Andriamanitra telo izay iray

Zava-dehibe ho antsika ny teolojia satria manome endrika ho an'ny zavatra inoantsika. Na dia izany aza dia misy fironana teolojika be dia be, na dia ao anatin'ny fiaraha-monina kristiana.Isa iray ny mampiavaka ny WKG / GCI amin'ny maha-vondrona finoana antsika dia ny fanekena antsika izay azo lazaina hoe "teolojia Trinité". Na dia betsaka aza ny fampianarana momba ny Andriamanitra telo izay iray dia teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia nisy ny niantso azy io hoe "fotopampianarana adino" satria azo raisina matetika izany. Na izany aza, amin'ny WKG / GCI dia mino isika fa ny zava-misy, i.e. zava-misy sy ny dikan'ny Andriamanitra telo izay iray, dia manova ny zava-drehetra.

Mampianatra ny Baiboly fa miankina amin’ny Trinite ny famonjena antsika. Ny fotopampianarana dia mampiseho amintsika ny fomba itondran’ny olon’Andriamanitra tsirairay anjara lehibe eo amin’ny fiainantsika kristiana. Andriamanitra Ray dia nanangana antsika ho “zanany malalany indrindra” (Efes 5,1). Izany no antony nanaovan’Andriamanitra Zanaka, Jesoa Kristy, ny asa ilaina amin’ny famonjena antsika. Mitsahatra amin’ny fahasoavany isika (Efes 1,3-7), matokia ny famonjena antsika satria Andriamanitra Fanahy Masina mitoetra ao anatintsika ho tombo-kasen’ny lovantsika (Efes.1,13-14). Ny Trinite tsirairay dia manana anjara toerana miavaka amin’ny fandraisana antsika ao amin’ny fianakavian’Andriamanitra. Na dia mivavaka amin’Andriamanitra amin’ny Olona telo aza isika, dia mety ho sarotra indraindray ny mampihatra ny fampianarana ny amin’ny Trinite. Saingy rehefa mifanandrify ny fahatakarantsika sy ny fampiharana ireo fampianarana fototra, dia manana hery lehibe hanovana ny fiainantsika andavanandro izany. Toy izao no fahitako azy: Ny fampianaran’ny Trinite dia mampahatsiahy antsika fa tsy misy na inona na inona azontsika atao mba hahazoana ny toerana misy antsika eo amin’ny latabatry ny Tompo - efa nanasa antsika Andriamanitra ary nanao ny asa ilaina mba hahitana seza eo amin’ny latabatra. Noho ny famonjen’i Jesosy sy ny fonenan’ny Fanahy Masina, dia afaka manatona ny Ray isika, voafatotra amin’ny fitiavan’Andriamanitra Telo Izay Iray. Io fitiavana io dia azo maimaim-poana ho an’izay rehetra mino noho ny fifandraisan’ny Trinite mandrakizay sy tsy miova.

Na izany aza, tsy midika izany fa tsy misy hirotsaka an'ity fifandraisana ity. Ny fiainana an'i Kristy dia midika fa ny fitiavan'Andriamanitra dia ahafahantsika mikarakara ireo izay manodidina antsika. Mandalo antsika ny fitiavan'ny Andriamanitra telo izay iray mba hampidirantsika antsika ao; ary amin'ny alalantsika dia mahatratra ny hafa izany. Tsy mila antsika hanatontosa ny asany Andriamanitra, fa manasa antsika ho fianakaviany Izy hiaraka aminy. Omena hery isika hitia satria ao anatintsika ny fanahiny. Rehefa tsapako fa miaina ao amiko ny fanahiny, dia mahatsiaro maivamaivana aho. Tian'Andriamanitra Andriamanitra tokana sy mifandraika ho afaka hanafaka antsika hanana fifandraisana sarobidy sy manan-danja miaraka aminy sy ny olon-kafa.
Mamelà ahy hanome ohatra ho anao avy amin'ny fiainako. Amin'ny maha mpitory ahy, dia afaka mifoha amin'ny "izay" ataoko "ho an'Andriamanitra" aho. Vao haingana aho no nihaona amina andian'olona. Nifantoka be loatra tamin'ny fandaharam-potoanako manokana aho ka tsy nahatsikaritra hoe iza no hafa miaraka amin'ny efitrano amiko. Rehefa tsapako fa nanahy ny amin'ny hanaovana ny asa ho an'Andriamanitra aho, dia nandany fotoana kely mba hihomehy ny tenako ary hankalaza fa momba antsika Andriamanitra, mitarika sy mitarika antsika. Tsy tokony hatahotra ny hanao fahadisoana isika rehefa fantatsika hoe fehezina Andriamanitra. Azontsika atao ny manompo azy am-pifaliana. Manova ny zavatra iainantsika andavanandro izany rehefa tsaroantsika fa tsy misy zavatra tsy hainy atao. Ny fiantsoanay Kristiana dia tsy enta-mavesatra, fa fanomezana mahafinaritra, ary satria ny Fanahy Masina no mitoetra ao amintsika, afaka ny hizara amin'ny asany tsy misy ahiahy isika.

