I Jesosy ve no lalana tokana?

060 jesosy tokana

Misy ny olona mandà ny finoana kristiana satria ny famonjena dia tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ao anatin'ny fiaraha-monina pluralika, ny fandeferana no andrasana, na ny fangatahana aza, ary ny foto-kevitry ny fahalalahana ara-pivavahana, izay mamela ny fivavahana rehetra, indraindray no adika amin'ny fomba izay mitovy ihany ny fivavahana rehetra.

Ny lalana rehetra dia mankany amin'Andriamanitra iray ihany. Misy ny olona milaza fa toy ny hoe efa teny an-dàlana izy ireo ary efa avy nody avy aiza amin'izay hiavian'ny dia. Ny olona toy izany dia tsy milefitra amin'ireo olona tery tery izay mino fa iray ihany ny lalana ary mandà ny fitoriana filazantsara. Na izany aza, nilaza izy ireo fa fikasana manafintohina ity ny fanantenan'ny olona hafa. Fa ny tenany manokana te hanova ny zavatra inoan'ireo izay mino tokana. Ahoana no fanaovana izany ankehitriny Mino ve ny finoana kristiana fa i Jesosy no lalana tokana hahazoana famonjena?

Fivavahana hafa

Ny ankamaroan'ny fivavahana dia miavaka ihany. Ny ortodoksa jiosy dia milaza fa manana ny tena lalana. Ny silamo dia milaza fa mahalala ny fanambarana tsara indrindra avy amin'Andriamanitra. Mino ny Hindou fa marina izy ireo ary mino ny tenany ny Bodista. Na ny pluralista maoderina dia mino fa ny pluralism dia marina kokoa noho ny hevitra hafa.

Ka ny lalana rehetra dia tsy mankany amin'Andriamanitra tokana daholo. Ny andriamanitra hafa dia samy mamaritra ny andriamanitra hafa. Manana andriamanitra maromaro ny Hindoa ary mamaritra ny famonjena ho toy ny fiverenan'ny tsy misy na inona na inona. Ny Silamo kosa etsy an-danin'izay dia manantitrantitra ny fankahalana sy valisoa any an-danitra. Na ny Silamo na ny Hindou dia tsy mifanaraka, nitovy tamin'izy ireo ny lalana. Aleonao miady fa tsy manova an'io eritreritra io. Ny plural plural tandrefana dia mihevitra ny tenany ho olona manambany sy tsy mahay. Fa ny fanompana na ny fanafihana fivavahana aza dia tsy tadiavin'ny pluralista. Mino izahay fa ny hafatra kristiana dia marina ary mandritra izany fotoana izany dia mamela ny olona tsy hino azy. Raha azontsika, ny finoana dia mila ny fahalalahana tsy avelan'ny olona hino azy. Fa na dia manao fampielezankevitra amin'ny zon'ny olona isika hanapa-kevitra izay tiany hino dia tsy midika akory izany fa mino isika fa marina ny fivavahana rehetra. Ny mamela ny olon-kafa hino ny zavatra tadiaviny dia tsy midika hoe tokony hajanona ny mino fa i Jesosy no lalana tokana hahazoana famonjena.

Fambara ara-Baiboly

Ny mpianatr'i Jesosy voalohany dia nilaza amintsika fa izy irery no lalana mankany amin'Andriamanitra. Nilaza izy fa tsy afaka ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao raha tsy manaraka azy (Mat. 7,26: 27) ary tsy miaraka aminy mandrakizay isika raha mandà azy (Matio 10,32: 33). Hoy koa i Jesosy toy izao: “Fa ny Ray tsy mitsara olona, ​​fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny Zanaka ka manaja ny Zanaka izy ireo raha manaja ny Ray. Izay tsy manaja ny zanany dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy ” (Jaona 5,22-23). Jesosy dia nilaza satria izy irery no lalana marina sy fanavotana ary ireo olona mandà azy dia mandà an'Andriamanitra koa.

