I Jesosy ve no lalana tokana?

060 jesosy tokana

Ny olona sasany dia mandà ny finoana kristiana fa amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy ihany no ahazoana famonjena. Ao amin'ny fiaraha-monina misy antsika pluralistic dia antenaina ny fandeferana, eny fa na dia takiana aza, ary ny foto-kevitry ny fahalalahana ara-pinoana, izay mamela ny fivavahana rehetra, dia adika indraindray mba hitovizan'ny fivavahana rehetra amin'ny farany.

Ny lalana rehetra dia mankany amin'Andriamanitra iray ihany. Ny olona sasany dia milaza izany toy ny hoe efa teny an-dàlana izy ireo ary izao niverina avy any amin'ny toerana itodiana izao. Ny olona toy izany dia tsy mandefitra amin'ireo olona tery saina izay mino fa tsy misy afa-tsy làlana tokana ary lavina ny fitoriana filazantsara. Rehefa dinihina tokoa, hoy izy ireo, dia fanandramana manafintohina hanovana ny finoan'ny hafa izany. Fa ny tenan'izy ireo ihany dia te hanova ny finoan'ireo olona izay mino ny fomba tokana. Ahoana izany izao? Mampianatra ve ny finoana kristiana fa Jesosy irery ihany no làlana mitondra mankany amin'ny famonjena?

Fivavahana hafa

Ny ankamaroan'ny fivavahana dia miavaka ihany. Ny ortodoksa jiosy dia milaza fa manana ny tena lalana. Ny silamo dia milaza fa mahalala ny fanambarana tsara indrindra avy amin'Andriamanitra. Mino ny Hindou fa marina izy ireo ary mino ny tenany ny Bodista. Na ny pluralista maoderina dia mino fa ny pluralism dia marina kokoa noho ny hevitra hafa.

Ka ny lalana rehetra dia tsy mitarika mankany amin 'Andriamanitra iray ihany. Ny fivavahana samy hafa aza dia mamaritra ny andriamanitra samy hafa. Ny Hindoa dia manana andriamanitra marobe ary mamaritra ny famonjena ho fiverenan'ny zava-poana. Ny Silamo kosa dia manantitrantitra ny finoana tokana sy valisoa avy any an-danitra. Na ny Silamo na ny Hindou dia tsy hanaiky, fa mitarika tanjona iray ihany ny fomban'izy ireo. Aleon'izy ireo miady toy izay manova izany toe-tsaina izany. Ireo pluralista tandrefana dia hahita ny tenany ho olona manambany tena sy tsy mahalala. Fa faniratsirana na fanafihana ny fivavahana mihitsy no tena tsy tian'ny pluralista. Mino izahay fa ny hafatra kristiana dia marina ary miaraka amin'izay dia avelao ny olona tsy hino azy. Araka ny fahazoantsika azy, ny finoana dia mitaky fahalalahana hamela ny olona tsy hino azy. Fa na dia miaro ny zon'ny olona hisafidy izay hino aza isika dia tsy midika izany fa mino isika fa marina ny fivavahana rehetra. Ny famelana ny olon-kafa hino ny zavatra tadiaviny dia tsy midika hoe tokony hitsahatra tsy hino izany isika satria Jesosy irery ihany no làlana mankany amin'ny famonjena.

Fambara ara-Baiboly

Ny mpianatr'i Jesosy voalohany dia nilaza amintsika fa izy irery no lalana mankany amin'Andriamanitra. Nilaza izy fa tsy afaka ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao raha tsy manaraka azy (Matio 7,26: 27) ary tsy hiaraka aminy mandrakizay isika raha mandà azy (Matio 10,32: 33). Jesosy koa dia nilaza izao manaraka izao: «Fa ny Ray tsy mitsara olona, ​​fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny Zanaka, mba hanajany ny Zanaka rehetra tahaka ny fanajany ny Ray. Izay tsy manaja ny zanany dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy ” (Jaona 5,22-23). Jesosy dia nilaza satria izy irery no lalana marina sy fanavotana ary ireo olona mandà azy dia mandà an'Andriamanitra koa.