Angamba fantatrao fa ny teny filamatra ao amin'ny WKG / GCI dia: "Tafiditra ianao!" Fa fantatrao ve ny dikan'izany amiko manokana? Midika izany fa miezaka ny ho tia tahaka ny Fitiavan’ny Trinite isika — hifampitsinjo — amin’ny fomba manome voninahitra ny tsy fitoviana misy eo amintsika, na dia rehefa miaraka aza isika. Ny Trinite dia modely tonga lafatra amin'ny fitiavana masina. Ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia manana firaisan-kina tanteraka ary mazava ho azy fa samy hafa Andriamanitra. Araka ny nolazain'i Athanasius hoe: "Firaisankina ao amin'ny Trinite, Trinite ao amin'ny Firaisana". Ny fitiavana aseho ao amin'ny Trinite dia mampianatra antsika ny maha zava-dehibe ny fifandraisana feno fitiavana ao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra. Eto amin'ny WKG / GCI izy dia manentana antsika handinika indray ny fomba hifampikarakarantsika. Te ho tia ny manodidina antsika isika, tsy hoe te hahazo zavatra, fa satria Andriamanitry ny fiaraha-monina sy ny fitiavana ny Andriamanitsika. Ny Fanahin’ny Fitiavan’Andriamanitra dia mitarika antsika ho tia ny hafa, na dia tsy mora aza izany. Fantatsika fa tsy ao anatintsika ihany ny fanahiny, fa ao amin’ireo rahalahy sy anabavintsika koa. Izany no mahatonga antsika tsy mivory amin’ny fotoam-pivavahana Alahady fotsiny fa miara-misakafo koa isika ary miandrandra amim-pifaliana ny zavatra hotanterahin’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika. Izany no antony anoloranay fanampiana ho an’ireo sahirana eo amin’ny manodidina anay sy maneran-tany; izany no ivavahantsika ho an’ny marary sy ny osa. Izany dia noho ny fitiavana sy ny finoantsika ny Trinite. Rehefa miara-misaona na miara-mankalaza isika dia miezaka mifankatia tahaka ny nitiavan’Andriamanitra Telo Izay Iray. Rehefa miaina ny fahatakarana ny Trinitera isan’andro isika, dia manaiky ny antsontsika amin-kafanam-po hoe: “Ny ho fahafenoany, Izay mameno ny zavatra rehetra”. (Efesiana 1,22-23). Ny vavaka amim-pahalalahan-tanana, tsy misy fitiavan-tena, ary fanohanana ara-bola dia ampahany manan-danja amin'ity vondrom-piarahamonina fifampizarana noforonin'ny fahatakarana Trinite ity, tototry ny fitiavan'ny Ray amin'ny alalan'ny fanavotana ny Zanaka, ny fanatrehan'ny Fanahy Masina, ary tohanana amin'ny fikarakarana ny vatany.

Avy amin'ny sakafo voaomana ho an'ny namana marary, mankamin'ny fifalian'ny olona ao amin'ny fianakaviana, dia misy fanomezana izay manampy ny Fiangonana hanohy miasa; Izany rehetra izany dia mamela antsika hitory ny vaovao tsaran'ny filazantsara. Ao amin'ny fitiavana ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.

avy amin'ny Dr. Joseph Tkach


PDFAndriamanitra telo izay iray