Ao amin'ny Jaona 8,12:14,6 dia hoy izy hoe "Izaho no fahazavan'izao tontolo izao" ary ao amin'ny Jaona 7 dia miteny hoe "[] Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ahy ianao, dia ho fantatrao koa ny raiko. Ary hatramin'izao dia mahafantatra azy sy efa nahita azy ianao. » I Jesosy mihitsy no nilaza fa ny olona milaza fa misy fomba hafa hahazoana famonjena dia diso. Mazava ihany koa i Piera raha niteny tamin'ny mpitondra jiosy izy: "Ary tsy misy famonjena hafa, ary tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena" (Asan’ny Apostoly 4,12).

Nanazava koa i Paoly rehefa nilaza izy fa ny olona tsy mahalala an’i Kristy dia maty noho ny fandikan-dalàna sy ny fahotany (Efesiana 2,1). Tsy nanana fanantenana izy ireo ary na eo aza ny zavatra inoany ara-pinoana, dia tsy nanana an 'Andriamanitra izy ireo (V. 12). Nilaza izy fa tsy misy mpanelanelana, lalana tokana mankany amin'Andriamanitra (1 Timoty 2,5). Jesosy no avotra izay ilain ny tsirairay (1 Timoty 4,10). Raha mbola misy làlan-kafa izay mitondra mankany amin'ny famonjena, dia noharian'Andriamanitra (Galatiana 3,21). An'izao tontolo izao dia mihavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy (Kolosiana 1,20: 22). I Paoly dia nantsoina hanaparitaka ny vaovao mahafaly tany amin'ireo Jentilisa. Ny fivavahanao, hoy izy, dia tsy misy dikany izany (Asan’ny Apostoly 14,15). Ny taratasy ho an'ny Hebreo dia efa nilaza fa tsy misy fomba tsara kokoa noho i Kristy. Tsy toy ny fomba hafa rehetra izay izy io dia mandaitra (Hebreo 10,11). Tsy tombony azo amin'izany, fa fahasamihafana izay mahatonga ny rehetra na tsy misy. Ny fampianarana kristiana momba ny famonjena tokana dia mifototra amin'ny voalazan'i Jesoa sy izay ampianarin'ny Baiboly antsika, ary mifandray akaiky dia iza i Jesosy sy ilaintsika amin'ny fahasoavana.

Mila ny famindram-po isika

Ny Baiboly milaza fa Jesosy dia Zanak'Andriamanitra amin'ny fomba manokana. Izy dia Andriamanitra amin'ny endrik'olombelona. Nanolotra ny ainy ho famonjena antsika Izy. Nivavaka tamin'ny fomba hafa Jesosy fa tsy nisy (Matio 26,39). Isika ihany no mahazo famonjena satria Andriamanitra mihitsy no niditra tao amin'ny tontolon'ny olombelona hitondra ny vokatry ny ota ary hanafaka antsika amin'izany. Izany no fanomezana nomeny antsika. Ny ankamaroan'ny fivavahana dia mampianatra karazana asa na manao zavatra ho lalan'ny famonjena - hoy ireo vavaka tsara, manaova zavatra tsara ary manantena fa ampy. Mampianatra izy ireo fa afaka ny ho tsara ny olona raha manandrana mafy. Na izany aza, ny finoana kristiana dia mampianatra fa mila fahasoavana isika rehetra satria tsy ho tsara ho antsika na dia miezaka mafy aza.
Tsy hay satria tsy misy marina ireo hevitra roa ireo miaraka amin'izany. Ny foto-pampianarana momba ny fahasoavana dia mampianatra, na tiantsika na tsia dia tsy misy fomba hafa ahazoana famonjena.

