao amin'i Kristy Jesosy (Efesiana 2:7).

Jesosy avy any Nazareta, Andriamanitra tonga nofo, dia tonga ka niara-nonina tamintsika (Jaona 1:14). Naka ny maha-olombelona Izy ary nizara ny zavatra ilainay sy ny ahiahintsika. Nosedraina toa antsika Izy, saingy nijanona tsy nanota (Hebreo 4:15). Na dia lavorary sy tsy nanan-ota aza izy, dia nanao sorona ny ainy ho antsika noho ny fahotantsika.

Mianatra isika fa nametraka ny saintsika ara-panahy teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy (Kolosiana 2:13 ka hatramin'ny 14). Nanavotra ny kaonty ota mba hahafahantsika miaina. Jesosy maty mba hamonjy antsika!
Ny antony manosika ny fandefasana an'i Jesosy dia ambara amin'ny iray amin'ireo andinin-teny fanta-daza indrindra amin'ny tontolo kristiana: Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zanany lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa ny fiainana mandrakizay manana (Jaona 3:16).

Ny asa nataon'i Jesosy dia mamonjy antsika

Naniraka an'i Jesosy ho amin'izao tontolo izao Jesosy mba hamonjy an'izao tontolo izao amin'ny alalany (Jaona 3:17). Amin'ny alalàn'i Jesosy ihany no ahazoantsika famonjena. ... tsy misy famonjena hafa, ary tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay hamonjy antsika (Asan’ny Apostoly 4:12).

Ao amin'ny drafitry ny famonjen'Andriamanitra, mila manamarina sy mihavana amin'Andriamanitra isika. Lehibe lavitra noho ny famelana heloka fotsiny ny fanamarinana (izay tafiditra ao ihany koa). Mamonjy antsika amin'ny ota Andriamanitra ary amin'ny herin'ny Fanahy Masina no ahafahantsika matoky azy sy mankatò azy ary mitia azy.
Ny soron'i Jesosy dia fanehoana ny fahasoavan'Andriamanitra izay manavotra ny fahotan'ny olona iray ary manafoana ny fanamelohana ho faty. Nanoratra i Paoly fa ny fahamarinan'ny olona iray dia fanamarinana ho an'ny olona rehetra (avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra) izay mankany amin'ny fiainana (Romana 5: 18).

Raha tsy misy ny soron'i Jesosy sy ny fahasoavan'Andriamanitra, dia mitoetra ao amin'ny fatoran'ny ota isika. Mpanota daholo isika rehetra, miatrika ny sazy mahafaty. Manota antsika amin'Andriamanitra. Izy io dia mamorona rindrina eo anelanelan'Andriamanitra sy isika izay tsy maintsy handrava ny fahasoavany.

Ahoana ny fanamelohana ny ota?

Ny drafitry ny famonjena ataon'Andriamanitra dia mitaky ny hanamelohana ny ota. Vakiantsika: Ny nandefasany ny zanany lahy, dia endrika endrika mpanota ... [Andriamanitra] nanameloka ny ota tamin'ny nofo (Romana 8: 3). Misy tohatra maromaro io tohodrano io. Nanomboka tamin'ny fahotantsika tsy takatry ny sainy izany, ny sazy hatramin'ny fahafatesana mandrakizay. Ity fanamelohana ho faty ity dia mety ho voaheloka na averina amin'ny alàlan'ny fanatitra iray fotsiny. Izany no nahatonga ny fahafatesan'i Jesosy.

Nanoratra ho an'ny Efesiana i Paoly fa natsangana niaraka tamin'i Kristy izy ireo rehefa maty tamin'ny ota (Efesiana 2:5). Avy eo misy fehezanteny fototra izay manazava ny ahafahantsika mahazo famonjena: ... voavonjy amin'ny fahasoavana ianao ...; Ny famonjena dia avy amin'ny fahasoavana irery ihany.

Izahay indray mandeha, tamin'ny alàlan'ny fahotana, dia maty tahaka ny maty, na dia mbola velona tamin'ny nofo aza. Na iza na iza no nohamarinin'Andriamanitra dia mbola iharan'ny fahafatesan'ny nofo ihany, nefa mety efa maty mandrakizay.

