Andriamanitra telo izay iray

Zava-dehibe ho antsika ny teolojia satria manome endrika ho an'ny zavatra inoantsika. Na dia izany aza dia misy fironana teolojika be dia be, na dia ao anatin'ny fiaraha-monina kristiana.Isa iray ny mampiavaka ny WKG / GCI amin'ny maha-vondrona finoana antsika dia ny fanekena antsika izay azo lazaina hoe "teolojia Trinité". Na dia betsaka aza ny fampianarana momba ny Andriamanitra telo izay iray dia teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia nisy ny niantso azy io hoe "fotopampianarana adino" satria azo raisina matetika izany. Na izany aza, amin'ny WKG / GCI dia mino isika fa ny zava-misy, i.e. zava-misy sy ny dikan'ny Andriamanitra telo izay iray, dia manova ny zava-drehetra.

Mampianatra ny Baiboly fa miankina amin'ny Trinite ny famonjena antsika. Ny fampianarana dia mampiseho amintsika ny fomba ananan'ny tsirairay ny maha-Andriamanitra hanana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainantsika amin'ny maha-kristiana azy. Andriamanitra Ray nanangana antsika ho "zanany malalany" (Efesiana 5,1). Izany no antony Andriamanitra Zanaka, Jesosy Kristy, nanao ny asa ilaina ho famonjena antsika. Mijanona amin'ny fampisehoany famindram-po isika (Efesiana 1,3: 7) matoky ny famonjena isika satria Andriamanitra Fanahy Masina mitoetra ao amintsika ho toy ny tombo-tanin'ny lovantsika (Eph1,13-14). Ny olona tsirairay ao amin'ny Trinite dia manana ny anjara toerany manokana amin'ny fandraisana antsika fianakaviana. Na dia manompo an'Andriamanitra telo amin'ny olona telo aza isika, ny fampianarana ny Andriamanitra telo izay dia mahatsapa indraindray fa tena sarotra ny manao fanazaran-tena. Saingy raha mifanaraka ny fahatakarantsika sy ny fanazaran-tena momba ny fampianarana afovoany, dia manana hery lehibe hanova ny fiainantsika andavan'andro izany. Toy izao no fahitako azy: Ny fampianaran'ny Trinite dia mampahatsiahy antsika fa tsy misy zavatra azontsika atao hahazoana ny toerana misy antsika eo amin'ny latabatry ny Tompo - efa nanasa antsika Andriamanitra ary nanatanteraka ny asa ilaina, mba hahitana toerana eo amin'ny latabatra. Noho ny famonjena nataon'i Jesosy sy ny fanasan'ny Fanahy Masina dia afaka tonga eo alohan'ny Ray isika, tafiditra ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra Triune. Io fitiavana io dia azo omena malalaka amin'ny olona mino satria misy fifandraisana mandrakizay sy tsy miova.

Na izany aza, tsy midika izany fa tsy misy hirotsaka an'ity fifandraisana ity. Ny fiainana an'i Kristy dia midika fa ny fitiavan'Andriamanitra dia ahafahantsika mikarakara ireo izay manodidina antsika. Mandalo antsika ny fitiavan'ny Andriamanitra telo izay iray mba hampidirantsika antsika ao; ary amin'ny alalantsika dia mahatratra ny hafa izany. Tsy mila antsika hanatontosa ny asany Andriamanitra, fa manasa antsika ho fianakaviany Izy hiaraka aminy. Omena hery isika hitia satria ao anatintsika ny fanahiny. Rehefa tsapako fa miaina ao amiko ny fanahiny, dia mahatsiaro maivamaivana aho. Tian'Andriamanitra Andriamanitra tokana sy mifandraika ho afaka hanafaka antsika hanana fifandraisana sarobidy sy manan-danja miaraka aminy sy ny olon-kafa.
Mamelà ahy hanome ohatra ho anao avy amin'ny fiainako. Amin'ny maha mpitory ahy, dia afaka mifoha amin'ny "izay" ataoko "ho an'Andriamanitra" aho. Vao haingana aho no nihaona amina andian'olona. Nifantoka be loatra tamin'ny fandaharam-potoanako manokana aho ka tsy nahatsikaritra hoe iza no hafa miaraka amin'ny efitrano amiko. Rehefa tsapako fa nanahy ny amin'ny hanaovana ny asa ho an'Andriamanitra aho, dia nandany fotoana kely mba hihomehy ny tenako ary hankalaza fa momba antsika Andriamanitra, mitarika sy mitarika antsika. Tsy tokony hatahotra ny hanao fahadisoana isika rehefa fantatsika hoe fehezina Andriamanitra. Azontsika atao ny manompo azy am-pifaliana. Manova ny zavatra iainantsika andavanandro izany rehefa tsaroantsika fa tsy misy zavatra tsy hainy atao. Ny fiantsoanay Kristiana dia tsy enta-mavesatra, fa fanomezana mahafinaritra, ary satria ny Fanahy Masina no mitoetra ao amintsika, afaka ny hizara amin'ny asany tsy misy ahiahy isika.

