Mino ve ianao?

Tsy fantatr'i Maria sy Marta izay tokony hoeritreretin'i Jesosy rehefa tonga tao an-tanànany izy efatra andro taorian'ny nandevenana an'i Lazarosy. Rehefa niharatsy ny aretin 'ny rahalahiny, dia nangataka an'i Jesôsy izy ireo, izay fantatr'izy ireo fa mahasitrana azy. Nihevitra izy ireo fa satria tena sakaizany i Lazarosy dia ho avy manatona azy i Jesosy ary hanao izay tsara rehetra. Nefa tsy izany no izy. Toa nanan-javatra lehibe kokoa izay tokony hataon'i Jesosy. Dia nijanona teo amin'izay nisy azy izy. Nilaza tamin’ny mpianany izy fa matory i Lazarosy. Nihevitra izy ireo fa tsy azony fa maty i Lazarosy. Toy ny mahazatra, izy ireo no tsy nahazo.

Rehefa tonga tany Betania i Jesosy sy ireo mpianatra, izay nipetraka tao amin'ireo rahavavy sy anabavy, dia nilaza tamin'i Jesoa i Marta fa efa manomboka mihalevona ny vatan'ny rahalahiny. Somary diso fanantenana loatra izy ireo ka niampanga an'i Jesosy fa hiandry ela loatra mba hanampy ilay namany tsy ho faty.

Mety ho diso fanantenana ihany koa aho - na, mety kokoa, tezitra, ho tezitra, tezitra, hamoy fo - tsy izany ve ianao? Nahoana no navelan'i Jesosy maty ny rahalahiny? Izany no izy, nahoana? Matetika isika no mametraka fanontaniana mitovy amin'izany ankehitriny - nahoana Andriamanitra no namela ny havako ho faty? Fa maninona no navelany hitranga izany na loza hafa? Raha tsy misy valiny, dia tezitra amin'Andriamanitra isika.

Fa i Maria sy Marta, na dia diso fanantenana, nandratra ary kely tezitra, dia tsy nihodina izy. Ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 11 dia ampy mba hanomezana toky an'i Marta. Ny ranomasony ao amin'ny andininy 35 dia nampiseho tamin'i Maria fa tena liana izy.

Io teny mitovy io no mampionona sy mampionona ahy anio rehefa miomana amin'ny tranga roa aho, mba hankalazana ny tsingerin-taona nahaterahana lehibe sy ny alahady Paska, fitsanganan'i Jesosy. Ao amin'ny Jaona 11,25, i Jesosy dia tsy milaza hoe: "Aza matahotra, Marta, hanangana an'i Lazarosy aho." Hoy izy taminy: "Izaho dia efa nitsangana ka velona. Izay mino ahy dia ho velona na dia maty aza ”.  

Izaho no fananganana. Teny mahery. Ahoana no fomba nilazany izany? Inona no hery azony nanolorany ny tenany manokana ho faty sy hamerenany azy? (Matio 26,61). Fantatsika izay tsy fantatr'i Maria, Marta, Lazarosy ary ny mpianatra, fa vao nahita taty aoriana: Jesosy dia Andriamanitra, dia Andriamanitra ary ho Andriamanitra foana. Tsy fahefana hanangana olona maty fotsiny izy, fa fitsanganana amin'ny maty. Midika izany fa fiainana izy. Ny fiainana dia anjarany ao amin'Andriamanitra ary mamaritra ny toetrany. Izany no antony hiantsoany ny tenany hoe: IZAHO.

Ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako dia nahatonga ahy hieritreritra ny fiainana, ny fahafatesana ary ny zava-mitranga aorian'io. Rehefa namaky ireo teny nolazain'i Jesosy i Marta ity aho dia midika izany fa manontany ahy izy. Mino ve ianao fa mino aho fa fitsanganana amin'ny maty izy ary fiainana? Heveriko ve fa ho velona indray aho na dia fantatro aza fa tsy maintsy maty tahaka ny olon-drehetra aho satria mino an'i Jesosy? Eny, ataoko. Ahoana no hahafahako mankafy ny fotoana sisa tavela raha tsia?

Satria nanolotra ny fiainany i Jesosy ary nanaiky azy io indray, satria foana ny fasana ary nitsangana i Kristy dia ho velona indray aho. Mirary Paska ary ho ahy fitsingerenan'ny andro nahaterahana sambatra!

by Tammy Tkach


PDFMino ve ianao?