Nilaza amintsika i Paoly ao amin'ny Efesiana 2: 8: satria amin'ny fahasoavana no namonjena anao amin'ny finoana, fa tsy avy aminao: dia fanomezan'Andriamanitra izany ... fanamarinana dia midika: mihavana amin'Andriamanitra. Ny ota dia miteraka fanavahana antsika sy Andriamanitra. Ny fanamarinan-tena dia manaisotra an'io fampivondronana io ary mitarika antsika hifandray akaiky amin'Andriamanitra. Avy eo dia voavonjy amin'ny vokatry ny ota mahatsiravina isika. Voavonjy amin'ny tontolo iray izay natao babo isika. Mizara ... amin'ny toetra maha-Andriamanitra ary afaka nandositra ... ny faniriana feno faharatsiana an'izao tontolo izao (2 Petera 1:4).

Momba ireo olona manana fifandraisana toy izany amin'Andriamanitra dia hoy i Paoly: Izao no nanamarina antsika tamin'ny finoana, dia manana fihavanana amin'Andriamanitra isika dm-eh Tompontsika
Jesoa Kristy... (Romana 5: 1).

Koa ny Kristiana izao dia miaina ambanin'ny fahasoavana, tsy otrik'aretina amin'ny ota, fa nitarika hatrany ny fibebahana tamin'ny Fanahy Masina. Nanoratra i John: Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky ary marina fa mamela ny fahotantsika izy ary manadio antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra (1 Jaona 1:9).

Amin'ny maha-kristiana antsika, dia tsy hanana toe-tsaina fahazarana intsony isika. Fa kosa, dia hitondra ny vokatry ny fanahy masina isika (Galatiana 5: 22-23).

Nanoratra i Paul: Satria isika dia asany, noforonina tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara ... (Efesiana 2: 1 0). Tsy afaka mahazo fanamarinana isika amin'ny alalan'ny asa tsara. Ny olona dia hamarinina ... amin'ny finoana an'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna (Galatiana 2:16).

Manao fahamarinana isika ... raha tsy misy ny asan'ny lalàna, amin'ny finoana ihany (Romana 3: 28). Fa raha mandeha ny làlan'Andriamanitra isika, dia hiezaka hampifaly azy koa. Tsy voavonjy amin'ny asantsika isika fa nomen'Andriamanitra famonjena isika hahafahantsika manao asa tsara.

Tsy afaka mahazo ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Manome izany ho antsika Izy. Ny famonjena dia tsy zavatra iray ahafahantsika miasa amin'ny alàlan'ny fomba fiasan'ny bus na asa ara-pivavahana. Ny fankasitrahan'Andriamanitra sy ny famindram-po dia mitoetra ho tsy mendrika.

Nanoratra i Paoly fa ny fanamarinana dia avy amin'ny hatsaram-panahy sy fitiavan'Andriamanitra ny olona (Titosy 3: 4). Tsy tonga ho an'ny asan'ny fahamarinana izay nataontsika, fa noho ny famindram-pony (Andininy 5).

Tonga zanak'Andriamanitra

Rehefa niantso antsika Andriamanitra ary nanaraka ny antso tamim-pinoana sy fatokiana isika dia ataon'Andriamanitra ho zanany isika. Eto i Paoly dia mampiasa ny fananganan'anarana mba ho ohatra hamaritana ny fiheveran'Andriamanitra fahasoavana: Mahazo fanahy toy ny zaza isika [vahoaka-mpandika. (Romana 8: 15). Amin'izany fomba izany dia tonga zanak'Andriamanitra isika ary noho izany dia mpandova, izany hoe mpandova sy mpiara-mandova amin'i Kristy (Andininy 16-17).

Alohan'ny nandraisana ny fahasoavana dia tao amin'ny fahandevozin'izao tontolo izao isika (Galatiana 4:3). Jesosy dia manavotra antsika hahafahantsika mahazo ny fahazazana (Andininy 5). Hoy i Paoly: Satria zanaka ianao ankehitriny ... tsy mpanompo intsony ianao, fa zaza; fa raha zaza kosa, dia lova avy amin'Andriamanitra (Andininy 6-7). Izany dia fampanantenana mahatalanjona. Afaka ny ho tonga zanaka naterak'Andriamanitra isika ary mandova ny fiainana mandrakizay. Ny teny grika ho an'ny fahazazana ao amin'ny Romana 8:15 sy Galatianina 4: 5 dia ny huiothesia. I Paoly dia mampiasa io teny io amin'ny fomba manokana izay taratry ny fampiharana ny lalàna Romana. Tamin'ny tontolo romana izay nitoeran'ny mpamaky azy, ny fananganan-jaza dia nanana dikany manokana fa tsy teo amin'ireo olona nanaiky an'i Roma foana.