Fantatrao angamba fa ny teny filamatra ao amin'ny WKG / GCI dia: "Ampidirina ianao!" Nefa fantatrao ve ny dikan'izany ho ahy manokana? Midika izany fa ezahantsika hitia tahaka ny itiavan'i Andriamanitra tokana olona iray - mba hifampiahy - amin'ny fomba izay manaiky ny fahasamihafantsika na dia miaraka isika. Ny Trinity dia modely tonga lafatra ho an'ny fitiavana masina. Ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina dia mankafy firaisan-tsaina tanteraka, nefa samy hafa tanteraka tokoa izy ireo. Araka ny nolazain'i Athanasius: "firaisana any amin'ny Trinite, Andriamanitra tokana ao anaty firaisana". Ny fitiavana naseho tao amin'ny Trinite dia mampianatra antsika ny dikan'ny fifandraisana feno fitiavana ao anatin'ny Fanjakan'Andriamanitra. Ny fahatakarana ny Trinité dia mamaritra ny fiainan'ny vondrom-pinoantsika. Eto amin'ny WKG / GCI dia manosika antsika handinika tsara ny fomba ahafahantsika mifampiahy. Tiantsika ny hitia ireo manodidina antsika, tsy noho ny tiantsika hahazo zavatra, fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitry ny fiarahamonina sy ny fitiavana. Ny fanahin'ny fitiavan'Andriamanitra dia mitarika antsika hitia ny hafa, na dia tsy mora aza izany. Fantatsika fa tsy ao amintsika ihany ny fanahiny, fa eo amin'ireo rahalahintsika sy anabavintsika koa. Izany no tsy vitan'ny hoe mivory tsy amin'ny alahady ihany isika mba hivavaka - miara-misakafo miaraka ary manantena ny hataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika isika. Izany no antony anolorantsika fanampiana ho an'ireo sahirana eo amin'ny manodidina anay sy maneran-tany; io no antony anontohantsika mivavaka ho an'ny marary sy ratra. Izany dia noho ny fitiavana sy ny finoantsika ny Trinite. Rehefa miara-misaona na mankalaza isika dia miezaka mifankatia toy ny tadiavin'ny Triune Andriamanitra. Raha miaina ny fahatakarana ny Trinité isan'andro isika dia manaiky am-pahazotoana ny antsonay: «mba ho be dia be izay mameno ny zavatra rehetra.» (Efesiana 1,22: 23). Ny vavaka ataonao malala-tanana sy tsy manam-pitiavana ary ny fanampiana ara-bola anananao dia ampahany lehibe amin'ny fiaraha-monina mizara izay noforonina amin'ny fahatakarana ny Trinité.Fa tafahoatra ny fitiavan'ny Ray isika amin'ny alàlan'ny fanavotana ny Zanaka, ny fanatrehan'ny Fanahy Masina ary tohanan'ny fiahiana. ny vatany.

Avy amin'ny sakafo voaomana ho an'ny namana marary, mankamin'ny fifalian'ny olona ao amin'ny fianakaviana, dia misy fanomezana izay manampy ny Fiangonana hanohy miasa; Izany rehetra izany dia mamela antsika hitory ny vaovao tsaran'ny filazantsara. Ao amin'ny fitiavana ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.

avy amin'ny Dr. Joseph Tkach


PDFAndriamanitra telo izay iray