Iza no mamaritra ny ataontsika?

Ny ankamaroantsika dia tia ny fiheverana fa mifehy ny fiainantsika isika. Tsy mila olon-kafa holazaina ao an-tokantranontsika, fianakaviantsika na vola ara-bola isika, na dia tsara aza ny mahazo tsiny raha misy zavatra ratsy. Rehefa mieritreritra isika fa tsy mahafehy ny raharaha amin'ny toe-javatra manokana, mahatsiaro tsy mahazo aina sy matahotra isika.

Heveriko fa rehefa mamaky fandikana Baiboly sy boky vitsivitsy tsy maintsy eo ambany fitarihan'ny Fanahy Masina isika dia mahatsiaro tsy mahazo aina. Fantatro fa Andriamanitra, amin'ny heviny lehibe, dia mifehy ny zavaboariny rehetra. Anany misy fahefana hanao izay zavatra rehetra tiany. Fa "mahafehy" ahy ve izy?

Raha manao izany izy dia ahoana no mety miasa? Toy izao ny eritreritro: rehefa nanaiky an'i Jesosy ho Mpanavotra ahy aho ary nanolotra ny fiainako ho an'Andriamanitra, dia teo ambany fifehezan'ny Fanahy Masina aho ary tsy nanota intsony. Saingy satria mbola mpanota aho dia tsy afaka feheziny. Ary, raha tsy eo ambany fifehezany, dia mila manana olana toe-tsaina aho. Saingy tsy te-hamoy ny fiainako aho. Manana olana toe-tsaina aho. Toa mitovy amin'ilay faribolana mahatsiravina nolazain'i Paul ao Römer izany.
 
Vitsivitsy ihany (Anglisy) ny fandikan-teny dia mampiasa ny teny fifehezana. Ny sasany dia mampiasa fehezanteny izay mitovy amin'ny fitsangatsanganana mitarika na fanovana amin'ny saina. Mpanoratra maromaro no miresaka ny Fanahy Masina raha resaka mifehy. Koa satria tsy mpankafy ny tsy fitovian'ny fandikan-teny aho, te-hidina amin'iny farany iny aho. Nanontany ilay mpanampy mpikaroka aho (ny vadiko) hikaroka ny teny grika ho ahy. Ao amin'ny Romana 8, andininy faha-5 ka hatramin'ny 9 dia tsy ampiasaina akory ilay teny grika mifehy! Ny teny grika dia "kata sarka" ("Taorian'ny hena") sy kata pneuma ("Rehefa avy ny saina") ary tsy manana fanaraha-maso. Fa kosa misolo tena ny vondron'olona roa, dia ireo mifantoka amin'ny nofo ary tsy mitaky an'Andriamanitra, ary ireo izay mifantoka amin'ny Fanahy ary miezaka mampifaly sy mankatò an'Andriamanitra. Ny teny grika amin'ny andininy hafa izay nisalasala aho dia tsy midika hoe "mahafehy" ihany koa.

Ny Fanahy Masina tsy mifehy anay; tsy mampiasa herisetra mihitsy izy. Izy dia mitari-dalana antsika moramora rehefa milefitra aminy isika. Miteny amin'ny feo tony sy malefaka ny Fanahy Masina. Anjarantsika no mamaly azy.
 
Isika dia ao anaty fanahy rehefa mitoetra ao anatintsika ny fanahin Andriamanitra (Romana 8,9). Midika izany fa miaina araka ny fanahy, miara-mandeha aminy, miahy ireo zavatra momba an'Andriamanitra, manolo-tena amin'ny sitrapony amin'ny fiainantsika ary mitari-dalana azy.

Manana safidy mitovy isika, toa an'i Adama sy Eva, afaka misafidy ny fiainana na afaka misafidy ny fahafatesana. Tsy te hifehy antsika Andriamanitra. Tsy mila milina na robot izy. Tiany isika hisafidy ny fiainana ao amin'i Kristy ary mamela ny fanahiny hitari-dalana antsika mandritra ny fiainana. Tena tsara kokoa izany satria raha manimba sy manota ny zava-drehetra isika dia tsy afaka manameloka an'izany Andriamanitra. Raha manana safidy isika dia tsy misy na iray aza isika.

by Tammy Tkach


PDFIza no mamaritra ny ataontsika?