Tamin'ny tontolo romana sy grika, ny fananganan-jaza dia fomba fanao mahazatra amin'ireo saranga sosialy ambony. Ny zaza natsangana dia nosafidian'ny fianakaviana tsirairay. Ny zo ara-dalàna dia nafindra tany amin'ilay zaza. Nampiasaina ho mpandova izany.

Raha nitaizana fianakaviana Romana ianao, dia efa ara-dalàna ny fifandraisan'ny fianakaviana vaovao. Tsy nitondra adidy ihany ny fanabeazana, fa namindra ny zon'ny fianakaviana koa. Ny fananganana ny anaran'ny zaza dia zavatra faran'izay farany, ny fifindran'ny fianakaviana vaovao dia mifamatotra fa ny zaza nitaiza dia natao toy ny zaza biolojika. Koa satria mandrakizay Andriamanitra, dia azon'ny Kristianina romanina fa te hilaza taminy i Paoly hoe: mandrakizay ny toeranao ao an-tranon'Andriamanitra.

Andriamanitra dia misafidy ny handray antsika am-kendrena sy isam-batan'olona. Jesosy dia naneho io fifandraisana vaovao io amin'Andriamanitra, izay azontsika amin'ny alalany, miaraka amin'ny marika iray hafa: rehefa miresaka amin'i Nikodemosy dia nilaza izy fa tsy maintsy ateraka indray isika. (Jaona 3:3).

Izany no mahatonga antsika zanak'Andriamanitra. Hoy i John tamintsika: Jereo izay fitiavana nasehon'ny Ray tamintsika fa tokony hatao hoe zanak'Andriamanitra isika ary isika koa! Izany no tsy fahafantaran'izao tontolo izao antsika; satria tsy fantany izy. Ry malala, efa zanak'Andriamanitra sahady isika; fa tsy mbola naseho izay ho toetsika. Nefa fantatsika fa rehefa nambara izy, dia hitovy aminy isika; satria ho hitantsika izy tahaka azy (1 Jaona 3: 1-2).

Avy amin'ny fiainana an-tany mankany amin'ny tsy fahafatesana

Koa zanak'Andriamanitra isika, fa tsy mbola nomena voninahitra. Ny vatantsika ankehitriny dia tsy maintsy ovaina raha te hanana fiainana mandrakizay. Ny vatana ara-batana sy simba dia tokony hosoloina vatana tsy maharitra sy tsy mety lo.

Ao amin'ny 1 Korintiana 15 dia nanoratra i Paul: Fa misy olona afaka manontany hoe: Ahoana no hananganana ny maty ary amin'ny vatana manao ahoana izy ireo? (Andininy 35). Vatan'ny vatana ny vatantsika ankehitriny (Andininy 42 ka hatramin'ny 49). Ny nofo aman-dra tsy mahazo mandova ny fanjakan 'Andriamanitra izay ara-panahy sy mandrakizay (Andininy 50). Satria mety hitarika tsy mety ho lo ity fahalimbana ity ary tsy maintsy misarika ny tsy fahafatesana ity mety maty ity (Andininy 53).

Ity fanovana farany ity dia tsy hitranga raha tsy amin'ny fitsanganana amin'ny maty, rehefa miverina i Jesosy. Nanazava i Paoly hoe: miandry ny Mpamonjy, Jesosy Kristy Tompo isika, izay hanova ny vatantsika tsy misy dikany, dia ho tonga vatany be voninahitra izy (Filipiana 3:20 ka 21). Ny kristiana matoky sy mankatò an'Andriamanitra dia efa manana zo sivily any an-danitra. Fa vao nahatsikaritra izy rehefa tonga indray Kristy
ity no farany; Rehefa izany dia ny kristiana no mandova ny tsy fahafatesana sy ny fahafenoan'ny fanjakan'Andriamanitra.

Mankasitraka tokoa isika satria nataon'Andriamanitra mendrika antsika handova ny olona masina ao amin'ny mazava (Kolosiana 1: 12). Namonjy antsika tamin'ny herin'ny maizina Andriamanitra ary nametraka antsika ao amin'ny fanjakan'ny zanany malalany (Andininy 13).

Mpamorona vaovao

Ireo izay ekena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia afaka mahazo ny lovan'ny olo-masina ao amin'ny mazava raha mbola manohy matoky sy mankatò an'Andriamanitra izy ireo. Satria voavonjy aminny fahasoavanAndriamanitra isika, raha ny fahitany azy dia feno sy tomombana ny famonjena.