Ny fahasoavan'ny ho avy

Ahoana ny amin'ireo olona maty talohan'ny handrenesany an'i Jesosy? Ahoana ny amin'ireo olona teraka talohan'ny niainan'i Jesosy? Manana fanantenana ve ianao? Eny, manana izy ireo. Satria ny finoana kristiana dia finoana fahasoavana. Voavonjy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny olona fa tsy amin'ny filazana ny anaran'i Jesosy na manana an'i Vienna manokana. Maty noho ny fahotan'izao tontolo izao i Jesosy, na fantatrao na tsy fantatrao izany na tsia (2 Korintiana 5,14:1; 2,2 Jaona). Ny fahafatesany dia niharan'ny famerenana ny olona rehetra taloha, ankehitriny ary ho avy, na Palestiniana na Peroviana. Afaka mahazo antoka isika fa tsy mivadika amin'ny teniny Andriamanitra, satria izao manaraka izao dia voasoratra: "manam-paharetana aminao izy ary tsy tiany hisy ho very, fa samy hahita ny fiara ny olona rehetra" (2 Petera 3,9). Na dia matetika tsy azo tanterahina aza ny lalany sy ny fotoany, matoky azy isika satria tia ny olona izay noforoniny. Hoy i Jesosy: «Toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao satria nomeny ny zanany lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Satria Andriamanitra tsy naniraka ny zanany hankat world amin'izao tontolo izao satria mitsara izao tontolo izao, fa satria izao tontolo izao voavonjy ”. (Jaona 3,16-17).

Mino izahay fa hatramin'ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty dia nandresy ny fahafatesana. Ary na dia ny fahafatesana aza tsy fehezin'ny Andriamanitra sy ny olona. Mahavita mandresy lahatra olona ny olona mba hanankinana ny famonjena ho azy. Tsy fantatsika hoe rahoviana ary rahoviana, nefa afaka matoky ny teniny isika. Noho izany, dia afaka mino azy isika, satria amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa dia nitiavany tamim-pitiavana sy tsy miovaova ny olona rehetra niaina na hiaina ny hino azy mandrakizay ho famonjena azy, na alohan'ny hahafatesany, na aorian'ny fahafatesany. Raha misy olona mitodika any amin'i Kristy mino ny andron'ny fitsarana farany, na farafaharatsiny mianatra momba izay nataony ho azy ireo, dia azo antoka fa tsy hiala amin'izany izy.

Saingy, na oviana na oviana ny olona voavonjy sy ny fahazoan'izy ireo tsara ny famonjena azy dia i Kristy irery ihany amin'ny alàlan'ny fanavotana azy ireo. Ny asa sy ny asa miasa tsara dia tsy hamonjy na iza na iza, na dia mino azy aza ny olona, ​​satria ho voavonjy izy raha ampy tsara. Ny fitsipiky ny fahasoavana sy ny soron'i Jesosy dia midika fa tsy misy habetsahan'ny asa tsara na asa ara-pivavahana afaka mamonjy olona. Raha toa ka nisy fomba toy izany, dia ho nataon'Andriamanitra ho antsika (Galatiana 3,21). Raha niezaka tamim-pahatsorana ny olona hahatratra famonjena amin'ny alàlan'ny asa, fisaintsainana, faneva, fanoloran-tena, raha tsy izany dia hianatra satria ny asany sy ny asany tsy mitondra na inona na inona ho an'Andriamanitra. Ny famonjena dia amin'ny alàlan'ny fahasoavana ary amin'ny fahasoavana irery ihany. Ny finoana kristiana dia mampianatra fa ny olona iray dia tsy mendrika ny fahasoavana ary na izany aza dia azon'ny olon-drehetra.

Na inona na inona lalana nalehan'ny olona, ​​dia azon'i Kristy ampitaina amin'ny lalan-kalehany izy. Izy no Zanak'Andriamanitra tokana izay nanao ny hany sorona ho an'ny ota rehetra ilain'ny tsirairay. Izy no ambasadaetra tokana sy lalana izay manaporofo ny fahasoavana sy ny fanavotan'Andriamanitra. I Jesosy mihitsy no nanambara an'izany. Jesosy irery ihany ary tafiditra ao anatin'ny fotoana iray. Izy no lalana ety sy mpamonjy izao tontolo izao. Io ihany no lalana ahafahana manavotra sy ahafahan'ny olona rehetra miditra aminy. Ny fahasoavan'Andriamanitra, izay naseho tanteraka ao amin'i Jesoa Kristy, dia izay tena ilain'ny tsirairay ary izany no Vaovao mahafaly satria malalaka amin'ny olon-drehetra. Tsy vaovao tsara fotsiny izany, vaovao mahafaly mendrika hiparitaka. D Tena ilaina ny mieritreritra izay.

nataon'i Joseph Tkach


PDFI Jesosy ve no lalana tokana?