Ao amin'ny Jaona 8,12:14,6 dia milaza izy fa "Izaho no fahazavan'izao tontolo izao" ary ao amin'ny Jaona 7 dia manao hoe "[] Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin'ny Ray, afa-tsy amin'ny alalako. Rehefa fantatrao aho dia ho fantatrao koa ny raiko. Ary manomboka izao dia mahalala azy sy efa nahita azy ianao. " Jesosy mihitsy no nilaza fa ny olona milaza fa misy fomba hafa hahazoana famonjena dia diso. Nazava toy izany koa i Peter raha niresaka tamin'ny mpitondra jiosy: "Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, ary tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay hamonjy antsika" (Asan’ny Apostoly 4,12).

Nohazavain'i Paoly mazava indray izany rehefa nilaza izy fa ny olona tsy mahalala an'i Kristy dia maty noho ny fandikan-dalàna sy ny fahotany (Efesiana 2,1). Tsy nanana fanantenana izy ireo ary na eo aza ny zavatra inoany ara-pinoana, dia tsy nanana an 'Andriamanitra izy ireo  (V. 12). Nilaza izy fa iray ihany ny mpanelanelana, iray ihany ny lalana mankany amin'Andriamanitra (1 Timoty 2,5). Jesosy no vidim-panavotana ilain'ny olona rehetra  (1 Timoty 4,10). Raha mbola misy làlan-kafa izay mitondra mankany amin'ny famonjena, dia noharian'Andriamanitra  (Galatiana 3,21). An'izao tontolo izao dia mihavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy (Kolosiana 1,20: 22). Nantsoina i Paoly mba hanaparitaka ny vaovao tsara amin'ny Jentilisa. Tsy misy dikany ny fivavahan'izy ireo, hoy izy  (Asan’ny Apostoly 14,15). Efa voasoratra ao amin'ny Taratasy ho an'ny Hebreo fa tsy misy fomba tsara noho Kristy. Mifanohitra amin'ny fomba hafa rehetra, dia mandaitra (Hebreo 10,11). Tsy tombony azo amin'izany, fa fahasamihafana izay mahatonga ny rehetra na tsy misy. Ny fampianarana kristiana momba ny famonjena tokana dia mifototra amin'ny voalazan'i Jesoa sy izay ampianarin'ny Baiboly antsika, ary mifandray akaiky dia iza i Jesosy sy ilaintsika amin'ny fahasoavana.

Mila ny famindram-po isika

Milaza ny Baiboly fa Zanak'Andriamanitra tamin'ny fomba manokana i Jesosy. Andriamanitra manana ny endrik'olombelona Izy. Nanolotra ny ainy ho famonjena antsika Izy. Nivavaka tamin'ny fomba hafa i Jesosy fa tsy nisy (Matio 26,39). Mahazo famonjena ihany isika satria Andriamanitra mihitsy no niditra tamin'ny tontolon'ny olombelona hitondra ny vokatry ny ota sy hanafaka antsika amin'izany. Fanomezana ho antsika io. Ny ankamaroan'ny fivavahana dia mampianatra karazan'asa na fanaovana toy ny làlan'ny famonjena - manao vavaka marina, manao zavatra mety ary manantena fa ho ampy izay. Mampianatra izy ireo fa afaka ny ho tsara ny olona raha miezaka mafy izy ireo. Na izany aza, ny finoana kristiana dia mampianatra fa isika rehetra dia mila fahasoavana satria na miezaka mafy toy inona aza isika dia tsy ho ampy tsara mihitsy.
Tsy afaka atao izany satria ireo hevitra roa ireo dia mety ho marina miaraka amin'ny fotoana iray. Ny fotopampianaran'ny fahasoavana dia mampianatra, na tiantsika na tsia, tsy misy lalana hafa mankany amin'ny famonjena.

