HEVITRA fohy


Tantaran'i Jeremy

Tantara 148 nataon'i jeremy Jeremy dia teraka niaraka tamin'ny vatana marefo, miadana ny saina, ary aretina mitaiza, tsy azo sitranina, izay namono tsikelikely ny fiainany manontolo. Na izany aza, ny ray aman-dreniny dia nanandrana nanome azy fiainana mahazatra araka izay azo atao ary avy eo dia nalefan'izy ireo tany amin'ny sekoly tsy miankina.

Vao tamin’ny 12 taona i Jeremy dia tao amin’ny kilasy faharoa ihany. Ny mpampianatra azy, Doris Miller dia matetika tsy kivy taminy. Nitsangitsangana teo amin'ny seziny izy, ary nitabataba be. Indraindray dia niteny mazava izy indray, toy ny hoe nisy tara-pahazavana namirapiratra teo amin'ny haizin'ny ati-dohany. Ny ankamaroan'ny fotoana anefa dia nahatezitra ny mpampianatra azy i Jeremy. Indray andro, niantso ny ray aman-dreniny izy ary nangataka azy ireo ho any an-tsekoly hanao fotoam-pitsarana.

Rehefa nipetraka tamim-pahanginana tao amin'ny kilasy foana ny Forresters, dia hoy i Doris tamin'izy ireo: "Jeremy dia ao amin'ny sekoly manokana. Tsy rariny ho azy ny miaraka amin'ny ankizy hafa tsy manana olana amin'ny fianarana. "

Ramatoa Forrester dia nitomany moramora rehefa nilaza ny vadiny hoe: “Ramatoa Miller,” hoy izy, “dia hatairana izaitsizy tokoa i Jeremy raha tsy maintsy esorintsika any am-pianarana izy. Fantatray fa tena mahafinaritra azy ny eto. "

Nipetraka tao i Doris fotoana ela taorian'ny nialan'ny ray aman-dreniny, nitazana teo am-baravarankely tamin'ny lanezy izy. Tsy rariny ny fananana an'i Jeremy tao amin'ny kilasiny ...

Vakio bebe kokoa ➜

Tsy misy Andriamanitra aminao

045 tsy misy Andriamanitra aminao Ny psikology iray antsoina hoe Lawrence Kolberg dia namorona fitsapana betsaka handrefesana ny fahamatorana eo amin'ny sehatry ny fanjohian-kevitra momba ny fitondran-tena. Nofintininy fa ny fitondran-tena tsara, hisorohana ny sazy, no endrika mandrisika indrindra hanao izay mahitsy. Manova ny fitondrantenantsika fotsiny ve isika mba hialana amin'ny famaizana?

Tahaka izany ve ny fibebahana kristiana? Ny Kristianisma ve dia iray amin'ny fomba maro hanatsarana fivoarana ara-pitondrantena? Kristiana maro no manana fironana hino fa ny fahamasinana dia mitovy amin'ny tsy fahotana. Na dia tsy diso tanteraka aza izany dia misy lesoka lehibe iray amin'io fomba fijery io. Ny fahamasinana dia tsy tsy fisian'ny zavatra, ota. Fahamasinana ny fisian'ny zavatra lehibe kokoa, izany hoe ny fandraisana anjara amin'ny fiainan'Andriamanitra. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia azo atao ny manasa ny fahotantsika rehetra, ary na dia mahomby amin'ny fanaovana izany aza isika (ary "raha" lehibe izany satria tsy nisy olon-kafa afa-tsy i Jesosy no nanao izany), dia mbola tsy azontsika tena fiainana kristiana.

Ny fibebahana marina dia tsy tafiditra amin'ny fialana amin'ny zavatra iray, fa amin'ny fitodihana any amin'Andriamanitra, izay tia antsika ary manolo-tena mandrakizay hitondra ny fahafenoana sy fifaliana ary fitiavana ny fiainana telo izay an'ny Ray sy ny Zanaka ary hizara ny Masina Fanahy. Ny fitodihana amin'Andriamanitra dia toy ny manokatra ny masontsika amin'ny alàlan'ny famohana ny jiro ...

Vakio bebe kokoa ➜