Nanazava i Paoly: Raha misy ao amin'i Kristy, dia olom-baovao izy; Lasa ny taloha, indro, lasa vaovao (2 Korintiana 5: 17). Andriamanitra nanisy tombo-kase antsika sy ao am-pontsika toy ny
Nomena toky ny olona (2 Korintiana 1: 22). Ilay olona niova fo sy nanokan-tena dia efa olom-baovao.

Izay eo ambany fahasoavana dia efa zanak'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra hery ho tonga zanak'Andriamanitra ny olona mino ny anarany (Jaona 1:12).

Nolazain'i Paoly fa tsy azo ovana ny fanomezan'Andriamanitra sy ny fiantsoana azy (Romana 11:29, fandikan-teny maro be). Izany no antony nahafahany nilaza ihany koa: ... Matoky aho fa izay nanomboka ny asa tsara ao aminao dia hahavita izany koa hatramin'ny andron'i Kristy Jesosy (Filipiana 1:6).

Enga anie ny olona izay nomen'Andriamanitra fahasoavana ho tafintohina indraindray: Andriamanitra mahatoky aminy hatrany. Ny tantaran'ilay zanaka adala (Lioka 15) mampiseho fa ny olom-boafidin'Andriamanitra sy nantsoina dia mbola mijanona ho zanany na dia misy aza ny diso. Takin'Andriamanitra ny hiditra ao anatiny ary hiverina aminy. Tsy te hitsara olona izy fa te hamonjy azy ireo.

Ilay tena zanaka adala ao amin'ny Baiboly dia tena mahatsiaro tena. Hoy izy: Andro firy ny mpiasa no mahazo ny raiko izay manana hanina betsaka ary manararaotra ny hanoanana eto aho! (Lioka 15:17). Mazava ny teboka. Rehefa takatr'ilay zanaka adala fa hadalana ny zavatra nataony, dia nanenina izy ary niverina nody. Namela azy ny rainy. Araka ny nolazain'i Jesosy: Raha mbola lavitra izy, dia tazan-drainy fa nitomany izy; dia nihazakazaka izy, ary nanodidina ny vozony ary nanoroka azy (Lioka 15:20). Mampiseho ny tsy fivadihan'Andriamanitra amin'ireo zanany ny tantara.

Naneho fanetren-tena sy fatokisana ilay zanany, dia nibebaka. Hoy izy: Dada ô, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anoloanao aho; Tsy mendrika ny hatao hoe zanakao intsony aho (Lioka 15:21).

Saingy tsy te handre momba izany ilay raim-pianakaviana ary nanao fanasana natao ho an'ny lehilahy miverina. Nilaza izy fa maty ny zanako ary efa niverina; very izy ka hita (Andininy 32).

Raha mamonjy antsika Andriamanitra dia ho zanany mandrakizay isika. Hanohy hiara-miasa amintsika Izy mandra-pahatonga antsika miaraka aminy manontolo amin'ny fitsanganana amin'ny maty.

Ilay fanomezana ny fiainana mandrakizay

Amin’ny alalan’ny fahasoavany dia omeny antsika ireo teny fikasana faran'izay lafo sy lehibe indrindra (2 Petera 1:4). Amin'ny alalany no ahazoantsika anjara ... amin'ny maha-Andriamanitra. Ao ny miafina ny fahasoavan'Andriamanitra
fanantenana velona amin'ny alàlan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty (1 Petera 1:3). Io fanantenana io dia lova tsy mety simba izay tehirizina any an-danitra ho antsika (Andininy 4). Amin'izao fotoana izao dia mbola voavonjy amin'ny herin'Andriamanitra isika amin'ny finoana ... amin'ny bliss izay efa vonona haseho amin'ny fotoana farany (Andininy 5).

Ny drafitry ny famonjena nataon'Andriamanitra dia ho tanteraka amin'ny fihavian'i Jesôsy fanindroany sy ny fitsanganan'ny maty. Dia vita ny fanovana voalaza etsy sy eroa avy amin'ny olona mety hitranga amin'ny tsy mety maty. Hoy ny apostoly Jaona: Nefa fantatsika: raha miharihary, dia ho tonga tahaka azy isika; satria ho hitantsika Izy tahaka azy (1 Jaona 3:2).

Ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia manome antoka fa hanavotra ny teny fikasana ho antsika amin'ny maty Andriamanitra. Jereo, milaza zava-miafina aminao aho, hoy i Paoly. Tsy hatory daholo isika fa hovana; ary tampoka teo, indray mipi-maso ... ny maty hitsangana tsy mety maty ary hovana isika (1 Korintiana 15: 51-52). Mitranga izany amin'ny feon'ny trompetra farany, taloha kelin'ny hiverenan'i Jesosy (Apokalypsy 11:15).

