Inona ireo fanomezana tsara?

496 izay no fanomezana tsara Izao no nosoratan’ny apostoly Jakoba tao amin’ny taratasiny: “Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia midina avy any ambony, avy amin’ny Rain’ny mazava, izay tsy misy fiovana, na fiovan’ny mazava sy ny maizina.” ( Jakoba . 1,17).

Rehefa mibanjina ireo fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra aho dia mahita fa mamoaka fiainana izy. Ny hazavana, ny voninahitry ny natiora, ny fiposahan'ny volamena, ny loko mamirapiratra amin'ny masoandro eo ambonin'ny tampon-dranona misy kodiarana, ny maintso maniry any anaty ala, ny ranomasina loko amin'ny kianja feno voninkazo. Mahita zavatra maro hafa izay ankafahintsika rehetra raha toa ka manokana fotoana ho azy ireo isika. Manome antsika betsaka ireo zavatra rehetra ireo Andriamanitra, na inona na inona finoana anananao. Ny mpino, ny tsy mino an'Andriamanitra, ny agnostika, ny tsy mpino ary ny mpino hafa, izy rehetra dia afaka mahazo ireo fanomezana tsara ireo. Andriamanitra mampilatsaka ny orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Manome ireo fanomezana tsara ireo ho an'ny olona rehetra izy.

Saintsaino izay fahaiza-manao mahavariana amin'ny olona, ​​na eo amin'ny sehatry ny teknolojia, fananganana, fanatanjahan-tena, mozika, literatiora, ny zava-kanto ary tsy hita ny lisitra. Nomen'Andriamanitra fahaiza-manao amin'ny olona rehetra. Ny olona avy amin'ny fiandohana rehetra dia nahazo fitahiana be dia be. Avy aiza ny fahaiza-manao avy aminy, raha tsy avy amin'ny Rain'ny Fahazavana, izay manome ny fanomezana tsara rehetra?

Etsy ankilany, be ny fijaliana sy ny alahelo eto amin'izao tontolo izao. Voasarika ho isan’ny fankahalana, ny fitiavam-bola, ny lozisialy ary ny zavatra miteraka fahoriana lehibe ny olona. Ianao ihany no mila mijery an'izao tontolo izao sy ny fomba firaharany ara-politika mba hahitana ny maha-zava-dehibe azy izany. Hitantsika ny tsara sy ny ratsy eo amin'izao tontolo izao ary ny toetran'ny olombelona.

Inona ny fanomezana mahafinaritra omen'Andriamanitra ny mpino izay mifanena amin'ny tsara sy ratsy eto amin'ity tontolo ity? Ireo no olona izay nitodihan'i James handrisika azy ireo hahita izany ho antony tena miavaka ho sambatra rehefa tsy maintsy mandia fitsapana isan-karazany izy ireo.

ny famonjena

Voalohany indrindra dia misy ny tenin’i Jesosy hoe izay mino ny Zanaka Lahitokan’Andriamanitra no hovonjena. Voavonjy avy amin'ny inona? Hovonjena amin’ny tambin’ny ota izy, dia ny fahafatesana mandrakizay. Toy izany koa, Jesosy dia niresaka ny amin’ilay mpamory hetra nitsangana teo an-kianjan’ny tempoly ary niteha-tratra ka nanao hoe: “Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko mpanota!” Lazaiko aminareo fa nidina tany an-tranony nohamarinina izy (Lioka 18,1314).

Azo antoka ny famelan-keloka

Mampalahelo fa noho ny hadisoana nataontsika dia miady amin'ny fiainana amin'ny fahamelohana aho. Ny sasany dia manandrana manamarina ny helony, fa mbola mijanona ho azy ihany.

Betsaka ny antony tsy mamela antsika ho irery ny tsy fahombiazantsika taloha. Izany no mahatonga ny olona sasany mankany amin'ny psikology mba hahazoana vahaolana. Tsy misy torohevitry ny olombelona afaka manao izay vitan’ny ra nalatsak’i Jesosy. Amin’ny alalan’i Jesosy ihany no ahafahantsika mahazo antoka fa voavela ny helotsika, na tamin’ny lasa sy ny ankehitriny, na amin’ny hoavintsika aza. Ao amin'i Kristy irery ihany no afaka. Araka ny voalazan’i Paoly dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy (Romana 8,1).

Ankoatra izany, dia manana toky isika fa rehefa manota indray ka “miaiky ny fahotantsika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsi-fahamarinana rehetra” (1. Johannes 1,9).

