Tsy misy Andriamanitra aminao

045 tsy misy Andriamanitra aminao Ny psikology iray antsoina hoe Lawrence Kolberg dia namorona fitsapana betsaka handrefesana ny fahamatorana eo amin'ny sehatry ny fanjohian-kevitra momba ny fitondran-tena. Nofintininy fa ny fitondran-tena tsara, hisorohana ny sazy, no endrika mandrisika indrindra hanao izay mahitsy. Manova ny fitondrantenantsika fotsiny ve isika mba hialana amin'ny famaizana?

Tahaka izany ve ny fibebahana kristiana? Ny Kristianisma ve dia iray amin'ny fomba maro hanatsarana fivoarana ara-moraly? Kristianina maro no manana fironana hino fa ny fahamasinana dia mitovy amin’ny tsy misy ota. Na dia tsy diso tanteraka aza izany dia misy lesoka lehibe iray amin'io fomba fijery io. Ny fahamasinana dia tsy hoe tsy misy na inona na inona, izay fahotana. Fahamasinana ny fisian'ny zavatra lehibe kokoa, dia ny fandraisana anjara amin'ny fiainan'Andriamanitra. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia azo atao ny manasa ny fahotantsika rehetra, ary na dia mahomby aza isika (ary izany dia "raha" lehibe satria tsy nisy olon-kafa afa-tsy i Jesosy no nanao izany), dia mbola tsy tonga amin'ny tena izy isika fiainana kristianina.

Ny tena fibebahana dia tsy hoe miala amin'ny zavatra hafa isika, fa kosa mitodika any amin'Andriamanitra, izay tia antsika ary nanolo-tena mandrakizay, miaraka amintsika ny fahafenoana, ny fifaliana ary ny fitiavana ny fiainana telo misy an'ny Ray, ny Zanaka. ary mizara ny Fanahy Masina. Ny mitodika any amin'Andriamanitra dia toy ny manokatra ny masontsika amin'ny alàlan'ny famelana ny fahazavana mba hahitantsika ny fahamarinan'ny fitiavan'Andriamanitra - fahamarinana izay efa nisy taloha, kanefa tsy hitanay izany noho ny haizin'ny saintsika.

Ny Filazantsaran’i Jaona dia milazalaza an’i Jesosy ho toy ny mazava izay mahazava ao anaty haizina, ny hazavana izay tsy takatry izao tontolo izao. Saingy rehefa mametraka ny fitokisantsika an'i Jesosy isika dia manomboka mahita azy ho zanaka malalaky ny Ray, Mpanavotra sy rahalahintsika zokiny, izay nanadiovana antsika tamin'ny ota ary nahatonga antsika hanana fifandraisana tsara. Ary rehefa tena mahita an'i Jesosy hoe iza izy, dia manomboka mahita ny tenantsika hoe iza isika - zanaka malalan'Andriamanitra.

Nilaza i Jesosy fa tonga Izy hanome antsika fitiavana sy fiainana be dia be. Ny filazantsara dia tsy fandaharana vaovao na fanovana fihetsika vaovao fotsiny. Vaovao mahafaly izany fa akaiky sy tiantsika ao am-pon'ny Ray isika, ary i Jesoa Kristy dia porofon'ny velona amin'ny ezaka tsy misy fiaretana hitaona antsika ho amin'ny fifalian'ny fitiavana mandrakizay izay nananany niaraka tamin'i Jesoa Kristy Zanany sy tamin'ny Saint Misara-tsaina. Na iza na iza ianao, dia Andriamanitra ho anao, fa tsy manohitra anao. Avelao izy hanokatra ny masonao amin'ny fitiavany.

nataon'i Joseph Tkack