Ny fahasoavan'ny ho avy

Ary ahoana ny amin'ireo olona maty alohan'ny handrenesana an'i Jesosy akory? Ary ahoana ny amin'ireo olona izay teraka talohan'ny niainan'i Jesosy? Manana fanantenana koa ve ianao? Eny, manao izany izy ireo. Satria ny finoana kristiana dia finoana fahasoavana. Voavonjy noho ny fahasoavan'Andriamanitra ny olona fa tsy amin'ny fanonona ny anarana hoe Jesosy na amin'ny fananana Viena manokana. Jesosy dia maty noho ny fahotan'izao tontolo izao, na fantatrao izany na tsia (2 Korintiana 5,14:1; 2,2 Jaona). Ny fahafatesany dia niharan'ny fanonerana ho an'ny rehetra, taloha, ankehitriny ary ho avy, na Palestiniana na Peroviana. Afaka matoky isika fa mahatoky amin'ny teniny Andriamanitra, satria izao no voasoratra: "manam-paharetana aminao Izy ka tsy tiany hisy very, fa mba hahita fibebahana ny tsirairay" (2 Petera 3,9). Na dia tsy takatry ny saina matetika aza ny fombany sy ny fotoany, dia matoky azy ireo isika satria tiany ny olona noforoniny. Hoy i Jesosy: “Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao, satria mitsara izao tontolo izao, fa satria Izy no hamonjeny izao tontolo izao. (Jaona 3,16-17).

Mino izahay fa nandresy ny fahafatesana i Kristy tafatsangana tamin'ny maty. Ka na ny fahafatesana aza dia tsy fariben'ny Andriamanitra sy ny olona. Hain'Andriamanitra ny manetsika ny olona hatoky azy ny famonjena azy. Tsy fantatsika hoe rahoviana ary rahoviana, fa afaka matoky ny teniny isika. Noho izany, afaka mino an'io isika, toy ny amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa dia mitarika am-pitiavana sy tsy miovaova ny olona tsirairay izay efa niaina na mbola hiaina hino azy ho famonjena azy, na alohan'ny hahafatesany, mandritra na taorian'ny fahafatesany. Raha misy olona mitodika any amin'i Kristy amin'ny andro fitsarana farany, na farafaharatsiny hahafantatra ny zavatra nataony ho azy ireo, dia azo antoka fa tsy hiala aminy izy.

Fa na rahoviana na rahoviana no voavonjy ny olona ary mahatakatra tsara ny famonjena azy ireo, dia i Kristy irery ihany no ahazoana famonjena azy. Ny asa sy asa nokasaina tsara dia tsy hahavonjy olona na oviana na oviana, na dia mino azy marina aza ny olona, ​​satria raha ampy tsara izy ireo dia hovonjena. Ny fitsipiky ny fahasoavana sy ny sorona nataon'i Jesosy dia midika fa tsy misy asa tsara na asa ara-pivavahana hahavonjy olona. Raha nisy izany fomba izany, dia ho nataon'Andriamanitra nanao izany ho antsika koa isika (Galatiana 3,21). Raha nanandrana tamim-pahatsorana ny famonjena ny olona tamin'ny alàlan'ny asa, ny fisaintsainana, ny fanoloran-tena, ny fahafoizan-tena, na fomba hafa, dia ho fantatr'izy ireo fa ny asany sy ny asany dia tsy mitondra soa ho azy ireo miaraka amin'Andriamanitra. Avy amin'ny fahasoavana sy fahasoavana irery ihany ny famonjena. Ny finoana kristiana dia mampianatra fa ny fahasoavana dia tsy mendrika nefa mbola azon'ny rehetra atao.

Na inona na inona lalana ara-pivavahana nalehan'ny olona, ​​dia azon'i Kristy tarihina hiala amin'ny lalan-diso izy. Izy irery no Zanak'Andriamanitra izay nanao ny sorompanavotana tokana ilain'ny tsirairay. Izy no mpitondra hafatra sy lalana tokana manaporofo ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famonjeny. Jesosy mihitsy no nanambara izany. Jesosy dia miavaka sy miray amin'ny fotoana iray. Izy no lalana ety sy Mpanavotra an'izao tontolo izao. Io no làlana tokana mankany amin'ny famonjena nefa azon'ny rehetra idirana. Ny fahasoavan'Andriamanitra, naseho tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy, no tena ilain'ny olona tsirairay avy ary ny vaovao tsara satria azon'ny rehetra zahana. Tsy vaovao tsara fotsiny izany, vaovao mahafaly mendrika hiparitaka. D Tena ilaina ny mieritreritra izay.

nataon'i Joseph Tkach


PDFI Jesosy ve no lalana tokana?