Ny Fanahy Masina

Nilaza koa i Jesosy fa ny Rain’ny Fahazavana, Mpanome fanomezana tsara, dia hanome antsika ny fanomezana ny Fanahy Masina – mihoatra lavitra noho izay azon’ny ray aman-drenintsika olombelona atao ho antsika. Nanome toky ny mpianany izy fa handeha, fa ny fampanantenan-drainy, araka ny voalaza ao amin’ny Joela 3,1 nambara fa ho tanteraka izay nitranga tamin’ny andro Pentekosta. Nidina teo amin’izy ireo ny Fanahy Masina ary tao anatiny sy niaraka tamin’ny Kristianina mino rehetra hatramin’izay.

Raha nandray an’i Kristy sy nandray ny Fanahy Masina isika, dia tsy nandray ny fanahin’ny tahotra, fa ny fanahin’ny hery sy ny fitiavana ary ny fahamalinana (2. Timoty 1,7). Io hery io no mahatonga antsika hahatohitra ny fanafihan’ilay ratsy, hanohitra azy, ka mandositra antsika izy.  

ny fitiavana

Galatianina 5,22-23 milaza ny vokatry ny Fanahy Masina ao anatintsika. Misy lafiny sivy amin'ity voankazo ity manomboka amin'ny fitiavana. Satria Andriamanitra no tia antsika voalohany, dia afaka “tia an’i Jehovah Andriamanitsika amin’ny fontsika rehetra sy ny namantsika tahaka ny tenantsika” isika. Zava-dehibe tokoa ny fitiavana ka ao anatin’i Paoly 1. Ny Korintiana 13 dia nanoratra famaritana momba azy ireo ary namaritra ny mety ho toetrantsika amin’ny alalan’izy ireo. Nanatsoaka hevitra izy fa misy zavatra telo mitoetra - ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe indrindra.

Ny fahatsapan-tena iraisana

Izany dia mamela antsika hiaina toy ny zanak'Andriamanitra velona amin'ny fanantenana famonjena, famonjena ary fiainana mandrakizay. Rehefa mijaly ny olana dia mety ho lasa misavoritaka isika ary tsy hanary toky intsony fa raha miandry ny Tompo isika dia hitondra antsika.

Taorian’ny fitopolo taona nahafahako nanana fiainana voatahy tamin’ny naha-Kristianina nanolo-tena ahy, dia afaka miombon-kevitra amin’ny tenin’i Davida Mpanjaka aho hoe: “Ny marina tsy maintsy mijaly mafy, fa Jehovah no mamonjy azy amin’izany rehetra izany.” ( Salamo 3 ).4,20). Nisy fotoana aho tsy nahay nivavaka, ka voatery niandry tamim-pahanginana, ary rehefa nitodika tany aoriana aho dia hitako fa tsy irery aho. Na dia nanontany tena momba ny fisian’Andriamanitra aza aho, dia niandry tamim-paharetana Izy hanampy ahy hivoaka amin’ny krizy sy hanandratra ahy mba hahitako ny halehiben’ny voninahiny sy ny zavaboariny. Tamin’ny toe-javatra toy izany, dia nanontany an’i Joba izy hoe: “Taiza moa ianao, fony Aho nanorina ny tany?” (Joba 38,4).

Ny fandriampahalemana

Hoy koa i Jesosy: “Fiadanana no avelako ho anareo, ary ny fiadanako no omeko anareo. […] Aza matahotra na matahotra » (Jaona 14,27). Ao anatin'ny filàna faran'izay mafy dia omeny fiadanana izay mihoatra lavitra noho ny fahalalana.

Ny fanantenana

Fanampin’izany, dia omeny antsika ho fanomezana ambony indrindra ny fiainana mandrakizay sy ny fanantenana mahafaly ny hiaraka aminy mandrakizay, izay tsy hisy intsony ny fijaliana sy ny fanaintainana ary ny ranomaso rehetra hofafana (Apokalypsy 2.1,4).

Ny famonjena, ny famelan-keloka, ny fandriam-pahalemana, ny fanantenana, ny fitiavana ary ny fahatsapana iraisana dia vitsivitsy monja amin'ireo fanomezana tsara nampanantenaina ny mpino. Tena misy ianao. Tena marina noho i Jesosy rehetra i Jesosy. Famonjenantsika, famelan-kelokantsika, fiadanantsika, fanantenantsika, fitiavana ary fahatsapanay iraisana - ilay fanomezana tsara indrindra sy tonga lafatra izay avy amin'ny Ray.

Ny olona tsy mpino, na tsy mino an'Andriamanitra, na agnostika na mpino hafa, dia tokony hankafy ireo fanomezana tsara ireo ihany koa. Amin'ny fanekena ny tolotra famonjena amin'ny alàlan'ny fahafatesana sy fitsanganan'i Jesosy Kristy ary matoky fa hanome azy ireo ny Fanahy Masina Andriamanitra dia hanana fiainana vaovao sy fifandraisana masina miaraka amin'ilay Andriamanitra telo izay manome ny fanomezana tsara rehetra. Ny safidy dia anao.

nataon'i Eben D. Jacobs


PDFInona ireo fanomezana tsara?