Nampanantena i Jesosy fa ny olona mino azy dia hahazo ny fiainana mandrakizay; Hatsangako amin'ny andro farany izy, hoy ny fampanantenany (Jaona 6:40).

Nanazava ny apostoly Paoly hoe: satria raha mino isika fa maty sy nitsangana i Jesosy dia Andriamanitra no hitarika ireo izay niara-natory taminy tamin'ny alalan'i Jesosy (1 Tesaloniana 4:14). Ny fotoan'ny fiavian'i Kristy fanindroany dia midika koa. Nanohy i Paoly: Fa izy tenany ny Tompo, rehefa re ny baiko ... midina avy any an-danitra ... ary hatsangana ny maty izay maty tao amin'i Kristy. (Andininy 16). Ary izay mbola velona amin'ny fiverenan'i Kristy dia hoentina hiakatra eny amin'ny rahona eny amin'ny rivotra, mankany amin'ny Tompo; ary hiaraka amin'ny Tompo foana isika (Andininy 17).

Nanontany ny Kristiana i Paoly: Koa samia mifampionòna amin'ireto teny ireto (Andininy 18). Ary misy antony tsara. Ny fitsanganana amin'ny maty dia fotoana izay hahatratra ny tsy fahafatesana.

Miaraka amin'i Jesosy ny valiny

Ny tenin'i Paoly dia efa voatonona tao:: satria ny fahasoavan'Andriamanitra nanasitrana dia niseho tamin'ny olona rehetra (Titosy 2: 11). Io famonjena io dia ilay fanantenana feno fanavotana izay navotana rehefa hiseho ny voninahitr'ilay Andriamanitra lehibe sy Jesosy Kristy, Mpamonjy antsika (Andininy 13).

Ny fitsanganana amin'ny maty dia mbola amin'ny ho avy. Miandry azy isika, antenaina toa an'i Paul. Tany amin'ny fiafaran'ny fiainany dia hoy izy: ... tonga ny fotoana hahafatesako (2 Timoty 4: 6). Fantany fa tsy nivadika tamin’Andriamanitra mihitsy izy. Niady ny ady tsara aho, nahavita ny fihazakazaka aho, nitazona ny finoana ...  (Andininy 7). Niandrandra ny valisoany izy: ... manomboka izao dia vonona ho ahy ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen'ny Tompo, mpitsara marina ahy, amin'izany andro izany, tsy ho ahy ihany, fa ho an'izay rehetra tia ny bika aman'endriny ihany koa. (Andininy 8).

Amin'io fotoana io, hoy i Paul, dia hanova ny vatantsika tsy misy dikany i Jesosy ... ho lasa vatany be voninahitra izy (Filipiana 3:21). Fiovana iray notanterahin'Andriamanitra, izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty ary hanangana ny vatanao mety maty amin'ny alàlan'ny fanahiny izay mitoetra ao aminao. (Romana 8: 11).

Ny dikan'ny fiainantsika

Raha zanak'Andriamanitra isika, dia hampifantoka tanteraka an'i Jesosy Kristy ny fiainantsika. Ny toetoetrantsika dia tokony ho an'i Paoly, izay nilaza fa nihevitra ny fiainany taloha ho lasa maloto izy mba hahazoako mandresy an'i Kristy ... Te hahafantatra azy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty (Filipiana 3: 8, 10).

Fantatr'i Paoly fa mbola tsy nahatratra an'io tanjona io izy. Adinoko ny ao ambadika sy manatratra izay tadiavinao ary manenjika ny tanjona efa napetraka mialoha, ny vidin'ny fandresena ny fiantsoan'Andriamanitra any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy (Andininy 13-14).

Ny loka fandresena dia fiainana mandrakizay. Izay manaiky an'Andriamanitra ho rainy sy tia azy, dia matoky azy ka mandeha, dia ho velona mandrakizay amin'ny voninahitr'Andriamanitra (1 Pet. 5: 1 0). Ao amin'ny Apokalypsy 21: 6-7, Andriamanitra dia milaza amintsika ny tanjontsika: hanomezako ny hetaheta amin'ny loharanon'ny rano velona maimaimpoana aho. Izay maharesy dia handova ny zava-drehetra, ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho zanako.

Bokikely an'ny Fiangonana Erak'izao tontolo izao 1993


PDFInona no atao hoe famonjena?